НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

 

 1. Алейнікова О.В., Дубініна О.В., Ковтун О.А., Бережна Г.В., Івкін В.М., Вініченко А.А., Шмагун А.В. та ін. Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління проєктами: кол. монографія / заг. ред. Є.Г. Карташова, О.В. Дубініної. Київ: НАПН України ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2021. 396 с.
 2. Карташов Є.Г. Децентралізаційна реформа в Україні у контексті європейської інтеграції: монографія. Київ : Освіта України, 2018. 250 с.
 3. Карташов Є.Г. Проектний підхід в публічному управлінні : навчальний посібник. Київ : Освіта України, 2018. 302 с.
 4. Державне та регіональне управління : підручник / Є. Г. Карташов, В. В. Євдокимов, І.О. Драган, О.І. Дацій та ін.; за заг. ред. Є. Г. Карташова. Київ : Освіта України, 2019. 248 с.
 5. Основи публічного управління та антикорупційна діяльність: навчальний посібник / Карташов Є. Г., Миколаєць А. П., Антонов А. В., Драган І. О., Дацій Н. В. та ін. Київ : Освіта України, 2020. 308 с.
 6. Управління державним сектором економіки : навчальний посібник / Є Г. Карташов, І.О. Драган, Н В. Дацій, О В. Чумак, А.В. Антонов, І І. Туболець, В.В. Іванюта, О.В. Алейнікова; за заг. ред. професора Є.Г. Карташова. Київ : Освіта України, 2021. 330 с.

Алейнікова О. В., Карташов Є. Г., Букорос Т. О., Дубініна О. В., Івкін В. М., Наливайко Г. В., Стасюк Н.В., Штангей С. В. Розвиток управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій [Монографія] / за ред. О. В. Алейнікова. 2017. за заг. ред. Алейнікової О.В. К. Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. 282 с. (ISBN 978-617-7734-17-7)

 1. Казюк Я.М. Регулювання місцевих фінансів та питання розвитку місцевого самоврядування. Законодавче забезпечення формування та реалізації державної політики України в умовах воєнного стану : колективна монографія : у 4 т. / заг. ред. : Стефанчук Р. О., Мищак І. М., Савченко Л. А.; Інститут законодавства Верховної Ради України. К. : Вид-во «Людмила», 2022. ISBN 978-617-555-031-1 Т. 2 : Економічна безпека держави, стимулювання і підтримка економіки / відп. ред. Бершеда Є. Р.; Інститут законодавства Верховної Ради України. 2022. 350 с. ISBN 978-617-555-033-5
 2.  Клиновий Д.В. Сталі фінанси: теорія, методологія, практика/ за ред. д.е.н., проф. І.К. Бистрякова. К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2022. 440 с. ISBN 978-966-02-9966-5.
 3. Клиновий Д.В. Місце і роль фінансових механізмів в організації сталого господарювання у туристичній сфері. Інноваційний розвиток туристичної галузі: актуальні виклики, механізми та регіональні аспекти: монографія / [Безчасний О.У., Бистряков І.К., Клиновий Д.В. та ін.]; за ред. О.У. Безчасного. Київ: ФОП Халіков Р.Х., 2022. С. 56-79. ISBN 978-617-7565-78-8.
 4. Клиновий Д.В., Мороз В.В. Система сталих фінансів в  забезпеченні сталого розвитку туристичної сфери. Інноваційний розвиток туристичної галузі: актуальні виклики, механізми та регіональні аспекти: монографія / [Безчасний О.У., Бистряков І.К., Клиновий Д.В. та ін.]; за ред. О. У. Безчасного. Київ: ФОП Халіков Р.Х., 2022. С. 80-103. ISBN 978-617-7565-78-8.
 5. Петроє О.М., Федулова Л.І. Глобальні тренди регіонального розвитку: виклики для України. Механізми нової регіональної політики: досвід ЄС та уроки для України: монографія / За заг ред. В.С. Куйбіди,  Л.І. Федулової, О.М. Петроє. К., 2022. С. 15-38. ISBN 978-618-8016-44-9.
 6. Федулова Л.І., Петроє О.М. Механізми реалізації принципів нової регіональної політики. Механізми нової регіональної політики: досвід ЄС та уроки для України: монографія / За заг ред. В.С. Куйбіди,  Л.І.Федулової, О.М.Петроє. К., 2022. С. 217-332. ISBN 978-618-8016-44-9.
 7. Петроє О.М. Нова культурна політика ЄС. Механізми нової регіональної політики: досвід ЄС та уроки для України: монографія / За заг ред. В.С. Куйбіди,  Л.І. Федулової, О.М. Петроє. К., 2022. ISBN 978-618-8016-44-9.
 8. Клиновий Д.В. 1.1. Стале господарювання в системі парадигмальних уявлень про сталий розвиток: Сталі фінанси у парадигмі сталого господарювання. Сучасні підходи до визначення сталих фінансів. Інституціоналізація сталого фінансування. Сталі фінанси – базис сталого господарювання. 1.2. Сучасна інтерпретація фізичної економії як науково-природничих засад сталого господарювання: Фінансоміка та фізична економія у концепції сталого господарювання. 2.1. Гомеостаз як принцип забезпечення стійкості господарських систем: Фінансова складова у забезпеченні гомеостазу господарських систем. 2.2. Структура механізмів системного гомеостазу сталого господарювання: Фінансова складова механізмів забезпечення системного гомеостазу сталого господарювання. 2.3. Гармонізація інтересів суб’єктів сталого господарювання: Гармонізація інтересів стейкхолдерів у системі сталих фінансів. 2.4. Організаційне забезпечення системного гомеостазу господарських систем: Організаційні формати фінансового забезпечення гомеостазу територіальних господарських систем. 3.1. Полісуб’єктний підхід до реалізації сталого господарювання: Полісуб’єктність фінансового простору сталого господарювання. 3.2. Типізація систем сталого господарювання: Типова організація сталих фінансових відносин. 3.3. Ідентифікація національної системи сталого господарювання: Фінансова основа національної системи сталого господарювання. 3.4. Напрями переходу держави до сталого господарювання: Шляхи та напрями формування національної системи сталих фінансів. 4.1. Просторовий концепт національної системи сталого господарювання України: Просторова глокалізація фінансової системи України в траєкторії євроінтеграційного процесу. 4.2. Траєкторія переходу України до сталого господарювання: Етапи формування сталих фінансів України в системі сталого господарювання. Методологічні засади сталого господарювання: колективна монографія / за заг. ред. акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А. Хвесика. Київ : Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України, 2023. 345 с. ISBN 978-617-14-0102-0.
 9. Клиновий Д.В., Петровська І.О. Інтеграція фінансової системи України в систему сталих фінансів ЄС. Європейські орієнтири публічного управління: монографія / керівник авторського колективу Ю. Ю. Лихач; за заг. ред. Н.О. Алюшиної. К. 2023. 220 с.

 

ДЕГТЯРЬОВА ІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Scopus:

 1. Barchan G., Demikhov O., Cherkashyna L., Dehtyarova I., Demikhova N. A complex of regional ecological and medico-social factors: evaluation of dysplastic dependent pathology of the bronchopulmonary system // Polish Medical Journal - Polski merkuriusz lekarski: organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. – 2020. – № XLVIII (283). – P. 49-54. URL: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/25849 
 2. Demikhov O., Dehtyarova I., & Demikhova N. Actual aspects of public health policy formation on the example of Ukraine // Bangladesh Journal of Medical Science 19 (3): 358-364, 2020. DOI: https://doi.org/10.3329/bjms.v19i3.45850 
 3. Demikhov O., Dehtyarova I., Motrechko V., Demikhova N., Kroitor V. Management aspects of children's health: dysplasticdependent pathology of the bronchopulmonary system and ecological heterogeneity of the environment  //AZƏRBAYCAN TIBB JURNALLI:  Azerbaijan medical journal. 2022. February. Volume 62. Issue 02. Р.1207-1210. URL: https://www.azerbaijanmedicaljournal.com/volume/AMJ/62/02/management-aspects-of-childrens-health-dysplastic-dependent-pathology-of-the-bronchopulmonary-system-and-ecological-heterogeneity-of-the-environment-62a5ac50451e7.pdf 
 4. Demikhov O.I., Shipko A.F., Heera Harpreet Singh, Najar Saleh, Shklyar S.P., Dehtyarova I.O. Intersectoral component of the healthcare management system: Regional programs and assessment of the effectiveness of prevention of bronchopulmonary dysplasia. TIBB JURNALI : Azerbaijan journal. АТJ, 2020, №2, 88-96. URL: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/26869/1/ATJ_2_2020_39.pdf
 5. Demikhov, O., Dehtyarova, I., Rud, O., Khotyeev, Y., Kuts, L., Cherkashyna, L., Demikhova, N., & Orlovskiy, A. (2020). Arterial hypertension prevention as an actual medical and social problem. Bangladesh Journal of Medical Science, 19(4), 722–729. DOI: https://doi.org/10.3329/bjms.v19i4.46632

Web of science:

1.  Horbliuk S., Dehtiarova I. Approaches to urban revitalization policy in light of the latest concepts of sustainable urban development Baltic Journal of Economic Studies.  Vol. 7 No. 3, 2021. Р. 46–55. URL:  http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/1185/1224  (DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-3-46-55

2. Verbivska L., Lutsiv R., Dehtiarova I., Melnyk T., Domin M. Analysis of Current Trends in the Regional Smart Economy: Challenges and Prospects for Ukraine // Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. 2022. 1(42). Р. 351–360.  URL:  https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/5830/ANALYSIS%20OF%20CURRENT%20TRENDS%20IN%20THE%20REGIONAL%20SMART%20ECONOMY%20CHALLENGES%20AND%20PROSPECTS%20FOR%20UKRAINE.pdf?sequence=1&isAllowed=y  (DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.42.2022.3718  ) 

Фахові видання :

 1. Деміхов О.І., Дегтярьова І.О. Розвиток організаційно-правових засад застосування цифрових технологій у сфері громадського здоров’я //  Збірник наукових праць Національної  академії  державного управління при Президентові України.  Вип. 1/2020. С. 80-87. URL:  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=znpnadu_2020_1_12 (DOI 10.36.030/2664-3618-2020-1-80-87)  
 2. Савков А.П., Дегтярьова І.О. Удосконалення освітньо-професійних програм у галузі публічного управління та адміністрування в контексті забезпечення сталого розвитку // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. А. П. Савкова. К.: НАДУ, 2020. С. 15-20. 
 3. Горблюк С.А., Дегтярьова І.О.  Модель міста як об’єкта ревіталізації // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України: наук. журнал. 2020. № 3. C. 59-66. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vnaddy_2020_3_10  ( DOI: 10.36030/2310-2837-3(98)-2020-59-66) 
 4. Деміхов О.І., Дегтярьова І.О. Місто як кластер здорового способу життя: зв'язок публічної політики громадського здоров’я з формуванням культури здоров’я в місті. Демократичне врядування:  2020.  № 25. URL: https://science.lpnu.ua/uk/dg/vsi-vypusky/vypusk-125-2020/misto-yak-klaster-zdorovogo-sposobu-zhyttya-zvyazok-publichnoyi (DOI:  https://doi.org/10.33990/2070-4038.25.2020.213667 )
 5. Репп Г.І. Вакуленко В.М., Дегтярьова І.О. Механізми багаторівневої кластерної політики: сутність, типи та змістові складові // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ. Вип. 2(83). Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2021. С.97-103.  URL: http://uran.oridu.odessa.ua/article/view/237259  (DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2832021237259 )
 6. Мельник Т. О., Дегтярьова І. О. Спеціальні компетентності фахівців, які здійснюють інформаційно-аналітичне забезпечення публічного управління регіональним розвитком. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 18. С. 72–77. URL:  http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7607&i=11 (DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.18.72 )
 7. Дегтярьова І.О., Крилов М.С. Типологія інструментів публічного регулювання на основі системного підходу // Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» серія «Соціальні та поведінкові науки». випуск 23(52) 2023. С. 133–148. URL:  http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/23_52_2023/social/Bulletin_23_52_Social_and_behavioral_sciences_Dehtiarova_%D0%9Arylov.pdf   (DOI: https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-23(52)-133-148 )
 8. Дегтярьова І.О., Крилов М.С. Типологія інструментів публічного регулювання на основі системного підходу. Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць. Серія «Соціальні та поведінкові науки». Вип. 23(52) 2023. С. 133–148. DOI: https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-23(52)-133-148
 9. Дегтярьова І.О., Кройтор В.А., Деміхов О.І., Загревський О.П. Теоретичні засади формування моделі інтегрованого відновлення та розвитку територіальних громад. Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць. Серія «Управління та адміністрування». Вип. 25(54) 2023. С. 110–133. DOI: https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-25(54)

Підручники, навчальні посібники

1. Інновації в муніципальному управлінні // Місцеве самоврядування: підручник / за ред. В.М. Вакуленка, Ю.Ф. Дехтяренка, В.С. Куйбіди. Київ: НАДУ, 2019. 672 с. (авт. С.191-200, 426-439).

2. Цифровий розвиток та електронна демократія: навчальний посібник  / О. І.Деміхов, І.О.Дегтярьова, В.В.Мороз. ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 2023. 125 с.

  

ШМАГУН АНТОНІНА ВІКТОРІВНА

Scopus

1. Shmahun A., Skrypniuk O., Myskiv L., Lyzohubenko Ye., Kresina I. COUNTERACTING TO ILLEGAL MIGRATION: FOREIGN EXPERIENCE. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (JLERI). Allied Business Academies 40 Bloomsbury Way Lower Ground Floor London, United Kingdom WC1A2SE. Volume 23, Issue 1, 2020. P. 1 – 10. URL: https://www.abacademies.org/articles/counteracting-to-illegal-migration-foreign-experience-1544-0044-23-1-471.pdf

Фаховівидання:

 1. Шмагун А.В. Сучасний стан використання інформаційних технологій в реалізації державної політики соціальної сфери. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: Серія «Публічне управління та адміністрування». 2022. Том 33 (72). № 5. 
 2. Шмагун А.В. Розвиток механізмів взаємодії органів публічної влади в системі електронного уряду. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: Серія «Публічне управління та адміністрування» (Категорія Б). 2022. Том 33 (72). № 6. 
 3. Шмагун А.В. Завдання та перспективи української моделі мовної політики. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: Серія «Державне управління». 2020. Том 31 (70). № 3. С.193-197.
 4. Шмагун А.В. Принцип мультиплікативності знаннєвого спілкування у системі державного управління: підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: Серія «Державне управління». 2019. Том 30 (69). № 3. С. 156-161. URL:   http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/3_2019/3_2019.pdf
 5. Шмагун А.В. Завдання та перспективи української моделі мовної політики. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: Серія «Державне управління». 2020. Том 31 (70). № 3. С.193-197. URL: http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/3_2020/3_2020.pdf
 6. Шмагун А.В. Нормативно-правовий чинник розвитку приросту знань державної мовної політики у системі публічного управління. Публічне управління і адміністрування в Україні: науковий журнал / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 2018. Випуск 8. С. 74-79. URL: http://pag-journal.iei.od.ua/archives/2018/8-2018/8_2018.pdf
 7. Шмагун А.В. Сутність комунікаційних процесів знаннєвого спілкування як засіб приросту знань у системі державного управління. Публічне управління та митне адміністрування (правонаступник наукового збірника «Вісник Академії митної служби України. Серія «Державне управління»). 2018.  №2 (19).  С. 128-133. URL: http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2018/2/2_2018.pdf
 8. Шмагун А.В. Оцінювання концептуальних засад приросту знань в системі державного управління на основі механізму знаннєвого спілкування. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: Серія «Державне управління». 2018. Том 29 (68). № 5. С. 187-191. http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/5_2018/5_2018.pdf

Монографії:

1. Шмагун А.В. Сутність, роль та потреби розвитку знаннєвого спілкування у вітчизняній системі публічного управління. Розвиток публічного управління в Україні: теоретичні, методологічні та практичні аспекти : монографія / кол. авт.: Горник В.Г., Кравченко С.О., Бакуменко В.Д., Шмагун А.В. та ін.; за ред. Горника В.Г., Кравченка С.О. К. : УкрСІЧ, 2018. 354 с.

2. Шмагун А.В. Розвиток взаємодії органів місцевого самоврядування і територіальних громад у контексті угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління проектами: колективна монографія / заг. ред. Є.Г. Карташова, О.В. Дубініної.  Київ: НАПН України ДЗВО «Ун‐т менедж. освіти», 2021. Розділ VIII. С. 137-154.

Інші публікації:

 1. Шмагун А.В., Дубініна Т.Г. Сучасний стан використання інформаційних технологій в реалізації державної політики соціальної сфери. Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні: матеріали I міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 13 грудня 2017 р. Київ, ТНУ, 2017. С.107-108.
 2. Шмагун А.В., Москаленко В.В. Електронна демократія як атрибут захисту громадянами своїх інтересів і визначених форм співпраці з державою за допомогою технологій електронного урядування. Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні: матеріали I міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 13 грудня 2017 р. Київ, ТНУ, 2017. С.108-109.
 3. Шмагун А.В., Ситнюк Т.В. Е-урядування як спосіб взаємодії органів державної влади з громадянами та суб'єктами господарювання. Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні: матеріали I міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 13 грудня 2017 р. Київ, ТНУ, 2017. С.110-111.
 4. Шмагун А.В. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців у системі державного управління: як одна із форм знаннєвого спілкування. Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку: матеріали наук.-практ.конф. за міжнародною участю, Київ 07.09.2018 р. – 08.09.2018р. Київ: Видавництво Ліра-К, 2018. С. 492 – 495. URL:  https://lira-k.com.ua/preview/12499.pdf
 5. Шмагун А.В. Неефективність державного фінансового контролю щодо розвитку приросту знань у системі публічного управління. ІІІnternational Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings, Le Mans, November 23th, 2018. France: BaltijaPablishing, 2018.Part I. P. 11 – 13. URL: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/1.-Le-Man-noiabr-2018-chast-1.pdf
 6. Шмагун А.В. Розробка та реалізація державної політики розвитку вищих навчальних закладів на основі бенчмаркінгу. Відкриті еволюціонуючі системи: програма V Міжнародної науково-практичної конференції, Київ 19-21 травня 2020р. Київ, 2020. URL:  https://ru.calameo.com/read/0031683726ecb6303d80a
 7. Шмагун А.В. Удосконалення гендерного балансу у галузі політичного представництва і керівництва державними процесами як ключове поняття сталого розвитку. Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку: міжнародна науково-практична конференція, Київ 26 -30.10.2020 р. Київ: НАДУ, 2020. URL: https://kbuapa.kh.ua/?p=7332
 8. Шмагун А.В. Електронна демократія як атрибут захисту громадянами своїх інтересів і визначених форм співпраці з державою за допомогою технологій електронного урядування. Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні: матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25 - 26 листопада 2022 р. Київ, ТНУ, 2022. С.108-109.
 9. Шмагун А.В. Е-урядування як спосіб взаємодії органів державної влади з громадянами та суб'єктами господарювання. Місцеве самоврядування в Україні та світі: теорія і практика: матеріали IІ міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 7 грудня 2022 р. Полтава, 2022.
 10. Шмагун А.В. Розвиток адміністративної та організаційної культури в органах державної влади.INNOVATIONS AND PROSPECTS IN MODERN SCIENCE: матеріали IIІ міжнар. наук.-практ. конф., Стокгольм, Швеція, 13-15 березня 2023 р.
 11. Шмагун А.В. Психологічні аспекти розвитку професійної діяльності державних службовців в Україні. INNOVATIONS AND PROSPECTS IN MODERN SCIENCE: матеріали IIІ міжнар. наук.-практ. конф., Стокгольм, Швеція, 13-15 березня 2023 р.
 12. Шмагун А.В. Сутність, класифікація і функції політичного лідерства . MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE: матеріали XII міжнар. наук.-практ. конф., Lviv, Ukraine 26-28 February 2023 – п.142 . 736 с.

 

МОРОЗ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

Scopus:

1. Korol, V., Dmytryk, O., Karpenko, O., Riadinska, V., Basiuk, O., Kobylnik, D., Moroz, V., Safronova, O., Alisov, E., & Mishchenko, T. (2022). Elaboration of recommendations on the development of the state internal audit system when applying the digital technologies. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(13(115), 39–48. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.252424 

2. Petrovska, I., Safronova, O., Mital О., Ometsynska, N., Moroz, V., Vidomenko, O., Lebedynets, I. ., Shostakovska, A.., Maistrenko, Y., & Nosyriev, O. (2021). Improving the organizational and economic support for the development of enterprises in the hospitality industry in the use of information and communication technologies. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (13 (114), 29–38. DOI:  https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.247943 

3. Nataliia M. Ridei, Nataliia M. Tytova, Valentyna I. Tymoshenko, Volodymyr V. Moroz, Natalya V. Bibik. Improvement of methodological approaches to determining directions of financial security of Ukraine. Universal Journal of Accounting and Finance 9(4): 613-622, 2021. DOI: https://doi.org/10.13189/ujaf.2021.090409  

4. Мороз В.В., Шепетько Р.І. Інституційне середовище неоіндустріалізації економіки України в світлі глобальних комплексних індексів. Економічний часопис-ХХІ. №7-8(2) 2015, С. 12-14. URL: http://soskin.info/userfiles/file/2015/7-8_2_2015/Moroz_Shepetko.pdf  

5. Dmytro Klynovyi, Volodymyr Moroz, Oksana Kovtun, Hanna Danylchuk. Transformation of the national financial system of Ukraine: comprehension and ways of integration to sustainability. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 4th International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF-2023) 22/05/2023 - 26/05/2023, Kryvyi Rih, Ukraine. 1254 (2023). 012119. DOI: https://doi.org/10.1088/1755-1315/1254/1/012119

Фахові видання:

1. Мороз В.В., Матвеєв М.В. Формування інвестиційних механізмів управління природними ресурсами на рівні місцевого самоврядування в Україні. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування (2022 р.). DOI: https://doi.org/10.32838/TNU-2663-6468/2022.1/12

2. Мороз В.В., Воробйов С.В. Розвиток правової культури громадян у сфері охорони довкілля з використанням інструментів цифрового врядування. Збірник наукових праць “Вісник післядипломної освіти”. Випуск 23 (52), 2023. Серія «Соціальні та поведінкові науки» (психол. 053, екон. 051, держ. управ.281) (Категорія «Б»). https://doi.org/10.58442/2522‐9931‐2023‐23(52)‐149‐166  

3. Мороз В.В., Особливості розвитку правової культури учасників освітнього процесу закладів передвищої освіти. Збірник наукових праць “Перспективи та інновації науки”. № 4 (22), 2023. Серіа «Освітні технології» (Категорія «Б»). https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-4(22)-546-556

4. Мороз В.В., Дима В.В. Механізми державного стимулювання розвитку «зеленої» економіки в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток: електронне наукове фахове видання. 2018. №8. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/8_2018/32.pdf

5. Мороз В.В., Клиновий Д.В. Фінансово-правова складова євроінтеграційного механізму управління природними ресурсами в публічній сфері. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. А. П. Савкова. Київ : НАДУ, 2018.  Вип. 1. С. 94-106.

6. Клиновий Д.В., Мороз В.В. Інноваційні концепти використання оцінки природного багатства як інструмента управління природокористуванням. Економіка, бізнес-адміністрування, право: міжнародний науковий журнал Київського університету ринкових відносин. Випуск № 3(3).  2017. С. 45-61.

7. Ігнатенко О.П., Мороз В.В. Методологія фінансово-економічної оцінки муніципальних проектів з використання біомаси за бюджетної підтримки. Економіка природокористування і охорони довкілля: зб. наук. пр.; Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”. К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2017. С. 113-120.

8. Мороз В.В., Воробйов С.В. Розвиток правової культури громадян у сфері охорони довкілля з використанням інструментів цифрового врядування. Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць. Серія «Соціальні та поведінкові науки» (психол. 053, екон. 051, держ. управ. 281). Вип. 23(52), 2023. DOI: https://doi.org/10.58442/2522‐9931‐2023‐23(52)‐149‐166

Монографії

1. Moroz V.V. Ecological modernisation of the Ukrainian economy as a prerequisite for green growth. Modernization of socio-economic development of Ukraine: challenges and prospects: collective monograph / D.V.Klynovyi, E.B.Boychenko, I.O.Petrovskaya, V.V.Korneev, etc. Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019. URL: http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/25/275/611-1

2. Мороз В.В., Клиновий Д.В. Діджиталізація публічного управління природними ресурсами України в умовах децентралізації.  Системапублічногоуправліннянаціональноюекономікоювумовахєвроінтеграції: формуваннятарозвиток: монографія / Н.І. Олійник та ін..; за заг. ред.. Н.І. Олійник, О.П. Слюсарчук. Київ: НАДУ, 2020. С. 79-117.

3. Клиновий Д.В., Мороз В.В. Система сталих фінансів в  забезпеченні сталого розвитку туристичної сфери. Інноваційний розвиток туристичної галузі: актуальні виклики, механізми та регіональні аспекти: монографія / [Безчасний О.У., Бистряков І.К., Клиновий Д.В. та ін.]; за ред. О. У. Безчасного. Київ: ФОП Халіков Р.Х., 2022. С. 80-103. ISBN 978-617-7565-78-8.

Навчально-методичні посібники

1. Мороз В.В., Сафронова О.М., Олійник Н.І. Регуляторна політика у сфері господарської діяльності. Конспект лекцій. К. : Вид-во НАДУ, 2020. 150 с.

2. Робоча програма навчальної дисципліни “Регуляторна політика та розвиток підприємництва” для здобувачів другий (магістерський) рівня вищої освіти зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування” / Розробн.:  Мороз В.В., Сафронова О.М. Київ : НАДУ, 2020. 26 с.

3. Галузеві механізми публічного управління в економічній сфері: Роб. прогр. навч. дисципл. [спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування" – другий освітній рівень вищої освіти «магістр».] / Розробн.: Олійник Н.І., Соколова О.М., Мороз В.В., Клиновий Д.В. К.  : НАДУ при Президентові України, 2019. 38 с.

4. Робоча програма навчальної дисципліни “Менеджмент інвестиційних проектів та програм” для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування” / Розробн.: Мороз В.В., Клиновий Д.В.  Київ : НАДУ, 2020.  19 с.

 

ПЕТРОЄ ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА

Web Of Science Core Collection:

1. Drach I., Petroye O., Bazeliuk N., Borodiyenko O., Slobodianiuk O. Modelling the Universities’ E-Infrastructure for the Development of Open Science in Ukraine, in: E. Faure, O. Danchenko, M. Bondarenko, Y. Tryus, C. Bazilo, G. Zaspa (Eds.), Information Technology for Education, Science, and Technics, ITEST 2022, volume 178 of Lecture Notes on Data Engineering and
Communications Technologies, Springer, Cham, 2023, pp. 275–298. DOI:https://doi.org/10.1007/978-3-031-35467-0_19

Фахові видання

1. Драч І., Петроє О., Бородієнко О., Регейло І., Базелюк О., Базелюк Н. Використання штучного інтелекту у вищій освіті. Університети і лідерство. 2023. № 15 (23). С. 66–82. DOI: https://doi.org/10.31874/2520-6702-2023-15-66-82

 

БЕРЕЖНА ГАЛИНА ВІТАЛІЇВНА

Scopus

1. Hanna Danylchuk, Oksana Kovtun, Liubov Kybalnyk, Arnold E. Kiv, Oleg Pursky, Galina Berezhna. Modelling of Cryptocurrency Market Using Fractal and Entropy Analysis in COVID-19. The The Special Edition of International Conference on Monitoring, Modeling &Management of Emergent Economy (M3E2-MLPEED 2020) at CEUR Workshop Proceedings. Vol.271 (2020). PP. 352–371. URL: https://m3e2.ccjournals.eu/2020/pdf/EEMLPEED2020/paper40.pdf

Фахові видання

1. Алейнікова О.В., Бережна Г.В., Ковтун О.А. Забезпечення стійкості результатів міжнародних донорських програм та проєктів місцевого розвитку в контексті децентралізації в Україні: методи та рекомендації для керівників проєктів. Вісник післядипломної освіти. Серія «Соціальні та поведінкові науки». 2021. Вип. 17(46). С. 117–142. DOI: https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2021‐17(46)

Монографії

1. Бережна Г.В., Ковтун О.А. Забезпечення сталості результатів міжнародних донорських програм та проєктів місцевого розвитку: методи та рекомендації для керівників проектів. Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління проектами: колективна монографія / заг. ред. Є.Г. Карташова, О.В. Дубініної.  Київ: НАПН України ДЗВО «Ун‐т менедж. освіти», 2021. Розділ ІІІ. С. 47–64.

2. Berezhna G., Kovtun O. Women in project management: current state, challenges, prospects. Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління проектами: колективна монографія / заг. ред. Є.Г. Карташова, О.В. Дубініної.  Київ: НАПН України ДЗВО «Ун‐т менедж. освіти», 2021. Розділ ІV. С. 88–100.

3. Бережна Г. Проектний менеджмент для дослідницьких та ІТ проектів: основні виклики та результати. Розвиток управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій: колективна монографія / заг. ред. О.В. Алейнікової. Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. Розділ 3. С.69–81.

Інші публікації

1. Бережна Г.В., Китайгора І.О. Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства в територіальній громаді. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7 грудня 2021 року). К.: ДУІТ, ХНУРЕ. 2021. Секція 4. Публічне управління та адміністрування. С. 398–401. URL: http://surl.li/bggsm

2. Бережна Г.В., Ковтун О.А. Методи проєктного менеджменту для розвитку територіальних громад. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 07 грудня 2021 року / за заг. ред. Т.М. Лозинської, О.В. Дорофєєва. Полтава : ПДАУ, 2021. С. 59–63. URL: https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/2908/zbirnykkonferenciyimiscevesamovryadvukrayini07122021.pdf

3. Царицанська Н.М., Бережна Г.В. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері соціального захисту. Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (18 грудня 2020 р., м. Київ). Київ: ДЗВО «УМО», 2021. С. 224–226. URL: http://surl.li/bggxf

4. Galina Berezhna, Olena Aleinikova, Oksana Kovtun, Hanna Danylchuk. The role and participation of women in project management: current state, challenges, prospects. I International Conference on Professional Development of Specialists in the Digitalization of Society: Current Trends (PDSDig-2020). Scientific and practical conference with international participation: proceedings (selected papers) November 12th-13th, 2020. pp. 184–189. URL: https://lib.iitta.gov.ua/724701/1/ДЗВО_УМО_Збірник%20матеріалів%20конф_12-13.11.2020_PDSDig-2020-.pdf#page=184

5. Галина Бережна. Project management for academic research projects: literature review. Методологічнітаметодичніпроблемивикладаннясоціально-економічнихдисциплінусучасномуосвітньомупроцесі : Матеріали доповідей (тез, статей) учасників VІI науково-практичної конференції (14 грудня 2017 року) / за наук. ред. д-р філос. наук, доц., доц. кафедри гуманітарних наук Херсонської державної морської академії А. М. Лещенко; канд. істор. наук Б. М. Зека / упор. А. С. Гарбарук. Луцьк : Волиньполіграф, 2018. С. 27–31.

6. Galina Berezna. Project Management for Academic Research Projects: Key Challenges and Main Findings. ROCZNIK POLSKO-UKRAIŃSKI XIX, PRACE NAUKOWE, ISSN 2391–8594, pp. 279-286. URL: http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2017.19.22

7. Робоча програма та силабус навчальної дисципліни МЕТОДИКА ТА СТАНДАРТИ ПРОЄКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. URL: https://bit.ly/3D5mABg

8. Робоча програма та силабус навчальної дисципліни ПЛАНУВАННЯ І ВИКОНАННЯ ПРОЄКТНИХ ДІЙ. URL: https://bit.ly/3MEa6U1

9. Робоча програма та силабус навчальної дисципліни ТРЕНІНГ «УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ: ВІД SMART ДО PMP». URL: https://bit.ly/3T7TiaJ

10. Робоча програма та силабус навчальної дисципліни УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ ПРОЄКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ. URL: https://bit.ly/3CGUKK7

11. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи із дисципліни ПЛАНУВАННЯ І ВИКОНАННЯ ПРОЄКТНИХ ДІЙ. URL: https://bit.ly/3gcVRK2

12. Методичні рекомендації для підготовки та захисту кваліфікаційних робіт зі спеціальності «МЕНЕДЖМЕНТ», ОПП «УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ». URL: https://bit.ly/3gfQ1HO

13. Робоча програма та силабус навчальної дисципліни УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ. URL: http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-upzd/upravlinnja-projektami-miscevogho-rozvitku

14. Робоча програма та силабус навчальної дисципліни УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ. URL: http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-upzd/upravlinnja-projektami-v-publichnij-sferi

 

КОВТУН ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

Scopus:

1. Kovtun Oksana, Opalenko Alla, Ivanylova Oksana. Assessment of the economy structural changes based on the consistency. M3E2-EEMLPEED, Experimental Economics and Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics. Ceur Workshop Proceedings. Vol 2422. (2019) URL: http://ceur-ws.org/Vol-2422/paper03.pdf

2. Oksana Kovtun, Hanna Danylchuk, Liubov Kybalnyk, Oleksii Sysoiev. Monitoring and modelling of cryptocurrency trend resistance by recurrent and R/S-analysis. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020). E3S Web Conf. Volume 166. 2020. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016613030

3. Hanna Danylchuk, Oksana Kovtun, Oksana Ivanylova, Liubov Kybalnyk, Tetiana Melnyk, Olexandr Serdiuk, Vladimir Zaselskiy. Modelling of Trade Relations between EU Countries by the Method of Minimum Spanning Trees Using Different Measures of Similarity. The Special Edition of International Conference on Monitoring, Modeling &Management of Emergent Economy (M3E2-MLPEED 2020) at CEUR Workshop Proceedings, Vol. 271 (2020). PP.. 167-186. URL: https://m3e2.ccjournals.eu/2020/pdf/EEMLPEED2020/paper13.pdf/

4. Hanna Danylchuk, Oksana Kovtun, Liubov Kybalnyk, Arnold E. Kiv, Oleg Pursky, Galina Berezhna. Modelling of Cryptocurrency Market Using Fractal and Entropy Analysis in COVID-19. The Special Edition of International Conference on Monitoring, Modeling &Management of Emergent Economy (M3E2-MLPEED 2020) at CEUR Workshop Proceedings. Vol.271 (2020). PP. 352-371. URL: https://m3e2.ccjournals.eu/2020/pdf/EEMLPEED2020/paper40.pdf

5. Serhieieva Liudmyla, Kovtun Oksana, Opalenko Alla, Ivanylova Oksana. Structural shifts in the system of higher education of Ukraine in the realm of the specialists supply for the national economy. International Journal of Industrial Engineering & Production Research, Volume 31, Issue 4 (11-2020) URL: http://ijiepr.iust.ac.ir/article-1-1136-en.html

6. Hanna B. Danylchuk, Liubov O. Kibalnyk, Oksana A. Kovtun, Oleg I. Pursky, Zenon Stachowiak. Fuzzy modelling of the country's migration attractiveness. Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics 2021 (M3E2-MLPEED 2021). Proceedings of the Selected and Revised Papers of 9th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2-MLPEED 2021). Odessa, Ukraine, May 26-28, 202. CEUR Workshop Proceedings, vol. 3048 (2021). рр. 211-224. URL: http://ceur-ws.org/Vol-3048/

7. Hanna Danylchuk; Liubov Kibalnyk; Oksana Kovtun; Oleg Pursky; Yevhenii Kyryliuk; Olena Kravchenko.The impact of the war in Ukraine on globalization processes and world financial markets: a wavelet entropy analysis. M3E2-MLPEED 2022. Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics 2022. Proceedings of the Selected and Revised Papers of 10th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2-MLPEED 2022). Virtual Event, Kryvyi Rih, Ukraine, November 17-18, 2022. CEUR Workshop Proceedings, vol. 3465 (2023). рр. 189-205. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3465/

8. Dmytro Klynovyi, Volodymyr Moroz, Oksana Kovtun, Hanna Danylchuk. Transformation of the national financial system of Ukraine: comprehension and ways of integration to sustainability. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 4th International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF-2023) 22/05/2023 - 26/05/2023, Kryvyi Rih, Ukraine. 1254 (2023). 012119. DOI: https://doi.org/10.1088/1755-1315/1254/1/012119

Фаховівидання:

 1. Kovtun Oksana, Opalenko Alla, Danylchuk Hanna. Assessment of the structural changes under transition of Ukraine towards postindustrial economy. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Економічні науки». 2019. Випуск 4. С. 101-112. DOI: https://doi.org/10.31651/2076-5843-2019-4-101-112
 2. Kovtun Oksana, Opalenko Alla, Danylchuk Hanna. Assessment of the structural changes under transition of Ukraine towards postindustrial economy. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Економічні науки». 2019. Випуск 4. С. 101-112 DOI: https://doi.org/10.31651/2076-5843-2019-4-101-112
 3. Алейнікова О.В., Бережна Г.В, Ковтун О.А. Забезпечення стійкості результатів міжнародних донорських програм та проєктів місцевого розвитку в контексті децентралізації в Україні: методи та рекомендації для керівників проєктів. Вісник післядипломної освіти. Серія «Соціальні та поведінкові науки». 2021. Вип. 17(46). С. 117-142. DOI: https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2021‐17(46)
 4. Васильєв М.А., Ковтун О.А. Теоретичне обґрунтування змісту категорії «перевірка» у сфері державного  контролю за використанням та охороною земель сільськогосподарського призначення. Наукові перспективи. Серія «Державне управління». 2022. Вип. 7(25). С. 43-60. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-7(25)-43-60 
 5. Ковтун О.А., Віховський О.О. Теоретико-концептуальні підходи щодо визначення дефініції «публічний контроль» в контексті сучасної парадигми публічного управління. Публічне управління та адміністрування в Україні. 2022. Вип. 30. С. 43-60. DOI: https://doi.org/10.32843/pma2663-5240-2022.30.8
 6. Ковтун О.А., Віховський О.О. Види публічного контролю у концепті сучасних тенденцій розвитку громадянського суспільства. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 9. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2156.2022.9.7
 7. Ковтун О.А., Боголєпова А.В. Актуальні проблеми подолання корупції в умовах війни та поствоєнний період. Літопис Волині. 2022. №27. С. 251-256. DOI: https://doi.org/10.32782/2305-9389/2022.27.41

 

Монографії:

1. Ковтун О.А., Опаленко А.М. Структурні зрушення в системі вищої освіти України щодо забезпечення національної економіки фахівцями з менеджменту. Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління проектами: колективна монографія / заг. ред. Є.Г. Карташова, О.В. Дубініної.  Київ: НАПН України ДЗВО «Ун‐т менедж. освіти», 2021. Розділ ІІ. С. 24-46.

2. Бережна Г.В., Ковтун О.А. Забезпечення сталості результатів міжнародних донорських програм та проєктів місцевого розвитку: методи та рекомендації для керівників проектів. Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління проектами: колективна монографія / заг. ред. Є.Г. Карташова, О.В. Дубініної.  Київ: НАПН України ДЗВО «Ун‐т менедж. освіти», 2021. Розділ ІІІ. С. 47-64.

3. Berezhna G., Kovtun O. Women in project management: current state, challenges, prospects. Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління проектами: колективна монографія / заг. ред. Є.Г. Карташова, О.В. Дубініної.  Київ: НАПН України ДЗВО «Ун‐т менедж. освіти», 2021. Розділ ІV. С. 88-100.

Іншіпублікації:

1. Kovtun O., Ivanulova O. The ground sand development mechanism of the impacton household confidencein financial institutions. EURÓPSKA VEDA: Vedeckýčasopis, 2018. №5 (Special issue). Ročník 2. S. 21-29.

2. Kovtun Oksana, Opalenko Alla, Ivanylova Oksana. Assessment of the structuralchangesof the national economy of Ukraine based on the consistency. SHS WebConf. 65 (2019) 04002. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196504002

3. Hanna Danylchuk. Liubov Kibalnyk, Kovtun Oksana, Oleg Pursky, Zenon Stachowiak. Global migration processes analysis and modelling of  migration attractiveness of countries through fuzzy logic. The 9th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2021). SHS Web of Conferences. Volume 107 (2021). DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/202110708002

4. Ковтун О.А., Опаленко А.М., Данильчук Г.Б. Структурні зрушення в національній економіці України за трисекторною моделлю. Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів:  Матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного семінару, 18-20 березня 2019 р. К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2019. електрон. опт. диск. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

5. Ковтун О.А., Сергєєва Л.Н., Опаленко А.М., Іванилова О.А. Структурні зрушення щодо забезпечення реального сектору економіки України фахівцями в умовах цифровізації. Цифрова економіка: Зб. мат. ІІ Національної наук.-метод. конф., 17–18 жовтня 2019 р., м. Київ. К.: КНЕУ, 2019. с. 559-562. URL: https://sites.google.com/kneu.edu.ua/digital-economy-kneu/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_2019.

6. Данильчук Г.Б., Ковтун О.А., Кібальник Л.О. Моделювання та аналіз сучасного стану ринку криптовалют. Економіка та менеджмент у період цифрової трансформації бізнесу, суспільства і держави: матеріали Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 травня 2020 р., м. Запоріжжя). Запоріжжя : наук. ред. Н.Г. Метеленко. ЗНУ Інженерний інститут, 2020. С. 112-117. https://web.znu.edu.ua/NIS//2020/sbornik.pdf

7. Ковтун О.А. Структурные сдвиги в промышленном секторе Украины в контексте концепции 4.0. Стратегические направления социально-экономического и финансового  развития национальной экономики: тез. докл. Ш Межд. научно-практ. конференции (1-2 октября 2020  г., г. Минск) / Ин-т бизнеса БГУ; редкол. В.В. Пузиков [и др.]. Электронный ресурс. Минск: Ин-т бизнеса БГУ. 2020. С. 65-67. URL: https://drive.google.com/file/d/1vTvbBTREz-Vs5kKNeTE5EXQxzdvC1Fj6/view?usp=drive_web

8. Данильчук Г.Б., Євстаф’єва О.О., Ковтун О.А. Моделювання впливу COVID-19 та політичних подій на світові фондові ринки засобами ентропійного аналізу. Стратегії, моделі та технології управління економічними системами: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (8-9 жовтня 2020 р., м. Хмельницький). Хмельницький: ХНУ, 2020. С. 120-124. 

9. Galina Berezhna, Olena Aleinikova, Oksana Kovtun, Hanna Danylchuk. The role and participation of women in project management: current state, challenges, prospects. I International Conference on Professional Development of Specialists in the Digitalization of Society: Current Trends (PDSDig-2020). Scientific and practical conference with international participation: proceedings (selected papers) November 12th-13th, 2020. pp. 184-189. URL: https://lib.iitta.gov.ua/724701/1/ДЗВО_УМО_Збірник%20матеріалів%20конф_12-13.11.2020_PDSDig-2020-.pdf#page=184

10. Ковтун О.А., Лісовий О.А. Використання альтернативної енергетики як чинник розвитку територіальних громад. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 07 грудня 2021 року / за заг. ред. Т.М. Лозинської, О.В. Дорофєєва. Полтава : ПДАУ, 2021. С. 106–109. URL: https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/2908/zbirnykkonferenciyimiscevesamovryadvukrayini07122021.pdf

11. Бережна Г.В., Ковтун О.А. Методи проєктного менеджменту для розвитку територіальних громад. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 07 грудня 2021 року / за заг. ред. Т.М. Лозинської, О.В. Дорофєєва. Полтава : ПДАУ, 2021. С. 59–63. URL: https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/2908/zbirnykkonferenciyimiscevesamovryadvukrayini07122021.pdf

12. Hanna Danylchuk, Liubov Kibalnyk, Oksana Kovtun. Models of financial market dynamics by entropic methods in the period of systemic crises. FAI International Conference «Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management» (SMTESM-2021). Conference Proceedings. Vol 7(II). рр. 128-130. URL: https://www.faipublications.com/vol-7-ii-2021-isbn-978-93-91342-63-0

13. Робоча програма та силабус дисципліни Управління проектною командою. URL: http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-upzd/upravlinnja-projektnoju-komandoju

14. Методичні рекомендації для підготовки та захисту кваліфікаційних робіт зі спеціальності "Менеджмент", ОПП "Управління проєктами". URL: http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-upzd/metodichni-rekomendaciji-dlja-pidghotovki-ta-zakhistu-kvalifikacijnikh-robit-zi-specialjnosti-menedzhment-opp-upravlinnja-projektami 

15. Методичні вказівки до виконання курсової роботи із дисципліни «Публічна політика та врядування». URL: http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-upzd/metodichni-vkazivki-do-vikonannja-kursovoji-roboti-iz-disciplini-publichna-politika-ta-vrjaduvannja 

16. Методичні рекомендації для підготовки та захисту кваліфікаційних робіт зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». URL: http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-upzd/metodichni-rekomendaciji-dlja-pidghotovki-ta-zakhistu-kvalifikacijnikh--robit-zi-specialjnosti-281-publichne-upravlinnja-ta-administruvannja 

17. Робоча програма та силабус дисципліни «Комунікації в публічному управлінні». URL: http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-upzd/komunikaciji-v-publichnomu-upravlinni 

 

КЛИНОВИЙ ДМИТРО ВІТАЛІЙОВИЧ

Scopus

1. Dmytro Klynovyi, Volodymyr Moroz, Oksana Kovtun, Hanna Danylchuk. Transformation of the national financial system of Ukraine: comprehension and ways of integration to sustainability. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 4th International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF-2023)
22/05/2023 - 26/05/2023, Kryvyi Rih, Ukraine. 1254 (2023). 012119. DOI: https://doi.org/10.1088/1755-1315/1254/1/012119

РОЗУМ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Фахові видання:

1. Rozum I., Trotsyuk N. Procedures of state registration and certification of civil aerodromes in the context of Ukraine’s obligations under the convention on international civil aviation. НауковіпраціНаціональногоавіаційногоуніверситету. Серія : Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». К, 2017. № 4 (45). С. 24-34.

2. Rozum I., Pivovar Y., Radzivill O. The role and significance of the Regional European organizations in the process of humanization of national public policy: legal analysis. International scientific journal "Internauka". Series : "Juridical Sciences". 2017. №5. URL : https://www.inter-nauka.com/issues/law2017/5/3251

3. Розум І.О. Судове рішення у справах адміністративної юрисдикції: спектральний аналіз дискусійних теоретичних аспектів сутності та правової природи. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія : Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». К., 2017. № 3(44). С. 54-60.

4. Розум І.О. Теоретико-правові засади організації і здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 129 та 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення: спектральний аналіз через призму правозастосовної практики. НауковіпраціНаціональногоавіаційногоуніверситету. Серія: Юридичнийвісник «Повітрянеікосмічнеправо». 2022. № 4(65). С. 89-97.

5. Розум І.О., Бесчанова А.О. До питання гармонізації національного законодавства України до законодавства Європейського союзу щодо захисту прав споживачів. Наше право. 2023. № 4. С 122-125. URL: https://nashe-pravo.unesco-socio.in.ua/archive/2023-4/

 

Монографії

1. The requirements for court decisions in administrative cases by actions of electoral commissions in Ukraine. Association agreement: from partnership to cooperation : collective monograph. Canada, Hamilton, Ontario: Accent Graphics Communications & Publishing. 2018. 276 p.

3. Rozum I., Sopilko S., Trotsyuk N. Administrative-legal aspects of state registration and certification of civil aerodromes in Ukraine. Single educational space in the condition of digital transformation : collective monograph., Warszawa, 2021. рр. 219-231. URL : https://internships.com.ua.

Навчальніпосібники

1. Гончарук С.Т., Гусар О.А., Розум І.О. Адміністративне судочинство : навч. посіб. К. : НАУ, 2016. 216 с.

2. Теорія та практика здійснення адміністративного судочинства в Україні : навч. посіб. / Розум І.О. та ін. Тернопіль : Вектор, 2016. 368 с.

Інші публікації

 1. Розум І.О., Кушнір М.М. Адміністративний акт у системі правових форм публічного адміністрування: теоретичні аспекти структури і змісту. Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми : збірник матеріалів VII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, НАУ, 24 лют. 2017 р.). Тернопіль : Вектор, 2017, Т. 1. С. 201-203.
 2. Розум І.О. Військові адміністрації як суб’єкти реалізації публічно-владних управлінських функцій в умовах військового стану: окремі аспекти правового статусу : Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. у трьох томах, м. Київ, 15-28 квітня 2022 р. / ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 2022. Т. 1. С. 195-198. URL: https://lib.iitta.gov.ua/730933/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%B7_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%20%D0%86.pdf

ВІНІЧЕНКО АЛЛА АНАТОЛІЇВНА

Фахові видання

1. Вініченко А.А. Процес становлення системи церковно- парафіяльної освіти в Російській імперії другої половини ХІХ ст.: соціально-політичний аспект. Theory and methods of educational management. № 1(17), 2016. URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v17_16/10_vinichenko.pdf

2. Вініченко А. А., Сергієнко А. Д. Соціокультурні основи розвитку виховної роботи професійно-технічного навчального закладу в умовах змін. Науковий вісник УМО. Серія «Педагогіка». 2017. Вип. 3. URL: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo/pedagogika/3_2017/Vinichenko.pdf

3. Вініченко А.А Формування соціокультурних цінностей молоді у процесі навчання в закладі вищої освіти. Вісник післядипломної освіти. Випуск 16(45). «Серія «Педагогічні науки» К., 2021. С. 23-38. URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/16_45_2021/pedagog/Bulletin_16_45_Pedagogika_Vinichenko.pdf

4. Вініченко А.А. Зарубіжний та вітчизняний досвід формування проектного менеджменту в історичному контексті. Вісник післядипломної освіти. Серія «Соціальні та поведінкові науки» / НАПН України, ДЗВО «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. І. Дунаєв; редкол. : Л. Антонова [та ін.]. Київ : Юстон, 2021. Вип. 18(47). 250 с.

5. Вініченко А. Особливості патріотичного виховання молоді у викликах сьогодення. Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки» 20(49) 2022. С. 22-34. URL: http://umo.edu.ua/pedaghoghichni-nauki-vipuski/zbirnik-naukovikh-pracj-visnik-pisljadiplomnoji-osviti-serija-pedaghoghichni-nauki-vipusk-2049-2022 

 

Монографії

Вініченко А.А. Історична ретроспектива управління проєктами: зарубіжний та вітчизняний досвід. Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління проектами: колективна монографія / заг. ред. Є.Г. Карташова, О.В. Дубініної.  Київ: НАПН України ДЗВО «Ун‐т менедж. освіти», 2021. Розділ VІІ. С. 116-136.

Інші публікації

1. Вініченко А. А Застосування гуманістичного підходу в організації виховного процесу професійно-технічного навчального закладу//«Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти» : матеріали V Міжнародної науково-практичної  інтернет-конференції (27 листопада 2019 р.). Біла Церква : БІНПО ДВНЗ УМО, 2019. С.186-189. URL:
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD.pdf

2. Вініченко А.А Вища духовна освіта в контексті реформ Російської імперії другої половини ХІХ ст. Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості: Матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн конференції. 2020 р. Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2020. URL: http://umo.edu.ua/materialikonferencij-nimp С.194-197

 

ДУБІНІНА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Фахові видання

1. Dubinina Oksana, Burlaienko Tetiana, Magier Piotr. Pięć kroków przeciw bullyingowych (doświadczenie Ukrainy): «STEP BY STEP – RAZEM DO SUKCESU!». Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць. Серія «Педагогічні науки» випуск 24 (53) 2023. URL: http://umo.edu.ua/pedaghoghichni-nauki-vipuski/zbirnik-naukovikh-pracj-visnik-pisljadiplomnoji-osviti-serija-edaghoghichni-nauki-vipusk-24-53-2023

2. Дубініна Оксана, Боровик Андрій. Формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя історії у процесі фахової підготовки. Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць. Серія «Педагогічні Науки». Випуск 24(53) 2023. URL: http://umo.edu.ua/pedaghoghichni-nauki-vipuski/zbirnik-naukovikh-pracj-visnik-pisljadiplomnoji-osviti-serija-pedaghoghichni-nauki-vipusk-24-53-2023

3. Дубініна О., Бурлаєнко Т. Спадщина Марії Гжегожевської в моделях спеціалізованої освіти, як шлях до формування наукової компетентності здобувача освіти. Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць. Серія «Педагогічні науки». Випуск 26 (55). 2023. DOI: https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-26(55)-104-122

Web Of Science Core Collection:

 

 1. Dubinina O, Γрицяк Л. Д. Use of information technologies in future project managers' activities. Information technologies and learning tools. Vol. 63 №1. 2018. P. 107-115. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2038
 2. Hanna Danylchuk, Liubov Kibalnyk, Tetiana Burlaienko, Oksana Dubinina, «Modelling of Trade Relations between EU Countries by the Method of Minimum Spanning Trees», Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019), Series: Advances in Economics, Business and Management Research (Khmelnytskyi, Ukraine, October 4–6, 2019); Atlantis Press, 2019, vol. 95, р. 217–221.
 3. T. Kravchynska, I. Sidanich, S. Pavlenko, O. Dubinina Сriteria and indicators of formation of secondary school teachers' readiness to apply internet technologies in their work, Information Technologies and Learning Tools,  77 №3 (2020), С.292 - 301, Електроний ресурс:  https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3633.
 4. T. Kravchynska, O. Dubinina, K. Chałas, T. Burlaenko, А. Tymoshko, А. Vinichenko, O. Sholokh. The Usage of Automated Information Systems for Database Management in General Secondary Education Institutions of Ukraine. International journal of computer science and network security. 2022. Vol. 22. No. 5. P. 497-506. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.5.69
 5. Krystyna Chałas, Oksana Dubinina, Tetiana Burlaienko, Tetiana Kravchynska. Information Technology of Education in the Light of Vincent Ocon’s Theory of Multi Sided Personality Learning. International Journal of Computer Science and Network Security. 2022. Vol. 22. No. 9. Р. 657-665. URL:

http://ijcsns.org/07_book/2022_25.htm

http://paper.ijcsns.org/07_book/202209/20220986.pdf

http://search.ijcsns.org/02_search/02_search_03.php?number=202209086

 

Монографії (у співавторстві):

1. О. В. Алейнікова, О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, О. А. Брусєнцева, О. В. Дубініна, В. В. Іванова, А. П. Михайлов, О. В. Мурашко,  М. Е. Морозова,  О. Г. Постоєва, Л. М. Савчук, О. Л. Фещенко. Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика: колективна монографія за заг. ред. д. е. н., професора В. В. Іванової. Суми: ПФ «Видавництво “Університетська книга”, 2020. 231 с.

2. Алейнікова О.В., Дубініна О.В., Ковтун О.А., Бережна Г.В., Івкін В.М., Вініченко А.А., Шмагун А.В. та ін. Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління проєктами: кол. монографія / заг. ред. Є.Г. Карташова, О.В. Дубініної. Київ: НАПН України ДЗВО «Ун‐т менедж. освіти», 2021. 396 с. Доступно: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_proekt/material/%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_2021_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%20(1).pdf

3. Znaki wiary i pamięci, Тоm II, za red. Krystyna Chałas, Oksana Dubinina. Poland. 2022. S.250

4. Oksana Dubinina, Tetiana Burłajenko. Wykorzystanie blended learningu w kształceniu przyszłych menedżerów w warunkach pandemii COVID-19. Monografia wieloautorska «Drogi i bezdroża edukacji w okresie pandemii COVID-19», red.nauk. Ryszard Bera, red.nauk.Stanisław Byra, red.nauk. Nella Nyczkało. 2022. S.652

Навчальні посібники (у співавторстві):

1. Дубініна О., Рябова З., Тимошко Г., Махиня Т., Букорос Т., Штангей С. Лідерство змін та організаційна культура. Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні: посіб. для слухачів закладів післядипломної педагогічної освіти, керівників закладів загальної середньої освіти, здобувачів вищої освіти за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами» / за заг. ред. О. М. Отич, Л. К. Задорожна, З. В. Рябова, Л. М. Оліфіра та ін. – К., 2018. – Частина 5. – С. 63-74

Посібник (у співавторстві):

1. Збірник інноваційних практик наукової освіти учнів Малої академії наук України / О. А. Ковальова, М. М. Міленіна, Г. В. Кузьменко, С. М. Бабійчук, О. В. Дубініна, Т. І. Бурлаєнко, О. І. Казакова; за заг. ред. О. А. Ковальової. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 122 с.

2. Oksana Dubinina, Tetiana Burłajenko. Strategiabadawczo-poznawcza w pracy z dziećma i młodzieżą uzdolnioną – załozenia teoretyczne. Zdolności i uzdolnienia dziecko na pierwszym etaoie edukacyjnym. Teoria badania – innowacyjne rozwiązania pedagogiczne. Redakcja naukowa: Anna Badora. Ewelina Szlachta. Lublin 2022. S244

Методичний посібник (у співавторстві):

 1. Теорія та практика наукової освіти Малої академії наук України : методичний посібник / О.А. Ковальова, М.М. Міленіна, О.В. Дубініна, Т.І. Бурлаєнко, О.М.Ісаченко. Київ. Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2022. 8,0 авт.арк. (рукопис).

Міжнародні статті

1. Dubinina O, Gryciak L. Formation Model of Future Progect Managers Information Culture // American Journal of Engineering Research (AJER). Vol.8, Issue-2. – 2019. – P. 72–77. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ajer.org/volume8issu2. html (Міжнародні наукометричні бази: Google Академія, Directory of Open Access Journals, ANED-DDL, INDEXC OPERNICUs, EBSCO HOST, OPEN J-Gate, New Jour E-ISSN: 2320-0847 p-ISSN: 2320-09364.

 

Статті у  фахових виданнях

 1. Дубініна О., Бурлаєнко Т., «Реалізація методу «Критерійний калейдоскоп» у роботі з обдарованою молоддю, як особливість інноваційної освіти», Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб. наук. праць. Серія «Педагогіка», № 2(25), с. 51–60, 2020. Електронний ресурс. Доступно: http://pi.iod.gov.ua/index.php/arkhiv?id=46
 2. Дубініна Оксана, Бурлаєнко Тетяна, Добровольський Віктор. Особливості впровадження змішаного навчання у підготовці майбутніх менеджерів, збірник наукових праць "Вісник Післядипломної Освіти" Серія «Педагогічні Науки» Випуск 15(44) 2021. Електронний ресурс. Доступно: http://umo.edu.ua/pedaghoghichni-nauki-vipuski/zbirnik-naukovikh-pracj-visnik-pisljadiplomnoji-osviti-serija-pedaghoghichni-nauki-vipusk-1544-2021
 3. Добровольський Юзеф, Добровольський Віктор, Дубініна Оксана. Технологія планування та підтримки професійної кар’єри молодого викладача вищого військового навчального закладу у системі неперервної освіти. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. Серія «Педагогічні науки». 2021. Вип. 17(46) URL: http://umo.edu.ua/pedaghoghichni-nauki-vipuski/zbirnik-naukovikh-pracj-visnik-pisljadiplomnoji-osviti-serija-pedaghoghichni-nauki-vipusk-1746-2021
 4. Дубініна О.В. Досвід реалізації методики «STEM-школа з побудови модульного орігамі». Щоквартальний науково-методичний журнал «Освіта та розвиток обдарованої особистості» №4 (87) № 4 (87) / IV квартал 2022. С.88-93. URL: http://otr.iod.gov.ua/index.php/2022/93-vipusk-4
 5. Боровик Андрій, Дубініна Оксана. Педагогічні умови формування патріотичної свідомості здобувачів базової середньої освіти у процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін. «Вісник Післядипломної Освіти» Серія «Педагогічні Науки» Випуск 22(51) 2022. Електронний ресурс. Доступно: http://umo.edu.ua/pedaghoghichni-nauki-vipuski/251122545
 6. Боровик Андрій, Дубініна Оксана. Формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя історії у процесі фахової підготовки. «Вісник Післядипломної Освіти» Серія «Педагогічні Науки» Випуск 24(53) 2023. Електронний ресурс. https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-24(53)-10-23
 7. Burlaienko  Tetiana, Dubinina Oksana, Piotr Magier. Pięć kroków przeciw bullyingowych (doświadczenie Ukrainy): «step by step – razem do sukcesu!» «Вісник Післядипломної Освіти» Серія «Педагогічні Науки» Випуск 24(53) 2023. Електронний ресурс. https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-24(53)-24-40

 

Інші публікації:

 1. 1.   Дубініна О. В. кадровий потенціал підприємства, як об’єкт наукових досліджень / О. В. Дубініна // Матеріали форуму: Парадигмальна модель керівника сфери вищої освіти у контексті євро інтеграційних процесів. Міжнародний форм управлінської діяльності (18-19 травня 2019 р., м. Тернопіль),ТНПУ імені Володимира Гнатюка, стор. 72-74.
 2. Дубініна О. В., Бурлаєнко Т. І. Формування управлінської еліти як вищого кадрового складу державного управління /О. В. Дубініна,Т. І. Бурлаєнко //Матеріали Міжнародної наукової конференції «Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий  і вітчизняний вимір», м. Львів, 24-25 жовтня 2019 р., стор. 56-60.
 3. Дубініна О. В. Методи навчання у міжкультурній освіті / О. В. Дубініна // Матеріали Міжнародного форуму освітян «Трансформація професійного досвіду педагогів-новаторів у освітні тренди майбутнього», присвяченому 25-річчю Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості»,  м. Миколаїв, 30-31 жовтня 2019 р., стор.74-79.
 4. Дубініна О. В. Обґрунтування моделі формування інформаційної культури майбутніх project менеджерів /О. В. Дубініна / Матеріали Міжнародної науково-практичної internet – конференції «Вплив цифрової освіти на розвиток людського капіталу», Запорізький Національний університет, м. Запоріжжя, 20-21 листопада 2019 р. Режим доступу: https://www.znu.edu.ua
 5. Дубініна О. В., Бурлаєнко Т. І., Критерії формування віртуального освітнього простору у підготовці майбутніх менеджерів, Біоекономіка як ключовий фактор розвитку виробництва та екологізації промислового регіону : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 листопада 2020 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя : Наук. ред. Н.Г. Метеленко. ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут, 2020. С. 35-40
 6. Дубініна О. В., Бурлаєнко Т. І., Інформаційна підтримка управління якістю у закладах освіти України Економіко – правові дискусії // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та науковців 14 квітня 2021 р. – Кропивницький: ЛА НАУ, 2021 – 556 с.
 7. Дубініна О. В., Ольшаний Ю. М. STEM-школа з побудови модульного оригамі, як ефективна методика формування математичної компетентності у обдарованої молоді. Інноваційні практики наукової освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 8–11 грудня 2021 р.). – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021 – С. 149-152

8. Дубініна Оксана, Бурлаєнко Тетяна, Боровик Андрій. Методологічні засади формування дослідницької компетенції у здобувачів освіти в процесі профемійної підготовки (на прикладі економічної школи ім. Aвгуста та Юлія Ветерів у м. Люблін). Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди: матеріали ІІІ науково‐практичної конференції / наук. ред. О.М. Спірін, О.А. Острянська. Київ – Житомир : НАПН України ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ЖДУ ім. І. Франка 2022. С. 195-199

Довідкова продукція:

1. Дубініна О. В. Випускник. Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В.Г. Кремень; заст. гол. ред. В.І. Луговий, О.М. Топузов; відп. наук. секр. С.О. Сисоєва; редкол.: О.І. Ляшенко, С.Д. Максименко, Н.Г. Ничкало, П.Ю. Саух, Л.Д. Березівська, І.Д. Бех, В.Ю. Биков, М.С. Гальченко, В.В. Засенко, С.А. Калашнікова, М.О. Кириченко, Л.Б. Лук’янова, В.Г. Панок, В.О. Радкевич, О.Я. Савченко, М.М. Слюсаревський, О.В. Сухомлинська] ; 2-ге вид., допов. та перероб. Київ: Юрінком Інтер, 2021. С. 114.

2. Дубініна О.В., Бурлаєнко Т.І. Міжнародна академічна мобільність. Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В.Г. Кремень; заст. гол. ред. В.І. Луговий, О.М. Топузов; відп. наук. секр. С.О. Сисоєва; редкол.: О І. Ляшенко, С.Д. Максименко, Н.Г. Ничкало, П.Ю. Саух, Л.Д. Березівська, І.Д. Бех, В.Ю. Биков, М.С. Гальченко, В.В. Засенко, С.А. Калашнікова, М.О. Кириченко, Л.Б. Лук’янова, В.Г. Панок, В.О. Радкевич, О.Я. Савченко, М.М. Слюсаревський, О.В. Сухомлинська]; 2-ге вид., допов. та перероб. Київ: Юрінком Інтер, 2021. С. 569.

3. Дубініна О.В. Інформаційний простір. Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В.Г. Кремень; заст. гол. ред. В.І. Луговий, О.М. Топузов; відп. наук. секр. С.О. Сисоєва; редкол.: О.І. Ляшенко, С.Д. Максименко, Н Г. Ничкало, П.Ю. Саух, Л.Д. Березівська, І.Д. Бех, В.Ю. Биков, М.С. Гальченко, В.В. Засенко, С.А. Калашнікова, М.О. Кириченко, Л.Б. Лук’янова, В.Г. Панок, В.О. Радкевич, О.Я. Савченко, М.М. Слюсаревський, О.В. Сухомлинська]; 2-ге вид., допов. та перероб. Київ: Юрінком Інтер, 2021. С. 424.

 

ІВКІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

 

Фаховівидання

1. Karamushka L.M., Brukhovetska O.V., Ivkin V.M. Features of secondary school principals’ professional tolerance orientation. Організаційнапсихологія. Економічнапсихологія. 2017. № 2-3 (9-10). С. 52-57.

2. Карамушка Л.М., Терещенко К.В., Креденцер О.В., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С., Івкін В.М. Зв’язок негативних психічних станів персоналу з типом та силою організаційної культури освітніх організацій. Організаційнапсихологія. Економічнапсихологія. 2017. № 4 (11). С. 43-54.

3. Карамушка Л.М., Терещенко К.В., Креденцер О.В., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С., Івкін В.М. Зв’язок негативних  психічних станів персоналу з компонентами та індексом організаційної культури освітніх організацій. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України  2017. Том І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Вип. 47.  С. 14-22.

4. Івкін В. М., Наливайко Г. В. Особливості діяльності освітніх організацій в умовах суспільних трансформацій. Теорія і методика управління освітою. 2017. № 1(19) 2017. URL:  http://umo.edu.ua/elektronne-naukove-fakhove-vidannja-teorija-ta-metodika-upravlinnja-osvitoju

5. Karamushka L.M., Tereshchenko K.V., Kredentser O.V., Lagodzinska V.I., Kovalchuk O.S., Ivkin V.М. Organizational and psychological factors in the development of social tension in educational organizations and conditions for its overcoming. Організаційнапсихологія. Економічнапсихологія. К.: Логос, 2018. № 2(13). C. 68-74

6. Karamushka L.M., Tereshchenko K.V., Kredentser O.V., Lagodzinska V.I., Kovalchuk O.S., Ivkin V.М. Educational staff ambiguity intolerance: relationship with organizational tension. Організаційнапсихологія. Економічнапсихологія. К.: Логос, 2018. № 3(14). C. 42-49.

7. Ivkin, V.M., Karamushka, L.M., Tereshchenko, K.V., Kredentser, O.V., Lagodzinska, V.I., Kovalchuk, O.S. Educational staff ambiguity intolerance: relationship with organizational tension. Организационная психология. Экономическая психология: научный журнал Института психологии имени Г.С. Костюка НАПН Украины и УАОПП / под ред. С.Д. Максименко, Л.М. Карамушки. 2018. № 3(14). 42-49 с. URL: https://tinyurl.com/y2sr6pb6

8. Івкін В.М., Карамушка Л.М., Креденцер О.В., Терещенко К.В., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С. Інтолерантність до невизначеності освітнього персоналу: зв’язок із типами і силою організаційної культури. Актуальні проблеми психології. Том. I: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Випуск 50. 2018. С. 24-32. URL: https://tinyurl.com/y5uumjuy

9. Івкін В.М., Карамушка Л.М., Креденцер О.В., Терещенко К.В., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С. Зміст, основні характеристики організаційної культури освітніх  організацій та  її  спеціальні функції в умовах соціальної напруженості. Актуальні проблеми психології. Том. I: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Випуск 51. 2019. С.10-17. URL: https://tinyurl.com/y2f6jmx9

10. Івкін В.М., Карамушка Л.М., Креденцер О.В., Терещенко К.В., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С. Психологічні чинники соціальної напруженості в освітніх організаціях: основні види та методики дослідження. Актуальні проблеми психології.  Том. I: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. К. : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2019. Т. 1. Вип. 52. C. 10-18.

11. Karamushka, L., Tereshchenko, K., Kredentser, O., Ivkin, V., Lagodzinska, V., Kovalchuk, O., Vozniuk, A. Tolerance of uncertainty as a determinant of educators' psychological health in conditions of social tension. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2021. № 4(24). URL: http://orgpsy-journal.in.ua/index.php/opep/issue/archive

12. Івкін, В., Карамушка, Л., Креденцер, О., Терещенко, К., Лагодзінська, В., & Ковальчук, О. (2022). Особливості психічного здоров’я персоналу освітніх та наукових організацій в умовах війни. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ, 1(25), 62-74. DOI: https://doi.org/10.31108/2.2022.1.25.7

 

Монографії

1. Психологічні технології підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості : монографія / Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер, В.М. Івкін, К. В. Терещенко [та ін.]; за ред. Л. М. Карамушки. К. : 2018. 240 с.  URL: https://tinyurl.com/y2b72dlh

2. Івкін В.М. Діяльність організацій економічного і соціального профілю в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні. Розвиток управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій : монографія / [Алейнікова О.В., Букорос Т.О., Івкін В.М. та ін.]; за заг. ред. Алейнікової О.В. К. Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. 282 с. (ISBN 978-617-7734-17-7)

3. Психолого-організаційні детермінанти забезпечення психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій в умовах соціальної напруженості : монографія / Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер, В. М. Івкін [та ін.] ; за ред. Л. М. Карамушки. К. : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2021. 288 с.

 1. Алейнікова О.В., Дубініна О.В., Ковтун О.А., Бережна Г.В., Івкін В.М., Вініченко А.А., Шмагун А.В., Брусєнцева О.А. та ін. Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління проєктами: кол. монографія. Ред. Є.Г. Карташова, О.В. Дубініної. Київ: НАПН України ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2021. 396 с.

 

Методичні рекомендації

1. Методичні рекомендації з проведення тренінгових занять для підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості: методичні рекомендації / Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер, К. В. Терещенко, В. М. Івкін [та ін.]; за ред. Л. М. Карамушки. К.: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2018. 49 с.

Інші публікації

1. Карамушка Л. М., Лагодзінська В. І., Івкін В. М., Ковальчук О. С. Оцінка персоналом організаційно-психологічних умов зниження  напруженості в освітніх організаціях. Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези ІІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології (20–22 червня 2019 року, м. Кам’янець-Подільський) / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. К. – Кам’янець-Подільський, 2019. C. 11-12.

2. Karamushka L., Kredentser O., Ivkin V. Relationship between organizational culture types and strength and staff's ambiguity intolerance in educational organizations. Abstracts of the 19th EAWOP Congress ‘Working for the greater good’ (29th May – 1st June, 2019, Turin, Italy). P. 1221.

3. Карамушка Л.М., Креденцер О В., Терещенко К.В., Лагодзінська В.І., Івкін В.М., Ковальчук О.С. Комплекс методик для дослідження психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій. Особистіснітапсихофізіологічніресурсипрофесійноїжиттєстійкості: Матеріали ІІ наукового семінару, м. Київ, 16 вересня 2021 року. Київ, 2021. С. 22–25. URL: https://www.academia.edu/54276463

4. Карамушка Л.М., Терещенко К.В., Креденцер О.В., Лагодзінська В.І., Івкін В.М., Ковальчук О.С. Толерантність до невизначеності як чинник забезпечення психологічного здоров’я освітнього персоналу. Сучасніпсихологічнітенденціїпідтримкитавідновленняпсихічногоздоров'яособистості: теоріятапрактика : тези доповідей ІІ Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції, м. Харків, 24-25 вересня 2021. Харків, 2021. С. 36-38. URL: https://drive.google.com/file/d/1SkGcX6scpX4vIqIjV8JT8-5Ajvws0AFa/edit

5. Івкін В.М., Терещенко К.В. Толерантність до невизначеності як чинник психологічного здоров’я освітнього персоналу. Психологічні виклики сучасних організацій : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції, 3 червня 2021 року, м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ, 2021. C. 219-223. URL: https://ksp.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/68/2021/07/ЗБІРНИК-ТЕЗ-Психологічні-виклики-сучасних-організацій-21.docx-1.pdf

6. Карамушка Л.М., Терещенко К.В., Креденцер О.В., Івкін В.М., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С. Толерантність до невизначеності як детермінанта психологічного здоров’я освітнього персоналу. Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи ї розвитку : Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 21-22 жовтня 2021 року). Запоріжжя, 2021. С. 77–78.

7. Карамушка Л. М., Креденцер О. В., Терещенко К. В., Лагодзінська В. І., Івкін В. М., Ковальчук О. С. Зв’язок між рівнем фізичного та психологічного здоров’я персоналу та організаційно-функціональними характеристиками освітніх організацій. Психологічні умови благополуччя персоналу організацій : тези IІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 7–8 жовтня 2021 р.). Львів, 2021. С. 32–34. URL: https://lpnu.ua/sites/default/files/2021/11/1/news/17383/zbirnikteziigoimidnarodnoikonferenciipsikhologichniumoviblagopoluchchya.pdf

8. Карамушка Л. М., Креденцер О. В., Терещенко К. В., Лагодзінська В. І., Івкін В. М., Ковальчук О. С. Концептуальна модель забезпечення психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій в умовах соціальної напруженості. Вектори соціальної, організаційної та економічної психології: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 лютого 2022 року). С. 106–111. (0,15 д.а.).

9. Карамушка Л. М., Креденцер О. В., Терещенко К. В., Лагодзінська В. І., Ковальчук О. С., Івкін В. М., Зв'язок ставлення до психологічного здоров‘я та особистісних характеристик персоналу освітніх організацій. : збірник тез II Міжнародної науково-практичної конференції «Психологічні виклики сучасних організацій» (3 березня 2022 року, м. Івано-Франківськ). C. 94-99. (0,25д.а.). https://ksp.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/68/2022/06/КОНФЕРЕНЦІЯ_-2022.pdf

Статті, що індексуються в інших наукометричних базах даних

1. Tereshchenko, K., Karamushka, L., Kredentser, O., Ivkin, V., Lagodzinska, V., Kovalchuk, O. Comparative analysis of the mental states of different professional and social groups in Ukraine in the conditions of war. OP 270. The future is now: the changing world of work: Book of Abstracts (Katowice, Poland, 24-27 May, 2023). Poland, 2023. URL: https://tinyurl.com/5p5fysfn

2. Івкін В., Терещенко К. Толерантність до невизначеності та її зв’язок із психологічним здоров’ям освітнього персоналу в умовах воєнного часу. Організаційна психологія. Економічна психологія, 1(28), 2023. 56-63. DOI: https://doi.org/10.31108/2.2023.1.28.6

 

МЕЛЬНИК ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Web of Science Core Collection:

1. Andriy Datsyuk, Rena Marutyan, Yuriy Melnyk “Ukraine's National Security Political And Legal Support Under Democratic Transition Conditions”// AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research volume 11, issue 01 p.187-192. URL:  https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/1101/papers/A_melnyk.pdf

Монографії

1. Забезпечення  національної безпеки України в умовах входження України до Європейського та Євроатлантичного просторів: Монографія / Абрамов В.І., Борисевич С.О. Дацюк А.В., Марутян Р.Р. та ін.; за заг. ред. Ю.В. Мельника, Л.М. Шипілової. (п.1.2) К.: НАДУ, 2019. 110 с.

Інші видання

1. Методичні рекомендації з використання моделі забезпечення національної стійкості як інструменту підвищення ефективності публічного управління : метод. реком. / Абрамов В.І., Борисевич С.О., Дацюк А.В., Марутян Р.Р., Мельник Ю.В. та ін. К.: НАДУ, 2021. 79 с.

2. Дацюк А.В., Клименко Н.Г., Марутян Р.Р., Мельник Ю.В. та ін. Практичні аспекти використання державно-управлінських механізмів протидії гібридній війні Росії проти України: Метод. реком. К.: НАДУ, 2018. 122 с.

3. Європейська інтеграція та міжнародна співпраця: посібник / авт..кол. В.А. Мандрагеля, Ю.В. Мельник, О.І. Пошедін та ін.). К. НАДУ, 2018.288 с.

4. Петроє О. Відповідальність і відкритість  як детермінанти виходу  вітчизняної науки з під впливу «російського світу» та  прискорення її інтеграції  у європейський  дослідницький простір. Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. у трьох томах, м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 15-28 квітня 2022 р.; ред. колегія : І.О. Дегтярьова, В.С. Куйбіда, П.М. Петровський та ін., уклад. Т.О. Мельник. Т. 2. К. : ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022. С. 165-170. URL:https://lib.iitta.gov.ua/730934/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%B7_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%20%D0%86%D0%86.pdf

 

КАЗЮК ЯНІНА МИРОСЛАВІВНА

 

Scopus, Web of Science Core Collection:

1. Ivan Lopushynskyi, Lidiia Hryhorieva, Yanina Kazyuk, Roman Rushchenko, Volodymyr Yatsenko. Mechanisms Of Adminisrative And Territorial Reforms During The Power Decentralization Process In Ukraine, 2022.  Issue 1, P. 95-100. URL: http://www.magnanimitas.cz/12-01-xxvi

2. Uliana Nikonenko; Olena Khalina; Yanina Kazyuk; Viktor Paliukh; Serhiy Shevchenko. Influence Of Internal And External Factors On The Structural Changes Of National Economy: An Example Of Ukraine. Business, Management and Economics Engineering, 2021. – Vol. 19, – No.2. URL: https://journals.vilniustech.lt/index.php/BMEE/article/view/14472

3. Казюк Я.М., Шатило О.А. Планування територіального розвитку як елемент забезпечення національних інтересів України // Публічне управління та адміністрування : Науковий журнал / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – Миколаїв, 2021. – Вип. 21. – С. 23-28.

4. Казюк Я.М., О. Р. Фесовець. Правові механізми процесів інтеграції залізничної транспортної системи україни в європейські стандарти // Вісник : науковий журнал НАДУ. 2021. – 1(100). – (Серія «Державне управління») – С. 92-101.

5. Вахович І.М., Недопад Г.В., Казюк Я.М., Галущак В. До питання багаторівневості системи публічного управління в кризових умовах військового вторгнення. Економічний форум. Наук. ж-л. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2022. №3. С.45-54.

Монографії

1. Казюк Я.М. Регулювання місцевих фінансів та питання розвитку місцевого самоврядування /  Я. М. Казюк //  Законодавче забезпечення формування та реалізації державної політики України в умовах воєнного стану : колективна монографія : у 4 т. / заг. ред. : Стефанчук Р. О., Мищак І. М., Савченко Л. А.; Інститут законодавства Верховної Ради України. К. : Вид-во «Людмила», 2022. ISBN 978-617-555-031-1 Т. 2 : Економічна безпека держави, стимулювання і підтримка економіки / відп. ред. Бершеда Є. Р.; Інститут законодавства Верховної Ради України. 2022. 350 с. ISBN 978-617-555-033

2. Казюк Я.М. Фінансова децентралізація в контексті реформування місцевого самоврядування / Система публічного управління національною економікою в умовах євроінтеграції: формування та розвиток: монографія /  авт. кол. Н.І.Олійник,  О.П. Слюсарчук, С.А.Дяченко, О.І.Кілієвич, Н.С.Криштоф та ін..; за заг. ред.. Н.І.Олійник. – К. : НАДУ, 2019. –   С. 270-293

3.  Казюк Я.М. Концептуальні підходи до середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні / Я. М. Казюк // Громадівська модель самоврядування в Україні : колективна монографія  / Кол. авт.; за заг. ред. проф. Ю.М.Бардачова, І.П.Лопушинського, Р.М.Плюща. – Херсон: Книжкове видання ФОП Вишемирський В.С., 2019. С. – 222-273.

 

 

ІВАНОВА ТАМАРА ВІКТОРІВНА

 

Scopus Web of science 

 

1.Varaksina E., Savenko O., Nihmatova O., Skrypnyk V., Kolesnyk T., Ivanova T., Rudyka V., Ovcharuk O. (2022). Positioning of entrepreneurial systems of the organic products production in the conditions of globalization and innovative economics: managerial aspect: Journal of Hygienic Engineering and Design, Volume 40 (30).

2. Muranova N., Ivanova T. (2022). Modern threats of information terrorism in the conditions of hybrid war: Ukrainian-Russian context. Information, Disinformation, Cybersecurity (ed Chalubinska-Jentkiewicz K, Evsyukova O.) Torun P.145-152.

3.Tregubov O., Podrieza S., Hoi N., Ivanova T., Kulinich T. (2021). Green Economy Development under the Financial Crisis: The World Practice and Experience. Studies of Applied Economics 39(9). 

4. Bulba, V.H., Rudenko, O.M., Ivanova, T.V., Sokolova, I.O., Stankevych, S. (2021). European public administration and Ukrainian ecological safety. Ukrainian Journal of Ecology 11 (9), 95-98 .

5. Ihor Yurchenko; Tetiana Kolesnyk; Tamara Ivanova; Victor Rudyka; Viktoriia Skrypnyk; Olena Ovcharuk (2021). State regulation and institutional support of the market turnover of agricultural land in Ukraine Laplage em Revista (International), vol.7, n. 3C, Sept. - Dec. 2021, p.682-689 ISSN: 2446-6220

6. Tamara Ivanova, Oksana Kulhanik, Oksana Melnichuk, Nataliia Bordiug, Yuliia Melnychuk (2021). Conflict of environmental and economic interests of the state: experience of eastern european countries AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Special issue no.: 11/02/xxiv. (vol. 11, issue 2, special issue xxiv.) Nov. 2021, ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (online)

7. Varaksina E., Savenko O., Nihmatova O., Skrypnyk V., Kolesnyk T., Ivanova T., Rudyka V., Ovcharuk O. (2022). Positioning of entrepreneurial systems of the organic products production in the conditions of globalization and innovative economics: managerial aspect: Journal of Hygienic Engineering and Design, Volume 40 (30).

 

Фахові видання

 1. Іванова Т.В. Проектний підхід у формуванні системи надання публічних послуг в сервісно-орієнтованих державах (економіках). Науковий журнал «Вісник Національної академії державного управління при Президентові України». Серія: Державне управління 3(98)/2020. С. 119-123. 

2. Іванова Т.В. Сучасні проблеми менеджменту в умовах трансформаційних процесів. Менеджмент 21 століття: глобалізаційні виклики: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Збірник наукових праць Полтава: ПП «Астрая», 2021. 319с. С.130-136.