Наукові публікації кафедри

Останні публікації науково-педагогічних працівників кафедри:

Статті та тези:

 1. Рябова З. В. Моделювання процесу управління якістю освіти в навчальному закладі [Електронний ресурс] / З. В. Рябова // Теорія і методика професійної освіти: електронне наукове фахове видання.‑ 2016 . ‑ №9 (1). Режим доступу: http://tmpe.eor.by/images/Vol._9/3_16_tmpo_9_ryabova.pdf (0,5 др.арк)
 2. Рябова З. В. Проектний менеджмент як технологія управління інноваційним розвитком навчального закладу / З. В. Рябова // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. — К., 2005. — Вип. 16(29) / голов. ред. В. В. Олійник. — К. : атопол ГРУП, 2016. — 216 с. (0,5 др.арк.)
 3. Рябова З. В. Готовність керівника навчального закладу до маркетингового управління: кваліметрічний аспект [Електронний ресурс] / З. В. Рябова // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів 30 березня 2016 р. – К. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти, 2016. ‑ Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/ТЕЗИ_збірник_30_03_2016_1.pdf#page=187 (0,4 др.арк)
 4. Рябова З. В. Маркетингове управління як механізм забезпечення якості надання освітніх послуг навчальним закладом З. В. Рябова // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ціннісні орієнтації в управлінні процесом підготовки фахівців педагогіки вищої школи»: матеріали конференції ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПНИ України; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський:видавець «ПП Зволейко Д. Г.», 2016. – С. 5-10. (0.5 др.арк)
 5. Zoja Rjabowa Technologie zarządzania marketingowe gow oswiecie– подано до друку у Rocznikpolsko-ukraiński (академія імені Яна Длугоша у Честохові).
 6. Рябова З. В. Маркетингове управління загальноосвітнім навчальним закладом / З.В.Рябова //Актуальні питання освіти і науки: зб. наук ст. матеріалів ІVМіжнар. наук.-практ. конф. 10-11 листоп. 2016 / Харківський національний економіческий університет імені Семена Кузнеца. – Х : ХОГОКЗ, 2016. – С. 399-404 (0,54 др.арк.).
 7. Рябова З. В. Педагогічні та науково-педагогічні працівники, їх професійна підготовка і соціальна підтримка — головний чинник конкурентоспроможної освіти / З. В. Рябова І.Ю. Регейло, О.Г. Кучерявий, Л.О.Хомич // Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні /Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст.голови), А. М. Гуржій (заст. голови), О. Я. Савченко (заст. голови)] ; за заг. ред.В. Г. Кременя. — Київ : Педагогічна думка, 2016. — 448 с. — Бібліогр.: с. 21. —(До 25-річчя незалежності України).
 8. Prykhodkina N. 7 keys facilitation techniques in project management / N. Prykhodkina // Materials of International scientific and practical conference (18-21 January 2016, Bratislava, SlovacRepublic). - Volume 2. - 2016. - P. 34-35.
 9. Приходькіна Н. Проектна діяльність як засіб формування професійної компетентності студентів / Н. Приходькіна // Науковий вісник УМО: електронне видання. - Випуск 1. - 2016. - Режим доступу : http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo.
 10. Приходькіна Н. Розвиток комунікативної компетентності майбутнього викладача вищої школи / Н. Приходькіна // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Ціннісні орієнтації в управлінні процесом підготовки фахівців педагогіки вищої школи" : матеріали конференції / ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України ; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка [гол. ред. Конет І.М.]. - Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2016. - С.  99-105.
 11. Prykhodkina N. Using technology of inverted training in preparation of masters in pedagogy of higher school / N. Prykhodkina // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. — К., 2005. — Вип. 15(28) / голов. ред. В. В. Олійник. — К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016. - С. 98-105.
 12. Сіданіч І. Л. Нові тенденції розвитку вищої освіти України в умовах євроінтеграційних процесів / І. Л. Сіданіч // Науковий журнал Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, ISSN 1338-9432, Volume 4, №6/2016, Koŝice, Slovakia – P. 126-129.
 13. Сіданіч І. Л. Збірник нормативно-правових актів і документів щодо запровадження предметів духовно-морального спрямування в систему освіти України : навч. метод. посіб. для пед. працівників освіти. – 2-ге вид. / І. Л. Сіданіч. — К. : Вид-во ДВНЗ «УМО», 2016. — 236 с.
 14. Сіданіч І. Л. Вчимося мудрості. Підручник для 4 кл. // І. Л. Сіданіч, І. Гнатів, М. Влад (Аузяк) – Чернівці: «Місто», 2016 – 178 с.
 15. Сіданіч І. Л. Духовно-моральна компетентність як провідне завдання педагогічного менеджменту в університеті / зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ціннісні орієнтації в управлінні процесом підготовки фахівців педагогіки вищої школи» : матер. конференції ДВНЗ Університет менеджменту освіти НАПН України; Кам’янець-Подільський нац.ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2016. – С. 18 – 23.
 16. Тимошко Г. М. Наукові підходи до організаційної культури керівника навчального закладу в системі педагогічного менеджменту / Г.Тимошко // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Ціннісні орієнтації в управлінні процесом підготовки фахівців педагогіки вищої школи" : матеріали конференції / ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України ; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка [гол. ред. Конет І.М.]. - Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2016. - С.  11-18.
 17. Тимошко Г. М. Культурологічні імперативи організаційної діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу / Г. М. Тимошко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. - 2016. - Вип. 133. - С. 216-220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_133_53.  
 18. Тимошко Г.М. Сучасні підходи до формування лідерських якостей керівника навчального закладу/ Г. М. Тимошко // Педагогічний пошук. Науково-методичний  вісник Волинського інституту післядипломної освіти  2- 2016. С. 20-24.
 19. Махиня Т. А. Медіаменеджмент як складова підготовки сучасного керівника навчального закладу/ Махиня Т. А. // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів 30 березня 2016 р. – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 1 електрон. опт. диск [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/i-mizhnarodna-naukovo-praktichnakonferenc-30-03. – С. 152 – 155.
 20. Махиня Т. А.Особливості реалізаціяї принципів кваліметрії на прикладі моделі оцінювання управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів / Махиня Т. А.//Вісник післядипломної освіти. Науково-методичний електронний педагогічний журнал. - № 1 (30).
 21. Махиня Т. А. Принципи підготовки керівників навчальних закладів в умовах магістратури/ Махиня Т. А.// Електронне фахове видання «Теорія і методика професійної освіти».
 22. Махиня Т. А. Вища математика: Навчально-методичний комплекс для студентів освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»  спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» денної та заочної форм навчання / Дубініна О. В., Махиня Т. А. − Київ. – 2016. – 204 с.
 23. Вініченко А. А. Процес становлення системи церковно-парафіяльної освіти в Російській імперії другої половини ХІХ ст.: соціально-політичний аспект / Theor and methods of educational management № 1(17), 2016 / Режим доступу – http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v17_16/10_vinichenko.pdf
 24. Вініченко А. А. Особливості формування  «культури управління» в сучасному соціумі / Науковий вісник УМО / Режим доступу –http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-30
 25. Вініченко А. А. Особливості  виховання молоді професійно-технічних навчальних закладів в умовах суспільних трансформацій / Вісник післядипломної освіти: зб. Наук. Пр. Серія«Педагогічні науки»/ НАПН України, Ун-т менедж. Освіти; редкол. : О. Л. Ануфрієва[та ін.]. — К., 2005. — Вип. 1(30) / голов. Ред. В. В. Олійник. — К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016. — С.6-15

Монографії:

 1. Сіданіч І. Л. Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях: навч. прогр. для дітей дошкільного віку / Університет менедж. освіти. — 2016. — 160 с.
 2. Сіданіч І. Л. Scientific grounds management of the spiritual-moral education of Ukraine: monograph / NAPS of Ukraine, university of educational management. – К. UEM, 2016. — 250 p.

 

Основні публікації науково-педагогічних працівників кафедри за попередні роки:

 

 • Список основних публікацій науково-педагогічних працівників
  кафедри

  Завантажити