НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 
здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня доктора філософії

Галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування»
Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

 

Максимчук В.В.

1. Максимчук В.В. Інноваційні підходи до професійного розвитку керівників освітніх закладів / В.В.Максимчук // Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 28 жовтня 2016 р./ за заг. ред. В.В.Олійника. — К.: УМО НАПН України, 2016. С. 408–413.

2. Максимчук В.В. Публічне управління  та адміністрування розвитку професійної освіти і навчання в Україні / В.В.  Супрун, В.В.Максимчук // Scientifical Journal Virtus. 2017. № 14.  С.190 – 196.

3. Максимчук В.В. Стан та проблеми державного управління в системі професійної освіти  України в  умовах реформування / В.В.Супрун, В.В.Максимчук // зб. наук. пр. Донецького держ. ун-ту управління МОН України «Сучасні проблеми державного управління в  умовах системних змін».  Т. XVIII, вип.300. Маріуполь, ДонДУУ. 2017. С.174–182.

3. Максимчук В. В. Децентралізація та оптимізація управління професійною (професійно-технічною) і фаховою передвищою освітою  України / В. В. Супрун, В. В. Максимчук // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр.; НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін]. Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2017. Вип. 4/5(33/34). С. 60–92. (Серія «Управління та адміністрування»).

4. Максимчук В. В. Роль інновацій у розвитку закладів професійної освіти  та в управлінні ними / В. В. Супрун // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. ; НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін]. Київ: АТОПОЛ  ГРУП, 2017. Вип. 3(32). С. 49–65. (Серія «Управління та адміністрування»).

5. Максимчук В.В.  Актуальні проблеми державного регулювання  професійної (професійно-технічної) освіти України в умовах децентралізації / В. В. Супрун, В. В. Максимчук // Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наук. пр. за матер. XV міжнар. наук.-практ. конф. (30– 31 грудня 2017 р.) ; за заг. ред. М. А. Журби. Монреаль : вид-во ЦСП «НБК» (Канада, Монреаль), 2017. (Канада, Сербія, Азербайджан, Польща, Україна). С. 210–214.

6. Максимчук Вячеслав,  Теоретичні та прикладні аспекти організації і управління в сфері професійної освіти України. / Супрун В’ячеслав В.,  Максимчук Вячеслав В. //Conference Proceedings of the 5 International Scientific Conference Modern ProblemsofManagement: Economics, Education, HealthCareandPharmacy (October 26 – 29, 2017, Opole, Poland). The Academy of management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978-83-62683-23-9 ( Paper); pp.232, illus., tabs., bibls. P.189 –191.

7. Максимчук В.В. Формування національної моделі управління розвитком професійної освіти і навчання  в  Україні  / В.В.Супрун,  В.В.Максимчук //ІІ International Scientific Conference Economy and Society: a Modern Foundation For Human Development: Conference Proceedings, Part 1, June 23th, 2017. Leipzig university, faculty of economics and management science. Leipzig, Germany: Baltija Publishing. Р.97–100.

8. Максимчук  В. В. Основні засади вдосконалення державного регулювання системи професійної освіти України / В. В. Максимчук // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. (30– 31 травня 2017 р.) ; за заг. ред. М. А. Журби. Монреаль : вид-во ЦСП «НБК» (Канада, Монреаль) 2017. (Україна, Канада, Сербія, Азербайджан, Польща). Ч. 1. С. 155–158.

9. Максимчук  Вячеслав. Стан та проблеми управління в системі професійної освіти  україни в сучасних умовах / В.В. Максимчук // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., м.Київ, (23-24 лютого 2017 р.) / ред. колегія : С.М.Ніколаєнко, В.Д.Шинкарук,  В.І.Ковальчук [та ін].  К.: Міленіум, 2017. С. 296–297.

10. Максимчук В. В.  Актуальні проблеми державного регулювання системи професійної (професійно-технічної)  освіти України / В.В.Супрун // Наукові підходи до модернізації економіки та системи управління: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, (15–16 грудня  2017 р.) Київ: Таврійський нац. ун.-т імені В.І. Вернадського,  2017. С.71–73.

11. Maksymchuk V. V. Realization of modernization of vocational education of ukraine in the conditions of the state-private partnership  / V.V. Maksymchuk, K.V. Suprun // Реалізація політики модернізації економіки в умовах державно-приватного партнерства: матеріали доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Запоріжжя, 3 листопада 2017 р.). Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017. С. 48–51.

12. Максимчук В.В. Основні засади підвищення ефективності державного регулювання професійної освіти України / В.В. Максимчук // Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку: матер. міжнар. наук.-практ.конф. /ред. С.Ф.Марова (голова) [та ін.]. Маріуполь, (3–4 жовтня 2017 р.) — Маріуполь; Кривий Ріг: Вид. Р.А.Козлов, 2017. С. 82–85.  

13. Максимчук  В.В. Стан та актуальні проблеми державного управління в сфері професійної освіти і навчання в Україні / В.В.Супрун, В.В.Максимчук // Сучасні перспективи розвитку науки: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 15–16 вересня 2017 р. Київ: МЦНД, 2017. С.7–9.   

14. Максимчук В.В. Перспективи розвитку професійної освіти України в умовах інтеграції  в європейський освітній простір / В.В. Максимчук // Україна та ЄС: можливості та перспективи співпраці: зб.матер., доповідей  інтернет – конф. в рамках проекту «Кафедра Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні»,  (м.Маріуполь,    18–19 травня 2017 р.). Маріуполь: ДонДУУ , 2017. С. 235–239.

15. Максимчук  В. В. Інноваційне навчальне середовище як запорука конкурентоспроможності професійної освіти і навчання в Україні / В. В. Максимчук  // Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи : Матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 29 верес. 2017р.) ; ЦІППО ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». Київ : ДВНЗ «УМО», 2017. С. 248–252.

16. Максимчук В.В. Роль сучасних освітніх технологій та інновацій у розвитку та управлінні закладом професійної освіти / В.В. Максимчук // Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки компетентного фахівця нової формації», м. Житомир, (16 травня 2017 р.): зб.матер.  конф. / ред. Г.Л.Губарєв (голова) [та ін.]. Житомир: вид. О.О.Євенок, 2017. С. 284–291. 

17. Максимчук В.В. Інноваційне навчальне середовище – запорука конкурентоспроможності професійної освіти / В.В.Максимчук // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих:  історія, теорія, технології: зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 28 квітня 2017 р., Київ; редкол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. К.: НАПН України  ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» ЦІППО, 2017. С. 335–340. URL: http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-fod/nauk-diyalnist

18. Максимчук  В.В. Впровадження інноваційних технологій у навчально-виробничий процес ПТНЗ / В.В.Максимчук // Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення: матер.VIІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Біла Церква, (27 березня – 21 квітня 2017 р.) / ред. колегія : О.П.Ситніков, Н.В.Верченко, Н.Г.Торба [та ін].  : у 2-х т. Біла Церква: БІНПО  ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» НАПН України, 2017. Т.2. С 32–37.

19. Максимчук  В.В. Упровадження сучасних освітніх технологій  у Головинському вищому професійному училищі нерудних технологій [Електронний ресурс] / В.В. Максимчук // Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці: зб. матер. наук.-практ. конф., Кривий Ріг, (6 квітня 2017) / за наук. ред. Л.М.Сергеєвої, Т.І.Стойчик.  Кривий Ріг: КПГТЛ, 2017. С.143–147.
URL:  https://drive.google.com/file/d/0B3qxGZHPOsOGaDJDYkQ4UVBfNEU/view

20. Максимчук В.В.  Надання послуг професійної (професійно-технічної) освітив об`єднаних територіальних громадах / В. В. Максимчук // Форум прямої демократії: матеріали доповідей та тез всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 4 грудня 2018 року / За заг. ред. Войтович Р. В., Ворони П. В. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2019. С.293–296.

21. Максимчук В. В.  Гуманізація в управлінському та освітньому просторі закладів професійної (професійно-технічної) освіти / В. В. Максимчук // Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти: матер. ІV міжнар. наук.-практ. інтернет конф., (29
листопада  2018 р.) ред. колегія : Кириченко М.О., Отич О.М., Ситніков О.П., Хлобистов Є.В., Харагірло В.Є., Коваль Л.Є. , Торба Н.Г., [та ін.] / Біла Церква : БІНПО ДВНЗ УМО, 2018. С 298–302.

22. Максимчук  В.В. Інноваційні технології в освітньому просторі підготовки і перенавчання кваліфікованих фахівців в закладах професійної освіти / В. В. Максимчук // Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи: методологічний семінар (15 листопада  2018 р.) Київ,  НАПН України, 2018.

23. Максимчук  В. В. Місце і роль закладу професійної освіти в реалізації   програм   підтримки  і соціального захисту  вразливих  категорій молоді / В. В. Максимчук // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО: збірник матеріалів круглого столу до Дня захисника України, Київ, 17 жовтня 2018 року, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України / За заг. ред. Войтович Р.В., Ворони П.В. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2018. С. 30–33.

24. Максимчук В.В. Реалізація програм  психолого-педагогічної допомоги, підтримки  і соціального захисту  вразливих категорій  молоді та перспективи роботи з ними / В.В. Максимчук // Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення: матер. ІІ Всеукр. міжнар. наук.-практ. конф. /ред. С.Ф.Марова (голова) [та ін.]. 15 червня 2018 р.  Маріуполь: ДонДУУ, 2018. С. 297–300.

25. Максимчук В.В.  Інноваційні технології в освітньому просторі центрів професійної (професійно-технічної) освіти України / В. В. Максимчук// Публічна служба в модерній державі : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю державної служби України, Київ, 13 червня 2018 року / За заг. ред. Войтович Р.В., Ворони П.В. Київ, ІПК ДСЗУ, 2018. С.227–230

26. Максимчук В. В. Інноваційне управління  закладом освіти в умовах децентралізації / В. В. Максимчук //  І Всеукраїнська науково-практична конференція: Формування громадянської культури в новій українській школі: традиційні та інноваційні практики (05 червня 2018 р.) Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. URL: https://sites.google.com/view/professional-educationkaf/діяльність кафедри/наукова-діяльність/і-всеукраїнська-науково-практична конференція, Суми, 2018.  С 230–237.

27. Максимчук В.В. Підготовка кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів у контексті провідних тенденцій розвитку освітнього простору .Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., Кривий Ріг, (25 квітня 2018 року) / за наук. ред. Л.М.Сергеєвої, Т.І.Стойчик. У 2-х томах:  Том 2. Кривий Ріг: КПГТЛ, 2018.С.151–156. URL: https://drive.google.com/file/d/1WjYKvvqqr3ytYwYb1a0ceF02u_3wttm0/view

28. Максимчук В. В. Інноваційні технології в освітньому просторі закладів професійної освіти і навчання в Україні / В. В. Максимчук  // Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах : зб.матер.круглого столу, Київ, 18 квітня 2018 року / за заг. ред. Войтович Р. В., Ворони П. В. Київ, ІПК ДСЗУ, 2018. С.158 –162

29. Максимчук В.В. Перспективи розвитку професійної (професійно-технічної) освіти в контексті європейського вибору України / В.В. Максимчук // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: зб. матеріалів всеукраїнського круглого столу (Київ, 17 квітня 2018 р.). К.: КНУБА, 2018. С.195–199.

30. Максимчук В. В. Інноваційне  управління закладом професійної                        ( професійно-технічної ) освіти в умовах децентралізації / В. В. Максимчук // Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення: матер.ІX Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Біла Церква, (26 березня – 20 квітня 2018 р.) / ред. колегія : О.П.Ситніков, Н.В.Верченко, Н.Г.Торба [та ін.] Біла Церква: БІНПО  ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» НАПН України, 2018. С 21–25.

31. Максимчук В. В. Значення публічно-приватного (державно-приватного) партнерства для розвитку галузей економіки і освітньо-наукової  сфери України / В. В. Максимчук // Освіта і наука в Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії : матер. VІ Всеукр. заочн. наук.-практ. конф., м. Харків, (16 – 17 березня 2018 року) / Наукове партнерство «Центр наукових технологій». – Харків: НП «ЦНТ», 2018.  С. 66–70.

32. Максимчук В.В. Концептуальні засади децентралізації управління професійною (професійно-технічною) освітою України / В.В.Супрун, В.В.Максимчук // Розвиток економіки та управління на світовому, державному та регіональному рівнях: матер. міжнар. наук.-практ. конф., — м. Київ, (16–17 березня  2018 р.) —Київ: Таврійський нац. ун.-т імені В.І. Вернадського,  2018. С.57–61.

33. Максимчук В.В. Актуальні проблеми державного управління системою професійної (професійно-технічної)  освіти України в умовах кризового суспільства / В. В. Супрун, В. В. Максимчук // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства : зб. наук. праць за матер. Всеукр. наук.-практ. круглого столу (6 березня  2018 р.) / за заг. ред. О.Г. Льовкіної, Р.А. Калениченка. Ірпінь: Ун-т держ. фіск. служби України, 2018. С.167–170.

34. Максимчук В.В. Інноваційні підходи до професійного розвитку керівників закладів професійної і фахової передвищої освіти України / В.В. Супрун // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: зб. матер.XII звітної Всеукр.наук.-практ.конф., м. Київ, (5-19 березня 2018 р.). / Ін-т проф.-техн.освіти НАПН України / за заг.ред. В.О.Радкевич. К.: ІПТО НАПН України, 2018. С.107–109.

35. Максимчук В.В. Проектний підхід як інноваційна освітня технологія / В.В. Максимчук //  Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: зб. матер. ІІІ-ої Всеукраїнської Інтернет-конференції 19 квітня 2018 р., м. Київ. У 2-х частинах : Ч. 2. ⁄ наукова редакція, упорядкування: В.В. Сидоренко, Я.Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2018. С. 82–92. 

36. Максимчук В.В. Перспективи розвитку професійної (професійно-технічної) освіти в контексті європейського вибору України // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: зб. матеріалів всеукраїнського круглого столу (Київ, 17 квітня 2018 р.). К.: КНУБА, ЦП КОМПРИНТ, 2018. С.195–199.

37. Максимчук В.В. Реалізація політики модернізації професійної (професійно-технічної) освіти  України  в умовах сьогодення / В.В. Максимчук, К.В.Супрун // Сучасні міжнародні економічні відносини: становлення та шляхи перспективного розвитку: зб. тез наук. робіт учасників всеукр. наук.-практ. конф., (м.Одеса, 9-10 лютого 2018 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». О. : ЦЕДР, 2018. С.13–16.

38. Максимчук В. В.  Перспективи розвитку професійної (професійно-технічної) освіти України  в умовах децентралізації управління та суспільних змін / В.В.Супрун, В.В.Максимчук // Вдосконалення економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи: матер. доповідей міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, ( 2 лютого  2018 р.) Запоріжжя: Класичний приватний ун.-т,  2018. Ч.1. С.43–46.

39. Максимчук В. В. Концептуальні засади розвитку професійної (професійно-технічної) освіти України в умовах децентралізації  / В. В. Максимчук // Наука і молодь – 2019: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Київ, 16 травня 2019 р.). К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2019. С. 543–547 URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

40. Максимчук В. В. Інноваційне  управління у професійній ( професійно- технічній ) освіті  в умовах децентралізації / В. В. Максимчук // Проблеми і перспективи розвитку професійної компетентності працівників системи професійної освіти в умовах реформування освітньої галузі ( до 40-річчя від дня утворення БІНПО): матер.Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Біла Церква, (27 лютого 2019 р.) / ред. колегія : О.П.Ситніков, Коваль Л.Є., Н.Г.Торба [та ін.]. Біла Церква: БІНПО  ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» НАПН України, 2019.

41. Максимчук В. В. Концептуальні засади системи управління професійною (професійно-технічною) освітою України на сучасному етапі державотворення / В. В. Максимчук // Наука і молодь – 2020: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих
учених (м. Київ, 14 травня 2020 р.). К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2020. С. 401–406. URL:http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp  

42. Максимчук В. В.   Шляхи вдосконалення професійної (професійно-технічної) освіти України в умовах кризового суспільства / В. В. Супрун, В. В. Максимчук // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства : зб. наук. праць за матер. V Міжн. Наук.-прак. конф.: (29 квітня 2020 р.) / за заг. ред. О.Г. Льовкіної, Р.А. Калениченка. – Ірпінь: Ун-т держ. фіск. служби України, 2020. С.227–230.

 

Марусіна Л.М.

1. Марусіна Л. М. Забезпечення рівного доступу до освіти дітей з особливими потребами в умовах децентралізації. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2018. № 8. С. 48–52.

2. Марусіна Л. М. Модернізація організаційних відносин в управлінні освітою в об’єднаній територіальній громаді. Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах: збірник матеріалів круглого столу, Київ, 18 квітня 2018 року / За заг. ред. Войтович Р. В., Ворони П. В. Київ, ІПК ДСЗУ, 2018. С. 98–102.

3. Марусіна Л. М., Мацюк Є. М. Розвиток особистості школяра: сучасні реалії та перспективи. Інноваційні технології навчання обдарованих дітей та молоді: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, 13 жовтня 2019 року, місто Одеса. К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019 С. 143–147.

4. Марусіна Л. М. Впровадження державно-громадського управління закладами загальної середньої освіти на регіональному (локальному) рівні // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні”, 12 квітня 2018 року, Полтава : ПолтНТУ, 2018. С. 53–56.

5. Марусіна Л. М. Громадсько-цільове управління освітою та поєднання державного і громадського контролю за діяльністю освітніх закладів. Науково-практичне забезпечення децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах: матеріали наук.-практ. конф., Київ, 18 квіт. 2018 р. / за заг. ред. Р. В. Войтович, П. В. Ворони. К: ІПК  СЗУ, 2018. С. 286–290.

6. Марусіна Л. М. Конфлікти в освітньому середовищі в умовах реформування та їх вирішення засобами управління. Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Маріуполь; Донецький державний університет управління; Український культурологічний центр, 2018. С. 77–82.

7. Марусіна Л. М. Подолання конфліктів в освітньому середовищі як завдання державної служби в сфері освіти. Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України: зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 28 жовтня 2016 р. за заг. ред. В. В. Олійника. К. : УМО НАПН України, 2016. С. 121–124.

8. Марусіна Л. М. Проблеми освіти в умовах децентралізації та реформування в Україні на рівні управління загальною середньою освітою. III Міжнародна наукова конференція “Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”, 23 листопада 2018 р., м. Штутгарт, Німеччина, С. 279–291.

9. Марусіна Л. М. Ставлення особистості до набутих знань як основа самореалізації. Збірник наукових праць І Всеукраїнської науково-практичної конференції. 23–24 травня 2019 року/ За заг. ред. Л. Я. Мідак; ДВНЗ “Прикарпатський нац. універ. ім. В. Стефаника” Івано-Франківський обл. інст. післядип .пед. освіти. Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2019. С. 171–174.

10. Марусіна Л. М. Становлення та розвиток системи державного управління у сфері освіти на регіональному рівні та у територіальних громадах. Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах: збірник матеріалів круглого столу, Київ, 18 квітня 2019 року / За заг. ред. Войтович Р. В., Ворони П. В. Київ, ІПК ДСЗУ, 2019. С. 150–153.

11. Марусіна Л. М. Удосконалення механізмів державного управління системою загальної середньої освіти на регіональному(локальному) рівні. Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 25–26 травня 2018 року). Херсон: Видавництво “Молодий вчений”, 2018. С. 52–55.

12. Марусіна Л. М. Управління загальною середньою освітою як складова реформування загальнонаціональної системи управління освітою. Економіка та держава. Серія: Державне управління. 2018. № 7. С. 63–67.

12. Марусіна Л. М. Фінансово-економічний стан закладів загальної середньої освіти в умовах децентралізації. Науково-виробничий журнал “Держава та регіони. Серія: Державне управління” 2018. № 4(64). С. 102–106.

14. Марусіна Л. М., Логінов А. Ю. Організація науково-методичного супроводу реалізації концепції “Нової української школи” на рівні управління діяльністю закладів загальної середньої освіти. The 3rd International youth conference. Perspectives of science and education‖ (July 6, 2018) SLOVO \WORD, New York, USA. 2018. – С. 504–517.

15. Марусіна Л. М., Логінов А. Ю. Організаційні аспекти управління освітніх округів, мережі опорних шкіл, забезпечення рівного доступу до освіти, зокрема дітей із особливими потребами, Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. /НАПН України ДВНЗ “Ун-т менедж. освіти”; голов. ред. В. В. Олійник; редкол. : М. Бєлопольський {та ін…} Київ: Юстон, 2019, Вип. 7 (36). Серія “Управління та адміністрування. С. 79–101.

 

Павіченко Ю.В.

1. Павіченко Ю.В. «Нормативно-правові умови функціонування приватних закладів освіти в Україні» // Електронне наукове фахове видання "Державно-управлінські студії". 2018.-№ 1

 

Сандрачук Я.В.

1. Сандрачук Я.В. Судова реформа в Україні: проблеми адміністративної юстиції: Державно-управлінські студії, 2018, № 4 (6), УДК 342.56

2. Сандрачук Я.В. Адміністративні суди в системі державних органів України: методологічні підходи до розуміння: матеріали І Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції «Україна-ЄС: Проблеми наукової та галузевої інтеграції» (м. Харків, 21-22 грудня 2018 року). Харків: НП «Центр наукових технологій», 2019. С. 70-75.

3. 2. Діденко Н. Г., Сандрачук Я. В. Актуальні проблеми захисту прав, свобод та інтересів громадян у публічно-правовій сфері. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія: "Державне управління". Т. ХX, вип. 312. Маріуполь, ДонДУУ, 2019. C. 68-81

4. Сандрачук Я.В. Принципи публічного управління у судах адміністративної юрисдикції: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Процеси формуванні в Україні громадянського суспільства та політичної нації»  (м. Маріуполь, 26 квітня 2019 року). Маріуполь: ДВНЗ «ДНТУ», 2019. С. 79-82.

5. Сандрачук Я.В. Європейський досвід організації адміністративних судів: актуальні питання теорії управління: збірник матеріалів, доповідей круглого столу «Європейська політика зайнятості, ринок праці, трудова міграція VS Україна» (м. Маріуполь, 19 червня 2019 р.) Маріуполь: ДДУУ, ІПК ДСЗУ, 2019. С. 89-93.

6. Сандрачук Я.В. Конституційні засади функціонування адміністративної юстиції як основа розвитку українського суспільства: матеріали ІV Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції «Україна-ЄС: Проблеми наукової та галузевої інтеграції» (м. Харків, 06-07 грудня 2019 року). Харків: НП «Центр наукових технологій», 2020. С. 66-70.

7. Сандрачук Я.В. Принципи публічного управління у судах адміністративної юрисдикції: матеріали Х Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції «Освіта у наука в Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії»  (м. Харків, 27-28 грудня 2019 року). Харків: НП «Центр наукових технологій», 2020. С. 45-49.

8. Сандрачук Я.В. Право на публічну службу в аспекті судового захисту: деякі законодавчі новели: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «НАУКА І МОЛОДЬ – 2020: Пріоритетні напрями глобалізаційних змін» (м. Київ, 14 травня 2020 року). Київ: ДЗВО «УМО», 2020. С. 427-432.

9. Сандрачук Я.В. Окремі проблеми фінансового забезпечення діяльності адміністративних судів: тези доповідей II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути» (м. Дніпро, 17-18 серпня 2020 року).
Дніпро, Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience». С. 423-425.

 

Супрун К.В.

1.  Супрун К.В. Проблеми реалізації державної політики щодо зайнятості населення в умовах ринкової економіки [Електронний ресурс]  / К.В.Супрун //Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи: збірник наукових статей / [колектив авторів]; за ред. Кременя В.Г., Ничкало Н.Г.; укл. Аніщенко О.В., Лук’янова Л.Б. – К.: Знання України, 2018. С. 349–42. URL: http://lib.iitta.gov.ua/712504/2/Збірник%20_%20методолог%20семінар%20_%20ДРУК.pdf

2. Супрун К.В. Державна політика зайнятості: проблеми та шляхи навчання дорослого населення в Україні / К. В. Супрун // Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (29 листопада 2018 р.) / Біла Церква : БІНПО ДВНЗ УМО, 2018. С.345–350.

3. Супрун К. В. Державна освітня підтримка внутрішньо переміщених осіб в Україні / В. В. Супрун //Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО: збірник матеріалів круглого столу до Дня захисника України, Київ, 17 жовтня 2018 року, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України / За заг. ред. Войтович Р.В., Ворони П.В. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2018. С. 30–33.

4. Супрун К. В. Реалізація освітньої політики в умовах формування інклюзивного освітнього простору / Р. В. Козенко, Т. М. Пікож, К.В.Супрун // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. ; НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» ; голов. ред. В. В. Олійник; редкол. : М. Бєлопольський [та ін]. Київ: Юстон, 2019. Вип. 7(36). С.46 –78. (Серія «Управління та адміністрування»). https://doi.org/10.32405/2522‐9958

5. Супрун К. В. Провадження новітніх інноваційних технологій  як засіб підвищення якості навчання / К. В. Супрун // Проблеми і перспективи розвитку професійної компетентності працівників системи професійної освіти в умовах реформування освітньої галузі (до 40-річчя від дня утворення БІНПО): матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Біла Церква, (27 лютого 2019 р.) / ред. колегія: О.П.Ситніков, Н.В.Верченко, Н.Г.Торба [та ін.] Біла Церква: БІНПО  ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» НАПН України, 2019.  С.165–168.

6. Супрун К. В. Актуальні питання зайнятості внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил) / К. В. Супрун // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали ІV Всеукраїнського науково-практичного круглого столу з міжнародною участю (24 квітня 2019 року); за заг. ред. О.Г. Льовкіної, Р.А. Калениченка. Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2019. С.189–194.

7. Супрун К. В. Зайнятість населення України як інструмент посилення спроможності територіальних громад / К. В. Супрун // Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об`єднаних територіальних громадах: збірник матеріалів доповідей та тез круглого столу, Київ, 18 квітня 2019 року / за заг. ред. Р. В. Войтович, П. В. Ворони. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2019. 217 с. С. 156–160.

 

Циган В.В.

1. Циган В.В. Актуальні проблеми організаційного забезпечення державно-приватного партнерства в системі професійно-технічної освіти. Зб. наук. праць Донецького держ. ун-ту управління. Серія «Державне управління». Маріуполь, ДонДУУ, 2019. Т. ХX, вип. 312. C. 268–277.

2. Циган В.В. Впровадження інноваційних технологій у навчально-виробничий процес ДПТНЗ «Західно-Дніпровський Центр професійно-технічної освіти». Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення: матеріали ІX Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Біла Церква, 26 берез. – 20 квіт. 2018 р.); ред. кол.: О.П. Ситніков, Н.В. Верченко, Н.Г. Торба [та ін.]. Біла Церква: БІНПО ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» НАПН України, 2018. С. 128–131.

3. Циган В.В. Державно-приватне партнерство як умова підготовки конкурентоздатного фахівця. Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки компетентного фахівця нової формації: зб. матеріалів конф. (м. Житомир, 16 трав. 2017 р.); ред. Г.Л. Губарєв (голова) [та ін.]. Житомир: вид. О.О. Євенок, 2017. С. 95–102.

4. Циган В.В. Інноваційні освітні проекти в діяльності закладів професійної освіти. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія,теорія, технології: зб. матеріалів ІІІ Всеукр. інтернет-конф. (19 квіт. 2018 р., м. Київ): у 2-х ч.; наук. ред., упоряд.: В.В. Сидоренко, Я.Л. Швень. Київ: Агроосвіта, 2018. Ч. 2. С. 101–104. 

5. Циган В.В. Інноваційні технології в освітньому просторі центрів професійної (професійно-технічної) освіти України. Публічна служба в модерній державі: матеріали наук.-практ. конф. присвяч. 100-річчю держ. служби України (Київ, 13 черв. 2018 р.); за заг. ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони. Київ: ІПК ДСЗУ, 2018. С. 227–230.

6. Циган В.В. Концептуальні засади нової організаційної моделі соціального партнерства з урахуванням реальних потреб ринку праці, державних і регіональних програм зайнятості. Держава та регіони: наук.-вироб. журн. Серія «Державне управління». 2018. № 4. С. 180–185.

7. Циган В.В. Міжсекторальне партнерство у сфері професійної освіти як посилення спроможності територіальних громад. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць; Ун-т менедж. освіти. 2019. Вип. 7(36). 156 с. С.131–154.

8. Циган В.В. Надання послуг професійної освіти в умовах державно-приватного партнерства. Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах: зб. матеріалів доп. та тез круглого столу (Київ, 18 квіт. 2019 р.); за заг. ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони. Київ: ТОВ Видав. дім «АртЕк», 2019. С. 113–117.

9. Циган В.В. Основні напрями маркетингової стратегії закладів професійної освіти у взаємодії з роботодавцями. Публічне управління і адміністрування в Україні. Механізми державного управління: наук. журн. 2018. № 8. С. 59–63.

10. Циган В., Диденко Н. Правовые аспекты государственно-частного партнерства в сфере профессионально-технического образования. LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR Publicaţie ştiinţifico-practică. 2020. Nr. 4/5(340/341). P. 52–56.

11. Циган В.В. Реалізація проектів міжсекторного партнерства на місцевому рівні (на прикладі сфери оcвіти). Формування громадянської культури в новій українській школі: традиційні та інноваційні практики: І Всеукр. наук.-практ. конф. (05 черв. 2018 р., Суми); Сумський обл. ін-т після диплом. пед. освіти. Суми, 2018. С. 241–248.

12. Циган В.В. Реалізація проектів міжсекторного партнерства у сфері професійної освіти як посилення спроможності територіальних громад. Форум прямої демократії: матеріали доп. та тез Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 4 груд. 2018 р.); за заг. ред. Р. В. Войтович, П. В. Ворони. Київ: ТОВ Видав. дім «АртЕк», 2019. С. 246–250.

13. Циган В.В. Розвиток соціального партнерства в системі професійної освіти в умовах модернізації освітньої галузі. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць; Ун-т менедж. освіти. 2017. Вип. 3(32). 152 с. С.125–137.(Серія «Управління та адміністрування»).

14. Циган В.В., Супрун В.В. Розвиток соціального партнерства – необхідна умова ефективності управління в системі професійно-технічної освіти України. Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів ІІI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 23–24 лют. 2017 р.); ред. кол.: С.М. Ніколаєнко, В.Д. Шинкарук, В.І. Ковальчук [та ін]. Київ: Міленіум, 2017. С. 192–193

15. Циган В.В. Розвиток соціального партнерства в професійній освіті України. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (28 квіт. 2017 р., Київ); редкол.: В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник, Я.Л. Швень. Київ: НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» ЦІППО, 2017. С. 372–368.

16. Циган В.В. Розвиток соціального партнерства в професійній освіті України в контексті євроінтеграції. Україна та ЄС: можливості та перспективи співпраці: зб. матеріалів, доп. інтернет-конф. в рамках проекту «Кафедра Жана Моне "Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні"» (м. Маріуполь, 18–19 трав. 2017 р.). Маріуполь: ДонДУУ, 2017. С. 292–295.

17. Циган В.В. Стан та проблеми соціального партнерства в системі професійної освіти України. Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 28 жовт. 2016 р.). Київ: УМО НАПН України, 2016. С. 492–496.

18. Циган В.В. Соціальне партнерство – важлива умова ефективності управління професійно-технічними навчальними закладами при підготовці кваліфікованих робітників. Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 6 квіт. 2017 р.); за наук. ред. Л.М. Сергеєвої, Т.І. Стойчик. Кривий Ріг: КПГТЛ, 2017. С. 91–93.

19. Циган В.В. Соціальне партнерство як форма взаємодії ПТНЗ з роботодавцями. Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення: матеріали VIІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Біла Церква, (27 берез. – 21 квіт. 2017 р.); ред. кол.: О.П. Ситніков, Н.В. Верченко, Н.Г. Торба [та ін].: у 2-х т. Біла Церква: БІНПО ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» НАПН України, 2017. Т. 2. С. 43–48.

20. Циган В.В. Сучасний контекст управління процесом розвитку закладу професійної (професійно-технічної) освіти. Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (29 листоп. 2018 р.); ред. кол.: М.О. Кириченко, О.М. Отич, О.П. Ситніков, Є.В. Хлобистов, В.Є. Харагірло, Л.Є. Коваль, Н.Г. Торба, [та ін.]. Біла Церква: БІНПО ДВНЗ УМО, 2018. С. 353–357.