Наукові публікації кафедри

 

Статті у виданнях, які індексуються у Scopus i Web of Science Core Collection:

1. Іванова В. В. Концептуальні підходи до управління ціноутворенням на туристичних підприємствах. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 3. С. 151–156.

2. Ivanova V. V. Asymmetry of information and its features in the tourist market. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2016. № 2. С. 31–38.

3. Danylchuk H., Kibalnyk L, Burlaienko T., Dubinina O. Modelling of Trade Relations between EU Countries by the Method of Minimum Spanning Trees. Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019), Series: Advances in Economics, Business and Management Research (Khmelnytskyi, Ukraine, October 4–6, 2019). Atlantis Press, 2019. Vol. 95. P. 217–221.

4. Kovtun О., Opalenko А., Ivanylova О. Assessment of the Economy Structural Changes Based on the Consistency. Experimental Economics and Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics : Proceedings of the Selected Papers of the 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2-EEMLPEED 2019). Odessa, Ukraine, May 22–24, 2019. Р. 27–37.

5. Feschenko O. L. Honcharov Yu. V. Mohylevska O. Yu. Romanova L. V. Feschenko O. L. Innovative concept of the development of national economy. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2019. Вип. 2. Pp. 137-146.

6. Mayboroda R., Bodnar O., Ababilova N., Morozova M., Burlaienko T. The role of a foreign language in the context of the international standardization of logistics terminology. International Journal of Management. 2020. Vol. 11. Iss. 05. Р. 1321–1331. URL: https://cutt.ly/jGNVvSq

7. Danylchuk H., Kovtun O., Ivanylova O., Kybalnyk L., Melnyk T., Serdiuk O., Zaselskiy V. Modelling of Trade Relations between EU Countries by the Method of Minimum Spanning Trees Using Different Measures of Similarity. The Special Edition of International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2-MLPEED 2020) at CEUR Workshop Proceedings. 2020. Vol. 271. P. 167–186. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2713/paper13.pdf

8. Kvitka S. A., Yehorova V. S., Chepulchenko T. O., Taranenko M. M., Bakhov I. S., Feshchenko E. L. Development of Ukrainian and Global Online Education. Tem journal «Technology, Education, Management, Informatics». 2020. Vol. 9. Iss. 4. P. 1640–1646. URL:  https://cutt.ly/jGNVkAG

Монографії (7):

1. Механізми формування та використання ресурсного потенціалу економічного розвитку : кол. монографія / Т. Г. Вяткіна, П. С. Вяткін, Ю. В. Глівінська. Київ : Київський міжнародний університет, 2017. 278 с.

2. Культура цільового управління в національній системі освіті: гуманістичний контекст: кол. монографія / О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, Г. А. Дмитренко [та ін.]; за заг. ред. Г. А. Дмитренка, В. В. Олійника. Луцьк, 2017. 412 с.

3. Дмитренко Г. А., Хлівна І. В. Концептуальні та технологічні засади підвищення конкурентноспроможності національної економіки і системи освіти в процесі їх модернізації [Текст] : монографія / Укр. акад. наук, Від-ня економіки і управління. Умань : Сочінський М. М. [вид.], 2017. 304 с.

4. Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент: кол. монографія / за наук.ред. М. О. Кириченка і Л. М. Сергеєвої [О. Л. Ануфрієва та ін.]. Київ: Вид-во Ін-ту обдарованої дитини НАПН України, 2018. 440 с.

5. Теорія та методика професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів: акмеологічні аспекти : монографія / керівн. авт. кол. Н. В. Гузій Артюшина М. В., Гузій Н. В., Бурлаєнко Т. І. [та ін.]; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. 516 с.

6. Ivanova V., Ivanov O. Information security management of industrial enterprises and its features when using the industrial internet of things. Security Management of the ХХІ Century: National and Geopolitical Aspects. ISSUE 2: collective monograph / edited by I. Markina. Prague: Nemoros s.r.o. 2020. Рр. 375–381. URL: https://cutt.ly/8GNVyAs

7. Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика: кол. монографія / за заг. ред. В. В. Іванової. Суми: ПФ «Вид-во “Університетська книга”», 2020. 231 с.

Навчальні посібники та практикуми (4):

1. Кваліметрія в управлінні: гуманістичний контекст: навч. посіб. / Г. А. Дмитренко, О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, В. В. Медвідь; за заг. ред. Дмитренка Г. А. Житомир: Видавець О. О. Євенок, 2016. 336 с.

2. Морозова М. Е., Рябова З. В., Єрмоленко А. Б., Махиня Т. А. та ін. Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України: навч. посіб. для підготовки магістрів за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами», підвищення кваліфікації слухачів, керівників навчальних закладів / за заг. ред. академіка В. В. Олійника, маг. Ф. Фреха; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; КультурКонтакт Австрія. Київ, 2016. 118 с.

3. Морозова М. Е. Практикум з навчальної дисципліни «Управління персоналом» (для освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр», за галуззю знань 051 Економіка та 073 Менеджмент) / НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». Київ, 2018. 64 с.

4. Савчук Л. М. Менеджмент: навч.-метод. посіб. у структурно-логічних схемах / НАПН України, ДВНЗ «Ун.-т менедж. освіти». Київ: ДВНЗ «Ун.-т менедж. освіти», 2019. 68 с.

Методичні рекомендації (2):

1.   Алейнікова О. В., Іванилова О. А. Макроекономіка : методичні рекомендації до виконання курсової роботи, для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «економіка» спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці». 2016.

2. Постоєва О. Г., Мухіна Л. Я. Методичні рекомендації для підготовки курсової роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти / Навчально-науковий інститут менеджменту та психології  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Київ, 2019. 27 с.

Програми (6):

1. Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» спеціальності 073 «Менеджмент» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти / Т. І. Бурлаєнко, О. А. Іванилова, О. Г. Постоєва. Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2020. 16 с.

2. Освітньо-професійна програма «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Т. І. Бурлаєнко, О. А. Іванилова, О. Г. Постоєва. Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2020. 15 с.

3. Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Т. І. Бурлаєнко, О. А. Іванилова, О. Г. Постоєва. Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2020. 16 с.

4. Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти / Т. І. Бурлаєнко, О. А. Іванилова, О. Г. Постоєва. Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2020. 13 с.

5. Освітньо-професійна програма «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 «Економіка» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / О. Л. Фещенко, О. Л. Ануфрієва, О. В. Мурашко. Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2020. 16 с.

6. Освітньо-професійна програма «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 «Економіка» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти / О. Л. Фещенко, О. Л. Ануфрієва, О. В. Мурашко. Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2020. 15 с.

Статті у фахових виданнях (26):

1. Ivanova O., Ivanova V. Innovative development of Ukraine: strategies, models, mechanismsю. Механізм регулювання економіки. 2019. № 1. С. 57–70.

2. Алєйнікова А., Сіданіч І., Бурлаєнко Т. Формування духовних цінностей у здобувачів вищої освіти як один із пріоритетних напрямів освітнього менеджменту. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. Серія «Педагогічні науки» / НАПН України, ДЗВО «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В. Олійник; редкол.: О. Галус [та ін.]. Київ: Юстон, 2020. Вип. 11(40). С. 10–39. (Категорія «Б», Педагогічні науки). https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-11(40)-10-39

3. Ануфрієва О. Л. Модель оцінки рівня конкурентоспроможності випускника закладу вищої освіти. Virtus: Scientific Journal, # 33, april 2019. С. 192–197. URL:  http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal33.pdf

4. Брусєнцева О. А. Розвиток і конкурентоспроможність країн в умовах глобальної економіки [Електронний ресурс]. Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання. Електрон. текст. дані. 2016. Вип. 14. 1 електрон. опт. диск.

5. Бурлаєнко Т. І. Ігрові форми навчання в формуванні економічної компетентності майбутніх менеджерів освіти. Science Rise: науковий журнал. Спецвипуск «Педагогічна освіта». Харків, 2016. № 2/5 (19). С. 15–21.

6. Бурлаєнко Т. І. Особливості використання ділової гри у формуванні економічної компетентності майбутніх менеджерів. Вісник післядипломної освіти.  Київ, 2016. № 16 (29). С. 17–31.

7. Бурлаєнко Т. І. Сучасні тенденції світового розвитку педагогічного консалтингу в Україні: педагогічне дорадництво. Україський педагогічний журнал. 2018. № 2. С. 124–127.

8. Бурлаєнко Т. І. Універсальний інструментарій соціального управління: факторно-критеріальна кваліметрія. Україський педагогічний журнал. 2018. № 4. С. 140–142.

9. Глушман Т. М. Компоненти професійної культури майбутнього менеджера організацій. Sciense Rise: Pedagogical Education: науковий журнал. 2016. № 5 (1). С. 8-13.

10. Дмитренко Г. А. Кириченко М. О. Соціальна відповідальність як імператив зворотного зв’язку в системі державного управління. Економіка і держава. 2016. № 8. С. 12–18.

11. Дмитренко Г. А. Кириченко М. О. Стратегічна траєкторія системної модернізації освіти в контексті підвищення її якості. Sciense Rise: Pedagogical Education: науковий журнал. 2016. № 4/5 (21). С. 35–44.

12. Дмитренко Г. А. Мудра С. В. Управлінські індикатори підвищення якості вищої освіти: конкурентоспроможність і конкурентоздатність випускників. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. Київ: Атопол Груп, 2016. Вип. 1 (30). С. 32–46.

13. Дмитренко Г. А. Спіцина А. Е. Підвищення якості трудового потенціалу шляхом підготовки в ВНЗ конкурентоспроможних і конкурентоздатних випускників. Україна: аспекти праці: науково-економічний та суспільно-політичний журнал. 2016. № 3. С. 20–33.

14. Дмитренко Г. А. Стратегічна траєкторія та основні технологічні засоби збільшення соціального капіталу в Україні. Демографія та соціальна економіка: науковий журнал. 2016. № 1. С. 93–105.

15. Іванова В. В. Роль дизайн-мислення в освіті. Інтелект ХХІ. 2019. № 4. С. 93–96.

16. Іванова В. В. Конкуренція та інноваційна активність як складові моделі інтенсивного розвитку економіки. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. Серія «Соціальні та поведінкові науки» / НАПН України, ДЗВО «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. І. Дунаєв; редкол.: Л. Антонова [та ін.]. Київ: Юстон, 2020. Вип. 12(41). С. 124–141. (Категорія «Б»). https://doi.org/10.32405/2522-9931/2522-9958-2020-12(41)-124-141

17. Морозова М. Е. Конкурентоспроможність персоналу в сучасній організації. Virtus: Scientific Journal / editor-in-Chief M.A. Zhurba. 2018. May, № 24. С. 234–237.

18. Морозова М. Е. Управління персоналом в системі менеджменту вищого навчального закладу. Економіка, бізнес-адміністрування, право: журнал Київського університету ринкових відносин. 2018. Вип. 5(5). С. 98–106.

19. Морозова М. Е. Управління персоналом як основа підвищення конкурентоспроможності організації. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / Ун-т менедж. освіти НАПН України; редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.]; голов. ред. В. В. Олійник. Київ: «Атопол», 2016. Вип. 16 (29). С. 94–105.

20. Морозова М. Э. Мотивация к саморазвитиюнаучно-педагогических работников как формирующий фактор толерантности. Вестник высшей школы. Almamater, 2016. Вып. 8. URL: https://almavest.ru/ru/archive/2056/3532

21. Морозова М. Е. Перспективи розвитку управління персоналом організації. Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи: зб. наук. праць; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ: Видав. дім «Гельветика», 2019. Т. 2. Вип. 72. 308 с. С. 46–50.

22. Дмитренко Г. А., Морозова М.Е. Сучасні HR-стратегія і технології в державних органах. Вісник післядипломної освіти. Серія «Управління та адміністрування» : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; редкол. О. Л. Ануфрієва [та ін.] ; голов. ред. В. В. Олійник. Вип. 1 (32). С. 30–48.

23. Савчук Л. М. Корпоративна культура в системі маркетингу персоналу. Scientific journal Virtus. 2020. № 42. March. С. 223–227.

24. Савчук Л. М. Поняття та загальна характеристика управлінського консалтингу. Virtus. March, 2019. № 32. С. 275–279.

25. Фещенко О. Л., Ліщенко А. В. Оптимізація витрат молокопереробних підприємств з використанням методів лінійного програмування. Агросвіт. 2020. № 17–18. С. 85–91. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.85 URL: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3294&i=11

26. Хлівна І. В. Методичні підходи до оцінки інфраструктурного забезпечення соціального розвитку регіону. Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання / Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського. Миколаїв, 2017. Вип. 15. С. 475–480. URL: http://global-national.in.ua/archive/15-2017/15_2017.pdf

Статті у виданнях, що індексуються Міжнародними наукометричними базами (35):

1. Ануфрієва О. Л. Електронна комерція в системі цифрової економіки. Науковий вісник ДВНЗ «УМО». Серія «Економіка та управління»: електронне наук.-практ. вид. Київ, 2017. Вип. 3. URL: http://umo.edu.ua/vipuski/vipusk-3-2017-ekonomika

2. Брусєнцева О. А., Морельова А. Перспективи розвитку регіональних кластерів в Україні. Науковий вісник УМО. Серія «Економіка та управління»: електронне наук.-практ. вид. 2019. Вип. 7. URL: http://umo.edu.ua/ekonomika

3. Брусєнцева О. А., Шолохова К. В. Проблеми розвитку організаційної культури підприємства. Науковий вісник УМО. Серія «Економіка та управління»: електронне наук.-практ. вид. 2019. Вип. 7. URL: http://umo.edu.ua/ekonomika

4. Брусєнцева О. А., Ковальська А. А. Удосконалення організації праці менеджера. Науковий вісник УМО. Серія «Економіка та управління»: електронне наук.-практ. вид. 2019. Вип. 7. URL: http://umo.edu.ua/ekonomika

5. Брусєнцева О. А., Сергієвський Є. В. Удосконалення системи управління якістю на підприємстві. Науковий вісник УМО. Серія «Економіка та управління»: електронне наук.-практ. вид. 2019. Вип. 7. URL: http://umo.edu.ua/ekonomika

6. Брусєнцева О. А. Формування компетенцій з економічної безпеки у майбутніх менеджерів [Електронний ресурс]. Науковий вісник УМО. Серія «Економіка та управління»: електронне наук.-практ. вид. 2016. Вип. 1. С. 308–317. URL: //umo.edu.ua 1 електрон. опт. диск (CD-R).

7. Брусєнцева О. А., Яхимович В. В. Професійний підбір кадрів і шляхи його вдосконалення (на прикладі ПТ «Донкредит»)». Науковий вісник УМО. Серія «Економіка та управління»: електронне наук.-практ. вид. 2018. Вип. 5.URL: https://cutt.ly/SGNC83d

8. Брусєнцева О. А., Хілько В. О. Шляхи забезпечення інноваційного розвитку підприємства. Науковий вісник УМО. 2020. URL: http://umo.edu.ua/ekonomika

9. Бурлаєнко Т. І. Акметехнологія як шлях вдосконалення професіоналізму педагога [Електронний ресурс]. Науковий вічник УМО. Серія «Економіка та управління»: електронне наук.-практ. вид. 2016. Вип. 1.. С. 30–43. URL: http://umo.edu.ua. 1 електрон. опт. диск (CD-R). 

10. Бурлаєнко Т. І., Кратік В. С. Коуч-менеджмент або коучинг як стиль управління. Науковий вісник УМО. Серія «Економіка та управління»: електронне наук.-практ. вид. 2019. Вип. 7. URL: http://umo.edu.ua/ekonomika

11. Бурлаєнко Т. І., Дараган Л. В. Теоретичні аспекти управління персоналом на сучасному підприємстві. Науковий вісник УМО. Серія «Економіка та управління»: електронне наук.-практ. вид. 2019. Вип. 7. URL: http://umo.edu.ua/ekonomika

12. Бурлаєнко Т. І. Педагогічне дорадництво і консалтинг в сучасній освітній діяльності Польщі. Науковий вісник УМО. Серія «Економіка та управління»: електронне наук.-практ. вид. 2017. Вип. 3. URL: – Режим доступу: http://umo.edu.ua/vipuski/vipusk-3-2017-ekonomika

13. Глушман Т. М. Моральні якості особистості як складова професійної культури фахівця [Електронний ресурс]. Науковий вічник УМО. Серія «Економіка та управління»: електронне наук.-практ. вид. 2016. Вип. 1.. URL: http://umo.edu.ua. 1 електрон. опт. диск (CD-R).  0,5 д. а.

14. Михайлов А. П. Підвищення якості трудового потенціалу в аграрному секторі економіки України. Науковий вісник УМО. Серія «Економіка та управління»: електронне наук.-практ. вид. 2017. Вип. 3. URL:: http://umo.edu.ua/vipuski/vipusk-3-2017-ekonomika

15. Михайлов А. П. Антикризове управління та запобігання банкрутству на підриємстві. Науковий вісник УМО. Серія «Економіка та управління»: електронне наук.-практ. вид. 2019. Вип. 7. URL: http://umo.edu.ua/ekonomika

16. Михайлов А. П. Підвищення конкурентоспроможності зеленого туризму в Україні. Науковий вісник УМО. Серія «Економіка та управління»: електронне наук.-практ. вид. 2019. Вип. 7. URL: http://umo.edu.ua/ekonomika

17. Михайлов А. П. Підвищення якості трудового потенціалу економіки України. Науковий вісник УМО. Серія «Економіка та управління»: електронне наук.-практ. вид. 2019. Вип. 7. URL: http://umo.edu.ua/ekonomika

18. Михайлов А. П., Вигівська М. І. Управління внутрішнім середовищем підприємства. Електронне науково-практичне видання «Науковий вісник УМО. Серія. Економіка та управління». 2020. URL: http://umo.edu.ua/ekonomika

19. Михайлов А. П., Дронова К. Є. Управління кадровою політикою підприємства. Електронне науково-практичне видання «Науковий вісник УМО. Серія. Економіка та управління». 2020. URL: http://umo.edu.ua/ekonomika

20. Михайлов А. П., Півень Л. В. Управління реструктуризацією активів на підприємстві. Науковий вісник УМО. Серія «Економіка та управління»: електронне наук.-практ. вид. 2019. Вип. 7. URL: http://umo.edu.ua/ekonomika

21. Михайлов А. П., Ігнатенко А. А. Управління нематеріальною мотивацією трудової діяльності на підприємстві. Науковий вісник УМО. Серія «Економіка та управління»: електронне наук.-практ. вид. 2019. Вип. 7. URL: http://umo.edu.ua/ekonomika

22. Михайлов А. П., Ферлей Ю. А. Науковий вісник УМО. Серія «Економіка та управління»: електронне наук.-практ. вид. 2019. Вип. 7. URL: http://umo.edu.ua/ekonomika

23. Морозова М. Е. Наставництво як процес формування особистості молодого спеціаліста. Науковий вічник УМО. Серія «Економіка та управління»: електронне наук.-практ. вид. 2016. Вип. 1. С. 306–316. URL: http://umo.edu.ua.

24. Мурашко О. В. Роль і значення бухгалтерського обліку в системі управління підприємством. Науковий вічник УМО. Серія «Економіка та управління»: електронне наук.-практ. вид. 2017. Вип. 2. URL: http://umo.edu.ua/vipuski/vipusk-2-2017-ekonomika

25. Мурашко  О. В. Формування і розподіл прибутку на підприємстві /  О. В. Мурашко. Науковий вічник УМО. Серія «Економіка та управління»: електронне наук.-практ. вид. 2017. Вип. 2. URL: http://umo.edu.ua/vipuski/vipusk-3-2017-ekonomika

26. Мурашко О. В., Шевчик К. Ф. Управління грошовими потоками підприємства. Науковий вічник УМО. Серія «Економіка та управління»: електронне наук.-практ. вид. 2017. Вип. 2. URL: http://umo.edu.ua/ekonomika

27. Постоєва О. Г. Досвід контролю державної допомоги в Європейському Союзі та його значення для захисту ринкової конкуренції. Науковий вічник УМО. Серія «Економіка та управління»: електронне наук.-практ. вид. 2019. Вип. 7. URL: http://umo.edu.ua/ekonomika

28. Постоєва О. Г., Білик О. О. Механізми антикризового управління підприємств. Науковий вісник УМО. Київ, 2020. URL: http://umo.edu.ua/ekonomika

29. Постоєва О. Г., Надворний Я. Ю. Основи бізнес-планування на підприємстві. Науковий вісник УМО. Київ, 2020. URL: http://umo.edu.ua/ekonomika

30. Постоєва О. Г. Приватизація державних підприємств з урахуванням досвіду Аргентини як один із шляхів підвищення конкурентоспроможності економіки України. Науковий вічник УМО. Серія «Економіка та управління»: електронне наук.-практ. вид. 2017. Вип. 3. URL: https://cutt.ly/BGNCNXA

31. Постоєва О. Г. Система преміювання, як важливий елемент стимулювання праці персоналу підприємства. Науковий вічник УМО. Серія «Економіка та управління»: електронне наук.-практ. вид. 2019. Вип. 7. URL: http://umo.edu.ua/ekonomika

32. Савчук Л. М. Стратегічне планування діяльності підприємства. Науковий вічник УМО. Серія «Економіка та управління»: електронне наук.-практ. вид. 2019. Вип. 7. URL: http://umo.edu.ua/ekonomika

33. Савчук Л. М. Удосконалення управління персоналом на підприємстві. Науковий вічник УМО. Серія «Економіка та управління»: електронне наук.-практ. вид. 2019. Вип. 7. URL: http://umo.edu.ua/ekonomika

34. Хлівна І. В. Структурні елементи та фактори конкурентоспроможності сучасного підприємства. Науковий вічник УМО. Серія «Економіка та управління»: електронне наук.-практ. вид. 2017. Вип. 3. URL: http://umo.edu.ua/vipuski/vipusk-3-2017-ekonomika

35. Шевчик О. Г. Сучасні наукові дослідження синергетики в економіці Науковий вічник УМО. Серія «Економіка та управління»: електронне наук.-практ. вид. 2016. Вип. 1. С. 334–344.  URL: http://umo.edu.ua. 0,5 д. а.

Статті у зарубіжних виданнях (7):

1. Bodnar O., Burlayenko T. Rozwój działalności doradczej jako komponentu zarządzania zasobami ludzkimi. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2018. Т. 80. № 3/ Str. 53–67.

2. Burlaienko T., Andryushchenko L. Pedagogical Advising and Consultancy in the Modern Educational Institutions. Európska Veda. 2018. № 1. С. 53–60.

3. Serhieieva L., Kovtun O., Opalenko A., Ivanylova O.. Structural shifts in the system of higher education of ukraine in the realm of the specialists supply for the national economy. International Journal of Industrial Engineering & Production Research. V. 31. Is. 4 (11-2020). URL: http://ijiepr.iust.ac.ir/article-1-1136-en.html

4. Ануфрієва О. Л. Підготовка трансформаційного лідера-дослідника як мета сучасної аспірантури. Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom, 2019. С. 130–143. URL: http://sci-conf.com.ua

5. Бурлаєнко Т. І.Nauczaniе poprzez grę w kształtowaniu kompetencji ekonomicznej przyszłych menedżerów oświaty. Rocznik polsko-ukraiński XVIII / за редакцією проф., доктора хабілітованого Kazimierzа Rędzińskiego, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 2017. C. 389–399.

6. Бурлаєнко Т. І. Ретроспективний аналіз економічного аспекту підготовки менеджерів освіти в міжнародній історії менеджменту. Rocznik polsko-ukraiński XIX / за редакцією проф., доктора хабілітованого Kazimierzа RĘDZIŃSKIEGO, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 2017. С. 323–338.

7. Морозова М. Э. Управления процессом профессионального развития научно-педагогических работников в высших учебных заведениях. The 15th International conference «Science and Society» (November 8, 2019). Accent Graphics Communications & publishinq Hamiltan. Canada. 2019. Р. 296–306.

Інші статті (9):

1. Ануфрієва О. Л. Підготовка наукової еліти: сучасні виклики. Післядипломна освіта в Україні. 2017. №1. С. 80–84.

2. Ануфрієва О. Л. Кваліметричний підхід до оцінки якості діяльності закладу вищої освіти. Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесі: матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності (18–19 травня 2019 року, м. Тернопіль). Тернопіль: КРОК, 2019. С. 67–72.

3. Бурлаєнко Т. І. Формування управлінської еліти як вищого кадрового складу державного управління. Післядипломна освіта в Україні. 2018. № 1. С. 67–69.

4. Дмитренко Г. А. Мудра С. В. Формування позитивного іміджу навчальних закладів з позицій ціннісного підходу. Післядипломна освіта в Україні. 2016. № 2. С.12–18.

5. Дмитренко Г. А. Мудра С. В., Спіцина А. Е. Дворівнева модель підвищення якості вищої освіти в Україні. Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. 2016. № 1. С. 10-16. URL: journals.uran.ua/apppso.

6. Дмитренко Г. А. Спіцина А. Е.  Якість вищої освіти: підготовка конкурентоспроможних і конкурентоздатних випускників // Післядипломна освіта в Україні. 2016. С. 16–21.

7. Морозова М. Е. Актуальні питання оцінки персоналу. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали ХХІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.: зб. наук. праць. Переяслав, 2020. 194 с. С. 33–35..

8. Палькевич Ю. С. Інформаційно-освітній простір як індикатор підготовки майбутніх фахівців до розвитку соціально й екологічно орієнтованої економіки країни. Розбудова єдиного інформаційного простору української освіти – вимога часу : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. WEB-форуму / за заг. ред. М.Л. Ростока, І.М. Савченко, Т.С. Бондаренко; м. Київ-Харків, 22–23 березня 2018 р.). Кропивницький: Вид-во ЛА НАУ, 2018. С. 37–40.

9. Фещенко О. Л. Вибір конкурентних стратегій у розвитку  недержавних закладів вищої освіти на ринку освітніх послуг. Проблеми модернізації України: [зб. наук. праць] / МАУП. Київ: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. Вип. 8: Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики: матеріали міжн. наук.-практ. конф., присвяченої 30-річчя МАУП (11 квітня 2019 р.) / редкол.: М. Н. Курко (голова) [та ін.]. 2019. С. 48–52.

Терміни в Енциклопедії освіти НАПН України (16):

1. Ануфрієва О. Л. Економічна освіта. Система практик в підготовці здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії. Кваліметрія, кваліметричні виміри в освіті.

2. Фещенко О. Л. Фінансова грамотність.

3. Савчук Л. М. Дискусія. Завідувач кафедри.

4. Бурлаєнко Т. І. Евалюація. Експертний висновок. Ігрові технології навчання. Компетентність. Конкурентоздатність особистості. Міжнародна академічна мобільність. Успіх.

5. Брусєнцева О. А. Випадкове або побічне навчання. Дескриптори. Суспільство знань.

Тези (57):

1. Andrushko О., Burlayenko T. E-HRM research and practice in modern Ukraine. Trends in HR and Technology. Іншомовна компетентність – платформа професійного розвитку в ХХІ столітті: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної студентської конференції для студентів немовних спеціальностей: Житомир, 18 квітня 2018 р. / за заг. ред. Н. М. Андрійчук. Житомир, 2018. С. 8–10.

2. Ivanova, V., Ivanova. О. Digital information technologies and digital economy. Internatonal Science Conf. «Digital and innovative economy: processes, strategies, tehnologies» (25 Jun 2019., Kielce, Poland). Kielce : Baltija Publishing. Pp. 131–132. URL: https://cutt.ly/BGNVAJo URL: https://cutt.ly/0GNCLBw

3. Ануфрієва  О. Л. Електронна комерція в системі цифрової економіки. Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: електронне наук.-практ. вид.: зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ–Суми, 2017. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-26-04.

4. Ануфрієва  О. Л. Підвищення якості трудового потенціалу засобами економічної освіти. Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці: зб.матеріалів наук.-практ. конф. (м.Кривий Ріг, 6 квіт. 2017 р.) / за заг. ред.  Л. М. Сергєєвої. Кривий Ріг: КПГТЛ, 2017. С. 17–23.

5. Ануфрієва О. Л. Аналіз сучасних підходів до конкурентоспроможності персоналу. ВНЗ «Київський університет ринкових відносин»; Стратегічні детермінанти соціально-економічного розвитку в умовах трансформаційних перетворень: збірник тез доповідей наукових читань, присвячених пам’яті В. П. Череваня (м. Київ, 25 квітня 2018 р.). Київ, 2018. С. 17–22.

6. Ануфрієва О. Л. Кваліметричний підхід до оцінки рівня конкурентоздатності закладу вищої освіти. The 3rd International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” (November 20-22, 2019). Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2019. С. 568–580. URL: http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2019/11/dynamics-of-the-development-of-world-science_20-22.11.2019.pdf

7. Ануфрієва О. Л. Підприємницька компетентність як умова конкурентоспроможності випускників закладів вищої освіти. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (м. Київ, 19 квітня 2018 р.). Київ, 2018. С. 17–19.

8. Ануфрієва О. Л. Управління конкурентоспроможністю здобувачів вищої освіти. Збірник тез доповідей IV Міжнар. форуму з економічних та гуманітарних питань до 90-річчя ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний ун-т» (м. Дніпро, 3–4 листоп. 2020 р.). Дніпро, 2020. С. 220–222.

9. Брусєнцева  О. А. Тенденції переходу України до «цифрової економіки». Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: електронне наук.-практ. вид.: зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ–Суми, 2017. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-26-04

10. Брусєнцева О. А. Управління інноваційними процесами на підприємстві. Матеріали Всеукраїнську науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2019: пріоритетні напрями глобалізаційних змін», м. Київ. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/vseukrajinsjk-naukovo-praktichnoji-konferenciji-zdobuvachiv-vishhoji-osviti-i-molodikh-uchenikh-nauka-i-molodj--2019-prioritetni-naprjami-ghlobalizacijnikh-zmin

11. Брусєнцева О. А. Теоретико-методологічні засади управління конкуреноспроможністю підприємства в умовах цифровізації суспільства. Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (29 трав. 2020 р., м. Херсон). Херсон: ДЗВО «Херсонський держ. аграрний ун-т», 2020. С. 43–45. URL: http://www.ksau.kherson.ua/news-2/naukovods-2/konferenc-2/5092-2020-05-21-1k.html

12. Бурлаєнко Т. І.  Дидактичні ігри і проекти в міжкультурній освіті. Матеріали Міжнародного форуму освітян «Трансформація професійного досвіду педагогів-новаторів у освітні тренди майбутнього», присвяченому 25-річчю Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості» (м. Миколаїв, 30–31 жовтня 2019 р.). С. 74–79.

13. Бурлаєнко Т. І. Лідерство як елемент справедливої і відкритої конкуренції. Вплив цифрової освіти на розвиток людського капіталу: матеріали Міжнародної науково-практичної internet – конференції (м. Запоріжжя, 20–21 листопада 2019 р.) / Запорізький Національний університет. URL: https://www.znu.edu.ua.

14. Бурлаєнко Т. І. Лідерство як невід’ємна складова ефективного менеджменту. Парадигмальна модель керівника сфери вищої освіти у контексті євро інтеграційних процесів: матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності (м. Тернопіль, 18–19 травня 2019 р.) / ТНПУ імені Володимира Гнатюка. 2019. С. 72–74.

15. Бурлаєнко Т. І. Об’єкт і предмет консультаційної дії і дорадництва в соціальній роботі. Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: електронне наук.-практ. вид.: зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ–Суми, 2017. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-26-04

16. Бурлаєнко Т. І. Формування управлінської еліти як вищого кадрового складу державного управління. Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий і вітчизняний вимір: матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Львів, 24-25 жовтня 2019 р.). 2019. С. 56–60.

17. Бурлаєнко Т. І. Формування управлінської еліти: виклики сьогодення. Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів: зб. тез ІІ-го міжнародного науково-практичного семінару (м. Нітра, Словацька Республіка, 18–20 березня 2019 р.).

18. Бурлаєнко Т. І. Теоретичні засади стратегічного планування в умовах міжнародної конкуренції. Економіко-правові дискусії: зб. тез І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студ., аспірантів та молодих учених (30 квіт. 2020 р., м. Кропивницький). Кропивницький, 2020.

19. Бурлаєнко Т. І. Управління кафедрою за цінностями в умовах ринкових трансформацій. Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції: зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (16–17 квіт. 2020 р., м. Черкаси). Черкаси, 2020. С. 10–11. URL: https://cutt.ly/QGNVKlb

20. Глушман Т. М. Професійна культура фахівця як наукова проблема. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації: матеріали всеукраїнської наукової конференції (м. Дніпропетровськ, 4–5 грудня 2015 р.). Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. Ч. 1. С. 154–155.

21. Гризодуб О. А., Морозова М. Е. Розвиток логістичних систем в сфері матеріальнотехнічного забезпечення на підприємстві. Наука і молодь – 2020: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Київ, 14 трав. 2020 р.). Київ: Навчально-науковий ін-т менедж. та психології ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2020. С. 68–71. Електрон. опт. диск. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp.

22. Дмитренко Г. А., Мудра С. В., Спіцина А. Е. Двоєдина траєкторія підвищення якості вищої освіти в Україні. Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати: матеріали науково-практичної конференції (м. Братислава, Словаччина, 15–18 березня 2016 р.). Київ: ТОВ «КВП Інтерсервіс», 2016. С. 80–81.

23. Іванилова О. А. Застосування CRM-систем в комерційному банку при впровадженні новітніх технологій обслуговування клієнтів. Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки: збірник наукових праць V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса – м. Черкаси, 26–28 квітня 2016 р.). Черкаси: Брама-Україна, 2016. С. 91–94.

24. Іванилова О. А. Ризики досягнення кінцевих орієнтирів процесу банківського інжинірингу. Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.: зб. наук. пр. (Одеса–Черкаси, 24–26 трав. 2017 р.) / редкол.  В. М. Соловйов [та ін.]. Черкаси: Видавець Ольга Вовчак, 2017. С. 178–179.

25. Іванилова О. А. Системний підхід при розробці мотиваційного комплексу банківського службовця. Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: електронне наук.-практ. вид.: зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ–Суми, 2017. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-26-04

26. Іванилова О. А., Ковтун О. А. Сценарні підходи до впровадження смарт-технологій на місцевому рівні. Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: тези доповідей Третьої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 6 грудня 2019 р.). Київ: ТОВ «ВІ ЕН ЕЙ ПРЕС», 2019. С. 192–196.

27. Іванилова О. А., Ковтун О. А., Сергєєва Л. Н., Опаленко А. М. Структурні зрушення щодо забезпечення реального сектору економіки україни фахівцями в умовах цифровізації. Цифрова економіка [Електронний ресурс]: зб. мат. ІІ Національної наук.-метод. конф. (м. Київ 17–18 жовтня 2019 р.). Київ: КНЕУ, 2019. 559–562.

28. Іванова В. В. Інформаційні технології у цифровій економіці Зб. матер. міжнар. наук. симпозіуму «Big data analytics: моделювання та інформаційні технологіїі» (20 бер.. 2019). Київ: КНТЕУ, 2019. С. 81–83. URL: https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/a8ee205bb8f2cd8272b7fe9668eb5a35.pdf

29. Іванова В. В. Цифрова економіка та туристична сфера. Актуальні проблеми туризмології та туристичної практики: зб. матер.. наук.-практ. конф. (18 квіт. 2019 р.). Київ: АПСВТ, 2019. С. 26–27. URL: https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Tezy_conference_tourism_18_04_19_0.pdf

30. Іванова В. В., Іванов О. М. Інтелектуалізація як стратегія розвитку підприємництва. Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 24 берез. 2020 р.). Полтава, 2020. 345 с., С. 104–109. URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/1239/konferenciya2020.pdf.

31. Кірніцька М. О., Бурлаєнко Т. І. Управлінська культура: стилі і мистецтво управління персоналом (на прикладі ТОВ «Паблік едішенз»). Наука і молодь – 2020: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Київ, 14 трав.2020 р.). Київ: Навчально-науковий ін-т менедж. та психології ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2020. С. 11–14. Електрон. опт. диск. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp.

32. Михайлов А. П. Перспективи розвитку трудового потенціалу в сільському господарстві України. Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: електронне наук.-практ. вид.: зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ–Суми, 2017. URL : http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-26-04

33. Михайлов А. П., Лапицький В. І. Оцінка працівників методом «360 градусів». Наука і молодь 2017: Пріоритетні напрями глобалізацій них змін: матеріали наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ, 2017. URL : http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/studentsjka-naukovo-praktichna-konferencija--dni-nauki--2017-nauka-i-praktika-v-profesijnij-dijaljnosti-fakhivciv

34. Морозова М. Е. Вдосконалення планування у стратегічному управлінні розвитком підприємства. Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 15 березня 2019 р.) / упоряд. О. А. Іващенко. Ки\в: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2019. С. 153–155.

35. Морозова М. Е. Механізми стимулювання в управлінні проектами. Project approach and educational innovations in the context of integration into the European education area: the collection of materials of the international scientific and practical conference (March 21, 2018, Lodz) [Electronic resource]. Poland: Lodz, 2018. Рp. 184–186.

36. Морозова М. Е. Стратегічне планування. Поняття і етапи Стратегічного планування. Virtus: scientific journal / editor-in-chief m.a. Zhurba, 2019. June # 35. Pp. 267–270.

37. Морозова М. Е. Сутність та роль мотивації персоналу в менеджменті підприємства. Стратегічні детермінанти соціально-економічного розвитку в умовах трансформаційних перетворень: збірник тез доповідей наукових читань, присвячених пам’яті В. П. Череваня (м. Київ, 25 квітня 2018 р.) / ВНЗ «Київський університет ринкових відносин». Київ, 2018. С. 74–77.

38. Морозова М. Е. Тайм-менеджмент як засіб удосконалення професійної діяльності. Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: електронне наук.-практ. вид.: зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ–Суми, 2017. URL : http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-26-04

39. Морозова М. Е. Управління персоналом, як стратегічна функція конкурентноздатності організації. Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 26–27 січня 2018 р.) / Наукове партнерство “Центр наукових технологій. Харків : НП “ЦНТ”, 2018. С. 29–32.

40. Морозова М. Е. Формування кадрового резерву організації // Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26–27 лютого 2016 р.). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. С. 135–137.

41. Морозова М. Е. Організація кадрового менеджменту. Економіко-правові дискусії. Матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студ., аспірантів та молодих учених (30 квіт. 2020 р.). Кропивницький : ЛА НАУ, 2020. 314 с. С. 111–114.

42. Морозова М. Е. Удосконалення системи мотивації персоналу на підприємстві. Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції: зб. тез доп. учасників Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Черкаси, 16–17 квіт. 2020 р.). Черкаси: Східноєвропейський ун-т економіки і менеджменту, 2020. 55  с. [Укр., рос., англ. мови]. С. 268–270.

43. Морозова М. Е. Формування кадрового потенціалу навчальних закладів освіти. Адаптивні процеси в національній системі освіти: зб. матеріалів V Всеукр. наук. форуму / упоряд. О. О. Почуєва; ред. кол.: Г. В. Єльникова (голова), Г. Ю. Кравченко, Л. О. Лузан, М. Л. Ростока, З. В. Рябова. Харків: Мачулин, 2020. 111 с.

44. Мурашко О. В. Роль і значення прибутку на підприємстві. Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: електронне наук.-практ. вид.: зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ–Суми, 2017. URL : http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-26-04

45. Мурашко О. В. Вплив продуктивності праці на результат діяльності підприємства. Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (29 трав. 2020 р., м. Херсон). Херсон: ДЗВО «Херсонський держ. аграрний ун-т», 2020. С. 43–45. URL:  https://cutt.ly/3GNCOGY

46. Палькевич Ю. С. Інформаційно-освітній простір як індикатор підготовки майбутніх фахівців до розвитку соціально й екологічно орієнтованої економіки. Розбудова єдиного інформаційного простору української освіти – вимога часу: зб. матеріалів Всеукраїнського науково-практичного WEB-форуму (м. Київ, 22–23 березня 2018 р.). Київ : НЦ «Мала академія наук України». С. 37–40.

47. Постоєва О. Г. Подолання бідності шляхом управління економікою родини. Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: електронне наук.-практ. вид.: зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ–Суми, 2017. URL:  http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-26-04

48. Постоєва О. Г., Верзан К. А. Інноваційний менеджмент в системі управління підприємством ТОВ «НОВА ПОШТА». Наука і молодь – 2020: пріоритетні напрями глобалізаційних змін. Студ. альманах: зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: Навчально-науковий ін-т менедж. та психології ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2020. Вип. 5. С. 59–65.

49. Постоєва О. Г., Шпильовий О. А. Фінансова стратегія та її роль у забезпеченні стабільності підприємства. Наука і молодь – 2020: пріоритетні напрями глобалізаційних змін. Студ. альманах: зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених. Київ: Навчально-науковий ін-т менедж. та психології ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2020. Вип. 5. С. 43–46. URL: https://cutt.ly/jGNCvr2

50. Савчук Л. М. Компетенції персоналу в умовах економіки знань. Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: електронне наук.-практ. вид.: зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ–Суми, 2017. URL:  http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-26-04

51. Савчук Л. М. Маркетинг персоналу і корпоративна культура. Стратегічні детермінанти соціально-економічного розвитку в умовах трансформаційних перетворень: збірник тез доповідей наукових читань, присвячених пам’яті В. П. Череваня (м. Київ, 25 квітня 2018 р.) / ВНЗ «Київський університет ринкових відносин». Київ, 2018. С. 107–110.

52. Савчук Л. М. Система управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств. Стратегічні орієнтири формування соціально-економічної та фінансової політики в умовах євроінтеграції: зб. тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 3 лютого 2016 р.). Київ, 2016. С. 52–53.

53. Савчук Л. М., Чиж О. В. Конкурентоспроможність персоналу - запорука фінансової стійкості компанії. Стратегії та тренди економічного розвитку країн від впливом інновацій: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентвів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 24 січня 2018 р.). Київ, 2018. С. 59–60.

54. Сафонова В. Є., Фещенко О. Л. Інноваційні відносини у ВНЗ і їх розвиток. Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного закладу вищої освіти», присвяч. 100-річчю Київського кооперативного інституту бізнесу і права. Матеріали ювілейної Всеукр. (заочної) наук.-практ. конф. (20 берез. 2020 р.); за заг. ред. Т. Г. Камінської. Київ, 2020. С. 29–33. URL: https://kkibp.edu.ua/images/2020_Year/KafedraGumanitarna/i__20.03.2020-.pdf.

55. Сванідзе Х. Ш., Бурлаєнко Т. І. Удосконалення системи матеріальної мотивації праці. Наука і молодь – 2020: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Київ, 14 трав. 2020 р.). Київ: Навчально-науковий і.-т менедж. та психології ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2020. С. 32–37. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

56. Фещенко О. Л. Роль інформаційних технологій в підготовці фахівців з адміністративного менеджменту. Психолого-педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення: зб. тез Міжкафедр. наук. семінару (м. Київ, 24 лют. 2020 р.). Київ: ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2020. С. 33–39. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp. Електронний ресурс.

57. Шагаєв О. О., Бурлаєнко Т. І. Теоретичні засади стратегічного планування та міжнародної конкуренції. Наука і молодь – 2020: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Київ, 14 трав. 2020 р.). Київ: Навчально-науковий ін-т менедж. та психології ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2020. С. 37–43. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp.