СПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Бевз Г. М.

Бевз Г. М. Особистісний та суспільний контекст опанування професією майбутніми психологами. // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. / НАПН України, Ун-т менеджменту освіти ; голов. Ред.. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип. 3(32). (серія «Соціальні та поведінкові науки). С. 9 – 19

Бевз Г. М. Marital role expectations based on triangle by Steve Karpman // Наука і освіта. Наук-практ. журнал Південного наук. Центру НАПН України № 11 (психологія) –  Одеса, 2017 – С. 46 - 51.

Бевз Г. М. Зміна нормативного статусу соціального акту згідно змін соціальних систем: нормативний простір, конфлікти та комунікація. // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей. НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології ; [редакційна рада: М. М. Слюсаревський (голова), В. Г. Кремень, С. Д. Максименко], - К. : Талком,  2018. - Вип. 41 (44), С. 20-30

Бевз Г. М. Особистісний розвиток дитини-сироти: діагностика деприваційних уражень. // Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти». Серія «Cоціальні та поведінкові науки» Вип. 6(35) 2018. С. 22-34. https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2018‐6(35)‐22‐34

Бевз Г. М. Acceptance of own corporeality in the context of the development of marital relationships: contradictions and their resolution. // Психологічний часопис, Том 5 №5 (2019), 7-19. https://doi.org/10.31108/1.2019.5.5.1

Бондарчук О. І.

Монографії, розділи в монографії( за останні 5 років)

1.           Бондарчук О. І. Професійна духовність керівників шкіл як фактор одухотвореності освітнього середовища / Олена І. Бондарчук // Горизонт духовності виховання: кол. монография; / The Horizon of Spirituality of Education: collective monograph. Укл. : Йщнас Кевішас, Олена. М. Отич. – Вільнюс : Zuvedra, 2019. – 584 с. – С. 107–123.

2.           Бондарчук  О. І.Технологія формування психологічної компетентності суб’єктів освітнього процесу в умовах відкритої освіти / О. І. Бондарчук // Відкрита освіта: інноваційні технології та інноваційний менеджмент: кол. моногр. / за наук. ред. М. О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої. – К. : Ін-т обдарованої дитини, 2018. – 440 с. – С. 197–210.

3.           Психологічні чинники професійного вигорання працівників державної фіскальної служби України : монографія / Л. М. Карамушка, О. І. Бондарчук, Т. В. Грубі. – К. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. – 250 с.

4.           Бондарчук О. І. Психологічні умови формування ґендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів : монографія / О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська. – К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. – 180 с.

5.           Бондарчук О. І. Соціально-психологічні умови розвитку готовності майбутніх лікарів до попередження конфліктів з пацієнтами: монографія / О. І. Бондарчук, Л. В. Лимар – К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. – 160 с.

Посібники, розділи в посібниках

6.           Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін / О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, А. С. Москальова та ін.; за наук. ред. О. І. Бондарчук  [Електронний ресурс]. – Режими доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/8298; http://umo.edu.ua/images/content/institutes/cipo/kaf_psiholog/1_Посібник_НДР_Бондарчук__2012-2014.pdf

7.           Бондарчук О. І. Управління командою: 5 завдань і інструментів лідера: метод. посіб. / О. І. Бондарчук, О. А. Філь, В. В. Ковальчук, Л. В. Жабенко; за заг. ред. Є. Р. Чернишової / Ун-т менеджменту освіти НАПН України – К., 2015. – 116 с.

8.           Карамушка Л. М., Бондарчук О. І., Грубі Т. В. Методики дослідження перфекціонізму, трудоголізму та прокрастинації особистості: метод. посібник / Л. М. Карамушка, О. І. Бондарчук, Т. В. Грубі. – Кам’янець-Подільський : ПП «Аксіома», 2019. – 80 с.

 

Психологічні практикуми і комплекси методик:

9.           Карамушка Л. М. , Бондарчук О. І. , Грубі Т. В. Діагностика перфекціонізму та трудоголізму особистості: психологічний практикум / Л. М. Карамушка, О. І. Бондарчук, Т. В. Грубі. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2018. – 64 с.

10.         Методика діагностики рівнів й особливостей психологічної готовності керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін / О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, А. С. Москальова та ін. – К., 2014. [Електронний ресурс]. – Режими доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/26577; http://umo.edu.ua/images/content/institutes/cipo/kaf_psiholog/3_Комплекс_методик_НДР_Бондарчук_2012-2014.pdf

11.         Комплекс психодіагностичних методик дослідження професіоналізму педагогічних працівників / О. І. Бондарчук, Т. М. Гавлітіна, Л. М. Смольська, В. М. Вронська. – Київ-Рівне, 2017. – 24 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/cipo/kaf_psihologkaf_psiholog/Комплекс__методик_дослідження_професіоналізму_2017doc.PDF

Спецкурси

12.         Бондарчук О. І. Психологічна безпека освітнього середовища: сутність та умови створення / О. І. Бондарчук: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти. – К., 2018. – 24 с.

13.         Бондарчук О. І. Психологічна підготовка педагогічних працівників до роботи з суб’єктами навчально-виховного процесу, які постраждали внаслідок соціально-політичних подій та зовнішньої агресії : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації / О. І. Бондарчук, І. В. Євтушенко, А. С. Москальова, О. О. Нежинська. – К. : Університет менеджменту освіти НАПН України, 2016. – 49 с

14.         Бондарчук О. І. Психологічні умови попередження та розв’язання конфліктів в освітніх організаціях спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації / О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, О. О. Нежинська. – К. : Університет менеджменту освіти НАПН України, 2016. – 36 с.

15.         Бондарчук О. І. Лідерство у діяльності керівника освітньої організації : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2017.

16.         Бондарчук О. І. Психологічні умови попередження професійного стресу та професійного вигорання керівників освітніх організацій : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, А. С. Москальова, О. О. Нежинська, Н. І. Пінчук; НАПН України, Ун-т менедж. освіти.  – К., 2015 – 32 с.

17.         Бондарчук О. І. Організаційно-правові аспекти діяльності психологічної служби системи освіти: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / Н. О. Березіна, О. І. Бондарчук, В. Г. Панок, Н. В. Лунченко; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2015 – 36 с.

Брюховецька О. В.

1. Брюховецька О. В. Психологічні особливості толерантності до невизначеності в управлінській діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Брюховецька // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 27. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С. 70-81. Науко-метричне фахове видання

2. Брюховецька О. В. Формування професійної толерантності у керівників освітніх організацій / О. В. Брюховецька // Науковий журнал №1 / за наук. ред. С.Д. Максименка  (гол. ред.) та Л.М. Карамушки / Організаційна психологія.  Економічна психологія.  – К. : Видавництво «ЛОГОС», 2015.– Вип. 1. – С. 42-50.

3. Брюховецька О. В. Застосування нетрадиційних форм навчання в процесі формування професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Брюховецька // Розвиток та саморозвиток педагогічної майстерності у сучасному освітньому просторі : тези доповідей  Міжнародного форуму педагогічної майстерності (м. Полтава, 7-8 квітня 2015 року) / редкол. : В.В. Зелюк (голова), Я.В. Сухенко, Н.І. Білик, З.В. Резниченко, І.О. Калініченко ; Полт. обл. ін.-т ім. М.В. Остроградського. – Полтава «ФОП Гаража М. Ф., 2015. – С. 74-76.

4. Брюховецька О. В. Зони прояву професійної толерантності у керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Брюховецька // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези ІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології (28-30 травня 2015 року, м. Кам’янець-Подільський) / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – С. 66-67.

5. Брюховецька О. В. Рівні розвитку толерантності до взаємодії із суб’єктами навчально-виховного процесу – одного з компонентів професійної толерантності у керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Брюховецька // Теоретичні і прикладні проблеми психології : Збірник наукових праць № 3  (38). – Том 1. – Сєвєродонецьк, 2015. – С. 81-87. Фахове видання.

6. Брюховецька О. В. Психологічні особливості власне управлінської толерантності як одного з компонентів професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Брюховецька // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 30. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С. 90-99. Науко-метричне фахове видання

7. Брюховецька О. В. Психологічні особливості  толерантності до взаємодії із суб’єктами навчально-виховного процесу як одного з компонентів професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Брюховецька // Науковий журнал «ScienceRais» / голов. ред.  В. В. Олійник. – № 9/5  (14). – Харків, 2015. – С. 31-36. Науко-метричне видання

8. Брюховецька О. В. Психологічні особливості аутотолерантності як одного з компонентів професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Брюховецька //Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / Ун-т менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 15 (28) / голов. ред. В. В. Олійник. – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2015. – С. 189-199. Фахове видання

9. Брюховецька О. В. Особливості формування професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Брюховецька // Журнал "Післядипломна освіта в Україні" / Університет менеджменту освіти НАПН України / голов. ред.  В. Олійник. – Вип. 2 (37). – К. : ТОВ «Дорадо-Друк»,  2015. – С. 89-93.

10. Брюховецька О. В. Особливості сформованості професійної толерантності у керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Брюховецька // Науковий журнал №3 / за наук. ред. С. Д. Максименка  (гол. ред.) та Л. М. Карамушки / Організаційна психологія.  Економічна психологія.  – К. : Видавництво «ЛОГОС», 2015. – С. 21-29. Фахове видання

11. Брюховецька О. В. Гендерно-вікові чинники професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Брюховецька // Теоретичні і прикладні проблеми психології : Збірник наукових праць № 3  (38). – Том 2.  – Сєвєродонецьк, 2015. – С. 72-84. Фахове видання

12. Брюховецька О. В. Поняття про організацію як об'єкт управління / О. В. Брюховецька // тези І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» (30 березня 2016 року, м. Київ, УМО). – Режим доступу : http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/i-mizhnarodna-naukovo-praktichnakonferenc-30-03.

13. Брюховецька О. В. Модель професійної толерантності у керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Брюховецька // Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / [ред. кол. С.Д. Максименко (гол. ред.) та ін.]. / Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія /  за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки.  – К. : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2015.– Вип. 43. – С. 3-8. Фахове видання.

14. Брюховецька О. В. Особливості  професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів залежно від стажу управлінської діяльності / О. В. Брюховецька //Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / НАПН України, Ун-т менедж. освіти; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 16 (29) / голов. ред. В. В. Олійник. – К. : АТОПОЛ ГРУП, 20165. – С. 165-178. Фахове видання

15. Брюховецька О. В. Вплив типу навчального закладу на особливості сформованість професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Брюховецька // Науковий журнал № 1 (4) / за наук. ред. С. Д. Максименка  (гол. ред.) та Л. М. Карамушки / Організаційна психологія.  Економічна психологія.  – К. : Видавництво «ЛОГОС», 2016.– С. 7-14. Фахове видання

16. Брюховецька О. В. Толерантність як професійно важлива якість керівника загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Брюховецька // Журнал "Післядипломна освіта в Україні" / Університет менеджменту освіти НАПН України / голов. ред.  В. Олійник. – Вип. 1’2016. – К. : ТОВ «Дорадо-Друк»,  2016. – С. 73-78.

17. Брюховецька О. В. Місце психологічних компонентів у системі управління загальноосвітніми навчальними закладами / О. В. Брюховецька // тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» (27 травня 2016 року, м. Київ, УМО). – Режим доступу :http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-cippo /vseukr-naukovo-praktichna-konferenc-27.05.16

18. Брюховецька О. В. Особливості етнічної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Брюховецька // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Т. ІХ : Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Випуск 9.  – К. : Талком, 2016. – С. 76-84. Фахове видання.

19. Брюховецька О. В. Зв’язок регіону, де знаходиться  навчальний заклад, з особливостями сформованості професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Брюховецька // Науковий вісник Херсонського державного університету : . Серія «Психологічні науки». – Випуск 2. – Том 1. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 141-146. Фахове видання.

20. Брюховецька О. В. Професійна толерантність керівників загальноосвітніх навчальних закладів: сутність, специфіка, структура / О. В. Брюховецька // Фундаментальные  и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ. – 2016. – №  2 (14).  [Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools.  Issue: 2 (14) – Co-publ. : Publishing office :  Accent Graphics Communications – Hamilton, ON, 2016]. – С. 141-151.  Брюховецька О. В. / О. В. Брюховецька //

21. Брюховецька О. В. Теоретичний аналіз дослідження професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Брюховецька // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 2 до Вип. 36 : Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології». – Випуск 13. – К. : Гнозис, 2016. – С. 189-197. Фахове видання.

22. Брюховецька О. В. Функції професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Брюховецька // Інституціональні перетворення в суспільстві : світовий досвід і українська реальність : збірник наукових праць / за заг. ред. М.М. Радєвої. – Мелітополь : ТОВ "Колор Принт", 2016. – С. 5-8.

23. Брюховецька О. В. Взаємозв'язок стилю управління і управлінської емпатії керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Брюховецька // Науковий журнал / за наук. ред. С.Д. Максименка  та Л.М. Карамушки ; Організаційна психологія.  Економічна психологія. – К. : Видавництво «ЛОГОС», 2016. – Вип. 2-3(5-6). – С. 15-22. Фахове видання.

24. Брюховецька О. В. Професійна толерантність керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Брюховецька // Ежемесячный научный журнал «Scientific Researches». – №  4.  – Молдова, Кишинев, 2016.  – С. 22-28. Іноземна.

25. Брюховецька О. В. Організаційно-психологічні чинники сформованості професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів: сутність та рівні / О. В. Брюховецька // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Випуск 45.  – К. : ТОВ-Видавництво «Логос», 2016. – С. 17-23. Фахове видання.

26. Брюховецька О. В. Аналіз сучасних моделей управління загальноосвітніми навчальними закладами / О. В. Брюховецька // Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в систеі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Київ, 28 жовтня 2016 р. / за загал. ред. В. В. Олійника. – К. : УМО НАПН України, 2016. – С. 80-85.

27. Брюховецька О. В. Застосування інноваційних методів навчання в процесі підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів  в системі ППО / О. В. Брюховецька // Актуальні проблеми психології та педагогіки : Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 11-12 листопада 2016 року). – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2016. – С. 86-89.

28. Брюховецька О. В. Модель формування професійної толерантності майбутніх керівників у процесі професійної підготовки / О. В. Брюховецька // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016.– Вип. 2 (31). – С. 29-41. – (Серія соціальні та поведінкові науки). Фахове видання.

29. Брюховецька О. В Авторський навчальний модуль «Формування професійної  толерантності майбутніх керівників у процесі професійної підготовки (отримання вищої освіти)» та аналіз результатів його впровадження. / О. В. Брюховецька // Науковий журнал / за наук. ред. С.Д. Максименка  та Л.М. Карамушки ; Організаційна психологія. Економічна психологія. – К. : Видавництво «ЛОГОС», 2016. – Вип. 4 (7). – С. 7-14. Науко-метричне фахове видання.

30. Брюховецька О. В. Авторський спецкурс «Формування професійної  толерантності керівників загальноосвітніх  навчальних закладів в процесі післядипломної педагогічної освіти (підвищенні кваліфікації)» / О. В. Брюховецька //Психологічний часопис : збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка. — № 2 (4). — Вип. 4. — Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2016. – С. 5-19. Фахове видання

31. Брюховецька О. В. Професійна толерантність керівників загальноосвітніх навчальних закладів як індикатор їх особистісної зрілості / О. В. Брюховецька // Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів  в умовах випереджувальної післядипломної освіти : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 30-31 березня 2017 року / РОІППО ;  упоряд. : Антонюк Л.В., Волосюк А.А. ; заг. ред. Черній А.Л. – Рівне : РОІППО, 2017. – С. 190-193. Режим доступу: http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/847/.

32. Брюховецька О. В. Особливості організаційно-психологічного супроводі формування професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Брюховецька // Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку : тези ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку» (1-3 червня, 2017 р., м. Харків). –  К. Х. : Гуманітарний центр, 2017. – 112 с. – С. 47–48.

33. Брюховецька О. В. Вплив професійної толерантності на конкурентоздатність керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Брюховецька // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 26 травня 2017 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. – С. 14-15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji

34. Брюховецька О. В. Features of secondary school principals’ professional tolerance orientation / О. В. Брюховецька, Л. М. Карамушка, В. М. Івкін // Науковий журнал / за наук. ред. С.Д. Максименка  та Л.М. Карамушки ; Організаційна психологія.  Економічна психологія. – К. : Видавництво «ЛОГОС», 2017. – №. 2–3 (9–10). – С. 52-57. Науко-метричне фахове видання.

35. Брюховецька О. В. Професійна толерантність керівників загальноосвітніх навчальних закладів як індикатор їх особистісної зрілості / О. В. Брюховецька // Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів  в умовах випереджувальної післядипломної освіти : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 30-31 березня 2017 року / РОІППО ;  упоряд. : Антонюк Л.В., Волосюк А.А. ; заг. ред. Черній А.Л. – Рівне : РОІППО, 2017. – С. 190-193. Режим доступу: http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/847

36. Брюховецька О. В. Проблема формування професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів в процесі професійної підготовки / О. В. Брюховецька // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези доп. ХІІІ Міжнар. наук. практ. конф. з організаційної та економічної психології (12-13 квітня 2018 року, м. Київ) / наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. – Київ, 2018. – С. 62-63

37. Брюховецька О. В. Особливості спрямованості професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Брюховецька // Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Київ, 25 травня 2018 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018. – С. 15–17. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji.

38. Брюховецька О. В. Аналіз ролі керівників в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами / О. В. Брюховецька // Психологія : від теорії до практики : Інноваційні технології в роботі практичного психолога (Матеріали науково-практичної конференції, 7 червня 2018 року, м. Суми) – [у 3-х ч.]. – Ч. 2. – С. 22-24.

39. Брюховецька О. В. Психологія професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Брюховецька // монографія  / О. В. Брюховецька. – К. : Інтерсервіс. – 360 с.

40. Брюховецька О. В. Організаційно-психологічні умова розвитку професійної толерантності керівників освітніх організацій в умовах відкритої освіти / О. В. Брюховецька // Відкрита освіта : інноваційні технології та менеджмент : кол. монографія / за наук. ред. О.М. Кириченка, Л.М. Сергеєвої. – Київ : Вид-во Ін-ту обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 440 с. – (С. 222-237).

41. Брюховецька О. В. Особливості формування професійної толерантності у керівників закладів загальної середньої освіти / О. В. Брюховецька // Післядипломна освіта в Україні: міжгалузевий науково-освітній журнал. – 2018. – №2. – С. 63–69.

42. Brukhovetska Oleksandra. Organizational, managerial and educational components of future comprehensive school principals' IT readiness development / Oleksandra Brukhovetska // European science. Scientific journal. – 5/2018, Special issue, Year 2. – Р. 138-141. Міжнародне науко-метричне видання

43. Брюховецька О. В. Особливості комунікативного контролю як чинника професійної толерантності керівників закладів середньої освіти / О. В. Брюховецька // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : Г. М. Бевз [та ін.]. – К. : Юстон, 2019.– Вип. 7 (36). – 228 с. – С. 21-33. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки»). Науко-метричне фахове видання.

44. Брюховецька О. В. Розвиток комунікативної компетентності керівників закладів загальної середньої освіти у процесі підвищення кваліфікації / О. В. Брюховецька // Особистісно-професійна компетентність педагога: від теорії до практики: Інноваційні технології в роботі практичного сихолога (Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 5 червня 2019 року, м. Суми) – [у 3-х ч.]. – Ч 2. – Суми : НВВ КЗ СОІППО., 2019. – 112 с.

45. Брюховецька О. В. Формування професійної толерантності керівників  закладів середньої освіти на додипломній і післядипломній стадіях / О. В. Брюховецька // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези ІІІ Всеураїнського конгресу з організаційної та економічної психології (20-22 червня 2019 року, м. Кам’янець-Подільський) / наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. - Кам’янець-Подільський, 2019. – 124 с. – С. 53-54

46. Брюховецька О. В. Особливості сформованості соціальної толерантності керівників закладів загальної середньої освіти / О. В. Брюховецька //Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України . – 2019. – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Вип. 53. – С. 3-8. Фахове видання

Гусєв А. І.

1. Гусєв А. І. До проблеми особистісно орієнтованої підготовки медіаторів / А. І. Гусєв  //  Освіта та розвиток обдарованої особистості. - № 7 (38), 2015. – С. 18-22.

2. Гусєв А. І. Позаконфліктне застосування медіаційних технології у роботі керівника / А. І. Гусєв  //  Гуманітарній вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 2 до Вип. 35, Том ІІІ (15) : Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К. : Гнозис, 2015. – С. 281 – 288.  

3. Гусєв А. І. Окремі психологічні аспекти впровадження медіаційних технологій у роботу за «латентними правопорушеннями» у шкільному середовищі / А. І. Гусєв // Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. -   №1 (36), 2015. – С. 121 – 128.

4. Гусєв А. І. Принцип безоцінюваності як складова особистісно-орієнтованого підходу до підготовки майбутніх психологів  в системі післядипломної педагогічної освіти / А.І. Гусєв // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. - № 2 (37), 2015. - Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля. - С. 131-138.

5. Гусєв А. І. Розвиток толерантності до невизначеності  у студентів-психологів / А.І. Гусєв  //  Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К. : Видавництво «Фенікс», 2015. – Т. 12. Психологія творчості». - Випуск 21. – С. 105 – 114.

6. Від співпраці до примирення: посібник для лідерів громадянського суспільства / Під загальною редакцією Смірнова О.К. Автори-упорядники: Араджионі М.А., Брунова-Калісецька І.В., Гусєв А.І., Терещенко І.Г., Тищенко Ю.А. Київ: Видавництво ЧП “Золоті Ворота”, 2015 р. - 207 с.

7. Навчально-методичне забезпечення особистісно орієнтованої підготовки майбутніх психологів у системі післядипломної педагогічної освіти : метод. реком. / П. В. Лушин, О. В. Брюховецька, А. І. Гусєв та ін.; НАПН України, Ун-т менеджменту освіти. – К., 2015. – С. 57-73 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/8360/1/1

8. Особистісно-орієнтована підготовка майбутніх психологів у системі післядипломної педагогічної освіти : посібник / П. В. Лушин, Н. Ю. Волянюк, О. В. Брюховецька та ін.; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2015. – 222 с.  [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/8318/1

9. Терещенко І.Г., Гусєв А.І. Аналіз конфлікту у бізнесі. Картографія : навчальний посібник / І.Г. Терещенко, А.І. Гусєв. – ДП «Пріоритети», Київ , 2016 р. – 36 с. Публікацію здійснено у межах Проекту Програми TEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту».

10. Культура добросусідства: Я. Ми. Країна. Програма виховних годин для ЗНЗ ІІ–ІІІ ст. і ме- тодичні рекомендації щодо її апробації та впровадження / [автори-укладачі: М. А. Араджионі, А. І. Гусєв, М. С. Єлігулашвілі, В. І. Потапова]. – К. : ТОВ «Контекст Україна», 2016. – 260 с. : іл. – Англ., рос., укр.

11. Культура добросусідства. Батьківські збори по-новому : Методичні матеріали та практичний досвід / [автори-укладачі: М. А. Араджионі, А. І. Гусєв, Г. А. Коломоєць, В. І. Потапова]. – К. : ТОВ «Прометей», 2017. – 328 с. : іл. – Англ., рос., укр.

12. Гусєв А.І. Прощення як психологічна проблема  // А.І.Гусєв /  Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017р. м.Київ ⁄ редкол.:В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. К.: ЦІППО, 2017. С. 274-276 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/708411/1

13. Гусєв А.І. Аналіз науково-психологічних поглядів на проблему прощення, представлених на рівні Організації Об'єднаних Націй // А.І.Гусєв / Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 26 травня 2017 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. – С. 41-42 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji

14. Гусєв А.І. Прощення як психологічна технологія // А.І.Гусєв / Харківський осінній марафон психотехнологій: матеріали науково-практичної конференції, (Харків, 28 жовтня 2017 року) / М-во освіти і науки України, ХНПУ імені Г.С. Сковороди [та ін.]. – Харків: Вид-во «Діса плюс», 2017. – С. 190-191.

15. Гусєв А. І. Сучасні тенденції розвитку української медіації / А. І. Гусєв // Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Київ, 25 травня 2018 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018. – С. 23–25. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji

16. Гусєв А. І. Вплив представників психотерапевтичної та юридичної спільноти на розвиток української медіації // // Психолого-педагогічні засади розвитку професіоналізму освітян в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції (м. Київ – Рівне, 29 березня 2018 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; Рівне: РОІППО, 2018. – С. 44-46. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji

17.Gusiev A., (2018). Современные тенденции и «проблемы роста» в украинской медиации. Zeitschrift für Beratungs- und Managementwissenschaften, 4, 59-63.

18. Основні засади навчання базовим навичкам медіатора / За заг. ред. К.Б. Наровської. К.: Видавець В. Захаренко. 2019. – 32 с.

19. Гусєв А.І. Світоглядні основи соціально-психологічних технологій примирення та прощення / А.І. Гусєв // Філософсько-соціологічні та психолого-педагогічні проблеми підготовки особистості до виконання завдань в особливих умовах (Київ, 31 жовтня 2019 р.) / Міністерство оборони України, національний університет оборони України імені Івана Черняховського. - К. : НУОУ, 2019. - С. 87-90.

20. Гусєв А. Аутоагресивна поведінка: від подряпин до суїциду / А.І. Гусєв // Культура добросусідства. Батьківські збори по-новому: актуально, інтерактивно, корисно. Програма та методичні рекомендації / [редактори-укладачі: О. В. Аніщенко, М. А. Араджионі, А. І. Гусєв, В. І. Потапова]. – К. : ТОВ «Прометей», 2019. – С. 158-164

21. Аніщенко О. В., Араджионі М. А. (керівниця творчої групи), Волошенюк О. В., Грек І. В., Гусєв А. І., Замосянчук О. Л., Литвинова І. В., Охредько О. Е., Палько Т. В., Пастушенко Н. М., Унгурян І. К. Освітня програма «Батьківські збори по-новому: актуально, інтерактивно, корисно» інтегрованого наскрізного курсу «Культура добросусідства» // Культура добросусідства. Батьківські збори по-новому: актуально, інтерактивно, корисно. Програма та методичні рекомендації / [редактори-укладачі: О. В. Аніщенко, М. А. Араджионі, А. І. Гусєв, В. І. Потапова]. – К. : ТОВ «Прометей», 2019. – С. 7-33

22. Культура добросусідства. Батьківські збори по-новому: актуально, інтерактивно, корисно. Програма та методичні рекомендації / [редактори-укладачі: О. В. Аніщенко, М. А. Араджионі, А. І. Гусєв, В. І. Потапова]. – К. : ТОВ «Прометей», 2019. – 544 с. 

Діденко М. С.

1.           Діденко М. Умови розвитку професійної значущих якостей менеджера організації в процесі професійної підготовки // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Психологічні науки: збірник наукових праць/ за ред. Ірини Севенкової. - №2(18), листопад 2017. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2017. – С 54-58.

2.           Діденко М. Дослідження психологічних особливостей розвитку професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій// Науковий журнал «Організаційна психологія. Економічна психологія». -   №1(12), 2018. – С 26-36.

3.           Діденко М.С. Дослідження психологічних особливостей розвитку професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій» / М.С. Діденко // Науковий журнал «Організаційна психологія. Економічна психологія». -   №1(12), 2018. – 121с. (С. 26-36). (Index Copernicus, Goole scholar).

Інжиєвська Л. А.

1. Інжиєвська Л. А. Теоретична модель особистісно-професійного розвитку майбутніх психологів засобами арт-терапії і можливості її застосування / Л. А. Інжиєвська // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / Університет менеджменту освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. Ануфрієва / голов. ред. В. В. Олійник. – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2015. – Вип. 15 (28). – С. 214–225.

2. Lesya Inzhyyevska conceptual foundations of the art instruments influence over the personal growth of prospective psychologists in the educational space Európska Veda, № 1, 2018, стор. 53-60. 0,6 д.а.

3. Інжиєвська Л. А. Арт-корекційна програма для майбутніх психологів в умовах післядипломної освіти/ Л. А. Інжиєвська // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / Університет менеджменту освіти НАПН України, Асоц. безперерв. освіти дорослих / голов. ред. В. В. Олійник. – К. : Геопринт, 2018. – Вип. 11, ч. 2. – С. 110–118

4. Lesya Inzhyevska conceptual foundations of the art instruments influence over the personal growth of prospective psychologists in the educational space Institutions /  L. Inzhyevska // Európska Veda, № 1, 2018, стор. 53-60.

5. Phenomenon of positive self-attitude on the way of post-traumatic growth of the veterans of combat operations. (2018). Збырник наукових праць ІІ Міжнародної конференції "Психічне здоров‘я: Глобальні виклики ХХІ століття" [Електронний ресурс: https://www.mhgc21.org/en/MHGC21/October-2018/MHGC-Proceedings-2018/Phenomenon-of-positive-self-attitude-on-the-way-of-post-traumatic-growtth]

6. Арт-корекційна програма для майбутніх психологів в умовах післядипломної освіти Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / Університет менеджменту освіти НАПН України, Асоц. безперерв. освіти дорослих / голов. ред. В. В. Олійник. – К. : Геопринт, 2018. – Вип. 11, ч. 2. – С. 110–118.

7. Stoyan Radev KOEV, Olena TRYFONOVA, Lesia INZHYIEVSKA, Nataliia TRUSHKINA and Maryna RADIEVA (2019)," Management of Domestic Marketing of Service Enterprises", IBIMA Business Review, Vol. 2019 (2019), Article ID 681709

doi: 10.5171/2019.681709

Кримлова Ю. М.

Фахові статті:

1. Кримлова Ю. М. Модель психологічної готовності юнаків до подолання кризових ситуацій / Ю. М. Кримлова // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти;  голов. ред. В. В. Олійник ; редкол.: О. Л. Ануфрієва  [та ін.]. – К.: АТОПОЛ ГРУП, 2016. – Вип. 2(31). – 152 с. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки").

2. Кримлова Ю. М. Аналіз психологічних особливостей подолання кризових ситуацій особистості / Ю. М. Кримлова // Науковий вісник  УМО: Електронне видання. – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – Випуск 1. – Частина 1. – 344 с. – Електрон. опт. диск [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://umo.edu.ua

Статті та тези:

3. Кримлова Ю. М. Психологічна допомога особистості у кризових ситуаціях життя: екофасилітація особистісних трансформацій - тези до II Міжнародної науково-практичної конференції "Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій" 26 - 28 квітня  2017 р., м. Київ. 0,2 друк. арк.

 

4. Кримлова Ю. М. Психологічні та філософські засади екофасилітативного супроводу психологічної готовності до подолання кризових ситуацій життя - тези до II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти" на базі ДВНЗ УМО, 26 травня 2017 р., м. Київ. 0,2 друк. арк.

 

5. Кримлова Ю. М. Психологічні  особливості переживання та типи ставлення особистості до кризи: аналіз наукових пошуків сучасності // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти : Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 25 травня 2018). – Київ : ДВНЗ «УМО», 2018.

 

Навчальний посібник:

Навчальний посібник «Экофасилитация: самоучитель для взрослых», К.: 2013 (Серия «Живая книга», Т.3) - співавтор.

http://ecofacilitation.ucoz.com/news/prezentacija_vtorogo_i_tretego_toma_serii_knig_zhivaja_kniga_na_ehkopsikhee_2013/2013-05-31-104

Лушин П. В.

Монографії:

1. Лушин П. В. Хаос и неопределенность: от страдания – к росту и развитию [Текст] : Монография / П. В. Лушин. – Киев, 2017. – 144 с. (Серия «Живая книга» ; Т. 4).

2. Лушин П. В. Деформація і деформалізація освітнього простору в умовах відкритої післядипломної освіти: екофасилітативний підхід // Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент: кол. монографія / за наук. ред. М. О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої. – Київ: Вид-во Ін-ту обдарованої дитини НАПН України, 2018. – С. 192–197. – 1 друк. арк.

 

Посібники та методичні рекомендації:

1. Лушин П. В. Введение в ЭкоПсихоИммунологию : материалы к учебному курсу / Лушин П. В. – Киев, 2018. – 96 с. – (Серия «Живая книга» ; Т. 5).– 5 друк. арк.

2. Лушин П. В. Принцип «не навреди» в психологической помощи и кодекс экологичности: Хрестоматия по экопсихологии / П. В. Лушин.  – Київ, 2018. – 12 с. – 0,5 друк. арк.

 

Фахові статті:

1. Лушин П. В. Невизначеність і типи ставлення до неї: ситуація психологічної допомоги / П. В. Лушин // Теоретичні та методологічні проблеми психологічного консультування та психотерапії. – Том 1. – № 5. – 2016. – С. 33-40.

2. Лушин П. В. Посттравматический рост и условия экологичного сопровождения травматических переживаний // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016.– Вип. 4(49). – С. 11–24. – (Серія 12: Психологічні науки).

3. P. Lushyn. Rediscovery of EMDR: integration into an ecopsychological perspective // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; редкол. :О. Л. Ануфрієва [та ін.] / голов. ред. В. В. Олійник. – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016. – Вип. 1 (30).– 132 с. – С. 80–84. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки»).

4. Лушин П. В. Екофасилітативні картки: «мануал» до супроводу індивідуальних освітніх траєкторій психолога-консультанта / Лушин П. В., Сухенко Я. В. // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет» та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Н. Ф. Шевченко, М. Г. Ткалич. – Запоріжжя : ЗНУ, 2018. – № 1 (13) – С. 84–90. - 0,7 друк. арк.

5. Лушин П. В. VUCA-world as a space and a condition for positive change: non-deficiency approach to social and psychological reconstruction. 2019.  (Подано до друку).

 

Інші публікації:

1. Лушин П. В. Гибридная жизнь: как выживать, когда все рушится? : [текст] / П. В. Лушин. –2-е изд., дораб. и дополн.– Киев, 2015. – 28 с.

2. Лушин П. В. Гибридная помощь в переходом периоде: когда психолог не эксперт : [текст] / П. В. Лушин. – Киев, 2016. – 32 с.

3. Лушин П. В. Экофасилитация в психотерапевтическом и образовательном контекстах: «Буферная зона развития», коллективно генерируемый инсайд и неопределенность / П. В. Лушин // Теория и практика психотерапии. – 2016. – Том 3. – № 12. – С. 28–33.

4. Лушин П. В. Неопределенность, которую не толерируют / П. В. Лушин // Теория и практика психотерапии. –2016. – Том 3. – № 5. – 2016. – С. 2-6.

5. Лушин П. В. Экология травмы и условия ее недефицитарного сопровождения / П. В. Лушин // Теория и практика психотерапии. – 2016. – Т. 3. – № 4. – С. 2–10.

6.  Лушин П. В. 100 запитань для оцінювання та проектування індивідуальних траєкторій психолога-консультанта в його навчальній та професійній діяльності: екофасилітативні картки [Карткове видання] / П. В. Лушин, Я. В. Сухенко. – К. ; 2017. – 108 с.– 0,6 друк. арк.

7. Лушин П. В. Ecology of Pedagogical Space in the Framework of Educational Reform / П. В. Лушин // Післядипломна освіта в Україні. – 2018. – № 1. – С. 15–20.

Москальова А. С.

1.           Москальова А. С. Духовні цінності керівників загальноосвітніх навчальних закладів як чинник подолання професійних криз / А. С. Москальова // ScientficJournal«Scienesrise» – 2015. – № 2/1(17). – С. 59–64. Міжнародна представленість та індексація журналуIndexCopernicus.

2.           MoskaljovaAlla.Model structure and Contents of Professional crisis overcoming Secondary Educational Institutions Managers /AllaMoskaljova // European humanities studies : state and society. Editorial board : Irina Manokha, Irina Surina, AndrjeyMirski, OleksandrBreusenko-Kuznetsov, AlexandrVinogradov, WojciechZhvolinsky, KaterunaPopravka, GannaMyronenko. - The faculty of Social Sciences (Pomeranian university in Stupsk) Poland; East European Institute of Psychology, Kyiv, Ukraine, 2016. - P. 146-159. Міжнародне фахове видання, включене до наукометричних баз Scopus та Copernicus.

3.           Москальова А.С. Психологічні особливості професійної діяльності психолога – представника допомагаючої професії соціономічного типу / А. С. Москальова, А. А. Власенко // Міжнародний науковий журнал «Науковий огляд», 2018. – Т. 4. – № 47. – С. 124-141. (індексується BielefeldAcademicSearchEngine (BASE), CORE, РІНЦ, ResearchBib,WorldCat, DirectoryofResearchJournalsIndexing, Citefactor, ScientificIndexingServices,GoogleScholar (Search)UlrichsPeriodikalsDirectory).

4.           Москальова А.С. Саморегуляція, як основа ефективного здійснення подолання професійних криз керівниками загальноосвітніх навчальних закладів в умовах війни / А.С. Москальова // Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни: Міжнародне науково практичне видання; заг. ред. І. Маноха, Г. Собчук. – Том ІІІ. Варшава-Київ: ПАН-Гнозис, 2018.  – С. 342-352. (0,5 др. арк.) 60 год. Міжнародне науково практичне видання: Internatinalscientificandpracticaledition.

5.           Москальова А. С. Аналіз взаємозв’язку психологічних чинників творчої активності людей похилого віку з індивідуально-психологічними властивостями її прояву./ А. С. Москальова, Л. А. Гончарова, // Internationalscientific-practicalcongressofpedagogicalandpsychologists. Thegenerationofscientificideas. – Geneva (Switzelend) – 2014. – Vol.3. – С. 158-167.

1.           Москальова А. С. Суб’єктивнеблагополуччяособистості як психологічний феномен / А. С. Москальова /зб. мат-лів ІІІ М-ли. Всеукр.наук.-практ. конф. «Інноваційнітехнології в роботі практичного психолога» (м.Суми, 15 червня 2017 р.); у 3-х част.;Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Сум. ОІППО, І-т пед. освіти та освітидорослих НАПН України; І-тут психол. ім. Г.С. Костюка тощо. – Суми: СВС Панасенко І.М., 2017. – Ч. 1. – С. 97-99.

2.           Москальова А. С.Психологічні особливості розвитку духовних цінностей молодих педагогів /А. С. Москальова, М. В. Москальов // Тези ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології (м. Харків, 1-3 червня 2017 р.); за наук. ред. С. Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ-Харків, 2017. – С. 35-36.

3.           Москальова А. С. Зміст та структура особистісного потенціалу вчителів початкових класів / А. С. Москальова, І. А. Гуменюк // Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Київ, 25 травня 2018 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018. – 120 с. – С. 71–74. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji – (0,2 / 0,1 др. арк.).

4.           Москальова А. С. Зміст та структура особистісного потенціалу вчителів початкових класів / А. С. Москальова, І. А. Гуменюк // Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Київ, 25 травня 2018 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018. – 120 с. – С. 71–74. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji.

Сухенко Я. В.

1.           Сухенко Я. В. Психологічний час як детермінанта індивідуальної освітньої траєкторії особистості // Сухенко Я.В. / Освіта і наука. – 2018. – №5. – С. 110-116.

2.           Сухенко Я. В. Семантичний диференціал для оцінки освітньої траєкторії особистості / Сухенко Я. В. // Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика: зб. наук. праць. Серія: Психологія. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М. 2018. Вип. 24(1). С. 320 342.

3.           Сухенко Я. В. Індивідуальні освітні траєкторії педагогічних працівників та учнів: системний вимір феномену / Сухенко Я.В. // Психологічний часопис : збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка. – № 6. – Вип. 5. – Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2019. – С. 106–121.

4.           Сухенко Я. В. Особистісний потенціал як базовий вимір особистісного розвитку педагогічного працівника / Сухенко Я. В. // Теорія і практика сучасної психології : збірник наукових праць Класичного приватного університету – Запоріжжя : КПУ, 2019. – № 5. Том. 2. – С. 89 95.

5.           Сухенко Я. В. Структурно-динамічні особливості особистісного потенціалу педагогічних працівників / Сухенко Я.В. // Психологічний часопис : збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка. – № 6. – Вип. 9. – Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2019. – С. 157–171.

6.           Сухенко Я. В. Структурно-функціональна типологія особистісного потенціалу педагогічного працівника / Сухенко Я. В. // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін] ; голов. ред. В. В. Олійник. – Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2019. – Вип. 8(37). – С. 99–114. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки»).

7.           Сухенко Я. В. Типологічний діапазон особистісного потенціалу педагогічних працівників: емпіричний вимір / Сухенко Я.В. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2019. – Випуск 4. – Том 2. – С. 146–154.

8.           Сухенко Я. В. Типологія індивідуальних освітніх траєкторій педагогічних працівників  / Сухенко Я.В. // Психологія і особистість, 2019. – № 2 (16) – С. 132–147.

9.           Лушин П. В. Екофасилітативні картки: «мануал» до супроводу індивідуальних освітніх траєкторій психолога-консультанта / Лушин П. В., Сухенко Я. В. // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет» та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Н. Ф. Шевченко, М. Г. Ткалич. – Запоріжжя : ЗНУ, 2018. – № 1 (13) – С. 84–90.

10.         Сухенко Я. В. Психологічні портрети старшокласників і педагогів: контекст колективної суб’єктності / Сухенко Я. В. // Психологія і особистість.: Науковий журнал ПНПУ імені В.Г. Короленка та Інституту психології НАПН України імені Г.С. Костюка НАПН України / за ред. Максименко С. Д., Седих К. В. – Київ-Полтава : ПНПУ, 2018. – № 2 (14). – С.121-135.

11.         Сухенко Я. В. Індивідуальна освітня траєкторія: міждисциплінарний аналіз феномену / Я. В. Сухенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2017. – Випуск 4. – Том 2. – С. 111–116.

12.         Сухенко Я. В. Особливості прояву психологічних референтів індивідуальної освітньої траєкторії в учнів, студентів, педагогів / Сухенко Я. В. // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / головн. ред. І. В. Данилюк. – КНУ імені Тараса Шевченка. – К. 2017. – С. 127-138.

13.         Сухенко Я. В. Психологічний час особистості: змістово-хронологічна логіка дослідження феномену / Я. В. Сухенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2017. – Випуск 6. – Том 2. – С. 96–100.

14.         Сухенко Я. В. Психологічний відбір майбутніх психологів при вступі до вишу / Сухенко Я. В. // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін] ; голов. ред. В. В. Олійник. – Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип. 3(32). – С. 116–130. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки»).

15.         Сухенко Я. В. Індивідуальна освітня траєкторія: аналіз феномену у вітчизняних і зарубіжних дослідженнях / Я. В. Сухенко // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 38. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – С. 371–383.

16.         Сухенко Я. В. Принципи фасилітації  індивідуальних освітніх траєкторій учителів у післядипломній освіті / Сухенко Я. В. // Імідж сучасного педагога. – 2015.  – № 4(153). – С. 39 41.

17.         Сухенко Я. Підготовка дослідників у системі післядипломної педагогічної освіти: акценти, результати, перспективи / Я. Сухенко, Г. Бибич, І. Гузь та ін. // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 10(158). – С. 41 45.

Хілько С. О.

1. Хілько С. О. Толерантність до невизначеності як складова педагогічної майстерності викладача психології ВНЗ / С. О. Хілько // Розвиток та саморозвиток педагогічної майстерності у сучасному освітньому просторі: тези доповідей Міжнародного форуму педагогічної майстерності (м. Полтава, 7 8 квітня 2015 р.). – Полтава : ФОП Гаража М. Ф., 2015. – С. 81 83.

2. Методичні рекомендації до написання дипломної роботи: для студ.освітньо-кваліфікац. рівнів «Бакалавр» напряму підготовки 6.030102 «Психологія», 6.030103 «Практична психологія», «Магістр», за спеціальністю «Психологія» / уклад.: О. І. Бондарчук, О. В. Брюховецька, С. О. Хілько, С. В. Шевченко ; НАПН України, Ун-т менеджменту освіти. – Вид. 2-е, виправ. та допов. – К., 2015.  60 с.

3. Навчально-методичне забезпечення особистісно орієнтованої підготовки майбутніх психологів у системі післядипломної педагогічної освіти : метод. реком. / П. В. Лушин, О. В. Брюховецька, А. І. Гусєв та ін.; НАПН України, Ун-т менеджменту освіти. – К., 2015. – 250 с.

4. Хілько С. О. Толерантність до невизначеності як складова професійної компетентності майбутнього психолога / С. О. Хілько // Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти: матеріали Міжнарод. науково-практ. Інтернет-конф. (22 жовтня 2015 р.) / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. – Біла Церква : БІНПО, 2015. – С. 104 109.

5. Хілько С. О. Модель формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів / С. О. Хілько // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 15(28) / голов. ред. В. В. Олійник. – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2015. – С. 254 263.

6. Хілько С. О. Основні підходи щодо розуміння проблеми формування толерантності до невизначеності / С. О. Хілько // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – Сєвєродонецьк, 2015.   № 3(38).   Том 3. – С. 325 338.

7. Хілько С. О. Особливості формування фасилітаційної позиції майбутнього психолога в системі післядипломної педагогічної освіти / С. О. Хілько // Післядипломна освіта в Україні. – 2016. № 1’2016. – С. 83 86.

8. Хілько С. О. Формування фасилітаційної позиції майбутнього психолога в процесі навчання у ВНЗ // С. О. Хілько // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: матер. I Міжнар. наук. практ. конф. викладачів і аспірантів (30 березня 2016 р., м. Київ). – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 373 с. – С. 309 314. – 1 електрон. опт. диск [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-30-03

9.  Хілько С. О. Внутрішні і зовнішні ситуації невизначеності у діяльності психологів // С. О. Хілько // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези Всеукр. наук. практ. конф. (м. Київ, 27 травня 2016 р.).   К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 120 с.   С. 113 115.   [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-cippo /vseukr-naukovo-praktichna-konferenc-27.05.16

10.Хілько С. О. Сутність і типи ситуацій невизначеності у професійній діяльності психологів / С. О. Хілько // Актуальні проблеми психології / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. : Ін-ут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2016. – Т. I : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія.   Вип. 45.   С. 144 150.

11.Хілько С. О. Показники обізнаності майбутніх психологів щодо формування толерантності до невизначеності / С. О. Хілько // Психолого-педагогічні аспекти навчання в системі неперервної освіти: матеріали Міжнарод. науково-практ. Інтернет-конф. (10 листопада 2016 р.) / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. – Біла Церква : БІНПО, 2016. – С. 22-26.

12.Хілько С. О. Методика дослідження особливостей формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів / С. О. Хілько // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016. – Вип. 2(31).   С. 138-151. – (Серія «Соціальна та поведінкові науки»).

13. Хілько С. О. Толерантність до невизначеності як чинник конкурентоздатності майбутніх психологів у сучасних умовах / С. О. Хілько // Конкурентологія та ринок праці: психологічні аспекти: матер. І Міжнар. наук. практ. конф. (8 9 грудня, 2016 р., м. Київ). – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 93 с.   С. 87 89.   Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferencija-z-temi-konkurentologhija-ta-rinok-praci-psikhologhichni-aspekti

14.Хілько С. О. Психологічні кореляти формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів / С. О. Хілько // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам`янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янец-Подільський : Аксіома, 2017. – Вип. 38. – С. 421– 437.

15. Khilko S. O. Study of Future Psychologists’ Tolerance to Uncertainty Maturiti / S. O. Khilko // Science and Education. – 2017.   № 9. – P. 59 67.

16.Хілько С. О. Програма формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів та аналіз її ефективності / С. О. Хілько // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2017. –  №5. – Т.2. – С. 114–119 (Серія «Психологічні науки»).

17.Хілько С. О. Особливості формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів на засадах екофасилітативного підходу / С. О. Хілько // Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти: матер. Всеукр. наук. практ. конф. (30 31 березня, 2017 р., м. Рівне). – / РОІППО; упоряд.: Антонюк Л. В., Волосюк А. А.; заг. ред. Черній А. Л. – Рівне: РОІППО, 2017. – 241 с.   С. 226 227.   Режим доступу: http://roippo.org.ua/upload/iblock/d82/pos_bnik-30_31.03.17.pdf

18.Хілько С. О. Толерантність до невизначеності психологів як показник їх професійної компетентності / С. О. Хілько // Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепції Нової української школи: зб. статей Всеукр. наук. практ. інтернет-конф. (6 квітня, 2017 р.) – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2017. – 252 с. – С. 123 126. – Режим доступу: http://conf-hano.at.ua/load/zbirniki/elektronnij_zbirnik_materialiv/4-1-0-680

19. Хілько С. О. Психологічний супровід формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів / С. О. Хілько // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: Історія, теорія, технології: матер. ІІ Всеукр. наук. практ. інтернет-конф. (28 квітня 2017 р., м. Київ) / редкол.: В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, Я. Л. Швень.   К.: ЦІППО, 2017.   424 с. – С. 302 304.

20. Хілько С. О. Показники сформованості толерантності до невизначеності, інтолерантності до невизначеності та міжособистісної інтолерантності до невизначеності у майбутніх психологів  / С. О. Хілько // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: матеріали ІІ Міжнародної науково-практ. конф. (26-28 квітня, 2017 р., м. Київ   м. Суми). – С. 206 209.

21.Хілько С. О. Психолого-педагогічна  екофасилітація як психологічна умова формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів  / С. О. Хілько // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Матер. ІІ Всеукр. науково-практ. конф. (26 травня, 2017 р., м. Київ ). – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. – 144 с. – С. 133–136. –  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji

22.Хілько С. О. Програма спецкурсу формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів / С. О. Хілько // Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій: матеріали Всеукраїнської науково-практ. конф. (1 листопада, 2017 р., м. Київ ). – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 2018. – 100 с. – С. 88 90.   Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari

23. Хілько С. О. Толерантність до невизначеності як фактор розвитку професійної кар’єри психологів в організації / С. О. Хілько // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку: матер. ХІІІ Міжнар. наук. практ. конф. (12-13 квітня 2018 р., м. Київ) / наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, М. С. Корольчука. – К, 2018. – 164 с.   С. – 57.

24. Хілько С. О. Толерантність до невизначеності як фактор формування професіоналізму психологів / С. О. Хілько // Психолого-педагогічні засади розвитку професіоналізму освітян в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матер. ХІІІ Міжнар. наук. практ. конф. (29 квітня 2018 р., м. Київ Рівне). – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; Рівне: РОІППО, 2018. – 130 с.    С. 117 119. – URL: http://umo.edu.ua/konferenciji

25. Хілько С. О. Фахова підготовка майбутніх психологів на засадах екофасилітації та особистісно-орієнтованого підходу / С. О. Хілько // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Матер. ІІI Всеукр. науково-практ. конф. (25 травня, 2018 р., м. Київ ). – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018. – 120 с. – С. 117-120. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:: umo.edu.ua/konferenciji

26. Хілько С. О. Толерантність до невизначеності як фактор соціалізації  майбутніх психологів в умовах неперервної освіти / С. О. Хілько // Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства: матер. VI Міжнар. науково-практ. конф. (8 9 лист., 2018 р., м. Київ) / за заг. Редакцією Власової О. І., Дембицької Н. М., Запеки Я. Г. – К.: в-во «Віваріо». – 2018. – С. 156 158.

27. Хілько С. О. Невизначеність як фактор формування психосоціальних якостей психолога-теоретика/дослідника / С. О. Хілько // Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: матер. VIII Міжнар. науково-практ. конф. (24 травня, 2019 р., м. Київ) / К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2019. – 120 с. – С. 117-120. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:: umo.edu.ua/konferenciji

Чаусова Т. В.

1. Чаусова Т.В. Визначення структури психологічної готовності до професійної діяльності майбутніх психологів. / Т.В.Чаусова.  – Розвиток та саморозвиток педагогічної майстерності у сучасному освітньому просторі : тези доповідей Міжнародного форуму педагогічної майстерності (М.Полтава, 7–8 квітня 2015 року) / редкол. :В.В.Зелюк (голова), Я.В. Сухенко, Н.І.Білик, З.В.Резниченко, І.О.Калініченко; Полт. Обл..ін-т ім. М.В.Остроградського. – Полтава :ФОП Гаража М.Ф., 2015 – 160 с. – 83 – 85с.  

2. Чаусова Т.В.  Синдром «професійного вигорання» у державних службовців які працюють у соціальній сфері.  / Т.В.Чаусова.  – Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези ІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології (28-30 травня 2015 року, м. Камя’енець-Подільський) / за наук. Ред.. С.Д. Максименка, Л.М. Карасушки. – К. – Кам’яенець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015 – 132 с. – 83 – 86 с.

3. Чаусова Т.В. Особливості самоідентифікації в системі післядипломної  педагогічної освіти. / Т.В.Чаусова.  – Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць.: / Ун –т менедж. освіти НАПН України, редкол.: О.Л.Ануфрієва (та інш.).-К., 2016. –Вип.1  (22), голов. ред. В.В.Олійник.-м. Сквира, ТОВ «Дорадо - Друк», 2016.- Ч. 2.-108с.- с.86-91

4. Чаусова Т.В. Особливості управління процесом попередження та усунення конфліктів в закладах освіти. / Т.В.Чаусова.  – Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: тези Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів 30 березня 2016 р. – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 1 електрон. опт. диск [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/i-mizhnarodna-naukovo-praktichnakonferenc-30-03.

5. Чаусова Т. В. Мотивація як чинник конкурентоздатності майбутніх психологів/ Т. В. Чаусова //1Міжнародна науково – практична конференція «Конкурентологія та ринок праці: Психологічні аспекти» ( м. Київ 8 – 9 грудня 2016 р.)

6. Chausova T.  Features construction of training with targeting / T. Chausova.-Public health – social, educational and psychological dimensions. International Scientific and Practical Conference in Lublin between 3-7 February 2017, under program run by the Catholic University of Lublin Development Foundation. – [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://www.bu.kul.pl/ksiegozbior,art_4469.html

7.  Чаусова Т. В. Особливості мотивації практичних психологів системи освіти до вдосконалення професійної компетентності в умовах післядипломної освіти/ Т. В. Чаусова //Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 26 травня 2017 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. – 144 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji

8. Чаусова Т. В. Особливості вибору засобів попередження та управління конфліктами у педагогічному колективі / Т. В. Чаусова // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези доп. 13 Міжнар. Конф. З організаційної та економічної психології (12 – 13 квітня 2018 року, м. Київ / наук. Ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука.- Київ, 2018.- 164 с 69 – 71 с..

9. Чаусова Т. В Особливості подолання синдрому «професійного вигорання» у педагогів професійно- технічних навчальних  закладах / Т. В. Чаусова // 2018

10. Чаусова Т. В.  Особливості формування мотиваційної сфери навчання підлітків / Т. В. Чаусова // 2018 Вісник післядипломної освіти :зб. Наук. пр. / НАПН України ДВНЗ «Ун –тменедж. Освіти»; голов ред. В.В. Олійник; редкол.: О.Л. Ануфрієва  та ін.- Київ : Юстон, 2018.- Вип.6 (35).- 136 с. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки). – с. 121 – 131 Фахове видання

11.Чаусова Т. В. Особливості міжособистісних конфліктів у педагогічних працівників загальноосвітнього навчального закладу/ Т. В. Чаусова // 2018 до друку

12. Чаусова Т. В. Вплив тривожності на самооцінку у дітей молодшого шкільного віку/ Т. В. Чаусова // Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2018. Випуск 3.- С. 159 – 164 

13. Чаусова Т. В Особливості формування стресостійкості майбутніх психологів / Т.В.Чаусова.  – Психологія; від  теорії до практик: Іноваційні технології в роботі практичного психолога (матеріали Міжнародної науково – практичної конференції, 7 червня 2018 року, м. Суми) – [e 3 –x ч. ] - Ч.1. – Суми: СВС Панасенко І.М., 2018 – 212 с. – с. 194 – 196.

14. Чаусова Т. В. Вплив соціально – психологічних  чинників на виникнення та протікання  міжособистісних конфліктів у студентському середовищі / Т.В.Чаусова. – Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні. -  Тези 3 Всеукраїнського конгресу з  організаційної та економічної психології (20 -22 червня 2019 року, м. Кам’янець – Подільський) .- с.55- 56.

15.  Чаусова Т. В. Особливості мотивації професійного вибору у системі отримання другої спеціальності/ Т.В.Чаусова. – Психологія; від  теорії до практики: Інноваційні технології в роботі практичного психолога (матеріали Міжнародної науково – практичної конференції, 5 червня 2019 року, м. Суми) – [e 3 –x ч. ] - Ч.1. – Суми: НВВ КЗСОІППО.,2019. – 152 с.- с. 131 - 133.

Шевченко С. В.

1. Шевченко С. В. Сучасні уявлення про феномен довіри до себе / С. В. Шевченко // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 15(28) / Психологія / голов. ред. В. В. Олійник. – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2015. – С. 264-275.

2. Шевченко С. В. Теоретична модель розвитку довіри до себе у майбутніх психологів / С. В. Шевченко // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. –. Том 1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Вип. 45 / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К.: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2016. –  C. 150 -156 

3. Шевченко С. В. Психологічні студії розвитку довіри до себе в контексті ідентифікаційного позиціонування майбутнього психолога / С. В. Шевченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Психологічні науки». Херсон.: Херсонський державний університет, 2017. – Вип. (5). Том 2 – С. 136-141.

4. Шевченко С. В. Методика дослідження психологічних особливостей розвитку довіри до себе у майбутніх психологів / С. В. Шевченко // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – К., 2005. – Вип 4/5. (33/34) Психологія // голов. ред. В. В. Олійник. – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – C. 116-130 (Серія «Соціальні та поведінкові науки»).

5. Шевченко С.В. Индивидуальные ресурсы как психологические предикторы доверия к себе у будущих психологов / С. В. Шевченко // The European Journal of Education and Applied Psychology, Premier Publishing s.r.o. Vienna. № 4, 2017. – P. 69-73.

6. Lozhkin Heorhii. Svitlana Shevchenko. Interrelation of Professional Identity and Self-Trust in Psychology Students / Heorhii Lozhkin, Svitlana Shevchenko // Science and education: academic Journal of South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky, 2018. № 1 – С. 88-98. (ISSN 2311-8466)

7. Шевченко С.В. Довіра до себе як професійно важлива якість особистості майбутнього психолога / С.В. Шевченко // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: матеріали II-ої  Всеукраїнської науково-практичної конференції  (м. Хмельницький, 24-25 квітня 2014 р.) / [ред. колегія: Є.М. Потапчук (голов. ред.), О.В. Кулешова, Л.О. Подкоритова, В.К. Гаврилькевич, Л.Г. Параскевич] / М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т, Каф. практ. психол. та педаг. – Хмельницький: ХНУ, 2014. – С. 166-168.

8. Шевченко С. В. Використання мультимедійних презентацій в процесі підготовки майбутніх шкільних психологів / С.В. Шевченко // Управління інноваційним розвитком системи загальної середньої освіти в умовах соціально - економічних умов: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. За наук. ред. Л. М. Ващенко. – Чернівці : Наші книги, 2014. – С. 94-95.

9. Шевченко С. В. Педагогічна майстерність викладача психології в контексті особистісно-зорієнтованого навчання / С .В. Шевченко // Розвиток та саморозвиток педагогічної майстерності у сучасному освітньому просторі : тези доповідей Міжнародного форуму педагогічної майстерності / редкол. : В. В. Зелюк (голова), Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, З. В. Резніченко, І. О. Калініченко ; Полт. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М.В. Остроградського. – Полтава : ФОП Гаража М. Ф., 2015. – 160 с. . – С. 85-87.

10. Шевченко С. В. Взаємозв’язок довіри до себе та професійного самоусвідомлення у майбутніх психологів на етапі навчання / С. В. Шевченко // Психолого-педагогічні аспекти навчання в системі неперервної освіти: матеріали II Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (10 листопада 2016 р.) / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. – Біла Церква : БІНПО, 2016 – С. 26-29

11.Шевченко С. В. Особистісні властивості прояву довіри до себе у майбутніх психологів в умовах конкуренції / С. В. Шевченко //Конкурентологія та ринок праці: психологічні аспекти : Тези І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 8-9 грудня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016., – С. 92-93 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferencija-z-temi-konkurentologhija-ta-rinok-praci-psikhologhichni-aspekti

12. Шевченко С. В. Довіра до себе майбутніх психологів як показник успішності їх професійного становлення / С. В. Шевченко // Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукраїнської науково-практ. інтернет-конф.  – С. 170-174 (6 квітня, 2017 р., м. Харків ).

13. Шевченко С. В. Вплив довіри до себе на формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх психологів / С. В. Шевченко // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: Історія, теорія, технології: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практ. інтернет-конф. ., – С. 307-308 (28 квітня, 2017 р., м. Київ).

14. Шевченко С. В. Розвиток довіри до себе в контексті навчально-професійної діяльності майбутніх психологів / С. В. Шевченко // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: матеріали ІІ Міжнародної науково-практ. конф. – С. 209-211 (26-28 квітня, 2017 р., м. Київ-   м. Суми).

15. Шевченко С. В. Роль довіри до себе як внутрішньо-особистісного утворення майбутніх психологів Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 26 травня 2017 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. – 144 с. – С. 139-140 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji

16. Шевченко С. В. Використання проективного малюнка в програмі розвитку довіри до себе у майбутніх психологів / С. В. Шевченко // Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого- педагогічної науки: Збірник наукових робіт ІІ Міжнародної науково-практичної конференції – Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2017.– С. – 39-44.

17. Шевченко С. В. Програма розвитку довіри до себе у майбутніх психологів / С. В. Шевченко // Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 2018. – С. 97-100. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari

18. Шевченко С. В. Психологічна безпека освітнього середовища ЗВО як умова розвитку довіри до себе в майбутніх психологів / С. В. Шевченко // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку: тези доп. ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології (12-13 квітня 2018 року, м.Київ) / наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, М. С. Корольчука. – Київ, 2018. – 164 с. – С. 86-87 (ISBN 978-966-629-858-7)

19. Шевченко С. В. Довіра до себе як умова професійної соціалізації майбутніх психологів / С. В. Шевченко // Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства: матер. VI Міжнар. науково-практ. конф. (8-9 лист., 2018 р., м. Київ) / за заг. Редакцією Власової О. І., Дембицької Н. М., Запеки Я. Г. – К.: в-во «Віваріо». – 2018. – С. 156-158.

20. Шевченко С.В. Довіра в системі психологічних критеріїв колективного суб’єкта педагогічної діяльності в умовах трансформації освіти / С. В. Шевченко //  Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: матер. VIII Міжнар. науково-практ. конф. (24 травня, 2019 р., м. Київ) / К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2019. – [Електронний ресурс].