Наукові публікації кафедри

 

Ануфрієва О. Л.

 

Ануфрієва О. Л. Від інноваційних форм до творчого наукового середовища;( у співавторстві з Снісаренко О.С.) // Проблеми освіти: Наук.-метод.зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2014.- Вип.80.- С.165-175; 0,5 др.арк

Ануфрієва О. Л. Інтеграція науки та освіти у підготовці молодих науковців (підготовлено до друку). 0,5 др.арк.

Ануфрієва О. Л. Проблеми формування підприємницької компетентності випускників ВНЗ – Донецьк: ІПОІПП, 2014. – С.15-19; 0,25др.арк

Ануфрієва О. Л. Формування ціннісної управлінської еліти як імператив ефективного державного управління [Людиноцентрична система державного управління в Україні: утопія чи шанс] /співавторство монографії/ [за загальної редакцією Г. А. Дмитренко] – К.: ДКС – Центр, 2014. – 240с.0,5 д.а.

Міждисциплінарні зв’язки у підготовці конкурентоспроможного майбутнього менеджера // Проблеми освіти: Наук.-метод.зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2015.- Вип.83.- С. 194-199.-

Підприємницька діяльність // М Навчальний посібник/ за наук.ред. О.Л.Ануфрієвої/ – Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», – 2014.– 304с.(вийшов у 2015 році)

Формування професійної мобільності майбутніх менеджерів у вищій школі засобами активних форм навчання  / Проблеми освіти: Наук.-метод.зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2015.- Вип.87.- С. 198-205.-

 

Брусєнцева О.А.

 

Брусєнцева О. А. «Особливості підготовки майбутніх економістів з питань «Теорії організації», матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти», 0,5 д.а.

Брусєнцева О.А. «Особливості підготовки майбутніх менеджерів (на прикладі викладання курсу «Державне та регіональне управління»)»,  // Матеріали всеукраїнської  науково-практична конференції «Елітний менеджер: технологія підготовки у системі національної освіти», 11 червня, 2014 р.,  - К., 0,2 д.а.

Брусєнцева О.А. Філософія людиноцентризму як ідеологічна основа модернізації системи державного управління напрямку кардинальної її демократизації [Людиноцентрична система державного управління в Україні: утопія чи шанс] /співавторство монографії/ [за загальної редакцією Г. А. Дмитренко] – К.: ДКС – Центр, 2014. – 240с.0,5 д.а.


Бурлаєнко Т. І.

 

Бурлаєнко Т. І. У пошуку шляхів формування економічної компетентності обдарованої особистості / Т. І. Бурлаєнко // Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти : матеріали ІV  Всеукраїнської  науково-практичної конференції, 18-19 вересня  2014 р., Київ. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – С. 8-15., 0,2. д.а.

Бурлаєнко Т. І. Формування економічної компетентності менеджера – шлях до формування управлінської еліти / Т. І. Бурлаєнко // Проблеми освіти № 80 листопад 2014 р. – С. 42-44. 0,5 д.а.

Бурлаєнко Т. І. Формування економічної компетентності менеджера – шлях до формування майбутньої управлінської еліти / Т. І. Бурлаєнко // Елітний менеджер : технологія підготовки в системі національної освіти : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 11 червня 2014 р.) / [ред. кол. Г.А. Дмитренко (гол. ред.) Т.І. Бурлаєнко, М.С. Діденко] / Національна академія педагогічних наук України ДВНЗ «УМО», каф. Економіки та управління персоналом. – К., 2014. – С. 13-15., 0,2 д.а.

Бурлаєнко Т. І. Стратегія розвитку дошкільної і шкільної освіти [Людиноцентрична система державного управління в Україні: утопія чи шанс] /співавторство монографії/ [за загальної редакцією Г. А. Дмитренко] – К.: ДКС – Центр, 2014. – 240с. 0,5 д.а.

Бурлаєнко Т. І.Економічний аспект підготовки менеджерів у міжнародній історії менеджменту та менеджерської діяльності / Т. І. Бурлаєнко // Нові технології навчання № 80 червень 2014 р. – 188-193 0,5 д.а.

Освіта дорослих : енциклопедичний словник / за ред. В. Г. Кременя, Ю. В. Ковбасюка; [упоряд.: Н. Г. Протасова, Ю. О. Молчанова, Т. В. Куренна; ред. рада: В. Г. Кремень, Ю. В. Ковбасюк, Н. Г. Протасова та ін.] ; Нац. акад. наук України, нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.] – К. : Основа, 2014. – 496 с., економічна компетентність (авт. Бурлаєнко Т. І.) стор. 126 0,01 д.а.

Бурлаєнко Т. І. Формування економічної компетентності менеджерів освіти як необхідна вимога часу / Т. І. Бурлаєнко // Iternational scientific-practical conference of teachers and psychologists [Text]: materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress. Geneva (Switzerland), the 27th of November, 2014/ Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists “Sience”, Geneva, 2014, p. 7-18., 0,6 д. а.

Бурлаєнко Т. І. Викорстання ігрових форм навчання при вивченні економічних дисциплін для  студентів спеціальності  «Управління персоналом та економіка праці» й «Менеджмент організацій і адміністрування»: Методичні рекомендації  / Т. І. Бурлаєнко ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». ‒ К., 2015. ‒ 66 с. 2,75 д.а.

Бурлаєнко Т. І. Підготовка викладачів до використання ігрових форм навчанні при роботі зі студентами спеціальності  «Управління персоналом та економіка праці» й «Менеджмент організацій і адміністрування»: Спецкурс / Т. І. Бурлаєнко ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». ‒ К., 2015. ‒ 18 с.

 

Войтович Р.В

 

Войтович Р.В. Глобальне лідерство та ефективне управління в умовах пошуку нової геополітичної ідентичності України // Р.В.Войтович // Політичні дослідження. –2014. – № 1. – С. 17–24., 0,5 д.а.

Войтович Р.В. Трансформаційно-модернізаційний потенціал глобалізації / Р.В.Войтович // Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю “Глобалізаційний та євроінтеграційний вектор України: проблеми та перспективи” 4 квіт. 2014 р. м. Київ. – К. : ДА при МЗС України. – К., 2014. – C. 13 – 14., 0,1 д.а.

Войтович Р.В.  Мерітократія як принцип елітизації державного управління України // Елітний менеджер : технологія підготовки в системі національної освіти : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 11 червня 2014 р.) / [ред. кол. Г.А. Дмитренко (гол. ред.) Т.І. Бурлаєнко, М.С. Діденко] / Національна академія педагогічних наук України ДВНЗ «УМО», каф. Економіки та управління персоналом. – К., 2014. – С. 18-21, 0,2 д.а.

 

Діденко М.С 

 

Діденко М.С  Професійно значимі якості особистості менеджера: теоретичний аспект // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент: збірник наукових праць / Ред.кол.: Євтух В.Б. (год ред.). – Київ: Фенікс, 2013. – Вип. № 13.  – С. 201-211., 0,5 д.а.

Діденко М.С  Системно-термінологічний аналіз категорії «професійно значущі якості особистості»  //Вісник післядипломної освіти :зб. наук. пр. /Ун-т менедж. освіти НАПН України; редкол.: О.Л. Ануфрієва [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 10(23) / гол. Ред.. В.В. Олійник. – К.: АТОПОЛ, 2014. – С.217 – 227.,  0,7 д.а.

Діденко М.С. Зміст та групи професійно значущих якостей менеджерів організацій: експертна оцінка // Матеріали всеукраїнської  науково-практична конференції «Елітний менеджер: технологія підготовки у системі національної освіти», 11 червня, 2014 р.,  - К.: С. 25-28., 0,2 д.а.

Діденко М.С. Методологічні підходи до розуміння професійно значущих якостей особистості  // Матеріали всеукраїнської  науково-практична конференції «35 років на шляху удосконалення професійної компетентності фахівців: історія, сучасність, перспективи» 5-6 лютого 2014 р. ,  -  Донецьк – С. 79-82., 0,2 д.а.

Діденко М.С. Психологічні особливості розвитку  професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій засобами тренінгу // матеріали ІІ-гої всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання теорії і практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців»,  24-25 квітня 2014р.,  - Хмельницький С. 159-160., 0,2 д.а.

Діденко М.С. Гуманістична концепція управління – об’єктивна необхідність [Людиноцентрична система державного управління в Україні: утопія чи шанс] /співавторство монографії/ [за загальної редакцією Г. А. Дмитренко] – К.: ДКС – Центр, 2014. – 240с. 0,4 д.а.

 

Дмитренко Г. А

 

Дмитренко Г. А., Хлівна І. В. Монографія "КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ І СИСТЕМИ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ЇХ МОДЕРНІЗАЦІЇ"

Дмитренко Г. А. «Формування цінностей управлінської еліти в системі освіти». Електронний фаховий журнал – УМО «Теорія і методика управління освітою», 06.2014., 0,5 д.а.

Дмитренко Г. А. Modernization strategy of public administration system in Ukraine in the unterests of the majority of its citizen  // the advanced science journal – issue – 2014 united states , 0,5 д.а.

Дмитренко Г. А. Стратегія розвитку вищої освіти в Україні: людиноцентричний контекст»  // Економіка і держава, №1, 2014  р., с. 114-118., 0,5 д.а.

Людиноцентрична система державного управління в Україні: утопія чи шанс / монографія/ за заг.ред. Г.А.Дмитренка;(- К.ДКС-Центр, 2014.- 240с. ; 10 др.арк.

 

Іванова В.В.

 

Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика: колективна монографія за заг. ред. д. е. н., професора В. В. Іванової. Суми: ПФ «Видавництво “Університетська книга”», 2020. 231 с.

 

Морозова М. Е.

 

Морозова М. Е. «Актуальність системи мотивації працівників як невід'ємної складової складової кадрової політики вищих навчальних закладів» (подано до друку), 0, 5 д.а.

Морозова М. Е. Стратегія розвитку професійної освіти на основі компетентнісного підходу [Людиноцентрична система державного управління в Україні: утопія чи шанс] /співавторство монографії/ [за загальної редакцією Г. А. Дмитренко] – К.: ДКС – Центр, 2014. – 240с. 0,8 д.а.

Морозова М.Е. Теорія та практика управління професійним розвитком науково-педагогічних та педагогічних працівників в умовах трансформаційних змін в освіті : кол. моногр. / Є.Р. Чернишова, Л.М. Колосова, Н.В. Любченко, М.Е. Морозова ; за наук. ред. Є.Р. Чернишової. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 296 с.

Морозова М. Е. Формування системи ефективного управління персоналом у вищих навчальних закладах / М. Е. Морозова // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / Ун-т менедж. Освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. — К., 2005. — Вип. 13 (26) / голов. ред. В. В. Олійник. — 2015. — С. 119-127.

Морозова М. Е. Мотивація як провідний чинник організації самостійної роботи студентів у вищому навчальному закладі / М. Е. Морозова // Науковий журнал “ScienceRise” : спецвипуск “Педагогічні науки” . Вип. 4 /5 (9). – april 2015. – С. 22-26.

Морозова М. Е. Удосконалення системи мотиваціїперсоналу у вищих навчальних закладах / М.Е. Морозова // Нові технології навчання: наук-медод. зб. /Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. - К., 2015. - Вип. 84 квітень 2015 р. – С. 82-86.

Морозова М. Е. Управління персоналом як стратегічна функція конкурентноздатності вищого навчального закладу/ М. Е. Морозова / Проблеми освіти:  наук-медод. зб. /Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. - К., 2015. - Вип. 82. – С. 52-57.

Морозова М. Е. Особливості управління персоналом у вищому навчальному закладі Електронне наукове фахове видання “теорія та методика управляння освітою” / 1 (15) (2015) / режим доступу: http://umo.edu.ua/katalog/1387-electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-1-15-2015

Морозова М.Е. Методичні рекомендації до творчих та практичних завдань з дисципліни “Мотивація персоналу” / М. Е. Морозова ;  за заг. ред. Є. Р. Чернишової. — К. : Інститут  обдарованої дитини, 2015. — 76 с.

Морозова М. Е. Технології  системи  управління  персоналом: спецкурс / М. Е. Морозова ;  НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». — К., 2015. — 48 с.

 

Мурашко О. В.

 

Мурашко О. В. “Проблеми ведення бухгалтерського обліку на підприємствах і організаціях в сучасних умовах”, // Менеджмент  - Міжгалузева академія управління, Київ, квітень 2014р., 0,5 д.а.

Мурашко О. В. «Роль внутрішнього контролю в професійній підготовці бакалаврів і магістрів». //   Матеріали IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти», 18-19 вересня 2014 року, м. Київ, - К.: Інститут обдарованої дитини, 2014, 0,2 д.а.

 

Савчук Л. М.

 

Савчук Л. М. «Сучасна система ділової комунікації в діяльності підприємства. Форми, види та особливості» // Елітний менеджер : технологія підготовки в системі національної освіти : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 11 червня 2014 р.) / [ред. кол. Г.А. Дмитренко (гол. ред.) Т.І. Бурлаєнко, М.С. Діденко] / Національна академія педагогічних наук України ДВНЗ «УМО», каф. Економіки та управління персоналом. – К., 2014. – 0,2 д.а.

Савчук Л. М. Сутність культури цільового управління в державних структурах в контексті ідеології людиноцентризму [Людиноцентрична система державного управління в Україні: утопія чи шанс] /співавторство монографії/ [за загальної редакцією Г. А. Дмитренко] – К.: ДКС – Центр, 2014. – 240с. 0,5 д.а.

 

Хлівна І.В.

 

Хлівна І.В. Сучаснi тенденцiї функцioнування телекoмунiкацiйних пiдприємств на ринку пoслуг / І.В. Хлівна // Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. Випуск 2. 2014р. – С. 749–753.

Хлівна І.В. Телекoмунікаційні підприємства в сучаснoму інфoрмаційнoму суспільстві/ І.В. Хлівна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»Херсонський державний університет, 2014. – С. 193–196.

Хлевная И. В. Выявление и анализ факторов влияния на развитие промышленных предприятий и предприятий сферы услуг / И.В. Хлевная, Т.В. Капелюшная // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2015. № 1(10). – С. 121–125.

Хлівна І.В. Перспективи рoзвитку телекoмунiкацiйних пiдприємств україни / І.В. Хлівна, О.М. Транченко // «Економіка. Менеджмент. Бізнес» №1(11), 2015. – С. 23–30.

Хлівна І.В. Наукові засади удосконалення нормативно-правового забезпечення функціонування телекомунікаційного підприємства / І.В. Хлівна // «Економіка. Менеджмент. Бізнес». Науковий журнал. № 2 (12), 2015р. – С. 41−47.

 

Шевчик О.Г

 

Шевчик О.Г. Економічна гра як засіб підвищення професійної компетентності майбутніх фахівців / О. Г.  Шевчик // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість вчителя : Проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ імені М. П,. Драгоманова, 2014.  – Випуск 23. – С. 147-152. 0.,5 д.а.

Шевчик О.Г. Особливості використання тренінгу для формування професійної компетентності майбутніх фахівців  / О. Г.  Шевчик // Актуальні проблеми вищої  професійної освіти : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 20 березня 2014 р. – К . НАУ, 2014. – С. 151-152., 0,5 д.а.

Шевчик О.Г. Особливості підготовки майбутніх менеджерів засобами економічної гри / О. Г.  Шевчик // Елітний менеджер : технологія підготовки в системі національної освіти : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 11 червня 2014 р.) / [ред. кол. Г.А. Дмитренко (гол. ред.) Т.І. Бурлаєнко, М.С. Діденко] / Національна академія педагогічних наук України ДВНЗ «УМО», каф. Економіки та управління персоналом. – К., 2014. – С. 77-80., 0, 5 д.а.

Шевчик О.Г. Особливості підготовки студентів в процесі вивчення методики викладання економічних дисциплін / О. Г.  Шевчик // Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти : матеріали ІV  Всеукраїнської  науково-практичної конференції, 18-19 вересня  2014 р., Київ. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – С. 145-150., 0,2 д.а.

Шевчик О.Г. Підвищення професійної компетентності майбутніх фахівців у процесі навчання бізнес-плануванню / О. Г.  Шевчик // The Theory and Methods of Educational Management [Електронний ресурс]. – К. : University of Educational Management,  2014. – Edition 2 (14). – Режим доступу до журн. : http://www.umo.edu.ua/katalog/1124-electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-2-14-2014, 0,5 д.а.

Шевчик О.Г. Проблема синергетики в економіці : сучасні наукові дослідження / О. Г.  Шевчик // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014.  – Випуск 24. – С. 18-23. , 0,5 д.а.

Шевчик О. Г. Технологія системного управління персоналом державних структур з використанням переваг синергізму [Людиноцентрична система державного управління в Україні: утопія чи шанс] /співавторство монографії/ [за загальної редакцією Г. А. Дмитренко] – К.: ДКС – Центр, 2014. – 240с. 0,7 д.а.

 

Седнев С. С.

 

Седнев С. С. Пальмерстон Г. Дж. и подготовка британской экспансии в Афганистане. Миссия А. Бернса (1837 – 1838 гг.) / С. С. Седнев // Воєнно-історичний вісник: зб. наук. праць Нац. ун-ту оборони України. – 2014. – Вип. 2 (12). – С. 53 – 58.

Седнев С. С. Формирование и развитие “доктрины обороны Британской Индии”: военно-исторический аспект (1828 – 1842) / С. С. Седнев // Воєнно-історичний вісник: зб. наук. праць Нац. ун-ту оборони України. – 2014. – Вип. 4 (14). – С. 48 – 56.

Седнев С. С. Проблема безопасности Британской Индии в период экспедиции Наполеона Бонапарта в Египет (1798 – 1801 гг.) / С. Седнев // Уральский научный вестник : науч.-теорет. и практ. журнал (Республика Казахстан). – Уральск: научкнига, 2015. – № 3 (134). – С. 80 – 84.

Печенюк И. С., Седнев С. С. Факторы, повлиявшие на формирование “доктрины обороны Британской Индии” / И. Печенюк, С. Седнев // Воєнно-історичний вісник: зб. наук. праць Нац. ун-ту оборони України. – 2015. – Вип. 1 (15). С. 40 – 49.

Седнев С. C. «Политика сдерживания» как составная часть доктрины обороны Британской Индии” / C. Седнев // Матеріали VIII Волинської всеукр. наук. істор. – краєзн. конф. / За заг. ред. проф. Г. М. Стародубець . – Житомир: Полісся, 2015. – С. 97 – 100. 

Глушман Т. М.

Лисак Т. М. Готовність майбутніх економістів до викладацької діяльності як наукова проблема / Т.М. Лисак // Науковий вісник Ужгородського університету – 2014. – 107 – 110 с.

Глушман Т. М. Феномен професійної культури фахівця в наукових дослідженнях / Т.М. Глушман // Педагогіка формування творчої особистості у вищій школі і загальноосвітній школах: зб. Наук. пр.. – Запоріжжя: КПУ, 2015 – Вип. 44(97). – 484 с. (103-110)