Наукові публікації кафедри

Публікації науково-педагогічних працівників кафедри:

Статті та тези:

 1. Андрощук І. Позитивний досвід управління професійним розвитком викладачів університетів Республіки Польщі / І. Андрощук // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2015. – Вип. 84. – С. 190 – 195.
 2. Андрощук І. Професійний розвиток викладачів кафедр менеджменту університетів Республіки Польщі в контексті загального розвитку особистості / І. Андрощук // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2015. – Вип. 87. –  С. 106 – 111.
 3. Формування інформаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах післядипломної освіти / Андрощук І., Ворон О. // Нова педагогічна думка: наук.-метод. журн. – Рівне, 2016. – № 2 (86) – С. 13 – 16.
 4. Андрощук І. М. Шляхи і форми управління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту польських закладів освіти / Андрощук І. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2017. Вип. № 56 – 57 (109 – 110). С. 511 – 520.
 5. Андрощук І. М. Компетентності викладача та механізми їх розвитку в умовах кафедри менеджменту польського закладу вищої освіти. [Електронний ресурс] / І. М. Андрощук // Електронне наукове фахове видання «Теорія та методика управління освітою». – 2017. – № 2 (20).
 6. Андрощук І. М. Сучасні вимоги до професійного розвитку викладачів кафедр менеджменту закладів вищої освіти Республіки Польща / Андрощук І. // Вісник післядипломної освіти. – К., 2017. – Вип. 5 (34). – С. 9 – 17.
 7. Андрощук І. М. Стратегії розвитку університетів Республіки Польщі / І. Андрощук // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2017. – Вип. 90. – С. 125 – 128.
 8. Андрощук І. М. Система управління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту закладів вищої освіти Республіки Польща: спецкурс для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», галузь знань 01 «Освіта/педагогіка», спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки», спеціалізація «Педагогіка вищої школи». Київ: ДСК-Центр, 2018. С. 28.
 9. Андрощук І. М. Методичні рекомендації для керівних, науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників вітчизняних університетів щодо управління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту закладів вищої освіти України. Київ: ДСК-Центр, 2018. С. 28.
 10. Андрощук І. Загальна характеристика системи управління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту Республіки Польщі та її структурних компонентів  / І. Андрощук // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : збірник наукових праць / В. В. Камишин (голов. редактор) та ін. – 2018. – Вип. 1 (20). – с. 58 – 66.
 11. Андрощук І. М. Індивідуальна стратегія професійного розвитку викладача кафедр менеджменту університетів Республіки Польщі. / І. Андрощук // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2018.  – Вип. №.58 – 59 (111 – 112) – С. 325 – 333.
 12. Андрощук І. М. Управління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту університетів Республіки Польща: системний підхід:  монографія. Луцьк: АКВА ПРІНТ, 2018. 332 с.
 13. Андрощук І. М. Самоменеджмент професійного розвитку викладачів кафедр менеджменту університетів Республіки Польща / Відкрита освіта : інноваційні технології та менеджмент : кол. Монографія / за наук. ред. М. О. Кириченка, Л. М. Сергєєвої. – К.: Вид-во ін-ту обдарованої дитини НАПН України, 2018. С. 371 – 384.
 14. Андрощук І. М. Стратегічне управління професійним розвитком викладачів університетів Республіки Польща / Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи : збірник наукових статей / за ред. Кременя В.Г., Ничкало Н.Г. : укл. Аніщенко О.В., Лук’янова Л.Б. – К.: Знання України. 2018. – С. 550 – 557.
 15. Андрощук І. М. Професійний розвиток дидактичних працівників кафедр менеджменту польських закладів вищої освіти / І. Андрощук // Імідж сучасного педагога. – Полтава. – 2018. – №4(181). – С. 27 – 30.
 16. Андрощук І. Стратегії розвитку університетів Республіки Польщі в контексті управління професійним розвитком  викладачів кафедр менеджменту /  І. Андрощук // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. – 2018. – № 1 (20). – С. 93 – 100.
 17. Андрощук І. М. Самоуправління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту польських закладів вищої освіти у системі відкритої освіти / І. Андрощук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науковий журнал. Педагогічні науки. науки / [гол. ред. П. Ю. Саух, відп. ред. Н. А. Сейко]. – Житомир : Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2018. – Вип. 2 (93). – С. 13 – 21
 18. Андрощук І. Е-learning як ефективна форма самоуправління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту польських закладів вищої освіти / І. Андрощук // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : РОІППО. – 2018. – № 2 (94). – С. 3 – 6.
 19. Андрощук І. М. Самоуправління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту закладів вищої освіти / І. Андрощук // ScienceRise: Pedagogical Education. – 2018. – № 5 (25). – С. 4 – 8.
 20. Андрощук І. М. Стратегічне управління кадровим потенціалом університетів Республіки Польщі. / І. Андрощук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми. – 2018. – №5(79). – С. 3 – 12.
 21. Андрощук І. М. Умови забезпечення професійного розвитку викладачів кафедр менеджменту університетів Республіки Польщі / І. Андрощук // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : РОІППО. – 2018. – №3(95). – С. 3 – 6.
 22. Androshchuk Iryna Modern Requirements to the Teachers of the Management Departments of Higher Educational Institutions in the Republic of Poland / I. Androshchuk // European Science. Scientefic journal // Europska Veda Vedecky casopis. – Podhajska 2018. – Rocnik 2. – 2/2018/ –  S. 41 – 46.
 23. Androshchuk Iryna Characteristics of the Management System Model of Professional Growth Among Teachers of the Management Departments in the Republic of Poland and its Structural Components / I. Androshchuk // Science Review / Warsaw: RS Global. – 6 (13), 2018. Vol. 1. – S. 20 – 25.
 24. Androshchuk Iryna Individual Growth Strategy for Teachers in the Universities of the Republic of Poland/ I. Androshchuk // World Science Multidisciplinary Scientific Edition / Warsaw: RS Global. – 7 (35), 2018. Vol. 1. – S. 50 – 55.
 25. Oliynyk V., Androshchuk I. Digital Technologies for Supporting the Management Processes of Teacher Processional Grown Within the Departments of Management in the Universities of the Republic of Poland / I. Androshchuk //Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, Lublin, 2018, Tom 8. – nr 3. – S. 55 – 59.
 26. Андрощук І. М. Стратегічне управління професійним розвитком викладачів університетів Республіки Польща / Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи: збірник наукових статей / за ред. Кременя В.Г., Ничкало Н.Г.; укл. Аніщенко О.В., Лук’янова Л.Б. – К.: Знання України, 2018. – С. 550 – 557.
 27. Лук’янова Л. , Андрощук І. , Баніт О. Теоретичні і практичні аспекти розвитку лідерських якостей у топ-менеджерів у вітчизняній науці й практиці / Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / НАПН України ДЗВО «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В. Олійник; редкол. : І. Андрощук [та ін.]. – Київ: Юстон, 2019. – Вип. 8 (37). С. 89 – 104. – (Серія «Педагогічні науки»).
 28. Олешко П. С. , Андрощук І. М. , Оксенюк І. Л. Використання електронного освітнього ресурсу для організації самостійної роботи слухачів у закладі післядипломної педагогічної освіти зі змішаною формою навчання / Технологія змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти : підручник / за заг. ред. В. В. Олійника, ред. кол. : С. П. Касьян, Л. Л. Ляхоцька, Л. В. Бондаренко, ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти». – К., 2019. – С. 132 – 145.
 29. Larysa Lukianova, Iryna Androshchuk, Olga Banit Time Management as a Pedagogical Technology of PhD Students’ Effective Self-Management / L. Lukianova, I. Androshchuk, O. Banit // The New Educational Review, Toruń, 2019, Vol. 56, No. 2. – S. 53 – 65 (Scopus).
 30. Бартєнєва Л.І. Психолінгвістична модель підручника «Читанка» для молодших школярів з ТПМ Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. праць / за ред. В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої. - Вип. 10. – 2015. - С. 19-25.
 31. Бартєнєва Л.І., Ільяна В.М., Аркадьєва О.О. Читанка: підручник для 2 кл. загальноосвітніх шкіл для дітей з тяжкими порушеннями мовлення / авт. кол. : Л.І. Бартєнєва, В.М. Ільяна, О.О. Аркадьєва – К.: 2015.
 32. Бартєнєва Л.І. Навчальні програми для 6-7 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушенням опорно-рухового апарату Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (№ 1/11 - 14640 від 07.06.2015 р.) Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/
 33. Бартєнєва Л.І. Навчальні програми з освітньої галузі «Українська література» для 8-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з ТПМ [Електронний ресурс]. http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/693/navchalni_programi11.
 34. Бартєнєва Л.І. Навчальні програми програма з освітньої галузі «Літературне читання» для учнів 8-10класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату [Електронний ресурс]: http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/693/navchalni_programi11
 35. Висоцька А.М. Українська мова (6-7 класи): Навчальні програми для 6-7 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей // [Електронний ресурс]. – режим доступу: http: // www.іitzo.mon.gov.ua.– 2016.
 36. Висоцька А.М. Українська література (6-7 класи): Навчальні програми для 6-7 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей // [Електронний ресурс]. – режим доступу: http: // www.іitzo.mon.gov.ua- 2016.
 37. Висоцька А.М. Українська мова (2 клас): підруч. Для спец. загальноосвіт.навч.закл. для розумово відсталих дітей / А.М.Висоцька, Г.О.Блеч. – К.: Либідь, 2016.– 160 с.: іл.
 38. Висоцька А.М., Остапенко Л.І. Українська мова (8-10 класи): Навчальні програми для 8-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей // [Електронний ресурс]. – режим доступу: http: // www.іitzo.mon.gov.ua.– 2017.
 39. Висоцька А.М., Остапенко Л.І. Українська література (8-10 класи): Навчальні програми для 8-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей // [Електронний ресурс]. – режим доступу: http: // www.іitzo.mon.gov.ua- 2017.
 40. Висоцька А.М. Українська мова (3 клас): підруч. для учнів спец. загальноосвіт.навч.закл. (F 70) / А.М.Висоцька. – К.: Либідь, 2017.– 192 с.
 41. Гладуш В.А., Бондар В.І. Лікарсько-педагогічна діяльність професора Іллі Мусійовича Левінсона / В. А. Гладуш, В. І. Бондар // Народна освіта. Електронне фахове видання. – Біла Церква, 2018, №3. Спосіб доступу: ttps://www.narodnaosvita.kiev.ua/? page_id=5449/
 42. Гладуш В.А., Бондар В.І. Науково-методична діяльність Миколи Опанасовича Козленка / В. А. Гладуш, В. І. Бондар // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) збірник наукових праць, 2018, №10. http://aqce.com.ua /vipusk-n10-2018/
 43. Гладуш В.А., Шеремет М.К. Життєвий шлях та науково-методична діяльність Ірини Йосипівни Дьоміної / В. А. Гладуш, М. К. Шеремет // Логопедія. Науково-методичний журнал. 2018. № 13, − с. 77-87.
 44. Viktor Hladush. Inklusive Education in Ukraine – successes, problems, prospects Podpora inkluzie v predminarnom a Opimarnom Vzdelovani / Zbornik Vedechych ctudiy. – Ruzomberok, 2018. - Str. 155-175.
 45. Victor Hladush. On the issue of teacher training for inclusive educational system / Inkluzivne pristupy v edukacii dete a ziakov //. – Ruzomberok, 2018. – Str. 75-83.
 46. Кафедра педагогіки в персоналіях: історія та сучасність [посібник] / В. А. Гладуш, З. П. Бондаренко, Л. М. Ніколенко / та ін. – Д. : ЛІРА, 2018. – 286 с.
 47. Микола Олексійович Кириченко: керівник, філософ, педагог: біобібліографічний покажчик : наук.-інформ. вид. / О.М. Отич В.А. Гладуш; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ : ЮСТОН, 2019. – 240 с.
 48. Klein V., Silonova V., Hladush V. Actual problems of inclusion, integration of social and health dis advantaged pupils in the Slovak Republic // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 13. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019. – с. 48-60.
 49. Шилонова В., Кляйн В., Гладуш В. Шкільний спеціальний педагог в середовищі дошкільного закладу Словацької Республіки // Науково-практичний журнал «Ukraine. Nation's Health». – Kiyv, 2019. № 2 (55). – p.130-135
 50. Гладуш В., Шилонова В., Кляйн В. Формування діагностико-прогностичної компетентності випускника магістратури спеціальної освіти // Науково-практичний журнал «Ukraine. Nation's Health». – Kiyv, 2019. № 2 (55). – p.26-33
 51. Hladush V. Development trends of advanced academic training in Ukraine // Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» (Педагогічні науки). Київ, 2019. – № 9 (38).
 52. Кляйн В., Шилонова В., Гладуш В.А. Технологія раннього втручання в інклюзивному дошкільному закладі освіти Словаччини: досвід, перспективи / Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі. – Суми, 2019
 53. Грищук Д. Г. Козацький часопис: методичні рекомендації щодо громадянської соціалізації молоді у козацьких молодіжних клубах : навч.-метод. посіб. / Д. Г. Грищук. – К. : Фенікс, 2016. – 68 с.
 54. Грищук Д. Г. Козацький часопис: скарбниця громадянської соціалізації молоді : навч. посіб. / Д. Г. Грищук. – К. : Вид. дім «Слово». – 2015. – 249 с.
 55. Грищук Д. Г. Громадянська соціалізація молоді в діяльності молодіжних козацьких організацій: дис. ... канд. пед. наук. Луганськ, 2019. 282 с.
 56. Грищук Д. Г. Духовність як складова виховного ідеалу молодих українців / Д.Г.Грищук // Вісник Черкаського ун-ту. Педагогічні науки. – 2019. - №1. – С. 237-242.
 57. Грищук Д.Г. Козацький часопис. Друга частина : стежками історії українського державотворення : навч.-метод. посіб. / Д.Г. Грищук. –К.: Інтерсервіс, 2019. – 229 с.
 58. Махиня Т. А. Організаційно-педагогічні умови формування ІКТ-компетентності викладача вищої школи у процесі фахової підготовки / Т. А. Махиня // Проблема освіти: наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України. ― К. ― 2015 ― №80. ― Ч. 2 ― С. 181–187.
 59. Махиня Т. А. Визначення сильних і слабих сторін діяльності навчального закладу у процесі дослідження його внутрішнього середовища / Т. А. Махиня // Народна освіта. Науково-методичний електронний педагогічний журнал. ― 2015. ― № 3 (27). ― Режим доступу до журн.: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/
 60. Махиня Т. А. Діяльність навчального закладу у сфері зв’язків з громадськістю : робоча навч. прогр. для освітньо-кваліфікац. рівня «Магістр» зі спец. «Управління навчальним закладом» / Т. А. Махиня; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», Ін-т менедж. та психології. – К., 2016. – 32 с.
 61. Махиня Т. А. Медіаменеджмент як складова підготовки сучасного керівника навчального закладу/ Махиня Т. А. // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів 30 березня 2016 р. – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 1 електрон. опт. диск [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/i-mizhnarodna-naukovo-praktichnakonferenc-30-03. – С. 152 – 155.
 62. Махиня Т. А. Особливості реалізації принципів кваліметрії на прикладі моделі оцінювання управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів // Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки: зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. — К., 2005. — Вип. 1(30) / голов. ред. В. В. Олійник. — К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016. — 216 с. – С. 98-109.
 63. Махиня Т. А. Принципи підготовки керівників навчальних закладів в умовах магістратури / Т. А. Махиня // Теорія і методика професійної освіти: Електронне наукове фахове видання. – 2016. – Випуск 9 (1). – Режим доступу: http://tmpe.eor.by/images/3_16_tmpo_9_makhynia.pdf
 64. Махиня Т. А. Сутність та специфіка діяльності навчальних закладів у сфері зв’язків з громадськістю / Махиня Т. А. // Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка»». – № 3 (5). – 2017. – Режим доступу до журн. : http://am.eor.by/images/adapt/Vol.3ped5 
 65. Махиня Т. А. Трансформація цінностей учасників освітнього процесу у віртуальній культурі соціальних мереж [Електронний ресурс] / Махиня Т.А. // Теорія та методика управління освітою. Електронне наукове фахове видання. – Випуск 2 (20), 2017. – Режим доступу до журн.: http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-2-20-2017
 66. Махиня Т. А. Теоретичні основи та особливості підготовки майбутніх керівників загальноосвітніх закладів у Великій Британії / Коновалова Л. В., Махиня Т. А. // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. /НАПН України ДВНЗ «Ун-т меседж. освіти» ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – Київ : Атопол Груп, 2017. – Вип. 4(33). 160 с. – (Серія «Педагогічні науки»). – С. 88-98
 67. Махиня Т. А. Організація методичної роботи з керівниками закладів дошкільної освіти в міжкурсовий період. З досвіду роботи святошинського району м. Київ / Махиня Т. А., Бобир В. Г. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2017. – Вип. 54 (107). – 464 с. – С. 166-172
 68. Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України: навч. посіб. для підготовки магістрів за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами», підвищення кваліфікації слухачів, керівників навчальних закладів/З. В. Рябова, А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня та ін.; за заг. ред. академіка В. В. Олійника, маг. Ф. Фреха; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; КультурКонтакт Австрія.— К., 2017.— 118 с.
 69. Махиня Т. А. Використання соціальних медіа в освітньому еvent-менеджменті / Тетяна Махиня // Збірник статей П’ятої міжнародної науково-методичної конференції «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи». – Київ. : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2017. – 393 с. – С. 244-253
 70. Махиня Т. А. Особливості підготовки менеджерів освітніх закладів за магістерською програмою «Управління навчальним закладом» в Університеті менеджменту освіти / Махиня Т. А. // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти» (21 березня 2017 р.) : в 2 ч. Ч. 2 / Житомир. держ .ун-т ім. І. Франка. Нац акад. пед. наук України, Полтава держ. Ун-т ім. В. Г. Короленк ; [відп. за вип. : Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова]. – Житомир : Вид-во ФО-П. Левковець, 2017. – 59-62.
 71. Махиня Т. А. Медіакомпетентність керівника загальноосвітнього навчального закладу / Махиня Т. А. // Керівник нової української школи: світоглядно-професійні орієнтири : збірник наукових праць / В. П. Андрущенко (голова), В. П. Бех (заступник голови), О. В. Алейнікова,Л. М. Калініна, Н. В. Крохмаль, В. В. Олійник, О. М. Онаць, З. В. Рябова, Т. М. Сорочан, О. М. Топузов, Г. М. Торбін, Я. О. Чепуренко ; МОН України, НАПН України, Асоціація керівників шкіл України, Нац. пед ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – С.100-103.
 72. Махиня Т. А. Рекламно-інформаційна діяльність як складова професійної діяльності сучасного менеджера освіти / Махиня Т. А. // Електронний науково-практичний журнал «Науковий вісник УМО. Серія. Педагогіка» – Випуск 3., 2017. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo/pedagogika/3_2017/Makhynia.pdf
 73. Махиня Т. А. Комунікації як стратегічний ресурс закладу загальної середньої освіти // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 р.) : в 2 ч. Ч. 2 / Житомир. держ .ун-т ім. І. Франка, Нац акад. пед. наук України, Полтава держ. ун-т ім. В. Г. Короленк ; [відп. за вип. : Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова]. – Житомир : Вид-во ФО-П Левковець, 2018. – 220 с. – С. 11-16
 74. Махиня Т. А. Формування соціальної відповідальності майбутніх керівників закладів освіти як суб'єктів реалізації соціальної політики держави // Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 3-4 травня 2018 р.) – Чернівці : Чернівецький нац.. ун-т, 2018. – 282 с. – С. 159-161
 75. Махиня Т. А. Підготовка менеджерів освіти до управління маркетинговими комунікаціями в умовах магістратури // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 19 квітня 2018р. м. Київ ⁄ редкол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. К.: ЦІППО, 2018. ___ с. – С. ___
 76. Махиня Т. А. Особливості взаємодії учасників освітнього процесу у соціальних мережах: переваги та недолік/ Тетяна Махиня // Збірник статей Шостої міжнародної науково-методичної конференції «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи». – Київ. : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2018. – 240 с. – С. 211 – 219.
 77. Makhynia T. Possibility of crowdsourcing usage in professional training of education managers // Academic pedagogical periodical  «Culture-Transformations-Education». – Poland, 2018___ с. – С. __-__.
 78. Makhynia T. Preparation of future education managers during the reform of Ukrainian education / Makhynia T. // Periodical sciencemetrical edition «Europska VEDA». – Slovak Republic. – 4. – 2018. – 223 с. – С. 153-158
 79. Приходькіна Н. О. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. В. Рябова, І. І. Драч, Н. О. Приходькіна, Н. В. Любченко [та ін.]. - К. : НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. - 316 с.
 80. Приходькіна Н. О. Теорії медіаосвіти / Н. О. Приходькіна // Психол.-пед. практикум. Метод. посіб.: Ч. 3. - К. : ПП «ДІРЕКТ-ЛАЙН», 2017. - 168 с.
 81. Приходькіна Н. О. Медіабезпека особистості: теоретичний аспект/ Н. О. Приходькіна // Психолого-педагогічний практикум: методичний посібник. – К.: ПП «ДІРЕКТ ЛАЙН», 2018
 82. Prykhodkina N. Using technology of inverted training in preparation of masters in pedagogy of higher school / N. Prykhodkina // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 1 (30) / голов. ред. В. В. Олійник. – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016. – С. 98-105.
 83. Приходькіна Н. О. 7 keys facilitation techniques in project management / Н. О. Приходькіна // Materials of International scientific and practical conference (18-21 January 2016, Bratislava, Slovac Republic). - Volume 2. 2016. – С. 34-35.
 84. Приходькіна Н. О. Проектна діяльність як засіб формування професійної компетентності студентів / Н. О. Приходькіна // Науковий вісник УМО: електронне видання. – 2016. - Випуск 1. - Режим доступу : http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo.
 85. Приходькіна Н. О. Основні теоретичні концепції медіаосвіти / Н. О. Приходькіна // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2016. - № 3 (49). – С. 264-277.
 86. Приходькіна Н. О. Основні положення концепції Герберта Маршалла Маклюена в контексті виникнення феномена медіаосвіти / Н. О. Приходькіна // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – 2017. – Вип. 142. – С. 145-151.
 87. Приходькіна Н. О. Креативність як необхідна професійна компетенція керівника навчального закладу / Н. О. Приходькіна // Керівник нової української школи: світоглядно-професійні орієнтири : збірник наукових праць / [В. П. Андрущенко, В. П. Бех, О. В. Алейнікова та ін.] ; МОН України, НАПН України, Асоціація керівників шкіл України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. - С. 141-144.
 88. Приходькіна Н. О. Актуальність формування медіакомпетентності людини закладу / Н. О. Приходькіна // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців» (м. Хмельницький, 30–31 березня 2017 р.). / [ред. колегія: Є. М. Потапчук, Т. Л. Левицька, Л. О. Подкоритова та ін.] ; МОН України, Хмельницький національний університет [та ін.]. - Хмельницький : ХНУ, 2017. - С. 117-119.
 89. Приходькіна Н. О. Медіаосвіта: «мода» чи необхідність / Н. О. Приходькіна// Конфліктологічна експертиза: теорія та методика : матеріали XVI міжнародної науково-практичної конференції «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» (м. Київ, 17 лютого 2017 р.) / [А. М. Гірник, В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко та ін.]. - К. : НаУКМА, 2017. - С. 27-29.
 90. Приходькіна Н. О. Актуальність інтеграції медіаосвітніх технологій до професійної підготовки майбутніх викладачів вищої школи / Н. О. Приходькіна // Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри : матер. міжн. наук.-практ. конф. «Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри» (м. Київ, 5 – 6 квітня 2017 р.). / за заг. ред. Семигіної Т. В. - К. : Академія праці,соціальних відносин і туризму, 2017. - С. 309-312.
 91. Приходькіна Н. О. Особливості організації процесу навчання студентської молоді з «кліповим мисленням» / Н. О. Приходькіна Медіакультура та інформаційна безпека в європі та світі: освіта, методологія медіадосліджень, практика : тези міжнародної науково-практичної конференції «Медіакультура та інформаційна безпека в Європі та світі: освіта, методологія медіадосліджень, практика» (м. Київ, 12-14 жовтня 2017 р.) / [М.О. Фролов, О.Г. Бондар, Г.М. Васильчук та ін.]. - 2017. – С. 123-128.
 92. Приходькіна Н. О. Теоретичні підходи до визначення поняття «медіакомпетентнисть» / Н. О. Приходькіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі» (3-4 травня 2018 р., м. Чернівці). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 201-204
 93. Приходькіна Н.О. Розвиток медіаосвіти у закладах середньої освіти США: вплив освітніх організацій / Н.О. Приходькіна // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації: матеріали III Міжнародної наук.-практ. конференції (30 травня 2019 р., м. Київ) / Ін-т педагогіки НАПН України / за заг. ред. О.І. Локшиної. – Київ-Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2019. - С. 166-167.
 94. Приходькіна Н.О. Концепт «медіаекологія» в контексті теорії комунікації / Н.О. Приходькіна // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні наукові дослідження  у сфері педагогічних та психологічних наук» (3-4 травня 2019 р., м. Київ)
 95. Приходькіна Н.О. Медіаграмотність як ключова компетенція людини епохи медіа / Н.О. Приходькіна // Програма і матеріали Науково-практичної конференції « Особистість у просторі проблем XXI століття» (7 лютого 2019 р., м. Київ). – К.: ПП «Дірект Лайн», 2019. – С. 55-57.
 96. Приходькіна Н.О. Тролінг як засіб маніпуляції в Інтернет-просторі  / Н.О. Приходькіна // Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування: Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної  конференції (21-22 грудня 2018 р., м. Львів). – У 2-х частинах. – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2018. – Ч. 2. – С. 127-129.
 97. Приходькіна Н. О. Компетенція, компетентність, медіакомпетентність / Н. О. Приходькіна //  Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – Київ : Атопол Груп, 2018. – Вип. 5 (34). – С. 80-89.
 98. Приходькіна Н. О. Особливості впровадження медіаосвіти у заклади середньої освіти: досвід Онтаріо / Н. О. Приходькіна //  Інноваційна педагогіка. – 2018. – Випуск 8. - С. 42-46.
 99. Приходькіна Н. О. Ретроспективний аналіз розвитку медіаосвіти у Сполучених Штатах Америки / Н. О. Приходькіна //  Український педагогічний журнал. – 2019. - № 2.
 100. Приходькіна Н. О.  Медіаграмотність у системі освітніх стандартів Сполучених Штатів Америки/ Н. О. Приходькіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. - Випуск № 70. - 2019.
 101. Sydanych І. L. Scientific grounds of management  of  the  spiritual-moral  education  of Ukraine : monograph / І. L. Sydanych ; NAPS of Ukraine, university of educational management. - К. UEM, 2016. — 244 p.
 102. Сіданіч І. Л. Нові тенденції розвитку вищої освіти України в умовах євроінтеграційни процесів / І. Л. Сіданіч // Науковий журнал Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, ISSN 1338-9432, Volume 4, №6/2016, Koŝice, Slovakia – P. 126-129.
 103. Сіданіч І.Л. Духовно-моральна компетентніст педагога як передумова забезпечення духовно-моральноїспрямованості викладання навчальних предметів у закладах освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. - № 9(73) – С. 118 – 130.
 104. 4. Сіданіч І.Л. Управліннявпровадження духовно-морального компонента в систему магістерської підготовки майбутніх викладачів зі спеціалізації»Християнська педагогіка у вищій школі» // Педагогічні  науки: теорія, історія, інноваційні технології. - Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017.- № 10(74) – С. 229 – 240.
 105. 5. Sidanich Irina Training of higher education applicants through internet usage with the specialization in "Christian pedagogy" – Ryabova Zoya; Sidanich Irina “Culture – transformations – education” annual of the faculty of pedagogy University of Rzeszów (респубка Польща). 
 106. Sidanich Irina. Управління впровадженням духовно-морального компонента в систему магістерської підготовки майбутніх викладачів християнської педагогіки за освітньою програмою «Християнська педагогіка» / Irina Sidanich //Rocznik polsko-ukraiński. – 2018, № ІХХ – С. 333-345.
 107. Сіданіч І.Л., Кислашко О.П. Християнські чесноти особистості : навч.посіб. ІІ частина. – К., «Духовна вісь». 2018. – 234 с.
 108. Сіданіч І.Л., Кислашко О.П. Християнська педагогіка : навч. посіб. ВБФ «Східноєвропейська гуманітарна місія». 2018. – 328 с.
 109. Cіданіч І.Л. Духовність виховання в сучасній українській школі // Горизонт духовності виховання: колективна монографія / The Horizon of Spirituality of Education: collective monograph. Уклали й підготували Йонас Кевішас та Олена М. Отич. Вільнюс Zuvedra, 2019. (584 с.) – С.479 – 493.
 110. Тимошко Г. Теоретико-методологічний базис розвитку організаційної культури в теорії та практиці управління загальноосвітнім навчальним закладом / Г.Тимошко // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць. - Кривий Ріг : ВЦ КДПУ; Айс Принт, 2017. - Вип. 3 (49). - С. 177-188.
 111. Тимошко Г.М. Сучасні погляди на розвиток організаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу / Г.М. Тимошко // Керівник нової української школи: світоглядно-професійні орієнтири: збірник наукових праць / [В.П .Андрущенко, В. П. Бех, О. В. Алейнікова та ін.]; МОН України, НАПН України, Асоціація керівників шкіл України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. - С. 141-144.
 112. Тимошко Г.М. До проблеми управління інноваційними процесами в загальноосвітніх навчальних закладах .Вісник Черкаського університету. Серія "Педагогічні науки". - 2017. - № 11. - С. 125-131.
 113. Тимошко Г.М. Сучасна парадигма розвитку організаційної культури у процесі професійної діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу. Післядипломна освіта в Україні №1.2017. c.50-56.
 114. Тимошко Г. М. Теоретико-практичні засади управління розвитком творчого потенціалу педагогічного колективу / Г. М. Тимошко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Педагогічні науки / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка ; гол. ред. Носко М. О. - 2017. - Випуск 142. - С. 175-181.
 115. Tymoshko Ganna Development of tne organizational  culture of the head of the school in terms of open education/ Ganna Tymoshko // EURÓPSKA VEDA: vedecký časopis.- Podhájska. – 2018. – 4. – c. 159 – 167
 116. Тимошко Г.М. Педагогічна діяльність як вагомий чинник розвитку організаційної культури керівника закладу освіти / Г. М. Тимошко // Вісник післядипломної освіти: зб.наук.пр./ НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В.В. Олійник; редкол.: О.Л. Ануфрієва [та ін.]. – Київ: Юстон, 2018. – Вип. 6 (35). – 232 с. – (Серія «Педагогічні науки»). – С. 159 -175
 117. Тимошко Г. М.Теоретико-прикладні вектори впровадження інноваційних технологій у розвиток сучасної школи/ Г. М. Тимошко // Вісник Національного університету педагогічного університету  імені Т.Г.Шевченка. Серія: Педагогічні науки. - 2018. - Вип. 150. - С. 131-135. - Режим доступу: https://visnyk.chnpu.edu.ua/visnik-n150-2/
 118. Тимошко Г. М. Педагогічна майстерність як вектор розвитку організаційної культури керівника закладу освіти/ Г. М. Тимошко // Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г.Шевченка. Серія: Педагогічні науки. - 2019. - Вип. 157. - С. 222-228. - Режим доступу: https://visnyk.chnpu.edu.ua/visnik-n157/