Перелік наукових праць здобувачів вищої освіти за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта»

 

Scopus

 1. Гриньова М.В., Кононец Н.В., Дяченко-Богун М.М., Рибалко Л.М. (2019). Ресурсно-орієнтоване навчання студентів в умовах здоров’язбережувального освітнього середовища. Інформаційні технології і засоби навчання, Том 72, №4. С.182–193. (Web of Science (ESCI))https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/view/101
 2. Diachenko-Bohun M., Hrytsai N., Grynova M., Grygus I., Muszkieta R., Napierała M. and Zukow W. Characteristics. Characteristics of healthbreakers in the conditions of realization of health: safety technologies in education structures. International Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP). 2019. Vol. 8. No 3.1. P. 26–34.DOI: https://doi.org/10.30472/ijaep.v8i3.1.656
 3. URL: http://www.ijaep.com/index.php/IJAE/issue/archive
 4. Hrytsai, N., Diachenko-Bohun, M., Grynova, M., Grygus, I., Zukow, W. Methodical Training System Enhancements of Future Biology Teachers at Pedagogical Universities. Journal of History Culture and Art Research – Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi. 2019. Vol. 8. No.1., Р. 30-38. doi: 10.7596/taksad.v8i1.1995 (1,08 д.а.)
 5. Maryna Diachenko-Bohun, Lina Rybalko, Maryna Hryniova, Yury Moroz «Integrated Healthcare Saving Technologies Innovative Potential in Higher Education Institutions» International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.8) 815-817.  Website:www.sciencepubco.com/index.php/IJET (0,27 д.а.)
 6. Maryna Diachenko-Bohun, Nataliia Hrytsai, Maryna Grynova, Igor Grygus, Alexander Skaliy, Magdalena Hagner-Derengowska, Marek Napierała, Radosław Muszkieta, Walery Zukow Historical Retrospective of the Development of Scientific Approaches to Health-Saving Activity in Society Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306  International Journal of Applied Exercise Physiology: Vol 9 No 1 (2020): January
 7. Diachenko-Bohun M., Hrytsai N., Grynova M., Grygus I., Zukow W. The readiness of future biology teachers for healthcare-safety technologies implementation in professional activity. Education and Information Technologies, January 2019. Vol. 24, Issue 1. P. 679–691. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-018-9799-y DOI: 10.1007/s10639-018-9799-y (Scopus, Web of Science)
 8. Analysis of Cadets’ Endurance Development at Higher Military Educational Institutions during the Kettlebell Lifting Training /Kostiantyn Prontenko, Grygoriy Griban, Alla Aloshyna, та інші // Sport Mont International Scientifi c Journal Vol. 17(2019), No.2 (1-125): р. 3–8 (Scopus) Режим доступу: www.sportmont.ucg.ac.me
 9.  Development of power qualities of cadets of Ukrainian higher military educational institutions during kettlebell lifting training /Kostiantyn Prontenkо, Grygoriy Griban, Ihor Bloshchynsk, та інші // Baltic Journal of Health and Physical Activity 2019; 11 (3): р. 27-38 Journal of Gdansk University of Physical Education and Sport e-ISSN 2080-9999 (Web of Science) Режим доступу: balticsportscience.com/view/abstract/id/12975
 10. Estado actual del sistema de entrenamiento físico de los cadetes en las instituciones técnicas superiores de educación militar / Kostiantyn Prontenko, Ihor Bloshchynskyi, Grygoriy Griban, та інші// Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Año: VII Número: 1 Artículo no.:11 Período: 1 de Septiembre al 31 de diciembre, 2019. – р. 264-272. (Web of Science) Режим доступу:http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/en/  

Фахові видання

1)    Grynova М., Kalinichenko І. Trends in inclusive education in the USA and Canada / М. Grynova, І. Kalinichenko // Comparative Professional Pedagjgy – Issue 8(2). – P.28-34.

2)    Гриньова М. В., Ключинська А., Куторжевська Л. Інклюзивна форма навчання учнів в умовах «Центру освіти та соціально-педагогічної підтримки» імені Софії Русової / М. В. Гриньова, А. Ключинська, Л. Куторжевська // Педагогічні науки: Науковий журнал – Вип. 71. – С. 8-16.

3)    Гриньова М.В., Кабак О. Формування крос-культурної компетентності фахівців галузі туризму / М. Гриньова, О. Кабак // Директор школи, луцею, гімназії: Всеукраїнський науково-практичний журнал – Вип. 3. – С. 63-68.

4)    Marina Grynova COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MANAGER PERSONALITY TYPES IN A CONTEXT OF EDUCATIONAL NEEDS GLOBALNE I REGIONALNE KONTEKSTY W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ R E D A K C J A N A U K O W A Mariya Leshchenko Olga Zamecka-Zalas Izabela Kiełtyk-Zaborowska Jolanta Jarocka-Piesik. – Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2019 – р. 23-35

5)    Гриньова Марина Вікторівна, Кононова Марина Миколаївна Застосування технології освітніх проектів у процесі навчання майбутніх дефектологів, Balkan Scientific Review. 2019. Т.3. № 1(3) р. 26-30,  ISSN 2603-4867 (Index Copernicus International)

6)    М. В. Гриньова ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ Збірник наукових праць / Гол. редактор Г. П. Шевченко. – Вип. 5 (92). – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 59-67 с. DOI: https://doi.org/10.33216/2220-6310-2019-92-5-59-67 ORCID 0000-0003-3912-9023

7)    Гриньова М., Жданова-Неділько О, Підготовка керівника Нової української школи до партнерської взаємодії з суб’єктами освітнього середовища Витоки педагогічної майстерності: наук. журнал / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2019. Випуск 23. – 62-66 с. – (Серія «Педагогічні науки»).

8)    Гриньова М., Булава Л., Мащенко О. Історія підготовки вчителів природознавства в Полтаві (1919-1933 роки) Витоки педагогічної майстерності: журнал / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2019. Випуск 24.– 58-63 с. (Серія «Педагогічні науки»)

9)    Гриньова М., Гриньов С., Сас Н. Загальнотеоретичні підходи до побудови моделі підготовки майбутніх вчителів – студентів педагогічних спеціальностей до професійної діяльності в умовах нової української школи (НУШ) Витоки педагогічної майстерності: журнал / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2019. Випуск 24.– 63-67 с. (Серія «Педагогічні науки» 

10)  Жданова-Неділько О.Г. Використання особистісно-розвивального потенціалу навчального процесу в магістратурі при підготовці управлінця. // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2018.      Випуск 22, с. 99-103 

11) Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. Підготовка керівника Нової української школи до партнерської взаємодії з суб’єктами освітнього середовища // Витоки педагогічної майстерності: журнал / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2019. Випуск 23. – С. 62-66. 

12)  Жданова-Неділько О. Г.. Формування «Я-концепції» майбутнього фахівця як одне з завдань вищої освіти  // Витоки педагогічної майстерності: журнал / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2019. Випуск 24. – С. 81-85.

13) Жданова-Неділько О.Г. Мовленнєва майстерність вчителя як умова ефективного виховного впливу у процесі вивчення природничих дисциплін / О.Г. Жданова-Неділько // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школв (ХХУ Каришинські читання) 29-30 травня 2018 р.. – С. 87-88.

14) Якименко Н.О., Жданова-Неділько О.Г., Ісаєнко Т.К., Вощенко В.Ю. Ресурс технології дистанційного навчання у формуванні професійної компетентності фахівців із документознавства та інформаційної діяльності // Збірник наукових праць І Міжнародної науково-практичної конференції «TECHNOLOGY, ENGINEERING AND SCIENCE – 2018», 24 – 25 жовтня 2018 року – Лондон: ПолтНТУ, 2018. – С. 184-187.

15) Жданова-Неділько О.Г., Сліпцова О.І. Софія Русова про художньо-мовні засоби виховання та навчання дітей // О.Г. Жданова-Неділько, О.І. Сліпцова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Софія Русова та сучасна українська освіта» та науково-практичного семінару «Соціалізація особистості в умовах інноваційного середовища» (Полтава, 18-19 травня 2018 р.). –– Полтава: Полтавська спеціалізована школа-інтернат №2 І-ІІІ ступенів. – С. 53-56.

16)  Жданова-Неділько О.Г., Штепа Н. А. Формування лідерських якостей керівника в контексті особистісного підходу // Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Технології професійного розвитку педагога: спадщина А. С. Макаренка і пріоритети української освіти» та Всеукраїнських науково-практичних семінарів «Управлінська майстерність керівника навчального закладу», «Управління проектами у сфері науки, освіти, інновацій та інформатизації», «Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві» (м. Полтава, 13-14 березня 2019 р.) / За ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава, 2019. – С. 62-63

17) Жданова-Неділько О.Г. Формування ціннісного ставлення до спілкування в процесі підготовки вчителя Нової української школи // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXVІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ) (м. Полтава, 30-31 травня 2019 р.) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2019. / За ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава, 2019.  . – С. 131-132.

18) Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна / [Ткаченко А. В., Жданова-Неділько О. Г.] // Природничий факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка : 100 років історії та здобутків : Літопис / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової ; Полтава. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2019. – С. 263–284.

19) Барбінов В.В. Операційно-діяльнісний критерій як елемент визначення готовності майбутніх робітників аграрної галузі до професійної діяльності / Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. Хмельницький, 2018. - № 2(13). С. 46-56

20) Барбінов В.В. Організація фахового навчального середовища у процесі вивчення спеціальних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах / Наукові записки НаУКМА/ Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Національний університет «Києво-Могилянська академія». 2018. № 138. С. 22-28

21) Барбінов В.В. Професійні компетеності майбутніх робітників аграрної галузі   процесі їхньої підготовки  на засадах компетентнісного підходу у професійно-технічних навчальних закладах / Науково-педагогічний журнал «Обрії» // 2018. №1 ( 46). С. 36-40

22) Barbinod V.V. Vocational training of future agricultural specialists: European experience / Порівняльна професійна педагогіка № 2 ( Т.8), 2018: наук. журнал / голов. ред. Н.М. Бідюк. – К. – Хмельницький : ХНУ, 2018. С. 160-166

23) арбінова А.В. Критичне мислення – запорука успіху педагогічної діяльності / Барбінова А.В. // Витоки педагогічної майстерності: зб. Наукових праць / Полтав.нац.пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2018.  - Випуск 22.  – С. 13-17.

24) Барбінова А.В. Особливості соціально-педагогічної діяльності вчителя в умовах інклюзивної освіти / А.В. Барбінова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХXVІ Каришинські читання) (м. Полтава, 30-31 травня, 2019 р.) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової – Полтава: ТОВ «Сімон», 2019. – С. 67-69.

25) Барбінова А.В. Тімбілдинг як спосіб управління навчальним закладом  / Барбінова А.В. // Технології професійної підготовки майбутнього вчителя: сучасні моделі і компетентнісний дискурс педагогіки А. С. Макаренка : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 12-13 березня 2020 р.). «Управлінська майстерність керівника навчального закладу», «Управління проектами у сфері науки, освіти, інновацій та інформатизації», «Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві» : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінарів (м. Полтава, 12-13 березня 2020 р.) / за ред. М. В. Гриньової. Полтава : ФОП Гаража М.Ф., 2020. – С. 64-66.

26) Новіцька І. В. Теоретичні засади формування управлінських умінь у студентів ЗВО у процесі розв’язування педагогічних задач / І. В. Новіцька, А. А. Грушева, І. А. Вербовський // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 4 (95). – С. 126–129. (26.05.10 (фахове до 26.05.15), поновлено з  21.12.2015). Режим доступу: http://pedagogy.visnyk.zu.edu.ua/article/view/164332.

27) Постова С. А. Формування готовності майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності / С. А. Постова, І. В. Новіцька, О. Ю. Усата // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: "Педагогіка. Соціальна робота". – 2018. – Вип. 2 (43). – С. 214-220). (26.05.10 (фахове до 26.05.15), поновлено з 09.03.2016). режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/29984/

28) Антонюк Д. Рекомендації щодо використання програмно-імітаційного комплексу "Economics games" в освітньому процесі ЗВО / Д. Антонюк, Т. Вакалюк, І. Новіцька // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. - 2019. - Вип. 1. - С. 6-14. (16.12.09 (фахове до 16.12.14), поновлено з 12.05.2015). Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=znpudpu_2019_1_3

29) Новіцька І. В. Теоретичні засади формування управлінських умінь у студентів ЗВО у процесі розв’язування педагогічних задач / І. В. Новіцька, А. А. Грушева, І. А. Вербовський // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 4 (95). – С. 126–129. (26.05.10 (фахове до 26.05.15), поновлено з  21.12.2015). Режим доступу: http://pedagogy.visnyk.zu.edu.ua/article/view/164332.

30) Вербовський І.А. Модель інформатизації управління плануванням освітнього процесу у закладі вищої освіти [Електронний ресурс] / І. А. Вербовський // Теорія та методика управління освітою. Електронне фахове видання. –Випуск 1 (22), 2019. URL.: http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-1-22-2019 

31) Вербовський І. А. Технологія впровадження моделі інформатизації управління плануванням освітнього процесу у закладі вищої освіти / І. А. Вербовський // Витоки педагогічної майстерності: журнал / Полтав. нац.. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2019. Випуск 24. – 258. – С.26-33. URL.: http://sources.pnpu.edu.ua/article/download/194597/195125 (Наукове фахове видання України з педагогіки (наказ МОН № 515 від 15 травня 2016 р.)

Участь в науково-практичних конференціях

 1. Землянська О.В. Формування толерантності до дітей з ООП в інклюзивному середовищі. Методичні рекомендації / Матеріали Всеукраїнської серпневої он-лайни конференції. – Київ, Всеосвіта, 2019. – 101 с.
 2. Землянська О.В. Управління проектною діяльністю закладів загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених «наука і молодь – 2019: пріоритетні напрями глобалізаційних змін» 18.05. 2019 ДЗВО «УМО».
 3. Землянська О.В. організація проектної діяльності студентів. Роль викладача вищої школи. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених «наука і молодь – 2019: пріоритетні напрями глобалізаційних змін» 18.05. 2019 ДЗВО «УМО».
 4. Коваленко Ю.М. профілактика булінгу в закладах освіти. / Матеріали Всеукраїнської серпневої он-лайни конференції. – Київ, Всеосвіта, 2019. – 101 с.
 5. Дорош Н.М. Сучасні технології розвитку креативності в дітей із порушеннями зору / Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців // Матеріали VI Міжнародної наково-практичної конференції 20.03.2019 м.Суми, Сум ДПУ імені А.С. Макаренка. Т.2.
 6. Бернацька Я.Ю. Українське декоративно-прикладне мистецтво як арттерапія та інтеграція до освітнього процесу дітей з ООП // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених «наука і молодь – 2019: пріоритетні напрями глобалізаційних змін» 18.05. 2019 ДЗВО «УМО».
 7. Управління навчальною та виховною діяльністю керівника закладу освіти на засадах інформаційно-комунікаційних технологій / Вербовський І. А., Новіцька І. В. // Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» (07-08.11.2019 р.) за заг. ред. Я. Б. Сікори. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2019. – Вип.7. – С. 130-134
 8. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь – 2019», м. Київ, 04.10.2019 р.). Сертифікат та публікація тез доповідей [Електронне видання] (Інформатизація закладів освіти польщі: стан, проблеми та перспективи/ Вакалюк Т.А., Кот Н.С., Новіцька І.В.// Збірник матеріалів VII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2019» (4 жовтня 2019 р., м. Київ) режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/718530/2/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C%202019.pdf
 9. Інформатизація закладів освіти польщі: стан, проблеми та перспективи/ Вакалюк Т.А., Кот Н.С., Новіцька І.В.// Збірник матеріалів VII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2019» (4 жовтня 2019 р., м. Київ) режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/718530/2/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C%202019.pdf 
 10. Управління навчальною та виховною діяльністю керівника закладу освіти на засадах інформаційно-комунікаційних технологій / Вербовський І. А., Новіцька І. В. // Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» (07-08.11.2019 р.) за заг. ред. Я. Б. Сікори. – Житомир: Вид-во ЖДУ.2019. – Вип.7. – С. 130-134