Наукові публікації

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

Алейнікова О. В.

 1. Сазонець І.Л., Алейнікова О.В. та ін. Наукові основи та імплементація світових практик місцевого самоврядування та об’єднання територіальних громад [колективна монографія] / За наук. ред. д-ра екон. н., проф. Сазонця І.Л. - Рівне : Волин. обереги, 2017. - 216 с.
 2. Алейнікова О. В., Букорос Т. О., Бережна Г. В., Дубініна О. В. та ін. Розвиток управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій: монографія / за заг. ред. Алейнікової О. В. - К.: Вид-во Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. - 296 с.
 3. Алейнікова О.В., Карташов Є.Г., Євдокимов В.В., Драган І.О., Дацій О.І, Грицишен Д.О.,ДЕРЖАВНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ [підручник] / за заг.ред. Є.Г. Карташова. – Київ, 2019. – 223 с.
 4. Алейнікова О. В. Управління проектами: вітчизняний і зарубіжний досвід: [монографія] / Під ред.С. Чернова, В. Воронкової, А. Двігун, О. Сосніна, A. Chmieliauskas, E. Vaiginiene, A. Pilkaite, V. Viliunas. – Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2015,  – С. 95–116.
 5. Алейнікова О. В. Управління інтелектуальними активами у проектному менеджменті /О.В. Алейнікова// Теорія і методика управління освітою. – К.: УМО. – 2015. – № 2 (16). – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_18/pdf.
 6. Алейнікова О. В. Особливості стратегії інноваційного  управління освітньою системою / О. В. Алейнікова// Науковий журнал ScienceRise. Спецвипуск «Педагогічні науки». – № 4/5(9), 2015. – С. 8–12.
 7. Алейнікова О.В. Специфіка проектного підходу реалізації  виробничих та управлінських освітніх інновацій  /О.В. Алейнікова// «Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. пр.; Випуск 15; / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава: ТОВ «Фірма Техсервіс», 2015. – С. 50–55 (Серія «Педагогічні науки»).
 8. Алейникова Е. В. Современные аспекты управления инновационными проектами. Инновационнаяэкономика в условиях глобализации: современные тенденции и перспективы / Е. В. Алейникова// [электронный ресурс] : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 16–17 апр. 2015 г. / Междунар. ун-т «МИТСО»; редкол.: Ю. Ю. Королев (гл. ред.) и [др.]. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2015. – С.340–342.
 9. Алейнікова О. В. Стратегії формування інвестиційних ресурсів фінансування сільськогосподарських підприємств / О. В. Алейнікова//  Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки: проблеми, пріоритети, перспективи: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 29-30 жовтня 2015 р. : В 2 т. – Том – 1. – Дніпропетровськ: Типографія «Стандарт» (ПП Бойко В.В.), 2015. – С. 147–149.
 10. Алейнікова О. В. Вплив державних інститутів на систему економічної безпеки в умовах глобалізаційних змін / О. В. Алейнікова// «Удосконалення механізмів інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України за умов глобалізації»:матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., ЗДІА 19–20 листопада, 2015 (ел.збірник).
 11. Алейнікова О.В. Публічне адміністрування та влада // Публічне управління та адміністрування: [Колективна монографія] / за ред. С. Чернова, В. Воронкової, В. Вайдотоса. – Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2016 –
 12. Алейнікова О.В., Притула Н.М. Інноваційно-інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник. Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 620 с.
 13. Алейнікова О.В. Публічне управління в суспільстві в умовах глобалізованого світу / О.В. Алейнікова // Польсько-український щорічник «Польсько-український вісник» –
 14. Алейнікова О.  В. Інституційні та економічні інструменти розкриття внутрішнього потенціалу регіонів. / О.  В.  Алейнікова // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів (Київ, 30 березня 2016 р.). – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – С. 86-88. –1 електрон. опт. диск [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/zbirn_tez_1_2.pdf.
 15. Алейнікова О.В. Державна економічна політика: стратегія активізму: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 26-28 квітня 2017 р. Ч.1 – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017 – 2 електрон. опт. диск [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp
 16. Алейнікова О.В. Публічне адміністрування та влада // Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід [Монографія] / за ред. С. Чернова, В. Воронкової, В. Банаха, О. Сосніна, П. Жукаускаса, Й. Ваайнхардт, П. Андрюкайтене – Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2017. – 602 с.
 17. Kateryna Andriushchenko, Oleksandr Datsii, Olena Aleinikova, Alebri Mohamed Abdulla and Alhemeiri Mohammed Ali «Improvement of the water resources management system at the territorial level», Problems and Perspectives in Management, Vol. 17(3), p. 421–437, 2019. doi:10.21511/ppm.17(3).2019.34. Scopus
 18. Dzwigol, H., Aleinikova, O., Umanska, Y., Shmygol, N., Pushak, Y. An entrepreneurship model for assessing the investment attractiveness of regions Journal of Entrepreneurship Education, Volume 22, p. 2019

 

Карташов Є.Г.

 1. Карташов Є.Г., Євдокимов В.В., Драган І.О., Дацій О.І, Грицишен Д.О., Алейнікова О.В. ДЕРЖАВНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ [підручник] / за заг.ред. Є.Г. Карташова. – Київ, 2019. – 223 с.

 2. Карташов Є.Г. Механізми розвитку регіональної екологічної демократії // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2016. – № 4. – Режим доступу до журналу : http://www.dy.nayka.com.ua Карташов Є.Г. Європейська практика реалізації стратегії охорони довкілля // Економіка та держава. – 2016. - №5. - С. 17 - 19.

 3. Карташов Є.Г. Сутність та індикатори реалізації державної політики екологічної безпеки // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. - № 9. - С. 72 - 75.
 4. Карташов Є.Г. Реалізація державних та громадських заходів у сфері забезпечення екологічної безпеки // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. - № 10. - С. 46 - 49.
 5. Карташов Є.Г. Розвиток проектів відтворення екологічного потенціалу регіону // Інвестиції: практика та досвід – 2017. - № 11. - С. 87 - 90.
 6. Карташов Є.Г. Інструментарій підвищення ефективності природокористування // Економіка та держава – 2017. - № 6. - С. 10 - 12.
 7. Карташов Е. Γ. Децентралізація влади та перспективи розвитку регіональних стратегій (на прикладі Київської області та Мазовецького воєводства) / Карташов Е. Γ. // Теорія і методика управління освітою. – 2017. – № 1(19) 2017. – Режим доступу :  http://umo.edu.ua/elektronne-naukove-fakhove-vidannja-teorija-ta-metodika-upravlinnja-osvitoju –
 8. Карташов Є. Г. Обмежена децентралізація у Хорватії: здобутки та прорахунки // «Гілея: науковий вісник». Вип.130 (березень 2018 р.). – С.396-398
 9. Децентралізаційна реформа в Україні у контексті європейської інтграції: монографія / Є.Г. Карташов – Київ : Освіта України, 2018. – 250 с.
 10. Карташов Є.Г. Проектний підхід в публічному управлінні : навчальний посібник / Є. Г. Карташов. – Київ : Освіта України, 2018. – 302 с.
 11. Державне та регіональне управління : [підручник] / Є. Г. Карташов, В. В. Євдокимов, І.О. Драган, О.І. Дацій та ін.; за заг. ред. Є. Г. Карташова, – Київ : Освіта України, 2019. – 248 с.
 12. Дудка О.І., тема «Механізми державного регулювання аграрного сектору України» спеціальність, 25.00.02 «Механізми державного управління», 10.05.2018 р.

Жукова І.В.:

 1. Формирование инструментов маркетинга в публичном управлении: уч. пособие / Романенко Е.А., Чаплай И.В. – LAP Lambert Academic Publishing, 2016.- 190 с.
 2. Стратегия глобального развития: Украина-Беларусь: монография / Васильченко А. О., Гвожьджевичь С., Чеплянский Ю. В. и др./ под ред. д.э.н., проф. А. Ю. Якимчук. – Ровно–Пинск–Варшава : НУВХП, 2017. – 346 с.
 3. Стратегические приоритеты государственно-гражданской коммуникации: монография / В.Н. Козаков, А.В. Рашковская, В.А. Ребкало, Е.А. Романенко, И.В. Чаплай - LAP Lambert Academic Publishing, 2017.- 274 с. Библогр.: с. 288-314.
 4. Державно-громадянська комунікація: шлях від кризи до взаємодії: монографія / [В. М. Козаков, О. В. Рашковська, В. А. Ребкало, Є. О. Романенко, І. В. Чаплай]. — Київ: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2017. — 288 с. — Бібліогр. : с. 267–287. — (Серія “Публічне адміністрування”; вип. 1).
 5. Кіслов Д. В. Маркетингова комунікологія як механізм реалізації державної політики: монографія / [Д. В. Кіслов, Є. О. Романенко, І. В. Чаплай]. — Київ: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2018. — 412 с. — Бібліогр. : у кінці розд. — (Серія “Публічне адміністрування”; вип. 2).
 6. Маркетинговые коммуникации в публичном администрировании: монография / [Д.В. Кислов, Е.А. Романенко, И.В. Чаплай] - LAP Lambert Academic Publishing, 2018. - 419 с.
 7. Державно-громадська комунікація як об’єкт наукового дослідження в Україні / І. В. Чаплай. — Одеса: КУПРIЄНКО СВ, 2018 — 386 с.

Букорос Т.О

 1. Букорос Т. О. Довіра як стратегічний владний ресурс та цінність, газета «Освіта».
 2. Букорос Т. О. Невизначеність як фактор політичних змін /Т. О. Букорос // Наук. пр. : Науково-методичний журнал. – Вип. 248. Т. 260. – Політологія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С. 38-41.
 3. Букорос Т. О. Невизначеність як фактор політичних змін // Тези докл. Міжнар. наук.-практ. конф. «Ольвийский форум – 2015: Стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» (5-7 червня 2015 р., м. Миколаїв,). – 2015. – C.107–108.
 4. Букорос Т. О. Децентралізація та розвиток місцевої демократії на Миколаївщині: регіональні особливості / Т. О. Букорос//  Матеріали всеукр. наук.-метод. конф. 2 жовтня 2015 р «Миколаївщина і Північне Причорномор'я: історія і сучасність». до 95-ї річниці створення Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова» – [електронний ресурс]. Режим доступу: http://conference.nuos.edu.ua/catalog/lectures;jsessionid=42fde1be4c219ffe6ea650505328?conferenceId=32304.
 5. Розвиток управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно–політичних трансформацій/ [Алейнікова О. В., Букорос Т. А., Дубініна О. В. та ін.]; за ред. Алейнікової О. В. ‒ К.: Вид–во Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018 ‒ 280 с. – Розділ 2.
 6. Роль інтелектуальних ресурсів організації в теорії та практиці.//«Ольвійський форум-2019: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» ХІІІ між нар.наук.конф. 6-9 червня 2019 р., м. Миколаїв: тези доп.:Політична наука в Україні та зарубіжжі. Актуальні проблеми міжнародних відносин: глобальні та регіональні аспекти / Чорном. нац.. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв: від-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2019 – 56 с.

Дубініна О.В.

 1. Дубініна О. В., Махиня Т. А. Вища математика: Навчально-методичний комплекс для студентів освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»  спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» денної та заочної форм навчання / О. В. Дубініна, Т. А. Махиня– Київ.: Педагогічна думка, 2016. – 204 с.
 2. Дубініна О. В. Методика застосування інформаційних систем та технологій у діяльності педагога навчального закладу: / О. В. Дубініна. – К. : Педагогічна думка, 2016. – 86 с.
 3. Дубініна О. В. Інформаційна культура керівника як чинник вдосконалення управління навчальним закладом [Електронний ресурс] / О. В. Дубініна // Теорія і методика управління освітою. – 2016. – № 1 (17). – Режим доступу : http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-1-17-2016 Назва з екрана.
 4. Дубініна О. В. Методологічне обґрунтування побудови моделі розвитку інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі / О. В. Дубініна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – № 5 (59). С. 282–289
 5. Дубініна О. В. Інформаційна культура керівника як чинник вдосконалення управління навчальним закладом [Електронний ресурс] / О. В. Дубініна // Теорія і методика управління освітою. – 2016. – № 1 (17). – Режим доступу : http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-1-17-2016 – Назва з екрана.
 6. Дубініна О. В. Методологічне обґрунтування побудови моделі розвитку інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі / О. В. Дубініна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – № 5 (59). С. 282–289 (0,5 д.а.)
 7. Дубініна О. В. Застосування інформаційних систем та технологій у діяльності педагога навчального закладу [Електронний ресурс] / О. В. Дубініна // Теорія і методика управління освітою. – 2017. – № 1(19) 2017. – Режим доступу :  http://umo.edu.ua/elektronne-naukove-fakhove-vidannja-teorija-ta-metodika-upravlinnja-osvitoju –
 8. Дубініна О. В. Формування інформаційної компетентності майбутніх менеджерів у вищому навчальному закладі: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 26-28 квітня 2017 р. Ч.1 – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017 – 2 електрон. опт. диск [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp
 9. Dubinina O.V. Use of information systems and technology in teacher work: Материалы IV Международного научного семинара «Формирование экономики знаний как базиса информационного общества» 29.04–08.05 2017 г. – К. National Academy of Management, 2017 – С.176-178
 10. Dubinina O, Γрицяк Л. Д. Use of information technologies in future project managers' activities // Information technologies and learning tools.Vol. 63 №1.- 2018.- P. 107-115. [Електронний ресурс].- Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2038Фахове видання. (Міжнародні наукометричні бази: Web of science, Google Академія, РИНЦ, Directory of Open Access Journals, PKP Index, Academic Journals Database, Национальная реферативная база данных "Украиника научная", Украинский реферативный журнал "Джерело", ULRICHSWEB™ Global Serials Directory, WorldCat, IndexCopernicus, COPAC, SUNCAT, BASE, Journals for Free, Все науки, AcademicKeys, InfoBase Index, Eurasian Scientific Journal Index, Research Bible) ISSN:2076-8184
 11. Hanna Danylchuk, Liubov Kibalnyk, Tetiana Burlaienko, Oksana Dubinina, «Modelling of Trade Relations between EU Countries by the Method of Minimum Spanning Trees», Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019), Series: Advances in Economics, Business and Management Research (Khmelnytskyi, Ukraine, October 4–6, 2019); Atlantis Press, 2019, vol. 95, р. 217–221. Web of science
 12. Dubinina O Pedagogical conditions for project management students’ information culture development// Theory and methods of educational management Vol.1(21), - 2018.- P. 1-8. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-1-21-2018
 13. Розвиток управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій/ [Алейнікова О. В., Букорос Т. А., Дубініна О. В. та ін.]; за ред. Алейнікової О. В. ‒ К.: Вид-во Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018 ‒ 280 с. - Розділ 4. Математично-статистична складова в обґрунтуванні впровадження проектної діяльності в освіті
 14. Міжнародний форм управлінської діяльності (18-19 травня 2019 р., м. Тернопіль), ТНПУ імені Володимира Гнатюка, тези: Кадровий потенціал підприємства як об’єкт наукових досліджень, стор. 72-74, Матеріали форуму: Парадигмальна модель керівника сфери вищої освіти у контексті євро інтеграційних процесів.
 15. Dubinina O. For project managementstudents information culture development // Evrôpska veda // Vedecký časopis // Evropean science : Scientific jornal. – Podhajska 2/2018. - C. 67-70
 16. Dubinina O, Γрицяк Л. Д. Formation Model of Future Progect Managers Information Culture // American Journal of Engineering Research (AJER). Vol.8, Issue-2 - 2019.- P. 72-77. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.ajer.org/volume8issu2.html (Міжнародні наукометричні бази: Google Академія, Directory of Open Access Journals, ANED-DDL, INDEXCOPERNICUs, EBSCO HOST, OPEN J-Gate,New Jour E-ISSN: 2320-0847 p-ISSN: 2320-0936

 

Івкін В.М.

 1. Івкін В. М. Психологічні детермінанти розвитку організаційної культури : монографія [електронний ресурс] / Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер, К. В. Терещенко [та ін.] ; за ред. Л. М. Карамушки. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 288 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/10087/ (Колектив авторів: Карамушка, Л. М.,  Креденцер О. В., Терещенко К. В., Бондарчук О. І., Винославська О. В., Івкін В. М.,  Ковальчук О. С., Лагодзінська В. І., Пенцак К. А.,  Шевченко А. М.)  (12,0 др.а.).
 2. Івкін В. М. Karamushka, L.M. Effects of factors of organizational and personal level on organizational culture types of educational institutions / L.M. Karamushka, K.V. Tereshchenko, V.M. Ivkin  / Організаційна психологія.  Економічна психологія. –  Науковий журнал  [за наук. ред. С.Д. Максименка та Л.М. Карамушки] – Київ: Логос,  – 2015. –  № 3 . – C. (0,5 др.арк.).
 3. Івкін В. М. Maksymenko, S.M. Economic psychology in Ukraine: challenges, trends, prospects / S.M. Maksymenko, L.M. Karamushka, O.V. Kredentser, , V.M. Ivkin //Організаційна психологія.  Економічна психологія. –  Науковий журнал  [ за наук. ред. С.Д. Максименка та Л.М. Карамушки] – Київ: Логос,  – 2015. –  № 3. – C. (0,7 др.арк.)
 4. Івкін В. М. Взаємозв’язок між ставленням персоналу до змін і типом організаційної культури освітніх організацій / В. М. Івкін // Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія: зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л.М., 2015. – Т. 1. – Вип. 41.- С. 43-50.
 5. Івкін В.М. Взаємозв’язок між ставленням персоналу до змін і типом організаційної культури освітніх організацій / В. М. Івкін // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези ІІ Всеукр. конгресу з організаційної та економічної психології (28–30 травня 2015 року, м. Кам’янець-Подільський) / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. – Кам’янець-Подільський, 2015. –  С.21-22. (0,2 др.арк.).
 6. Івкін В. М. KaramushkaL Staff’s tolerance in educational organizations with different types of organizational culture / Liudmyla Karamushka, Kira Tereshchenko, Volodymyr Ivkin // The 17th European Congress of  Work and Organizational Psychology «Respectful and Effective Leadership» (Oslo, Norway 20–23 May 2015). – [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eaw.pg2.at/abstracts/a0250.html?zoom_highlight=Liudmyla+Karamushka   (0,1 др. арк.).
 7. Івкін В. М. Karamushka, Liudmyla. Correlations between staff’s tolerance and components of organizational culture in educational organizations // Liudmyla Karamushka, Kira Tereshchenko, Vladimir Ivkin / Abstracts of the 14th European Congress of Psychology ‘Linking Technology and Psychology: Feeding the Mind, Energy for Life’, Milan, 7-10 July, 2015. – P. 475. – Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.ecp2015.it/wpcontent/uploads/2015/07/ECP-2015-Abstract-Book_upd27jul1.pdf (0,1 др.арк.).
 8. Івкін В. М. Ставлення персоналу до змін та творчий потенціал організації як психологічні детермінанти розвитку організаційної культури закладів освіти / Карамушка Л.М., Терещенко К.В., Креденцер О.В., Івкін В.М., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С. // Досвід України та країн Європейського Союзу у вирішенні актуальних проблем психології в сучасних соціально-політичних умовах: збірник наукових статей / [За редакцією С.Д.Максименка, Л.М. Карамушки, О.В. Креденцер, Ю. Горбанюк]. – Київ-Люблін: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Інститут Наук про Родину і Працю Соціальну Католицького Університету Любліна Яна Павла ІІ. – К.: Логос, 2016. – С. 40-48.
 9. Івкін В.М. Ставлення персоналу до змін та творчий потенціал організації як психологічні детермінанти розвитку організаційної культури закладів освіти / Карамушка Л.М., Терещенко К.В., Креденцер О.В., Івкін В.М., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С. // Досвід України та країн Європейського Союзу у вирішенні актуальних проблем психології в сучасних соціально-політичних умовах: збірник наукових статей / [За редакцією С.Д.Максименка, Л.М. Карамушки, О.В. Креденцер, Ю. Горбанюк]. – Київ-Люблін: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Інститут Наук про Родину і Працю Соціальну Католицького Університету Любліна Яна Павла ІІ. – К.: Логос, 2016. – С. 40-48.
 10. Івкін В.М., Наливайко Г.В. Психологічна готовність менеджерів організацій до управління змінами в організаціях // Науковий вісник УМО Електронне видання К: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. –Випуск 1. – Частина 1. – 344 с. – Електрон.опт. диск. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/naukovij-visnik-umo-vipuski
 11. Ivkin V.Main types of managers' psychological readiness for teaching staff management in educational districts / A. Voznyuk, V. Ivkin // Організаційна психологія. Економічна психологія. – Науковий журнал [За наук. редаг. С. Д. Максименка та Л.М. Карамушки]Київ: Логос,  – 2016. – № 1 (4). – С. 85-91.(0,5 д.а.)
 12. Ivkin V. M. Occupational burnout: the relationships with internal and external professional characteristics of businessmen / L.M. Karamushka, G.V. Gnuskina, V.M. Ivkin // Організаційна психологія. Економічна психологія. –  Науковий журнал  [За наук. редаг. С.Д. Максименка та Л.М. Карамушки]Київ: Логос,  – 2016. –  № 2-3 (5-6). – С. 74-82.  (0,6 д.а.)     
 13. Івкін В. Аналіз основних методів для дослідження соціальної напруженості / Л. М. Карамушка, К. В.Терешенко, О. В.Креденцер, В. М. Івкін, О. С. Ковальчук, В. І. Лагодзінська // Організаційна психологія.
 14. Івкін В.  Ставлення персоналу до змін та творчий потенціал організації як психологічні детермінанти розвитку організаційної культури закладів освіти / Карамушка Л. М., Терещенко К. В., Креденцер О. В., Івкін В. М., Лагодзінська В. І., Ковальчук О. С// Досвід України та країн Євронейського Союзу у вирішенні актуальних проблем психології в сучасних соціально-політичних умовах: збірник наукових статей /[За редакцією С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, О. В. Креденцер, Ю. Горбанюк]. – Київ-Люблін: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Інститут Наук про Родину і Працю Соціальну Католицького Університету Любліна Яна Павла ІІ. – К.: Логос, 2016. – С.40-49. (0,7 д.а.)
 15. Ivkin V. M.  The Role of Teaching Staff’s Tolerance in the Development of Students’ Tolerance / L.M. Karamushka, K.V. Tereshchenko, O.V. Kredentser, V.M. Ivkin // International Conference on Classroom, School, Society and  Student Development, 18-19 June, Shanghai, China, - С.16-23. (0,6 д.а.)
 16. Івкін В. М. Ободзінська І.В. Проектна діяльність студентів як метод навчання у вищому навчальному закладі / В. М. Івкін, І. В. Ободзінська // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів (Київ, 30 березня 2016 р.). – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – С. 86-88. –1 електрон. опт. диск [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/zbirn_tez_1_2.pdf.
 17. Івкін В. М., Наливайко Г. В. Психологічна готовність менеджерів організацій до управління змінами в організаціях // Науковий вісник УМО Електронне видання К: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. –Випуск 1. – Частина 1. – 344 с. – Електрон.опт. диск. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/naukovij-visnik-umo-vipuski
 18. Івкін, В. М., Наливайко, Г. В. «Особливості діяльності освітніх організацій в умовах суспільних трансформацій» /В. М. Івкін, Г. В. Наливайко // Теорія і методика управління освітою. – 2017. – № 1(19) 2017. – Режим доступу :  http://umo.edu.ua/elektronne-naukove-fakhove-vidannja-teorija-ta-metodika-upravlinnja-osvitoju –
 19. Івкін В.М., Наливайко Г.В. Психологічна готовність менеджерів організацій до управління змінами в організаціях // Науковий вісник УМО Електронне видання К: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. –Випуск 1. – Частина 1. – 344 с. – Електрон.опт. диск. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/naukovij-visnik-umo-vipuski
 20. Івкін В. М., Наливайко, Г. В. «Особливості діяльності освітніх організацій в умовах суспільних трансформацій» /В. М. Івкін, Г. В. Наливайко // Теорія і методика управління освітою. – 2017. – № 1(19) 2017. – Режим доступу :  http://umo.edu.ua/elektronne-naukove-fakhove-vidannja-teorija-ta-metodika-upravlinnja-osvitoju
 21. Ivkin, V.M. Organizational and psychological factors in the development of social tension in educational organizations and conditions for its overcoming / L.M. Karamushka, K.V. Tereshchenko, O.V. Kredentser, V.I. Lagodzinska, O.S. Kovalchuk, V.М. Ivkin // Організаційна психологія. Економічна психологія. – К.: Логос, 2018. – № 2(13). – C. 68-74
 22. Ivkin, V.M. Educational staff ambiguity intolerance: relationship with organizational tension / L. M. Karamushka, K. V. Tereshchenko, O. V. Kredentser, V. I. Lagodzinska, V. M., O. S. Kovalchuk // Організаційна психологія. Економічна психологія.– К.: Логос, 2018. – № 3(14). – C. 42-49.
 23. Ivkin, V.M., Karamushka, L.M., Tereshchenko, K.V., Kredentser, O.V., Lagodzinska, V.I., Kovalchuk, O.S. Educational staff ambiguity intolerance: relationship with organizational tension. [Інтолерантність до невизначеності персоналу освітніх організацій: зв'язок з організаційною напруженістю] Организационная психология. Экономическая психология: научный журнал Института психологии имени Г.С. Костюка НАПН Украины и УАОПП / под ред. С.Д. Максименко, Л.М. Карамушки. - 2018. - № 3(14). 42-49 с. https://tinyurl.com/y2sr6pb6
 24. Івкін В.М., Карамушка Л.М., Креденцер О.В., Терещенко К.В., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С. Інтолерантність до невизначеності освітнього персоналу: зв’язок із типами і силою організаційної культури. Актуальні проблеми психології. – Том. I: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Випуск 50 – 2018. 24-32 с. https://tinyurl.com/y5uumjuy
 25. Івкін В.М., Карамушка Л.М., Креденцер О.В., Терещенко К.В., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С. Зміст, основні характеристики організаційної культури освітніх  організацій та  її  спеціальні функції в умовах соціальної напруженості. Актуальні проблеми психології. – Том. I: Організаційна психологія. Економічна психологіяю Соціальна психологія. – Випуск 51 – 2019. 10-17 с. https://tinyurl.com/y2f6jmx9 .
 26. Основні вияви організаційного розвитку в освітніх організаціях / Психологічні засади організаційного розвитку : монографія / [Л.М. Карамушка, В.М. Івкін, В.І. Лагодзінська, О.В. Винославська, за наук. ред. Л.М. Карамушки]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - С. 49-61
 27. Психологічні засади організаційного розвитку : монографія / За наук. ред. Л. М. Карамушки. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. — 206 с. (ISBN 978-966-189-206-3)
 28. Психологічні детермінанти розвитку організаційної культури: монографія / Л.М. Карамушка, О.В. Креденцер, К.В. Терещенко [та ін.]; за ред. Л.М. Карамушки. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 288 с. (ISBN 978-966-644-416-8)
 29. Психологічні технології підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості : монографія / Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер, В.М. Івкін, К. В. Терещенко [та ін.]; за ред. Л. М. Карамушки. – К. : 2018. – 240 с. (10 д.а.) https://tinyurl.com/y2b72dlh
 30. Розвиток управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій : монографія (Розділ «Діяльність організацій економічного і соціального профілю в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні) / [Алейнікова О.В., Букорос Т.О., Івкін В.М. та ін.]; за заг. ред. Алейнікової О.В. – К. Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 282 с. (ISBN 978-617-7734-17-7)
 31. Методичні рекомендації з проведення тренінгових занять для підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості: методичні рекомендації / Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер, К. В. Терещенко, В. М. Івкін [та ін.]; за ред. Л. М. Карамушки. – К.: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2018. – 49 с.

Наливайко Г. В.

 1. Івкін В.М., Наливайко Г.В. Психологічна готовність менеджерів організацій до управління змінами в організаціях // Науковий вісник УМО Електронне видання К: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. –Випуск 1. – Частина 1. – 344 с. – Електрон.опт. диск. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/naukovij-visnik-umo-vipuski
 2. Івкін В. М., Наливайко, Г. В. «Особливості діяльності освітніх організацій в умовах суспільних трансформацій» /В. М. Івкін, Г. В. Наливайко // Теорія і методика управління освітою. – 2017. – № 1(19) 2017. – Режим доступу :  http://umo.edu.ua/elektronne-naukove-fakhove-vidannja-teorija-ta-metodika-upravlinnja-osvitoju
 3. Наливайко, Г. В. «Розвиток самоосвітньої компетентності вчителів початкових класів у міжкурсовий період  підвищення кваліфікації» / Г. В. Наливайко  / Матеріали IІ всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», 28 квітня 2017 року, м. Київ
 4. Наливайко Г. В. «Вплив соціальних змін на реформування в освіті та прискорення європейських інтеграційних процесів» Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів», 9 листопада 2018 р. – К. : Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018. – електрон. опт. диск. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp
 5. Наливайко Г. В. «Особливості діяльності освітніх організацій в умовах суспільних трансформацій в Україні // Розвиток управління проектами  економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій: монографія / [Алейнікова О. В., Букорос Т. О., Бережна Г. В., Дубініна О. В. та ін.]; за заг. ред. Алейнікової О. В. – К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 282 с. – С. 183–208.
 6. Наливайко Г.В. Семінар «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів» / ХХХІV Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра –  День студента 2018», 15-17 листопада 2018 р., Київ.
 7. Наливайко Г.В. 6-годинний тренінг-курси «Information-analytical competence as a prerequisite for teacher’s efficiency (8 листопада 2018 р.) за темою «Використання інтернет-технологій у вивченні гуманітарних наук» (сертифікат № 0117);
 8. Наливайко Г.В. Міжнародний науково-практичний семінар «Соціальний, економічний та інформаційний аспекти в європейських інтеграційних процесах» (Україна – Словацька Республіка, 09 листопада 2018 р.) (сертифікат № 0026).

 

Вініченко А. А.

 1. Вініченко А. А. Зміни в духовних академіях російської імперії під час реформ Олександра ІІ 50-60 років ХІХ ст. / А. А. Вініченко// Scientific Journal «Science Rise».

 

Дивак В. В.

 1. Дивак В. В. Правила техніки безпеки при користуванні спортивним знаряддям на ігрових та спортивних майданчиках, під час рухливих ігор та забав / В. В. Дивак : зб. наук. пр. Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту.

 

Хасіневич С. Ю.

 1. Хасіневич С. Ю. Методичні аспекти формування математичної компетентності в системі фахової підготовки економістів /С. Ю. Хасіневич// «Вища школа».

Штангей С. В.

 1. Штангей С. В. Становлення післядипломної освіти ХХІ ст.. в Україні як об’єкта наукових досліджень /С. В. Штангей// Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. – К. : Атогол, 2015 – С.195-203.
 2. Штангей С. В. Стандартизація в системі післядипломної педагогічної освіти як проблема педагогіки / С. В. Штангей// Науковий журнал ScienceRise. Спецвипуск «Педагогічна освіта». – №6/5(11), 2015. – С.31–36.
 3. Штангей С. В. Визначення зацікавлених осіб проекту. Науковий вісник УМО квітень 2016 р./ Режим доступу – http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-30
 4. Штангей С. В. Здійсненість проекту, як один з етапів формулювання проектного циклу. Науковий вісник УМО квітень 2016 р./ Режим доступу – http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-30
 5. Штангей С. В. Сучасні тенденції розвитку системи управління проектами / С. В. Штангей // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів (Київ, 30 березня 2016 р.). – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – С. 86-88. –1 електрон. опт. диск [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/zbirn_tez_1_2.pdf
 6. Штангей С.В. Сучасні підходи до формування професійної мобільності майбутніх агрономів / С.В. Штангей // Науковий вісник, вип.766. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 234 с.
 7. Штангей С. В. Підготовка менеджерів освіти до управління соціально-педагогічними проектами: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 26-28 квітня 2017 р. Ч.1 – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017 – 2 електрон. опт. диск [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp
 8. Штангей С. В., Больба А. П. Комп’ютерно орієнтовані технології та засоби навчання в системі вищої освіти [Електронний ресурс] / С. В. Штангей, А. П. Больба // Науковий вісник УМО Серія «Педагогіка». – 2017. – Випуск 3 (2017) – Режим доступу : http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-1-17-2016 Назва з екрана
 9. Штангей С.В., Рекун А. М. Розвиток професійної культури фахівців з управління проектами в умовах магістратури [Електронний ресурс] / А. М. Рекун // Науковий вісник УМО Серія «Педагогіка». – 2017. – Випуск 3 (2017) – Режим доступу : http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-1-17-2016 Назва з екрана
 10. Штангей С. В., Підготовка менеджерів освіти до управління соціально-педагогічними проектами [Електронний ресурс] / С. В. Штангей, // Науковий вісник УМО Серія «Економіка та управління». – 2017. – Випуск 3 (2017) – Режим доступу : http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-1-17-2016 Назва з екрана
 11. Штангей С.В., Карпачева Т. Ю. Структурно-компонентний аналіз підготовленості менеджерів освіти до управління соціально-педагогічними проектами [Електронний ресурс] / Т. Ю. Карпачева // Науковий вісник УМО Серія «Педагогіка». – 2017. – Випуск 3 (2017) – Режим доступу : http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-1-17-2016 Назва з екрана

 

Стасюк Н. В.

 1. Стасюк Н. В. Структурно-синтаксичні особливості мовленнєвого акту заклику / Н. В. Стасюк // «Наукові записки» Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. (Серія «Філологічні науки») – Ніжин, 2015. – № 4. – С. 189–197.
 2. Stasiuk N. V. Pragmalinguistic categories of choice and verbal influence / N. V. Stasiuk // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. Section 4. Linguistics. – Austria, Vienna : «East West» Assotiation for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2015 (January-February). – № 1 – 2. – S. 60 – 63. – ISSN 2310-5593.
 3. Стасюк Н. В. Специфіка вибору мовних засобів для вираження політичного заклику / Н. В. Стасюк // Розвиток сучасної освіти і науки : результати, проблеми, перспективи : тези ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [«Мовознавство»], (Дрогобич, 26–27 берез. 2015 р.) / М-во осв. і науки Укр., Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка., Рада молодих вчених.  – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 145–146.
 4. Стасюк Н. В. Агітаційне політичне повідомлення у прагмалінгвістичному аспекті / Н. В. Стасюк // Молодь : освіта, наука, духовність: тези доп. ХІІ Всеукр. наук. конф. студ. і молодих учених / Секція 3. Українознавство – основа філологічної освіти та формування духовності : історія та сучасність, (Київ, 21–22 квіт. 2015 р.) / М-во осв. і науки Укр., Відкр. міжнар. ун-т розв. люд. «Україна», Студ. наук. тов.-во, Всеукр. Молод. громад. Орг.. студентів-інвалідів «Гаудеамус». – К. : Ун-т «Україна», 2015. – Ч. 1. – С. 178–180.
 5. Стасюк Н. В. Агітаційне повідомлення як форма політичної комунікації: [текст] / Н. В. Стасюк // «Сучасна філологія: теорія і практика» : Мат-ли ІІ Міжнар. наук.-практ. конф-ї (м. Одеса, 18-19 березня 2016 р.). // Секція 1. Українська мова та література. — Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 34-37.
 6. Стасюк Н. В. Засоби вираження політичного заклику на морфологічному рівні української мови / Н. В. Стасюк // Z 40 Zbior artykułow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Filologia, literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Nauka wczoraj, dziś, jutro» (28.02.2016 ) / Sekcja 22. Filologię.- Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. ≪Diamond trading tour≫, 2016. - 108 str. – Str. 80 – 82. ISBN : 978-83-65207-72-2
 7. Стасюк Н. В. Ілокутивна сила заклику / Н. В. Стасюк // Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад: Програма ІІ Всеукр. наук-практ. коф.-ї / Секція 1. Загальнотеоретичні і прикладні проблеми розвитку безперервної освіти (Київ, 25.05.2016 р.). – К. : НАУ, 2016. – С.
 8. Стасюк Н. В. Ілокутивний акт та ілокутивна сила як взаємопов’язані прагмалінгвістичні категорії аналізу мовленнєвого акту. Актуальные научные исследования в современном мире: XVI Междунар. научн. конф. (26-27 июля 2016г.). – Сб. научных трудов. – Секция : Филологические науки. – Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Вып. 8(16). – Ч. 2. – С. 147-150.
 9. Стасюк Н. В.Лексичні засоби мовленнєвого впливу на особистість у професійній діяльності фахівців з управління персоналом у контексті суспільно-політичних трансформацій в Україні / Н. В. Стасюк // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів (Київ, 30 березня 2016 р.). – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – С. 86-88. –1 електрон. опт. диск [електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/zbirn_tez_1_2.pdf.
 10. Стасюк Н. В. Прагмалінгвістичні чинники мовної організації менеджера – Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Суми 16-17 листопада 2016р.). – Суми: ФОП Цема С.П.; 2016 р. – С.187 – 190
 11. Стасюк Н. В. Прагмалінгвістичні особливості професійної діяльності фахівця з управління персоналом / Н. В. Стасюк //  Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Лінгвістика» : Зб. наук. праць. – Вип. 25. – Херсон : ХДУ, 2016. – С. 139-143

 

Вишневська Г.П.

 1. Hanna Vyshnevska. Metod and experience of holding master-classes///Europska veda// Vedecky casopis// European science: Scientific journal.-Podhajska 5/2018.-C.119-121.