Мета і завдання відділу

Відділ навчальної роботи здійснює свою діяльність з метою виконання наступних завдань:

 • Впровадження у навчальний процес новітніх технологій навчання студентів відповідно до вимог багатоступеневої підготовки та вдосконалення навчально-методичного забезпечення за кредитно-модульною системою організації навчального процесу;
 • Контроль за ходом навчального процесу, в тому числі проміжний контроль знань і відвідування занять;
 • Організація і створення бази даних контингенту та аналізу якості навчання в інституті;
 • Дослідження та аналіз навчального та навчально-виховного процесу з метою його вдосконалення у напрямку реалізації сучасних освітніх парадигм для виховання особистості, якій притаманна інтелектуальна креативність нового типу;
 • Забезпечення розвитку науково-методичної роботи із впровадження педагогічних новацій, сучасних методів та технологій в освітню діяльність інституту;
 • Організація обліку і обробка статистичних даних по контингенту студентів у інституті та звітування по них перед Національною академією педагогічних наук України та Міністерством освіти і науки України;
 • Контроль за рухом контингенту, в тому числі поновлення, переведення, зарахування з поквартальним звіренням даних;
 • Контроль та аналіз використання стипендіального фонду.

Функції відділу навчальної роботи та працевлаштування:

 1. Планування і складання розкладу навчальних занять, екзаменаційних сесій для денного та заочного навчання, роботи екзаменаційних комісій (ЕК).
 2. Підготовка проектів наказів і розпоряджень ректора з навчального процесу, закріплення навчальних площ за підрозділами університету.
 3. Контроль дотримання дисципліни навчального процесу викладачами і студентами.
 4. Методичне керівництво роботою методистів.
 5. Контроль за організацією і ходом екзаменаційних сесій, узагальнення і аналіз підсумків сесій.
 6. Керівництво і контроль за роботою секретарів ЕК, узагальнення і аналіз підсумків роботи ЕК відповідно до звітів голів.
 7. Замовлення та видача дипломів, академічних довідок, дублікатів дипломів, індивідуальних навчальних планів, залікових книжок і студентських квитків, а також організація оформлення інших документів для студентів і випускників усіх форм навчання.
 8. Підготовка розрахунків та інших документів для формування штатів кафедр, нормоконтроль навчальних планів і навчального навантаження викладачів і кафедр, контроль за виконанням навчального навантаження.
 9. Оформлення роботи викладачів на умовах погодинної оплати, облік використання погодинного фонду і підготовка пропозицій по його розподілу.
 10. Перевірка кафедр з окремих питань навчальної і методичної роботи, участь в контрольних заходах за планом ректорату.
 11. Забезпечення кафедр бланками навчальної документації.
 12. Оформлення особових справ студентів, підготовка і передача особових справ в архів, підготовка і відправка документів в інші вузи по запитах.
 13. Вибір і організація упровадження в навчальний процес спільно з іншими управліннями нових технічних засобів навчання.
 14. Участь у визначенні спільно з Центром інформаційних технологій університету, кафедрами перспективних нових інформаційних технологій в навчанні і проведення заходів щодо їх упровадження в навчальний процес.
 15. Сприяння завідувачам випускаючими кафедрами у розробці навчальних планів.
 16. Підготовка даних державної статистичної звітності (2-3 НК).
 17. Організація навчання методистів навчального відділу і кафедр питанням діловодства щодо навчальному процесу.
 18. Ведення зведеного діловодства щодо іменних стипендій, результатів здачі екзаменаційних сесій, роботі ЕК та інших напрямах діяльності.