СПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ

Монографії:

 1. Лушин П.В. Хаос и неопределенность: от страдания – к росту и развитию [Текст]: Монография / Лушин П. В. – Киев, 2017. – 144 с. – (Серия «Живая книга» ; Т. 4). 

Навчальні посібники: 

 1. Терещенко І.Г., Гусєв А.І. Аналіз конфлікту у бізнесі. Картографія : навчальний посібник / І.Г. Терещенко, А.І. Гусєв. – ДП «Пріоритети», Київ , 2016 р. – 36 с. (раніше не входив до звіту).

  Публікацію здійснено у межах Проекту Програми TEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту». 

Посібники:

 1. Вступ до психологічної допомоги: екофасилітативний підхід : Проблемно-тематичний курс підвищення кваліфікації для фахівців соціономічних професій (типу «людина–людина») очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти (150 год.) / П. В. Лушин, Я. В. Сухенко. – К., 2017. – 66 с. (рукопис). 

Збірники: 

Статті у наукових та фахових виданнях: 

 1. Лушин П. В. Невизначенність і типи ставлення до неї: ситуація психологічної допомоги/ П. В. Лушин //Теоретичні та методологічні проблеми психологічного консультування та психотерапї. — том 1.— №5 —2016.  С. — 33-40.
 2. Лушин П. В. Экофасилитация в психотерапевтическом и образовательном 
  контекстах: «Буферная зона развития», коллективно генерируемый инсайт и неопределенность /П. В. Лушин // Теория и практика психотерапии. — 2016. — 3.12. — С. 28—33. 
 3. Особливості психокорекційної роботи щодо проявів професійного вигорання у студентів психологів. Подано до друку //матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» на базі ДВНЗ УМО, 26 травня 2017 р., м. Київ. 

Статті у зарубіжних виданнях: 

 1. Shevchenko Svitlana. The implicit model of “self-trust” of a practicing psychologist / Svitlana Shevchenko // Public health – social, educational and psychological dimensions. International Scientific and Practical Conference in Lublin between 3-7 February 2017, under program run by the Catholic University of Lublin Development Foundation. – Режим доступу: http://www.bu.kul.pl/ksiegozbior,art_4469.html 

У міжнародних наукометричних базах даних (Scopus та ін):

 1. Хілько С. О. Емпіричне дослідження сформованості толерантності до невизначеності у майбутніх психологів / С. О. Хілько // Наука і освіта. – 2017.   № 7. (фах. наукометр. видання, подано до друку). 

Статті: 

Тези міжнародних конференцій:

 1. Лушин П.В. Психологические особенности ускорения обучения в современных условиях //ІІ Міжнародної науково-практичній конференції «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» Частина 1. - 26 – 28 квітня 2017 р. м. Київ – м. Суми 2017 . — с. 187-191.
 2. Сухенко Я. В. Супровід індивідуальної освітньої траєкторії дорослого учня: психологічний та організаційний аспекти / Сухенко Я. В. // Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки : Матеріали ІІI Міжнародної науково-практичної е-конференції (27 березня 2017 р., м. Київ). – Київ, КНЛУ, 2017. – с. 245 249. (0,2 ум. др. арк.)
 3. Слободянюк Л. У. «Психологічна допомога особистості у кризових ситуаціях життя: екофасилітація особистісних трансформацій» - тези до II Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій»,          26 - 28 квітня 2017 р., м. Київ.
 4. Інжиєвська Л.А арт-техніка  «…і я такий » як джерело ресурсу / Л. А. Інжиєвська // Простір арт-терапії: можливості інтеграції: матеріали ХІV міжнар. міждисциплінар. наук.-практ. конф.; за наук. ред. А. П. Чуприкова, Л. А. Найдьонової, О. А. Бреусенка [та ін.]. – К. : Золоті ворота, 2017. –  С. 25–28.
 5. Хілько С. О. Показники сформованості толерантності до невизначеності, інтолерантності до невизначеності та міжособистісної інтолерантності до невизначеності у майбутніх психологів / С. О. Хілько // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: матеріали ІІ Міжнародної науково-практ. конф. (26-28 квітня, 2017 р., м. Київ   м. Суми).   [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/%D0%B7%D0%B1_%D1%82%D0%B5%D0%B_25_04_17.pdf
 6. Сухенко Я. В. Особистісно зорієнтовані форми лекційної взаємодії: психоандрагогічний контекст / Сухенко Я. В. // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій»: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 26-28 квітня 2017 р. Ч.1 – К. : Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. – 2 електрон. опт. диск [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp. – Київ, ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2017. (0,2 ум. др. арк.)
 7. Сухенко Я. В. Сучасні акценти в освіті дорослих: психологічний вимір / Сухенко Я. В. // Актуальні проблеми психології навчання та розвитку», з нагоди 70-ліття заснування лабораторії психології навчання імені І. О. Синиці : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (25.05.2017 р., м. Київ). – Київ, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2017. (у друці, 0,2 ум. др. арк.). 

Тези всеукраїнських конференцій:

 1. Гусєв А.І. Прощення як психологічна проблема  // ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології»,  28 квітня 2017 року.
 2. Інжиєвська Л.А. Психологічний супровід майбутніх психологів арт-засобами в умовах післядипломної освіти/ Л. А. Інжиєвська   подано до друку.
 3. «Психологічні та філософські засади екофасилітативного супроводу психологічної готовності до подолання кризових ситуацій життя», - тези до II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» на базі ДВНЗУМО, 26 травня 2017 р., м. Київ.
 4. Хілько С. О. Особливості формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів на засадах екофасилітативного підходу / С. О. Хілько // Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практ. конф. (30-31 березня, 2017 р., м. Рівне).   [Електронний ресурс].
 5. Хілько С. О. Толерантність до невизначеності психологів як показник їх професійної компетентності / С. О. Хілько // Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукраїнської науково-практ. інтернет-конф. (6 квітня, 2017 р., м. Харків ).   [Електронний ресурс].
 6. Хілько С. О. Психологічний супровід формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів / С. О. Хілько // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: Історія, теорія, технології: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практ.  інтернет-конф. (28 квітня, 2017 р., м. Київ).   [Електронний ресурс].
 7. Сухенко Я. В. Екофасилітативні акценти в андрагогічній практиці підвищення кваліфікації педагогічного працівника / Сухенко Я. В. // Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи, 21-22 квітня 2017 року : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди святкування  50-річчя від початку фахової підготовки психологів у Киівському національному університеті імені Тараса Шевченка та Дня психолога / За ред. І. В. Данилюка. – К. : Логос, 2017. – с. 252 255. (0,2 ум. др. арк.).
 8. Сухенко Я. В. Експериментальні засади дослідження індивідуальної освітньої траєкторії педагогічного працівника / Сухенко Я. В. // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології : Матеріали ІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (28.04.2017 р., м. Київ). – Київ, ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2017. (у друці, 0,2 ум. др. арк.).
 9. Сухенко Я. В. Психологічна допомога та самодопомога: сучасні засоби навчання дорослих / Сухенко Я. В. // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (26.05.2017 р., м. Київ). Київ, ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2017. (у друці, 0,2 ум. др. арк.).
 10. Брюховецька О. В. Особливості організаційно-психологічного супроводу формування професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Брюховецька // Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку : тези ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології (1-3 червня, 2017 р., м. Харків). –  К.‑Х. : Гуманітарний центр, 2017. – 112 с. – С. 47–48.
 11. Брюховецька О. В. Професійна толерантність керівників загальноосвітніх навчальних закладів як індикатор їх особистісної зрілості / О. В. Брюховецька // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Науково-методичні основи професійного розвитку керівнихі педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти  (м. Київ – Рівне, 30-31 березня 2017 р.). подано до друку.

 

 

 • Список основних публікацій науково-педагогічних працівників за попередні роки
  Завантажити