Мета і завдання кафедри

Головна місія кафедри:

 • продукування сучасних наукових та освітніх цінностей, що відповідають цивілізаційним викликам XXI сторіччя й орієнтовані на динамічний розвиток управління економікою та суспільством, рекрутинг персоналу на рівні європейських вимог та світову інтеграцію нашої держави; надання всім, хто обрав навчання в університеті, таких знань та вмінь, завдяки яким вони будуть мобільними та конкурентоспроможними на ринку праці в Україні та за її межами.
 • Основна ідея місії кафедри відображається у гаслі університету:
  «Якість освіти!    Якість роботи!    Якість життя!».

Завдання кафедри:

 • формування світоглядних засад студентів та слухачів на основі досягнень економічних  наук з урахуванням національних пріоритетів та сучасних тенденцій розвитку суспільства;
 • iнтегрування фундаментальних знань студентів та слухачiв в систему спецiальної професійної пiдготовки;
 • розвиток навичок креативного і критичного мислення;
 • освоєння студентіами та слухачами методології наукових дослiджень та використання iнформацiйних технологiй.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ КАФЕДРИ:

 • забезпечення інноваційної моделі розвитку персоналу;
 • управління потенціалом і розвитком  персоналу;
 • формування та діагностика бізнес-моделі підприємства з урахуванням сучасних тенденцій менеджменту;
 • забезпечення конкурентоспроможного фахівця;
 • управління антикризовою діяльністю підприємства;

Напрямки дiяльностi кафедри:

 • підбір професорсько-викладацьких кадрів для забезпечення навчального процесу підготовки бакалаврів і магiстрів;
 • методичнее забезпечення та викладання дисциплiн нормативної та варіативної частини, всіх блоків навчального плану за спеціальностями «Управління персоналом та економіка праці», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 • безпосередня науково-методична спiвпраця iз студентами та викладачами інституту.

Навчальна робота

 • Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту готує висококваліфікованих фахівців зі спеціальностей «Управління персоналом та економіка праці», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», які можуть працювати у сфері управління, зокрема на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності, комерційних банках, вищих навчальних закладах, науково-дослідних інститутах.

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна діяльність кафедри є підґрунтям науково обґрунтованої побудови навчального процесу. Професорсько-викладацький склад кафедри продовжує перспективні наукові дослідження, поєднуючи наукову та освітню діяльність.

Метою науково-дослідної роботи кафедри є отримання вагомих результатів в процесі прикладних досліджень за актуальними проблемами соціально-економічного розвитку країни та регіону з урахуванням інституціональних основ діяльності держави і людиноцентричної системи державного управління в Україні.

Тема комплексної науково-дослідної роботи кафедри: 
«Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика»

Напрями дослідження:

 • Інституціоналізація управління та людського капіталу в національній економіці;
 • Формування основ теорії фінансового інституціоналізму;
 • формування кадрового потенцалу вищих навчальних закладів;
 • Трансформація культури управління трудовим потенціалом в контексті забезпечення еколюдиноцентричного розвитку суспільства;
 • Формування економічної компетентності менеджерів освіти засобами ігрових форм навчання;
 • Управління персоналом з використанням переваг синергізму;
 • Вимір часу в економічних системах;
 • Особливості розвитку професійно значущих якостей особистості менеджерів організації;
 • Кваліметричні методи оцінки;
 • Мідвищення професійної компетентності майбутніх фахівців шляхом удосконалення процессу професійного навчання;
 • Мідвищення трудового потенціалу в контексті реалізації компетентнісного підходу засобами професійної освіти;
 • Мотивація і стимулювання персоналу в системі управління.