Наукові публікації

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

Алейнікова Олена Володимірівна

Статті у наукометричних базах SCOPUS:

 1. Aleinikova, O. Project Management Technologies in Public Administration / Kravchenko, S.Hurochkina, V.Brechko, O.Buryk, Z. //Journal of Management Information and Decision Science, 2020, 23(5), стр. 564–576 - Scopus
 2. Aleinikova, O. Transformation of the Educational Ecosystem in the Singularity Environment / Andriushchenko, K., Kovtun, V., Mykolaiets, A. // International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 2020, 19(9), стр. 77–98 - Scopus
 3. Aleinikova, O. An entrepreneurship model for assessing the investment attractiveness of regions / Dzwigol, H., Umanska, Y., Shmygol, N., Pushak, Y. // Journal of Entrepreneurship Education, (Print ISSN: 1098-8394; Online ISSN: 1528-2651). – 2019 Vol: 22 Issue: 1S – Режим доступу: https://www.abacademies.org/articles/an-entrepreneurship-model-for-assessing-the-investment-attractiveness-of-regions-7908.html - Scopus
 4. Aleinikova, O. Improvement of the water resources management system at the territorial level / Andriushchenko, K., Datsii, O., Abdulla, A.M., Ali, A.M. // Problems and Perspectives in Management, 2019, 17(3), стр. 421–437 - Scopus

Навчальні посібники, підручники:

 1. Алейнікова О.В., Притула Н.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент: Навч.посібник / О. В. Алейнікова, Н. М. Притула. – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 620 с.  (ІІІ місце, номінація: «Кращий електронний ресурс навчального призначення» Конкурс НАПН України на кращі наукові роботи, створені у 2016 році (Постанова Президії НАПН України від 26 січня 2017 року № 1-2/2-24).
 2. Алейнікова О.В., Карташов Є.Г., Євдокимов В.В., Драган І.О., Дацій О.І, Грицишен Д.О. / Державне та регіональне управління [підручник] / за заг.ред. Є.Г. Карташова. – Київ, 2019. – 223 с.

Монографії: 

 1. Алейнікова О.В. Особливості стратегії інноваційного управління освітньою системою / Тенденції та проблеми управління закладами освіти: виклики ХХІ століття: кол. монографія / за наук. ред. М. О. Кириченка. — Київ : ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2021. – С.8 – 16.
 2. Алейнікова О.В. Менеджеріалізм та маркетизація системи державного управління як основа формування умов розвитку конкуренції / Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика [колективна монографія] /За заг. ред. д. е. н., проф. В. В. Іванової. -  ДЗВО «УМО»/ - Київ, 2020. - С.9-24.
 3. Алейнікова О. В., Букорос Т. О., Бережна Г. В., Дубініна О. В. та ін. Розвиток управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій: монографія / за заг. ред. Алейнікової О. В. - К.: Вид-во Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. - 296 с.
 4. Алейнікова О. В. Пріоритетні шляхи інституційних змін: реформування адміністративних систем / І.Л.Сазонець та ін.//  Наукові основи та імплементація світових практик місцевого самоврядування та об’єднання територіальних громад [колективна монографія] / За наук. ред. д-ра екон. н., проф. Сазонця І.Л. - Рівне : Волин. обереги, 2017. - 216 с.
 5. Алейнікова О.В. Публічне адміністрування та влада // Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід [Монографія] / за ред. С. Чернова, В. Воронкової, В. Банаха, О. Сосніна, П. Жукаускаса, Й. Ваайнхардт, П. Андрюкайтене – Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2017. – С. 250–267. – 602 с.
 6. Алейнікова О. В. Стратегія управліня інноваційним розвитком проектно-орієнтованих структур і організацій // Управління проектами: вітчизняний і зарубіжний досвід: [монографія] / Під ред.С. Чернова, В. Воронкової, А. Двігун, О. Сосніна, A. Chmieliauskas, E. Vaiginiene, A. Pilkaite, V. Viliunas. – Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2015,  – С. 95–116.

Наукові публікації у закордонних виданнях:

 1.  Алейникова Е. В. Приоритеты государственной регуляторной политики экономического развития Украины / Materials of the International Scientific Conference "Modern Problems of the Formation of a Green Economy", June 20 - June 24, 2019. - Tbilisi – С.27–33.
 2. Aleinikova O. Theoretic-managerial aspect of project-oriented innovation development of socio-economic self-organized systems // European Science. – Podhajska, 2018. – №2. – С.93 – 101
 3. Алейнікова О.В. Публічне управління в сучасних умовах глобалізованого світу // Rocznik Polsko-Ukraiński. – Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2017– С.361 – 371.
 4. Aleinikova O. Аnalysis the peculiarities of the project approach application in innovative development management of socio-economic self-organized systems // European Science. – Podhajska, 2017. – №2. – С.114 – 121.
 5. Алейнікова, О. В. Гармонізація публічної політики та управління в сучасних умовах глобалізованого світу // Rocznik Polsko-Ukraiński. – Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2017
 6. Алейнікова, О. В. Публічне управління в сучасних умовах глобалізованого світу // RocznikPolsko-Ukraiński. – Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w. Częstochowie, 2016 – С.361 – 371
 7. Алейникова Е. В. Современные аспекты управления инновационными проектами. Инновационная экономика в условиях глобализации: современные тенденции и перспективы / Е. В. Алейникова// [электронный ресурс] : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 16–17 апр. 2015 г. / Междунар. ун-т «МИТСО»; редкол.: Ю. Ю. Королев (гл. ред.) и [др.]. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2015. – С.340–342.

Наукові міжнародні публікації:

 1. Aleinikova Olena. The role and participation of women in project management: current state, challenges, prospects / Galina Berezhna, Olena. Aleinikova Oksana Kovtun, Hanna Danylchuk // PDSDig-2020: I International Conference on Professional Development of Specialists in the Digitalization of Society: Current Trends (11. 2020) – Режим доступу: https://notso.easyscience.education/aet/2020/doc/AET_2020-paper8.pdf
 2. Aleinikova Olena. Marketing of educational services for continuous professional development of modern educator / Viktoria Sydorenko Tetiana Kravchynska, Oksana Dubinina  // ICHTML 2020: The international conference on history, theory and methodology of learning (15-17.10.2020). – Режим доступу: https://easychair.org/smart-slide/slide/t7QL#
 3. Алейнікова О.В. Політика децентралізації влади в Україні: проблеми та ризики Матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів», 18-20 березня 2019 р. – с.Nitra (Slovak Republic): SPU; К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2019. – С.7 – 16. – електрон. опт. диск. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp
 4. Алейнікова О.В. Державне регулювання економічного розвитку країни Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів», 9 листопада 2018 р. (Slovak Republic) – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018. – електрон. опт. диск. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Алейнікова О.  Формування духовних цінностей у здобувачів вищої освіти як один із пріоритетних напрямів освітнього менеджменту / І. Сіданіч, Т. Бурлаєнко  // Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки»: зб. наук. праць / НАПН України, ДЗВО «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В. Олійник; редкол.: О. Галус [та ін.]. Київ: Юстон, 2020. Вип. 11(40). 264 с. https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-11(40) , (Категорія «Б»)
 2.  Алейнікова О. В. Перспективи проектного управління інноваційним розвитком соціально-економічних самоорганізованих систем // Теорія і методика управління освітою. – К.: УМО. – №1 (17). – Режим доступу:http://umo.edu.ua/images/ content/nashi_vydanya/metod_upr _osvit/v_19/pdf , (фахове видання).
 3. Алейнікова О. В. Державна  підтримка стратегії розвитку конкурентоспроможності економіки країни // Вісник післядипломної освіти. Серія «Управління та адміністрування»: зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти; – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016. – Вип. 2(31). – С.5–14, (фахове видання).
 4. Алейнікова О. В. Управління інтелектуальними активами у проектному менеджменті // Теорія і методика управління освітою. – К.: УМО. – №2 (16). – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/ content/nashi_vydanya/metod_upr _osvit/v_18/pdf, (фахове видання).
 5. Алейнікова О. В. Специфіка проектного підходу реалізації виробничих та управлінських освітніх інновацій // Витоки педагогічної майстерності. Серія Педагогічні науки: зб. наук. пр.; Вип. 15;  Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава: ТОВ «Фірма Техсервіс», 2015. С. 50–55.,(фахове видання).

Наукові публікації в матеріалах конференцій:

 1. Алейнікова О. В. Інноваційний аспект державно-громадського  управління освітою // Матеріали Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції ФЕМ Інженерного інституту ЗНУ (intеrnet-конференція) «Економіка та менеджмент у період цифрової трансформації бізнесу, суспільства і держави», 28-29 травня 2020 р. – Запоріжжя, ЗНУ. –  С.445-451. [Електронний ресурс]
 2. Алейнікова О. В. Децентралізація влади: чинники успіху // Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Тези доповідей Третьої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 06 грудня 2019 р.). – К.: ТОВ « ВІ ЕН ЕЙ ПРЕС», 2019 – С.81-84.
 3. Алейнікова О. В. Рoль державнoгo управлiння у забезпеченнi рoзвитку iннoвацiйнoї дiяльнoстi суб’єктiв гoспoдарювання України // Вплив цифрової освіти на розвиток людського капіталу : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (20-21 листопада 2019 року, м. Запоріжжя). – запоріжжя : наук. Ред. Н.Г. Метеленко. ЗНУ Інженерний інститут, 2019. – с.73-75.
 4. Алейнікова О. В. Реформи децентралізації в Україні: новий етап // Матеріали Міжнародного Круглого столу «ЗНУ - Україна - Європа: можливості і перспективи інтеграції в єдиний освітній простір», 31 травня 2019 р. – Запоріжжя, ЗНУ. –  [Електронний ресурс].
 5. Алейнікова О. В. Децентралізація влади: освітня реформа // Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів», 9 листопада 2018 р. – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018. – електрон. опт. диск. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp.
 1. Алейнікова О.В. Державна економічна політика: стратегія активізму // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 26-28 квітня 2017 р. Ч.1 – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017 – 2 електрон. опт. диск [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp
 2. Алейнікова О.  В. Інституційні та економічні інструменти розкриття внутрішнього потенціалу регіонів // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів (Київ, 30 березня 2016 р.). К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016.  С. 86-88. 1 електрон. опт. диск [електронний ресурс]. Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/zbirn_tez_1_2.pdf.
 3. Алейнікова О. В. Стратегії формування інвестиційних ресурсів фінансування сільськогосподарських підприємств //  Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки: проблеми, пріоритети, перспективи: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 29-30 жовтня 2015 р. : В 2 т. – Том – 1. – Дніпропетровськ: Типографія «Стандарт» (ПП Бойко В.В.), 2015. – С. 147–149.
 4. Алейнікова О. В. Вплив державних інститутів на систему економічної безпеки в умовах глобалізаційних змін // «Удосконалення механізмів інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України за умов глобалізації»: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., ЗДІА 19–20 листопада, 2015 (ел. збірник). 

 

Карташов Євген Григорович

Статті у наукометричних базах SCOPUS:

 1. Kurulo V., Kurylo L., Zhovnirchyk Y., Kartashov Y. The development of the insurance market of Ukraine amid the global trends in insurance // Investment Management and Financial Innovations. Volume 14, Issue 1, 2017. Р. 211-216. ttps:// businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations/issue-249/the-development-of-the-insurance-market-of-ukraine-amid-the-global-trends-in-insurance
 2. Andriushchenko, K., Tepliuk, M., Sahaidak, M.,  Kartashov, E.,  Pivovarov, K., Kutashev, I., Voronina, Y., Domina, O., Kuchai, O. Management of the mental resources of the enterprise. International Journal of Management (IJM), Volume 11, Issue 6, June 2020, pp. 52–64; ISSN Print: 0976-6502 and ISSN Online: 0976-6510; Journal Impact Factor (2020): 10.1471 Calculated by GISI (www.jifactor.com). (Scopus).
 3. Andriushchenko K., Rozhko O., Tepliuk M., Semenyshyna I., Kartashov E., Liezina A. Digital Literacy Development Trends in the Professional Environment. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research Vol. 19, No. 7, pp. 55-79, July 2020 https://doi.org/102 6803/ijUer.19JA. (Scopus).

Монографії:

 1. Децентралізаційна реформа в Україні у контексті європейської інтграції: монографія. Київ : Освіта України, 2018. 250 с.
 1. Карташов Є. Г. Державне управління стійкістю регіональних еколого-економічних систем: теорія методологія практика: Монографія. К.: ТОВ «ДКС Центр», 2015. 378 с.

Навчальні посібники, підручники:

 1. Карташов Є. Г., Миколаєць А. П., Антонов А. В., Драган І. О., Дацій Н. В. та ін. Основи публічного управління та антикорупційна діяльність. Навчальний посібник. Київ : Освіта України, 2020.  308 с.
 2. Карташов Є.Г., Євдокимов В.В., Драган І.О., Дацій О.І, Грицишен Д.О., Алейнікова О.В. ДЕРЖАВНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ [підручник] / за заг.ред. Є.Г. Карташова. Київ, 2019.  223 с.
 3. Карташов Є.Г. Проектний підхід в публічному управлінні : навчальний посібник. Київ : Освіта України, 2018. 302 с.
 4. Є. Г. Карташов, І. О. Драган, Н. В. Дацій, О. В. Чумак, А. В. Антонов, І. І. Туболець, В. В. Іванюта, О. В. Алейнікова; Управління державним сектором економіки : [навчальний посібник] /за заг. ред. професора Є. Г. Карташова. Київ : Освіта України, 2021. — 330 с.

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Kartashov E. G. European lessons of decentralization // Public management : collection. - № 1 (11) – January 2018. - Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2018. - Р. 158-166.
 2. Kartashov E. G. Territorial community development projects: domestic and foreign experiences // Public management : collection. — № 5 (10) – December 2017. — Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. — P. 137-147.
 3. Карташов Е. Γ. Децентралізація влади та перспективи розвитку регіональних стратегій (на прикладі Київської області та Мазовецького воєводства). Теорія і методика управління освітою. 2017. № 1(19) 2017. Режим доступу:  http://umo.edu.ua/elektronne-naukove-fakhove-vidannja-teorija-ta-metodika-upravlinnja-osvitoju –
 4. Карташов Є. Г. Обмежена децентралізація у Хорватії: здобутки та прорахунки. Гілея: науковий вісник. Вип.130 (березень 2018 р.).  С.396-398
 5. Карташов Є. Г. Інструментарій підвищення ефективності природокористування. Економіка та держава. 2017. № 6. С. 10 - 12.
 6. Карташов Є. Г. Механізми реалізації екологічного оподаткування та страхування. Наукове видання Збірник «Публічне урядування» № 4 (9), вереснь 2017, Режим доступу до журналу : http://vadnd.org.ua/app/uploads/2017/09/Публічне-урядування-4-9_укр-2.pdf
 7. Карташов Є. Г. Розвиток міжнародних стандартів в системі природокористування та охорони навколишнього середовища. Державне управління : удосконалення та розвиток. 2017. № 7. Режим доступу до журналу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1074
 8. Карташов Є. Г. Розвиток проектів відтворення екологічного потенціалу регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 11. С. 87 - 90.
 1. Карташов Є.Г. Mechanisms for implementation of environmental taxes and insurance // Public manаgement (Публічне урядування). - № 4 (9). - Kyiv: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. - С. 115-123.
 2. Карташов Є.Г. Європейська практика реалізації стратегії охорони довкілля // Економіка та держава. – 2016. - №5. - С. 17 - 19.
 3. Карташов Є.Г. Інструментарій підвищення ефективності природокористування // Економіка та держава. – 2017. - №6. - С. 10 – 12.
 4. Карташов Є.Г. Механізми розвитку регіональної екологічної демократії // Державне управління : удосконалення та розвиток. – 2016. – № 4. – Режим доступу до журналу : http://www.dy.nayka.com.ua
 5. Карташов Є.Г. Розвиток міжнародних стандартів в системі природокористування та охорони навколишнього середовища // Державне управління : удосконалення та розвиток. – 2017. – №  5. – Режим доступу до журналу : http://www.dy.nayka.com.ua
 6. Карташов Є.Г. Розвиток проектів відтворення екологічного потенціалу регіону // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 11. - С. 87 – 90.
 7. Карташов Є.Г. Сутність та індикатори реалізації державної політики екологічної безпеки // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. - № 9. - С. 72 - 75.
 1. Карташов Є.Г. Реалізація державних та громадських заходів у сфері забезпечення екологічної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 10. С. 46 - 49.
 1. Карташов, Е. Γ. Децентралізація влади та перспективи розвитку регіональних стратегій (на прикладі Київської області та Мазовецького воєводства). Теорія і методика управління освітою. 2017. № 1(19) 2017. Режим доступу :  http://umo.edu.ua/elektronne-naukove-fakhove-vidannja-teorija-ta-metodika-upravlinnja-osvitoju – Назва з екрана.

Стаття в закордонному виданні

 1. Карташов Є.Г. Спектр завдань державного управління щодо забезпечення екологічної безпеки у державі // Аспекти діяльності публічних органів влади в Польщі і Україні. Вибрана проблематика / За наук. ред. М. Чічерського, М. Чурик, М. Карпюк. – Польща, м. Варшава: Zaklad Poligraficzny UWM, 2016. – С. 189-196.

 

Діденко Ніна Григорівна

Статті у наукометричних базах Web of Science:

Nina Didenko, Alina Pomaza-Ponomarenko,, Stanislav Poroka , Oleksiy Verbitski. Ways of development of institutional system of public administration of social security of Ukrainian regions. Scientific and practical international conference: Public Administration in the 21st Century: Problems and Development Prospects. 20 November 2020
http://doi.org/10.5281/zenodo.4274598
Web of science

Монографії:

 1. Діденко Н. Г. Проблеми та перспективи розвитку державного управління в умовах реформування: [колективна монографія] / Заг. ред. Чечель А.О., Хлобистов Є.В., Шлезак Міхал. Маріуполь-Бельско-Бяла (Польща): Вища школа економіки та гуманітаристики, 2020. 354 с. Розділ .4.6 Державна політика забезпечення доступності та сталого управління водними ресурсами за участі місцевих громад (Діденко Володимир, Діденко Ніна). С.297-328
 2. Діденко Н. Г. Публічне управління у сфері зайнятості в Україні у контексті євроінтеграції: проблеми, ефективність, інноваційність, результативність: колективна монографія / за наук. ред. д. держ. упр. Р. В. Войтович та К.В. Дубич. Київ, 2020. 480 с.Розділ ІІІ. Європейська практика стимулювання зайнятості населення 3.1. Структура та практика реалізації політики зайнятості в ЄС. С.151-176. 3.3. Реформування ринку праці та стимулювання зайнятості у країнах Європи С.188-212
 3. Філософсько-психологічні проблеми соціальної взаємодії в системі сучасного управління: колективна монографія / за заг. ред. Н.Г.Діденко. Маріуполь:ДонДУУ, 2019. 179 с. Розділи 1,6,7. 6 д.а.
 4. Діденко Н. Г. Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку: національний та регіональний аспект : монографія / за заг. ред. О. В. Балуєвої ; Донецький державний університет управління. – Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2020. – 188 с. Розділ 2.3. Державне регулювання водопостачання Донецької області під час збройного конфлікту на Сході України. С.119- 134

Навчальні посібники, підручники:

 1. Діденко Н.Г. Методологія вироблення та прийняття управлінських рішень: навчальний посібник. Київ, 2019. 134 с.

Наукові публікації у фахових виданнях, закордонних виданнях, у збірниках наукових праць:

 1. Диденко Н. Циган В. Правовые аспекты государственно-частного партнерства в сфере профессионально-технического образования. LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR Publicaţie ştiinţifico-practică Nr. 4-5 (340-341) 2020. P. 52-56.
 2. Діденко Н. Г. Реалізація антикорупційної ініціативи ЄС в Україні як складова євроінтеграційного процесу. Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання) м. Маріуполь, 9 жовтня 2020 р. Маріуполь. 2020. С.254-257.
 3. Діденко Н. Г. Вплив сучасної парадигми публічного управління на вироб ел ння та прийняття управлінських рішень. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць, Вип. 13(22), с. 139–152, 2020. (Серія «Соціальні та поведінкові науки», Публічне управління).
 4. Діденко Н. Г. Формування державної освітньої політики щодо змісту діяльності викладачів у контексті модернізації вищої освіти. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць, Вип. 11(40), с. 165–178, 2020. (Серія «Соціальні та поведінкові науки», Публічне управління).
 5. Діденко Н.Г. Європейський досвід державної підтримки розвитку малого та середнього підприємництва в контексті глобальних змін. Державно-управлінські студії. № 4, 2019 Електронне наукове фахове видання
 6. Діденко Н.Г. Управлінські аспекти соціального захисту українських мігрантів, що працюють в країнах ЄС Економіка і держава (серія «Державне управління»).  2019. № 1(9). С.16-23
 7. Діденко Н.Г. Концептуальні засади публічної політики зайнятості в Україні в контексті євроінтеграції та реалізації Угоди про асоціацію Економіка і держава (серія «Державне управління»). 2018. № 5. С. 75-79
 8. Діденко Н.Г., Зелинська Н.Є. Управління людськими ресурсами в органах державної влади в сучасному науковому дискурсі. Економіка і держава (серія «Державне управління»)   2018. № 7 С. 38-43
 9. Діденко Н.Г. Європейська підтримка внутрішньо переміщених осіб в Україні Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін». Серія «Державне управління». Т. ХVIІІ, вип. 302. Маріуполь, ДонДУУ, 2017.  С. 150-167.
 10. Діденко Н.Г. Системний та андрагогічний підходи в системі професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування МЕНЕДЖЕР. № 3 (76)'2017 Вісник Донецького державного університету управління.  Серія «Державне управління».  С.70-76 
 11. Діденко Н.Г. Формування ефективної системи освітніх послуг як складова реформи місцевого самоврядування. Вісник післядипломної педагогічної освіти. Збірник наукових праць. № 3 (32) 2017. Серія «Управління та адміністрування», . С.21-29
 12. Діденко Н. Г. Європейська політика підтримки зайнятості населення в умовах пандемії COVID-19. Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах: матеріали доповідей та тез круглого столу, Київ, 15 квітня 2020 року / за заг. наук. ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2020. 1 С.19-24
 13. Діденко Н. Г. Розвиток малого та середнього підприємництва в умовах децентралізації. Науково-практичне забезпечення надання публічних послуг в умовах децентралізації: збірн. матер. доповідей та тез ІІІ-ої Всеукраїнської інтернетконференції, Київ, 15 квітня 2020 року / за заг. наук. ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2020. 4С.111-113
 14. Діденко Н., Г.,Сандрачук Я. В. Актуальні проблеми захисту прав, свобод та інтересів грмадян  у публічно-правовій сфері. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія: "Державне управління". Т. ХX, вип. 312. Маріуполь, ДонДУУ, 2019. C. 68-81.
 15. Діденко Н.Г. Забезпечення якості вищої освіти на засадах державно-приватного партнерства. Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти: зб. наук. праць матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 червня 2020 р., м. Київ, Національний авіаційний університет / наук. ред. Н.П. Муранова. – К. : НАУ, 2020. – с. 154.
 16. Діденко Н.Г. Розвиток малого та середнього підприємництва в умовах децентралізації. Науково-практичне забезпечення надання публічних послуг в умовах децентралізації: збірн. матер. доповідей та тез ІІІ-ої Всеукраїнської інтернетконференції, Київ, 15 квітня 2020 року / за заг. наук. ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2020. 4С.111-113
 17. Діденко Н.Г., Адаманова А. В. Проблеми міграційного процесу в країнах ЄС Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія: "Державне управління". Т. ХX,вип. 310. Маріуполь, ДонДУУ, 2019. C. 27-39

 

Жукова Ірина Віталіївна

 1. Формирование инструментов маркетинга в публичном управлении: уч. пособие / Романенко Е.А., Чаплай И.В. – LAP Lambert Academic Publishing, 2016.- 190 с.
 2. Стратегия глобального развития: Украина-Беларусь: монография / Васильченко А. О., Гвожьджевичь С., Чеплянский Ю. В. и др./ под ред. д.э.н., проф. А. Ю. Якимчук. – Ровно–Пинск–Варшава : НУВХП, 2017. – 346 с.
 3. Стратегические приоритеты государственно-гражданской коммуникации: монография / В.Н. Козаков, А.В. Рашковская, В.А. Ребкало, Е.А. Романенко, И.В. Чаплай - LAP Lambert Academic Publishing, 2017.- 274 с. Библогр.: с. 288-314.
 4. Державно-громадянська комунікація: шлях від кризи до взаємодії: монографія / [В. М. Козаков, О. В. Рашковська, В. А. Ребкало, Є. О. Романенко, І. В. Чаплай]. — Київ: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2017. — 288 с. — Бібліогр. : с. 267–287. — (Серія “Публічне адміністрування”; вип. 1).
 5. Кіслов Д. В. Маркетингова комунікологія як механізм реалізації державної політики: монографія / [Д. В. Кіслов, Є. О. Романенко, І. В. Чаплай]. — Київ: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2018. — 412 с. — Бібліогр. : у кінці розд. — (Серія “Публічне адміністрування”; вип. 2).
 6. Маркетинговые коммуникации в публичном администрировании: монография / [Д.В. Кислов, Е.А. Романенко, И.В. Чаплай] - LAP Lambert Academic Publishing, 2018. - 419 с.
 7. Державно-громадська комунікація як об’єкт наукового дослідження в Україні / І. В. Чаплай. — Одеса: КУПРIЄНКО СВ, 2018 — 386 с.
 8. Чаплай І. В. Державно-громадська комунікація як об’єкт наукового дослідження в Україні / І. В. Чаплай. Одеса: КУПРIЄНКО СВ, 2018 386 с.
 9. Козаков В. М. Державно-громадянська комунікація: шлях від кризи до взаємодії: монографія / В. М. Козаков, О. В. Рашковська, В. А. Ребкало, Є. О. Романенко, І. В. Чаплай. Київ: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2017. 288 с. Бібліогр. : с. 267–287. (Серія “Публічне адміністрування”; вип. 1).
 10. Кіслов Д. В. Маркетингова комунікологія як засіб реалізації дер жавної політики: монографія / Д. В. Кіслов, Є. О. Романенко, І. В. Чаплай.  Київ: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2018.  412 с. Бібліогр. : у кінці розд. (Серія “Публічне адміністрування”; вип. 2).
 11. Чаплай І.В. Романенко Є.О. Сутність та особливості системи маркетингу послуг у механізмах державного управління.Актуальні проблеми економіки.  2016.  №12(186) 2016. С. 81-89. Scopus
 12. Chaplai I.V. RomanenkoY.A. Sustainable economic growth of the small and medium business in Ukraine on the basis of innovation development of diveresed. Науковий вісник Полісся.  2016.  №3 (2016). P. 134-139. Web of science
 13. Chaplai I.V. RomanenkoY.A. Modern administrative tool of the innovative development of the enterprise. Науковий вісник Полісся.  2016.  №4 (2016). P. 268-275. Web of science
 14. Chaplai I.V. RomanenkoY.A. Analysis of the main directions of preservation and development of the territories of kyiv region. Public management.  2017.  №1 (6) – march 2017. P.162-170.
 15. Chaplai I. Informational and Communicative Support of the Activities of the President of Ukraine. World Journal of Political Science.  2017.  №4 (2017). P. 25-28.
 16. Chaplai I. Romanenko E. Advertising communicology as an essential factor of democratization of public administration. International Journal of Legal Studies.  2017.  №1 2017.  P. 193-201.
 17. RomanenkoY. Коzakov V., Chaplay I. Public-civilian communicative network as a phenomenon in public administration. International Journal of Legal Studies.  2017.  №2 2017.  P. 287-294.
 18. Chaplai I. Romanenko E. Theoretical and methodological foundations subsystem brand management at the enterprise. Науковий вісник Полісся.  2017.  №2 (2017).  P. 156-163. Web of science
 19. Чаплай И.В. Лебєдєва Н.А. Реализация целей ЮНЕСКО для устойчивого государственного управления в Украине (сохранение экосистем суши – заповедник «Aскания-Нова»). Қазақстандағы PR және БАҚ. Ғылыми еңбеқтер жинағы. 2017.  №14 2017.  С. 44-52.
 20. Чаплай І.В. Генеза формування довіри між органами державної влади та громадскістю в незалежній Україні. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2017. № 4. С. 5-9.
 21. Чаплай І.В. Методологія дослідження комунікативної взаэмодії держави та громадськості. Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. 2017. № 3 (76). С. 117-122.
 22. Romanenko E. Chaplay I.  Public administration by the modern information technologiesin in construction of Ukraine. Public management.  2017. №2 (7) – may 2017.  Р. 172-180.
 23. Чаплай І.В. Комунікація в державі та суспільстві: термінознавчі аспекти. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. №1. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1109.
 24. Chaplay I. Romanenko E. Theoretical and methodological identification of the concept of “marketing communications” (archetypal approach). Public management.  2017.  №3 (8) – june 2017 (special edition). Р. 259-266.
 25. Chaplai I. Public-civic communication and principles of its formation. Public management. 2017.  №4 (9) September 2017.  P. 213-218.
 26. Чаплай І. В. Комунікативна ефективність публічного управління. Теорія та практика державного управління. 2017.  № 3(58) / 2017.  С.30-33.
 27. Чаплай І.В. Інституційні форми оптимізації комунікативних відносин в системі взаємодії органів державної влади та громадськості. Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2017.  № 3.  С. 119-123.
 28. Чаплай І.В. Маркетингове забезпечення ефективності державно-громадянської комунікації: тенденції та проблеми. Ефективність державного управління. 2017.  № 3(52).  С. 272-277.
 29. Chaplai I. Public-civil communication — important part of preparation and adoption of government-managerial decisions. Public management. 2017.  №5 (10) – december 2017.  P. 268-274.
 30. Чаплай І.В. Деякі чинники удосконалення практики удосконалення запровадження державно-громадянської комункації: управлінський аспект. Державне управління: удосконалення та розвиток.  2017. №2. URL: http://www.e-patp.academy.gov.ua/pages/dop/20/files/a2ef6bde-db29-4563-b08e-e14a28f15922.pdf
 31. Чаплай І.В. Система побудови індивідуального маркетингу для формування бренд-стратегії розвитку державно-громадянської комунікації в автоматичному режимі. Інвестиції: практика та досвід. 2017.  № 23 - 2017.  С. 117-119.
 32. Чаплай І.В. Методичне забезпечення соціально-громадянському діалогу: міжнародний досвід. Інвестиції: практика та досвід. 2017.  № 23 грудень 2017. С. 76-78.
 33. Chaplai I. Information and communication support of the activities of the Verkhovna rada in interaction with the public. Науковий вісник Полісся.  2017.  №4 (2017).  P. 170-174. Web of science
 34. Chaplai I.V. Modern potential of state education management in Ukraine. Публічне адміністрування та національна безпека. 2018.  № 1 2018. URL: https://www.inter-nauka.com/issues/administration2018/1/4123
 35. Чаплай І.В. Романенко Є.О. Розбудова громадянського потенціалу взаємовідносин держави та суспільства. Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління. 2018. №1- (2018). URL: http://maup.com.ua/assets/files/expert/1/suchasnij-stan-ta-sistemnij.pdf
 36. Чаплай І.В. Романенко Є.О. Забезпечення розбудови громадянського потенціалу в Україні . Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління. 2018.  №2. URL: http://maup.com.ua/assets/files/expert/2/ zabezpechennya-rozbudovi-gromadyanskogo-potencialu-v-ukraini.pdf
 37. Чаплай І.В. Концепція аналізу та оцінювання державно-громадянської комунікації в реформуванні публічного управління в Україні. Збірник Національної академії державного управління при Президентові України.  2018.  №2 2018.  С. 112-115.
 38. Chaplai I. An overview of the discursive field of the problems of the formation of social and civil dialogue for public development. Public management. 2018.  № 1 (11) - 2018.  С. 306-312.
 39. Chaplai I. The orienters of development of forms of communicative influence of civil society on the public policy. Public management. 2018.  № 2 (12) - 2018.  С. 228-235.
 40. Чаплай І. В. Методи підвищення операційної ефективності каналів комунікативного впливу громадянського суспільства. Аспекти публічного управління.  2018.  Т. 6. – No 1-2.  С. 52-57.
 41. Чаплай І.В. Цілі державних комунікативних планів Верховної Ради України за ступенем загальності та точності. Ефективність державного управління. 2018. № 1(54). С. 174-184.
 42. Чаплай И.В. Инициативы общественных организаций и их участие в процессе принятия правительственных решений. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 8- 2018. С. 107-109.
 43. Chaplai I. The model of advertising communication regarding an effective regulatory framework for interaction and feedback from the Civil Service Institute and the public. Public management. 2018. № 3 (13) - 2018.  С. 216-223
 44. Чаплай І.В. Шляхи оптимізації ефективності державно-громадянської комунікації в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. №1.URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/35.pdf
 45. Чаплай І.В. Романенко Є.О. Сучасний стан та та системний розвиток форм та методів взаємодії між державою та громадянським суспільством в ЄС. Збірник наукових праць УТА.  2018. №2 (2018).  С. 174-179.
 46. Жукова І.В. Романенко Є.О., Пономаренко Т.В.  Основи управління розвитком загальноосвітнього навчального закладу. Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління.  2019.   №3- (2019). – C. 164-174.
 47. Chaplay I. State regulation of the problems of investment processes in the construction of social housing in the context of European experience.  Public management 2019. № 2 (17) – March 2019. pp. 277-285.
 48. Жукова И.В. Романенко Е.А.  Генезис коммуникационного развития в условиях политическо-общественных трансформаций. Қазақстандағы PR және БАҚ. Ғылыми еңбеқтер жинағы, 2019. № 18 2019. С. 68-75.
 49. Кропивницький В.С. Жукова І.В. Вивчення та аналіз соціальних запитів громадян для коригування державних рішень. Науковий вісник: державне управління 2019. № 2 2019. C. 76-83. 
 50. Chaplay I., Shakhov V., Romanenko E.  Parliamentary opposition. European experience for Ukraine.  Public management . 2019. -№ 1 (16) – January 2019. Р. 174-187.
 51. Zhukova I.V. Methodological aspects of public-civic communication research. Public management  2019. № 5 (20) – December 2019. pp. 75-84.
 52. Романенко Є.О. Чаплай  І.В.  Шляхи оптимізації державної комунікативної політики в Україні. Публічне адміністрування та національна безпека. 2019.  № 2 травень 2019. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15607809568549.pdf
 53. Андрієнко М.В. Жукова І.В. Каршиєва О.І. Особливості формування об’єктно-предметної сфери  державного управління медіацією в Україні. Науковий вісник: державне управління 2020. № 2(4). 2020. С. 21-31.
 54.                Zhukova I.V., Romanenko E. Peculiarities of cooperation of the European Union in the framework of partnership civil society development programs    Public management . 2020. № 2 (22) – March 2020. pp. 191-201.
 55. Сучасні аспекти науки: колективна монографія / за заг. ред. Є.О. Романенка. Київ; Братислава: ФОП КАНДИБА Т.П., 2020.  Романенко Є.О. Жукова І.В.  / Розробка механізмів формування інформаційного суспільства держави/ стор.39-50
 56. Chaplay I.V. Romanenko Y.A. The essence of the strategy and «strategic set». Менеджмент качества: поиск и решения: 2016 рік. матеріали ІІ між народ. наук.-практ. конф. 23-25 листопада 2016 р.  Шанхаї (Китай): Регіональгна академія менеджменту, 2016.  С.61-64.
 57. Чаплай І.В. Форми комунікативного впливу громадянського суспільства на механізми державного управління. Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід: 2017 рік: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжн. участю, 27 жовтня 2017 року. Одеса.: Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ, 2017. С. 374-375.
 58. Чаплай І.В. Основні етапи становлення соціально-громадянського потенціалу державного розвитку. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад : 2017 рік: матеріали І міжн. наук.-практ. конф. 20 жовтня 2017 року. Рівне: Національний університет водного господарства та природокористування, 2017.  С. 136.
 59. Чаплай І.В. Інформаційно-комунікативний супровід діяльності Президента України. Моделювання та прогнозування соціально-економічного міжнародного співробітництва:  2017 рік: матеріали міжн. наук.-практ. , конф.01-02 вересня 2017 року.  Київ.: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2017.  С. 43-45.
 60. Чаплай И.В. Организационно-правовые механизмы государственно-гражданской коммуникации. Членство в ВТО: перспективы научных исследований и международного рынка технологий: 2017 рік:  матеріали заруб. міжнарод. наук.-практ. конф., 18-20 жовтня 2017 р.  Сінгапур: Регіональна Академія Менеджменту, 2017.  С. 51-54.
 61. Чаплай І.В. Інформаційно-комунікативна інфраструктура взаємодії держави та громадянського суспільства. Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи:  2017 рік. матеріали VІІІ Міжнарод. наук. Ітернет-конф. 26 травня 2017 р.  Одеса: Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ, 2017.  С. 157-158.
 62. Чаплай І.В. Державно-громадянська комунікація – середовище формування соціально-значимої інформації щодо діяльності державнихх інститутів. Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економіці: 2016 рік:  матеріали Міжн. Всеукр. науково-практичної інтернет-конференції, 19 жовтня 2017 р. Полтава.: Полтавський університет економіки і торгівлі, 2017. С. 349-351.
 63. Чаплай И.В. Романенко Е.А. Оссобеннности организационного обеспечения системы судебных органов Украины в сфере противодействия коррупции. Интеграция научного сообщества перед глобальными проблемами современности: 2017 рік: матеріали заруб. міжнарод. наук.-практ. конф., 07-09 березня 2017 р. Японія: Регіональна Академія Менеджменту, 2017.  С.145-153.
 64. Чаплай И.В. Показатели эффективности публичного управления в государственно-гражданской коммуникации. Европа и тюркский мир: наука, техника и технологии: 2017 рік: матеріали ІІ міжнарод. наук.-практ. конф., 29-31 травня 2017 р.  Туреччина: Регіональна Академія Менеджменту, 2017. С. 139-143.
 65. Чаплай І.В. Романенко Є.О Особливості громадянської участі в публічно-комунікативних процесах держави. Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток південного регіону. України: історичні традиції і сучасні тенденції: 2017 рік: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 18 травня 2017 р.  Одеса: Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ, 2017.  С.48-49.
 66. Чаплай І.В. Цифрові технології комунікативного забезпечення діяльності Верховної Ради у взаємодії із громадськістю. Формування публічної служби, чутливої до людей з особливими потребами: 2017 рік: матеріали наук.-практ. конф. за міжн. участю, 10 листопада 2017 року. Київ.: Національна академія державного управління при Президентові України, 2017.  С. 276-278.
 67. Чаплай І.В. Управління державним та громадянським сектором: спільне та відміннне. Соціальна практика та теоретико-методологічні засади модернізації України: 2017 рік: матеріали наук.-практ. конф., 30 листопада 2017 р. Київ.:Міжрегіональна академія управління персоналом, 2017. С.20-21.
 68. Чаплай І.В. Комунікація як структурно-функціональна складова формування та реалізації державної політики. Публічне управління: стратегія реформ: 2017 рік: матеріали наук.-практ. конф. за підсумками стажування слухачів, 27 вересня 2017 р. Харків: Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ, 2017.  С.1-3.
 69. Чаплай І.В. Послаблення національної самосвідомості громадян – шлях до розриву зв’язків з державою. Комунікаційні технології в міжнародних соціальних практиках: 2017 рік: матеріали Міжн. наук.-практ. конф., 7 листопада 2017 р. Київ.:Міжрегіональна академія управління персоналом, 2017.  С.110-113.
 70. Чаплай І.В. Принципи формування державно-громадянської комунікації. Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : 2017 рік: матеріали 11-й науково-практичної конференції за міжнародною участю, 01 грудня 2017 р.  Дніпропетровськ: Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ, 2017.  С. 504-505.
 71. Чаплай І.В. Особливості партнерства у сфері стратегічних напрямів державно-громадянської комунікації. Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика: 2017 рік: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 24 листопада 2017 р. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017.  С. 903-904.
 72. Chaplay I.V. Scientific and educational support of the reformation of state-civic communication. Менеджмент качества: поиск и решения: 2017 рік: матеріали ІІІ Міжнарод. наук. конф., 27-29 листопада 2017 р. Малайзія: Регіональна Академія Менеджменту, 2017.  С. 64-67.
 73. Чаплай І.В. Інституоналізація державно-громадянської комунікації: міжнародний аспект. Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти: 2017 рік:  матеріали ІI Всеукраїнській науково-практичній конференції, 23 листопада 2017 р. Полтава: Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 2017. С. 142-144.
 74. Чаплай І.В. Лебєдєва Н.А.  Вивчення англійської мови — засіб підвищення комунікативних навичок державних службовців. Сучасні виклики публічного управління: 2017 рік: матеріали І наук.-практ. конф. за міжн. участю, 28 грудня 2017 р. Київ: Міжрегіональна академія управління персоналом, 2017.  С.80-83. (Особистий внесок автора: проаналізована важливість вивчення державними службовцями англійської мови).
 75. Chaplay I.V. Communication system of the canadian public authorities with society. Innovation Management and Technology in the Era of Globalization:2018 рік : матеріали V міжнарод. наук.-практ. конф., 8-11 січня 2018 р. Александрия: Регіональна Академія Менеджменту, 2018.  С. 107-108.
 76. Chaplay I.V. Implementation of European standards of democratic governance for the development of state-civil society. Интеграция научного сообщества перед глобальными проблемами современности: 2018 год: матеріали ІІІ Міжнарод. наук. конф., 26-28 лютого 2018 р. Кіото (Японія): Регіональна Академія Менеджменту, 2018.  С. С. 86-87.
 77. Чаплай И.В. Тенденции развития прозрачного публичного управления государственно-гражданской коммуникацией. Перспективы развития современной науки: 2018 год: матеріали ІІІ Міжнарод. наук. конф., 28-30 березня 2018 р. Сеул (Корея): Регіональна Академія Менеджменту, 2018. С. 82-84.
 78. Чаплай І.В. Інформаційна система управління комунікативним середовищем ефективної взаємодії органів державної влади із громадскістю . Проблеми культури наукової роботи та академічної доброчесності у сучасному світі: 2018 рік : матеріали міжн. наук.-практ. конф. 29 березня 2018 р. Київ: Міжрегіональна академія управління персоналом, 2018.  С.142-143.
 79. Chaplay I.V. Potential of the Concept of State and Civic Communication in Ukraine. Европа и тюркский мир: наука, техника и технологии: 2018 год : матеріали ІІІ Міжнарод. наук. конф., 2-4 травня 2018 р: Регіональна Академія Менеджменту, 2018.  С. 112-113.
 80. Chaplay I.V. Іnstitutionalization of state-civil communication: international aspects. Публічне управління та адміністрування в процесах економічних реформ: 2018 рік: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 19 квітня 2018 р. Херсон: Херсонський державний аграрний університет, 2018.  С.298-300.
 81. Чаплай І.В. Романенко Є.О. Деякі проблемні питання визначення змісту системи захисту прав інтелектуальної власності. Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності: 2018 рік:  матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 20 грудня 2018 р. Київ: Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власност , 2018.    С. 28-29.
 82. Чаплай І.В.  Сучасні напрями розвитку освіти за кордоном та шляхи їх адаптації в Україні. Теоретико-методологічні засади та соціальна практика модернізації України:  політичні, юридичні, економічні та психологічні проблеми: 2018 рік: матеріали звіт. наук.-практ. конф. науковців МАУП, 29 листопада  2018 р. Київ: МАУП, 2018.     С. 43-44.
 83. Чаплай І.В. Становлення і розгортання системи суспільних інститутів – неодмінна умова формування довіри між органами державної влади і громадянам. Публічне управління та адміністрування в процесах економічних реформ: 2018 рік: матеріали круглого столу,18 квітня  2018 р. Київ: Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, 2018.    С.67-69.
 84. Чаплай І.В.  Романенко Є.О. Відносини державної влади і громадянського суспільства в Україні. Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness: 2018 рік : матеріали І міжнарод. дистанц. конф., 13-14 грудня 2018 р.  Батумі: Батумський навчальний університет навігації , 2018.  С. 30-31.
 85. Чаплай І.В. Романенко Є.О. Практичний досвід налагодження ефективної співпраці між урядовим та громадянським секторами. Теоретико-методологічні засади та соціальна практика модернізації України:  політичні, юридичні, економічні та психологічні проблеми: 2018 рік:  матеріали звіт. наук.-практ. конф. науковців МАУП, 29 листопада  2018 р.  Київ: МАУП, 2018.   С. 11-12.
 86. Chaplay I.V. Romanenko Y.O. Organization of constructive dialogue between civil society institutions and state bodies as a guarantee of the stability and development of a state. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад: 2018 рік: матеріали ІI міжн. наук.-метод. конф., 13-14 грудня 2018 року.  Рівне.:  Національний університет водного господарства та природокористування, 2018.  С. 164-165.
 87. Чаплай І.В. Литвин Н.М.  Інвестиційні та інноваційні ресурси в системі місцевого самоврядування як  шлях до розвитку територіальних громад. Европа и тюркский мир: наука, техника и технологии: 2019 год: матеріали IV міжнарод. наук.-практ. конф., 1-3 травня 2019 р. Стамбул: Регіональна Академія Менеджменту, 2019. С. 49-51.
 88. Чаплай І.В. Литвин Н.М. Інформаційно-комунікаційна взаємодія місцевих органів влади з громадськістю. Управление инновационными процессами в условиях модернизации образования и науки: 2019 рік: матеріали IV міжнарод. наук.-практ. конф., 29-31 травня 2019 р. Туреччина:  Регіональна Академія Менеджменту, 2019.  С. 52-55.
 89. Чаплай І.В.  Брак соціального житла  одна з основних проблем, з якою стикаються держави. Инновационный менеджмент и технологии в эпоху глобализации: 2019 рік: матеріали IV міжнарод. наук.-практ. конф., 9-11 січня 2019 р. Таїланд:  Регіональна Академія Менеджменту, 2019. С. 84-85.
 90. Чаплай І.В.  Романенко Є.О.  Становлення та розвиток недержавних закладів вищої освіти в Україні. Актуальні проблеми модернізації недержавної освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики: 2019 рік: міжн. наук.-практ. конф., 11 квітня 2019 р. Київ: МАУП, 2019. С. 12-14.
 91. Chaplay I.V. Communication as structural-functional composition of government policy's formation and realization. Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності: 2019 рік: матеріали між народ. наук.-практ. конф. 14-15 березня  2019 р. Херсон: ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», 2019.  С. 342-344.
 92. Чаплай І.В. Романенко Є.О. Формування методології державного управління. Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи: 2019 рік: матеріали Х Міжнародної наукової Інтернет-конференції, 31 травня  2019 р. Одеса: ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2019. С. 43-44.
 93. Жукова І.В. Інформаційний взаємозв’язок між державою і суспільством: теоретичний і прикладний аспекти. Членство в ВТО: перспективы научных исследований и международного рынка технологий: матеріали заруб. міжнарод. наук.-практ. конф., (Канада, 23-25 жовтня 2019 р.). - Канада: Регіональна Академія Менеджменту, 2019. – С. 149-151.
 94. Андрієнко М.В. Жукова І.В. До питання створення комунікативної політики держави. Інтелектуальна економіка, управління та освіта: матеріали Балтійської симпоз.- конф., Вільнюс, Литва 20 вересня 2019 р: Університет Миколаса Ромеріса, 2019. – С. 23-25.
 95. Андрієнко М.В. Жукова І.В. Каршиєва А.І.  Медіація як пріоритетний напрям врегулювання конфліктів на державному рівні. Проблеми розвитку демократичної державності в контексті світових модернізаційних процесів формування  національних громадянських суспільств  (політичний, юридичний, економічний, соціальний, психологічний та управлінський аспекти): 2019 рік: матеріали звіт. наук.-практ. конф., 29 листопада 2019 р. Київ:  МАУП, 2019.  С. 31-33.
 96. Андрієнко М.В. Жукова І.В. Каршиєва А.І. Впровадження стандартів медіації для підвищення якості надання соціальних послуг. Європейський вимір реформування публічного управління в Україні: 2019 рік: матеріали четвертої наук.-практ. конф., 22 листопада 2019 р. Київ:  МАУП, 2019.  С. 13-15.
 97. Zhukovа I. Modern ways for the formation of state-public communication and formation principles of its structure: Економіка, фінанси, управління: наукові підходи та практика реалізації: 2020 рік: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтенет-конф., 11 березня 2020 р. Херсон: ХДАУ, 2020. C.67-69.
 98. Zhukovа I. V. Theoretical identification of concept of communication. Інноваційне підприємництво та торгівля: сучасний стан та перспективи розвитку: 2020 рік: матеріали міжнарод. наук.-практ. інтенет-конф., 16-17 квітня 2020 року. Херсон: ХДАУ, 2020. C.67-69.
 99. Романенко Є.О Жукова І.В. В Україні знову переписали виборчий кодекс. Актуальні проблеми розвитку управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи: матеріали щорічн. наук.-практ. конф. 26 березня 2020 р. Київ. Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, 2020. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2020-1/doc/1/1-1.pdf
 100. Zhukovа I. V. The peculiarity of the public-communicative sphere as a categorial range of communication in the state. Трансформація системи публічного управління створенням здоров’язбережувального та безпечного простору України (модернізація, інновації, розвиток). 2020 рік: матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., 22 червня 2020 року. Київ: МАУП, 2020. С. 93-96.
 101. Zhukovа I. V. Communicative interaction of state authorities with public in the context of harmonic state policy development. Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення. 2020 рік: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтенет-конф., 2-3 червня 2020 року. Умань: Уманський НУС, 2020. С. 141-144.
 102. Романенко Є.О. Жукова І.В. Механізми зворотного зв’язку між громадянами та органами державної влади. Сучасний менеджмент: Моделі, стратегії, технології: 2020 рік: матеріали XXI Всеукр. щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 23 квітня 2020 р. Одеса. Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, 2020. С. 620-621.
 103. Романенко Є.О. Жукова І.В. Маркетинговий підхід у виявленні взаємозв’язку управлінських, адміністративних і політичних організацій. Сучасні аспекти модернізації науки в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку: 2020 рік: матеріали І міжнарод. наук.-практ. конф., 07 вересня Київ; Братислава, 2020 р.: Видавнича група «Наукові перспективи», 2020. С. 48-51.
 104. Романенко Є.О. Жукова І.В. В Україні може з’явитися новий вид державної допомоги дитині на майбутнє. Сучасні аспекти модернізації науки в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку: 2020 рік: матеріали ІІ міжнарод. наук.-практ. конф.,  07 жовтня Київ; м. Аланія (Туреччина) 2020 р.: Видавнича група «Наукові перспективи», 2020. С. 69-75.

 

Ковтун Оксана Анатоліївна

 1. Ковтун О.А. Обґрунтування механізму впливу на рівень довіри домогосподарств до інституцій фінансового ринку. Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Випуск 10. Ч. 1. С. 133-138.
 2. Сергєєва Л.Н., Ковтун О.А. Моделювання впливу комерційних банків на фінансову активність домогосподарств. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. Випуск 6(06). Ч. 2. С. 142-147.
 3. Ковтун О.А. Ранжування фінансових інститутів за критеріями доступності послуг для домогосподарств та їх простоти для розуміння. Transformations in Contemporary Society: Economics Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978-83-62683-96-3; pp. 348, illus., tabs., bibls. (P. 288-294).
 4. Kovtun O., Ivanulova O. The ground sand development mechanism of the impacton household confidencein financial institutions. EURÓPSKA VEDA: Vedeckýčasopis. 2018. №5 (Special issue). Ročník 2. S. 21-29.
 5. Kovtun Oksana, Opalenko Alla, Ivanylova Oksana. Assessment of the economy structural changes based on the consistency. M3E2-EEMLPEED, Experimental Economics and Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics. Ceur Workshop Proceedings. Vol. 2422 (2019) URL: http://ceur-ws.org/Vol-2422/paper03.pdf
 6. Kovtun Oksana, Danylchuk Hanna, Opalenko Alla. Assessment of the structural changes under transition of Ukraine towards postindustrial economy. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Економічні науки». 2019. Випуск 4. С. 101-112. DOI: https://doi.org/10.31651/2076-5843-2019-4-101-112.
 7. Kovtun Oksana, Opalenko Alla, Ivanylova Oksana. Assessment of the structural changes of the national economy of Ukraine based on the consistency. SHS WebConf. 65 (2019). 04002. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196504002.
 8. Hanna Danylchuk, Oksana Kovtun, Liubov Kybalnyk, Oleksii Sysoiev. Monitoring and modelling of cryptocurrency trend resistance by recurrent and R/S-analysis. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020). E3S Web Conf. Volume 166. 2020. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016613030
 9. Hanna Danylchuk, Oksana Kovtun, Oksana Ivanylova, Liubov Kybalnyk, Tetiana Melnyk, Olexandr Serdiuk, Vladimir Zaselskiy. Modelling of Trade Relations between EU Countries by the Method of Minimum Spanning Trees Using Different Measures of Similarity. The Special Edition of International Conference on Monitoring, Modeling &Management of Emergent Economy (M3E2-MLPEED 2020) at CEUR Workshop Proceedings. Vol. 271 (2020). PP. 167-186. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2713/
 10. Hanna Danylchuk, Oksana Kovtun, Liubov Kybalnyk, Arnold E. Kiv, Oleg Pursky, Galina Berezhna. Modelling of Cryptocurrency Market Using Fractal and Entropy Analysis in COVID-19. The Special Edition of International Conference on Monitoring, Modeling &Management of Emergent Economy (M3E2-MLPEED 2020) at CEUR Workshop Proceedings. Vol.271 (2020). PP. 352-371. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2713/
 11. Serhieieva Liudmyla, Kovtun Oksana, Opalenko Alla, Ivanylova Oksana. Structural shifts in the system of higher education of Ukraine in the realm of the specialists supply for the national economy. International Journal of Industrial Engineering & Production Research. Volume 31. Issue 4 (11-2020) URL: http://ijiepr.iust.ac.ir/article-1-1136-en.html ISSN: 2345-363X
 12. Ковтун О.А. Проблеми самоорганізації домогосподарств в процесі здійснення операцій на фінансовому ринку. Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика : матеріали V ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції (5-7 жовтня 2018 р., м. Мукачево). Хмельницький, 2018. С. 15-17.
 13. Ковтун О.А., Опаленко А.М., Данильчук Г.Б. Структурні зрушення в національній економіці України за трисекторною моделлю. Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів : матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного семінару (18-20 березня 2019 р.,м. Київ). К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2019. – електрон. опт. диск. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp
 14. Ковтун О.А., Сергєєва Л.Н., Опаленко А.М., Іванилова О.А. Структурні зрушення щодо забезпечення реального сектору економіки України фахівцями в умовах цифровізації. Цифрова економіка : зб. мат. ІІ Національної наук.-метод. конф. (17–18 жовтня 2019 р., м. Київ). К.: КНЕУ, 2019. С. 559-562.  URL: https://sites.google.com/kneu.edu.ua/digital-economy-kneu/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_2019.
 15. Данильчук Г.Б., Ковтун О.А., Кібальник Л.О. Моделювання та аналіз сучасного стану ринку криптовалют. Економіка та менеджмент у період цифрової трансформації бізнесу, суспільства і держави : матеріали Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 травня 2020 р., м. Запоріжжя). Запоріжжя : Наук. ред. Н.Г. Метеленко. ЗНУ Інженерний інститут. 2020. С. 112-117. URL: https://web.znu.edu.ua/NIS//2020/sbornik.pdf
 16. Ковтун О.А. Структурные сдвиги в промышленном секторе Украины в контексте концепции 4.0. Стратегические направления социально-экономического и финансового  развития национальной экономики : тез. докл. Ш Межд. научно-практ. конференции (1-2 октября 2020  г., г. Минск).  Ин-т бизнеса БГУ; редкол. В.В. Пузиков [и др.]. Минск: Ин-т бизнеса БГУ. 2020. С. 65-67. URL: https://drive.google.com/file/d/1vTvbBTREz-Vs5kKNeTE5EXQxzdvC1Fj6/view?usp=drive_web ISBN 978-985-7214-34-1
 17. Данильчук Г.Б., Євстаф’єва О.О., Ковтун О.А. Моделювання впливу COVID-19 та політичних подій на світові фондові ринки засобами ентропійного аналізу. Стратегії, моделі та технології управління економічними системами : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (8-9 жовтня 2020 р., м. Хмельницький). Хмельницький : ХНУ, 2020. С. 120-124. 

 

Букорос Тетяна Олександрівна

Статті в журналах, що індексуються у науко метричній базі SCOPUS:

 1. Olga Novikova, Larisa Shamileva, Vlastimil Vicen, Tetiana Bukoros. The Modernization of Current Methods and Technologies for Risk Assessment, Modeling and Forecasting. Journal of Physics: Conference Series 1804 (2021) Publishing doi:10.1088/1742-6596/1804/1/012057
 2. Svitlana Semenova, Irina Kovova, Svitlana Shuliarenko, Olga Shpyrko and Tetiana Bukoros. Estimation of transport industry’s economic sustainability as an element of strategic management: case of Poland and Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 18(2), 501-514. (Scopus)  DOI:10.21511/PPM.18(2).2020.41

Наукові публікації у закордонних виданнях:

 1. Hoschek Miloslav, Bukoros Tetiana. Quantum secure communication and 6G critical infrastructure. Európska Veda. Vedecký časopis, Ročnik 4, 2020, No.2, pp. 130-139. ISSN 2585–77387. EV 5691/18
 2.  Dôležitý príspevok k poznaniu slovenskej literárnej vedy i publicistiky. Recenzia na vedeckú publikáciu Pavla Holeštiaka: Zlatá kysucká kniha Pavla Hrtusa Jurinu. Exulant, ktorý neodišiel. Ročenka Ukrajinsko-Slovenská. Zborník vedeckých prác. 2020, pp.275-278. ISBN 978-80-89926-13-8

Монографії:

 1. Букорос Т.О. (у співавторстві) // Формування теоретико-методологічного базису управління розвитком інноваційного потенціалу регіональних соціально-економічних систем на синергетичних засадах: монографія / за ред. Дмитра Солохи [Вид-во Бачки-Петровац, Сербія], 2019, 348 с. (с. 156-202, 3.1. Формування регіональних інноваційних структур розвинених країн).
 2. Букорос Т.О. (у співавторстві) // Управління стратегічним потенціалом комплексного регіонального розвитку. Монографія. За наук. ред. Дмитра Солохи. - Подгайська : Вид-во Європейський інститут післядипломної освіти, 2020. 306 с. 3.3. Вдосконалення процедури прийняття управлінського рішення щодо комплексного регіонального розвитку.
 3. Теловата М. Т., Букорос Т. О. Zarządzanie przedsiębiorstwem w społecznej nauce Kościoła.  Monografia naukowa, Red.nauk.:  Waldemar Gajda, Paweł Soroka, Warszawa, 2020.
 4.  Розвиток управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно–політичних трансформацій. Монографія. [Алейнікова О. В., Букорос Т. О., Дубініна О. В. та ін.]; за ред. Алейнікової О. В.  К.: Вид–во Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018, 280 с. Розділ 2.

Навчальні посібники:

Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні: посіб. для слухачів закладів післядипломної педагогічної освіти, керівників закладів загальної середньої освіти, здобувачів вищої освіти за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами» / О. М. Отич, Л. К. Задорожна, З. В. Рябова, Л. М. Оліфіра та ін. К., 2018.

Наукові статті у фахових виданнях:

Букорос Т. О. Невизначеність як фактор політичних змін. Наук. пр. : Науково-методичний журнал. Вип. 248. Т. 260. Політологія. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015.  С. 38-41.

Наукові публікації в матеріалах конференцій:

 1. Роль інтелектуальних ресурсів організації в теорії та практиці.«Ольвійський форум-2019: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» ХІІІ між нар.наук.конф. 6-9 червня 2019 р., м. Миколаїв: тези доп.:Політична наука в Україні та зарубіжжі. Актуальні проблеми міжнародних відносин: глобальні та регіональні аспекти. Чорном. нац.. ун-т ім. Петра Могили. Миколаїв: від-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2019, 56 с.
 2. Букорос Т. О. Невизначеність як фактор політичних змін. Тези докл. Міжнар. наук.-практ. конф. «Ольвийский форум – 2015: Стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» (5-7 червня 2015 р., м. Миколаїв,). 2015.  C.107–108.
 3. Букорос Т. О. Децентралізація та розвиток місцевої демократії на Миколаївщині: регіональні особливості.  Матеріали всеукр. наук.-метод. конф. 2 жовтня 2015 р «Миколаївщина і Північне Причорномор'я: історія і сучасність». до 95-ї річниці створення Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова» [електронний ресурс]. Режим доступу: http://conference.nuos.edu.ua/catalog/lectures;jsessionid=42fde1be4c219ffe6ea650505328?conferenceId=32304.

 

Шмагун Антоніна Вікторівна

Статті в журналах, що індексуються у науко метричній базі SCOPUS:

Shmanun A., Skrypniuk O., Myskiv L., Lyzohubenko Ye., Kresina I. COUNTERACTING TO ILLEGAL MIGRATION: FOREIGN EXPERIENCE. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (JLERI). Allied Business Academies 40 Bloomsbury Way Lower Ground Floor London, United Kingdom WC1A2SE. Volume 23, Issue 1, 2020. P. 1 – 10. URL: https://www.abacademies.org/articles/counteracting-to-illegal-migration-foreign-experience-1544-0044-23-1-471.pdf (Scopus).

Наукові статті у фахових виданнях:

 1.  Шмагун А. Виявлення тенденцій та співвідношень дисертаційних досліджень з державного управління на предмет приросту знань / А. Шмагун. // -  Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М. М. Іжа]. Вип. 4(64). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. –  С. 153-157.
 2.  Шмагун А. Сутність механізму знаннєвого спілкування в системі державного управління та відповідний категорійний апарат / А. Шмагун. // - Науковий вісник АМУ. Серія : Управління. – К. : ВПЦ АМУ, 2015. – вип. 1. - С. 122-133.
 3.  Шмагун А. Проблемні питання розвитку механізму знаннєвого спілкування в системі державного управління / А. Шмагун. // - Науковий вісник АМУ. Серія : Управління. – К. : ВПЦ АМУ, 2015. – вип. 3-4. - С. 201-212.
 4.  Шмагун А. Моделі, підходи, принципи та методи знаннєвого спілкування в системі державного управління / А. Шмагун. // – Наукові розвідки з державного та муніципального управління. – К. : ВПЦ АМУ, 2015, №2. – С. 190-199.
 5.  Шмагун А. Методика дослідження розвитку знаннєвого спілкування як засобу приросту знань в системі державного управління / А. Шмагун. // – Державне управління: удосконалення і розвиток. – К. :, 2015, №3. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=956.
 6.  Шмагун А. Методологические средства обеспечения прироста знаний в системе государственного управления / А. Шмагун // Публичное управление : Научный журнал.  Е. : Изд-во Академии госуд. упр. Республики Армения. – Вып. 1, Ереван, 2016. – С.34-42.
 7.  Шмагун А.В. Формування концептуальних засад приросту знань в системі державного управління на основі розвитку механізму знаннєвого спілкування / А.В. Шмагун – ВЧЕНІ ЗАПИСКИ Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : Державне управління. Науковий журнал. – Видавничий дім «Гельветика» м. Херсон, 2017. - Том 28 (67) № 2. – С. 20-25.
 8.  Шмагун А.В. Оцінювання концептуальних засад приросту знань в системі державного управління на основі механізму знаннєвого спілкування / А.В. Шмагун // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: Серія «Державне управління». - 2018. - Том 29 (68). - № 5. – С. 187-191.
 9.  Шмагун А.В. Сутність комунікаційних процесів знаннєвого спілкування як засіб приросту знань у системі державного управління / А.В. Шмагун // Публічне управління та митне адміністрування (правонаступник наукового збірника «Вісник Академії митної служби України. Серія «Державне управління»). 2018. - № 2 (19). – С. 128-133.
 10.  Шмагун А.В. Нормативно-правовий чинник розвитку приросту знань державної мовної політики у системі публічного управління / А.В. Шмагун // Науковий журнал «Публічне управління і адміністрування в Україні» Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – 2018. – Випуск 8. – С.74-79.
 11.  Шмагун А.В. Принцип мультиплікативності знаннєвого спілкування у системі державного управління: підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців / А.В. Шмагун // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: Серія «Державне управління». - 2019. - Том 30 (69). - № 3. – С. 156-161.
 12.  Шмагун А.В. Завдання та перспективи української моделі мовної політики. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: Серія «Державне управління» (Категорія Б). 2020. Том 31 (70). № 3. С.193-197.
 13. Shmanun A., Skrypniuk O., Myskiv L., Lyzohubenko Ye., Kresina I. COUNTERACTING TO ILLEGAL MIGRATION: FOREIGN EXPERIENCE. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (JLERI). Allied Business Academies 40 Bloomsbury Way Lower Ground Floor London, United Kingdom WC1A2SE. Volume 23, Issue 1, 2020. P. 1 – 10. URL: https://www.abacademies.org/articles/counteracting-to-illegal-migration-foreign-experience-1544-0044-23-1-471.pdf (Scopus).
 14.  Шмагун А.В. Сутність, роль та потреби розвитку знаннєвого спілкування у вітчизняній системі публічного управління. Розвиток публічного управління в Україні: теоретичні, методологічні та практичні аспекти : монографія / кол. авт.: Горник В.Г., Кравченко С.О., Бакуменко В.Д., Шмагун А.В. та ін.; за ред. Горника В.Г., Кравченка С.О. – К. : УкрСІЧ, 2018. – 354 с.
 15. .Шмагун А.В. Система принципів знаннєвого спілкування у системі державного управління. Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку:матеріали щорічної всеукраїнської наук.-практ.конф. за міжнародною участю, присвяченої 100-річчю державної служби в Україні, Київ 25.05.2018 р.Київ: НАДУ, 2018. Т. 1. С. 114 – 116.
 16.  Шмагун А.В. Загальні проблемні питання розвитку механізму знаннєвого  спілкування у системі державного управління. Сучасний рух науки: матеріали міжн.наук.-практ. інтернет-конференції, Дніпро, 28.06.2018 р. –29.06.2018 р. Дніпро: Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience», 2018. С. 528 – 533.
 17.  Шмагун А.В. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців у системі державного управління: як одна із форм знаннєвого спілкування. Публічне управління та публічна служба в Україні:стан проблем та перспективи розвитку: матеріали наук.-практ.конф. за міжнародною участю, Київ 07.09.2018 р. – 08.09.2018р. Київ: Видавництво Ліра-К, 2018. С. 492 – 495.
 18.  Шмагун А.В. Приріст нових знань у проведенні комунікативних заходів, як запорука високого рівня професійної компетентності державних службовців. Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід: матеріали всеукр.наук.-практ. конф. за міжнародною участю, Одесса 26.10.2018р. Одесса: ОРІДУ НАДУ, 2018. С. 399 – 400.
 19.  Шмагун А.В. Неефективність державного фінансового контролю щодо розвитку приросту знань у системі публічного управління. ІІ Іnternational Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings, Le Mans, November 23th, 2018. France: BaltijaPablishing, 2018.Part I. P. 11 – 13.
 20.  Шмагун А.В. Культура спілкування у системі публічного управління: процес знаннєвого спілкування та обмін професійними знаннями. Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства: збірник тез І міжн наук.-практ. конф., Чернігів 09.11.2018р. Чернігів: Чернігів. нац. технол. ун-т , 2018. С.763-764.
 21.  Шмагун А.В., Ситнюк Т.В.   Основні шляхи щодо забезпечення раціонального використання природних ресурсів населеного пункту. Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні: матеріали II міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 22–23 листопада 2018 р. Київ, ТНУ, 2018. С. 112– 113.
 22.  Шмагун А.В., Степаненко О.О.   Структурні проблеми системи надання соціальних послуг. Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні: матеріали II міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 22–23 листопада 2018 р. Київ: ТНУ, 2018. С. 116.
 23.  Шмагун А.В., Омельченко А.С. Розвиток засад реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 22-23 листопада 2018 р. Київ: ТНУ, 2018. С. 99-100.
 24. Шмагун А.В., Зеленюк В.В. Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій в системі державного управління. Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 22-23 листопада 2018 р. Київ: ТНУ, 2018. С. 121-122.
 25.  Шмагун А.В., Коса Ю.О.  Пропозиції щодо удосконалення процесу перспективного розвитку формування морально-етичних засад державної служби в Україні. Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні: матеріали II міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 22–23 листопада 2018 р. Київ, ТНУ, 2018. С. 80– 81.
 26.  Шмагун А.В., Дігтярь М. Ю.  Реформування системи управління місцевими фінансами в Україні. Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні: матеріали II міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 22–23 листопада 2018 р. Київ, ТНУ, 2018. С. 65.
 27.  Шмагун А.В., Коврига Н.І.  Напрями вдосконалення державного регулювання ринку цінних паперів в Україні. Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні: матеріали II міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 22–23 листопада 2018 р. Київ, ТНУ, 2018. С. 81– 82.
 28.  Шмагун А.В. Розвиток системи моніторингу та прогнозування ринку працевлаштування молоді. ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ – 2020: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі. Залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України: програма та тези II Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, Миколаїв 04.06.2020р. Миколаїв: Видавництво ЧНУ ім. П. Могили, 2020.  С.33-36.
 29.  Шмагун А.В. Розробка та реалізація державної політики розвитку вищих навчальних закладів на основі бенчмаркінгу. Відкриті еволюціонуючі системи: програма V Міжнародної науково-практичної конференції, Київ 19-21 травня 2020р. Київ, 2020. 11с.
 30.  Шмагун А.В. Розвиток рекламної діяльності в Україні як складової рекламно-комунікаційного ринку в Україні. Трансформація системи публічного управління створенням здоров’я збережувального та безпечного  простору України (модернізація, інновації, розвиток): програма Міжнародної науково-практичної конференції, Київ 22 червня 2020р. Київ: Видавництво МАУП, 2020. 3 с.
 31. Шмагун А.В. Удосконалення гендерного балансу у галузі політичного представництва і керівництва державними процесами як ключове поняття сталого розвитку. Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку: міжнародна науково-практична конференція, Київ 26 -30.10.2020 р. Київ: НАДУ, 2020.
 32.  Відкрите врядування: метод. рек. для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти "Магістр" за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" / уклад. : А.В. Шмагун. – К. : УкрСІЧ, 2018. – 28 с.
 33.  Взаємодія суспільства та влади: метод. рек. для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти "Магістр" за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" / уклад. : А.В. Шмагун. – К. : УкрСІЧ, 2018. – 28 с.
 34.  Публічна комунікація та ділова мова в публічному управлінні: метод. рек. для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти "Магістр" за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" / уклад. : А.В. Шмагун. К. : УкрСІЧ, 2018. 28 с
 35.  Електронне врядування, інформаційні технології, ресурси та сервіси на державній службі: метод. рек. для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти "Магістр" за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" / уклад. : А.В. Шмагун.  К. : УкрСІЧ, 2018. 28 с.   
 36.  Електронне врядування: метод. рек. для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти "Магістр" за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" / уклад. : А.В. Шмагун. – К. : УкрСІЧ, 2018. – 28 с.
 37.  Сучасні технології державного та муніципального управління: метод. рек. для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти "Бакалавр" за спеціальністю 051 "Економіка": 071 "Облік і оподаткування"; 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"; 073 "Менеджмент"; 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" / уклад. : А.В. Шмагун.  К. : УкрСІЧ, 2018. 28 с.

 

Бережна Галина Віталіївна

 1. Galina Berezhna. The role and participation of women in project management: current state, challenges, prospects / Galina Berezhna, Olena. Aleinikova Oksana Kovtun, Hanna Danylchuk // PDSDig-2020: I International Conference on Professional Development of Specialists in the Digitalization of Society: Current Trends (11. 2020) – Режим доступу: https://notso.easyscience.education/aet/2020/doc/AET_2020-paper8.pdf
 2. Hanna Danylchuk, Oksana Kovtun, Liubov Kybalnyk, Arnold E. Kiv, Oleg Pursky, Galina Berezhna. Modelling of Cryptocurrency Market Using Fractal and Entropy Analysis in COVID-19. The The Special Edition of International Conference on Monitoring, Modeling &Management of Emergent Economy (M3E2-MLPEED 2020) at CEUR Workshop Proceedings. Vol.271 (2020). PP. 352-371. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2713/
 3. Бережна Г. В. Особливості зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією України з країнами ЄС / Г. В. Бережна, Н. М. Притула // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2015. – № 3. – С. 92–96.
 4. Бережная Г. В. Современный мегаполис как объект управления: основные характеристики, принципы, проблемы / Г. В. Бережная // Инновационная экономика в условиях глобализации: современные тенденции и перспективы [Электронный ресурс] : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 16–17 апр. 2015 г. / Междунар. ун-т «МИТСО»; редкол.: Ю.Ю. Королев (гл. ред.) и [др.]. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2015. – 1 электрон. опт. диск. – 700 с. – С. 353–362.
 5. Бережная Г. В. Оценка и сравнение экономической конкурентоспособности мегаполисов мира: уроки для Украины / Г. В. Бережная // 4-й межвузовский с международным участием научно-практический интернет-семинар – круглый стол «Проблемы управления хозяйствующими субъектами в информационном обществе», г. Минск, с 10 марта 2015 г. по 10 апреля 2015 г., Международный университет «МИТСО».
 6. Бережна Г. В. Гендерна (не)рівність у підприємництві в Україні та світі / Г. В. Бережна // Матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 6–7 жовтня 2015 р. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетові, 2015. – Вип.. 5. – 349 с. (С. 9–11).
 7. Бережная Г. В. Сравнительный анализ мегаполисов мира: выводы для Украины /Г. В. Бережная // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 20 листопада 2015 р. / за ред. В.М. Огаренка, А.О. Монаєнка та ін. – Запоріжжя: КПУ, 2015. – 520 с. – С. 306–310.
 8. Бережна Г. В. «Жінки-невидимки в місті Z-612»: міні-проект з актуалізації мега-проблеми / Г. В. Бережна // Гендерні студії: матеріали доповідей учасників ІІІ Міжвузівського науково-практичного семінару (20 квітня 2016 року) / за наук. ред. Г.М. Горячковської. – Луцьк: Терен, 2016. –100 с. – С. 6–9.
 9. Бережна Г. В. Альтернативні ринки збуту для українського бізнесу: перешкоди та перспективи / Г. В. Бережна // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 18 листопада 2016 р. / за ред. В.М. Огаренка, А.О. Монаєнка та ін. – Запоріжжя: КПУ, 2016. – 632 c. – С. 306–308.

 

Дубініна Оксана Володимирівна

 1. T. Kravchynska, I. Sidanich, S. Pavlenko, O. Dubinina . Сriteria and indicators of formation of secondary school teachers' readiness to apply internet technologies in their work, Information Technologies and Learning Tools,  77 №3 (2020), С.292 - 301, (Web of Science) Електроний ресурс:  https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3633. Web of Science (0,5 д.а.) DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v77i3.3633
 2. Hanna Danylchuk, Liubov Kibalnyk, Tetiana Burlaienko, OksanaDubinina, «Modelling of Trade Relations between EU Countries by the Method of Minimum Spanning Trees», Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Modelsand Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019), Series: Advancesin Economics, Business and Management Research (Khmelnytskyi, Ukraine, October 4–6, 2019); Atlantis Press, 2019, vol. 95, р. 217–221. URL:https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.43 0,5 д. а.
 3. Дубініна, О. В., Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика:  колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., професора В.В. Івановової. Суми: ПФ «Видавництво «Університетська книга»», 2020. Розділ 4. «Модель формування інформаційної культури майбутніх Project менеджерів» С. 189-210 (1,0 д.а.)
 4. "Енциклопедії освіти НАПН" (3 статті): Випускник, Міжнародна  академічна мобільність (Бурлаєнко Т. І., Дубініна О. В.)), Інформаційний простір (Дубініна О. В.)
 5. Дубініна О. В. Підготовка статей до «Енциклопедії освіти НАПН» (3 статті): Випускник (0,1 д.а.), Міжнародна академічна мобільність (Бурлаєнко Т. І., Дубініна О. В.) (0,05 д.а.), Інформаційний простір (0,1 д.а.)
 6. Dni Ukraińsko-Polskiej Kultury, Nauki i Edukacji „POD JEDNYM NIEBEM”, Dni Europy – 2020 „UKRAINA – POLSKA – SŁOWACJA”, Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej «Gospodarka i zarządzanie w okresie cyfrowej transformacji biznesu, społeczeństwa i państwa» 28 травня 2020 р. Тези доповіді «Інформаційне забезпечення управління якістю освіти у закладі  загальної середньої освіти». (0,33 д.а.)
 7. Дубініна О. В., Махиня Т. А. Вища математика: Навчально-методичний комплекс для студентів освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»  спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» денної та заочної форм навчання. Київ.: Педагогічна думка, 2016. 204 с.
 8. Дубініна О. В. Методика застосування інформаційних систем та технологій у діяльності педагога навчального закладу. К. : Педагогічна думка, 2016. – 86 с.
 9. Дубініна О. В. Інформаційна культура керівника як чинник вдосконалення управління навчальним закладом [Електронний ресурс] / О. В. Дубініна // Теорія і методика управління освітою.  2016.  № 1 (17).  Режим доступу : http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-1-17-2016 – Назва з екрана.
 10. Дубініна О. В. Методологічне обґрунтування побудови моделі розвитку інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології.  Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016.  № 5 (59). С. 282–289
 11. Дубініна О. В. Інформаційна культура керівника як чинник вдосконалення управління навчальним закладом [Електронний ресурс]  Теорія і методика управління освітою. 2016. № 1 (17). Режим доступу : http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-1-17-2016 – Назва з екрана.
 12. Дубініна О. В. Методологічне обґрунтування побудови моделі розвитку інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології.  Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – № 5 (59). С. 282–289 (0,5 д.а.)
 13. Дубініна О. В. Застосування інформаційних систем та технологій у діяльності педагога навчального закладу [Електронний ресурс] / О. В. Дубініна. Теорія і методика управління освітою. 2017. № 1(19) 2017. Режим доступу :  http://umo.edu.ua/elektronne-naukove-fakhove-vidannja-teorija-ta-metodika-upravlinnja-osvitoju –
 14. Дубініна О. В. Формування інформаційної компетентності майбутніх менеджерів у вищому навчальному закладі: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 26-28 квітня 2017 р. Ч.1 – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017 – 2 електрон. опт. диск [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp
 15. Dubinina O.V. Use of information systems and technology in teacher work: Материалы IV Международного научного семинара «Формирование экономики знаний как базиса информационного общества» 29.04–08.05 2017 г.  К. National Academy of Management, 2017, С.176-178
 16. Dubinina O, Γрицяк Л. Д. Use of information technologies in future project managers' activities // Information technologies and learning tools.Vol. 63 №1.- 2018.- P. 107-115. [Електронний ресурс].- Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2038Фахове видання. (Міжнародні наукометричні бази: Web of science, Google Академія, РИНЦ, Directory of Open Access Journals, PKP Index, Academic Journals Database, Национальная реферативная база данных "Украиника научная", Украинский реферативный журнал "Джерело", ULRICHSWEB™ Global Serials Directory, WorldCat, IndexCopernicus, COPAC, SUNCAT, BASE, Journals for Free, Все науки, AcademicKeys, InfoBase Index, Eurasian Scientific Journal Index, Research Bible) ISSN:2076-8184
 17. Hanna Danylchuk, Liubov Kibalnyk, Tetiana Burlaienko, Oksana Dubinina, «Modelling of Trade Relations between EU Countries by the Method of Minimum Spanning Trees», Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019), Series: Advances in Economics, Business and Management Research (Khmelnytskyi, Ukraine, October 4–6, 2019); Atlantis Press, 2019, vol. 95, р. 217–221. Web of science
 18. Dubinina O Pedagogical conditions for project management students’ information culture development. Theory and methods of educational management Vol.1(21), 2018. P. 1-8. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-1-21-2018
 19. Розвиток управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій. Монографія. [Алейнікова О. В., Букорос Т. А., Дубініна О. В. та ін.]; за ред. Алейнікової О. В., К.: Вид-во Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018 ,280 с. - Розділ 4. Математично-статистична складова в обґрунтуванні впровадження проектної діяльності в освіті
 20. Міжнародний форм управлінської діяльності (18-19 травня 2019 р., м. Тернопіль), ТНПУ імені Володимира Гнатюка, тези: Кадровий потенціал підприємства як об’єкт наукових досліджень, стор. 72-74, Матеріали форуму: Парадигмальна модель керівника сфери вищої освіти у контексті євро інтеграційних процесів.
 21. Dubinina O. For project managementstudents information culture development. Evrôpska veda. Vedecký časopis. Evropean science: Scientific journal. Podhajska 2/2018. - C. 67-70
 22. Dubinina O, Γрицяк Л. Д. Formation Model of Future Progect Managers Information Culture // American Journal of Engineering Research (AJER). Vol.8, Issue-2 - 2019.- P. 72-77. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.ajer.org/volume8issu2.html (Міжнародні наукометричні бази: Google Академія, Directory of Open Access Journals, ANED-DDL, INDEXCOPERNICUs, EBSCO HOST, OPEN J-Gate,New Jour E-ISSN: 2320-0847 p-ISSN: 2320-0936

 

Івкін Володимир Миколайович

 1. Karamushka, L.M. Features of secondary school principals’ professional tolerance orientation / L.M. Karamushka, O.V. Brukhovetska, V.M. Ivkin // Організаційнапсихологія. Економічна психологія. – 2017. – № 2-3 (9-10). – С. 52-57.
 2. Карамушка Л.М. Зв’язок негативних психічних станів персоналу з типом та силою організаційної культури освітніх організацій / Л.М. Карамушка, К.В. Терещенко, О.В. Креденцер, В.І. Лагодзінська, О.С. Ковальчук, В.М. Івкін // Організаційна психологія. Економічна психологія. – 2017. – № 4 (11). – С. 43-54.
 3. Карамушка Л.М. Зв’язок негативних  психічних станів персоналу з компонентами та індексом організаційної культури освітніх організацій / Л.М. Карамушка,  К.В. Терещенко, О.В. Креденцер, В.І. Лагодзінська, О.С. Ковальчук, В.М. Івкін // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України  2017. Том І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Вип. 47.  С. 14-22
 4. Івкін В. М. Психологічні детермінанти розвитку організаційної культури : монографія [електронний ресурс] / Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер, К. В. Терещенко [та ін.] ; за ред. Л. М. Карамушки. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 288 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/10087/ (Колектив авторів: Карамушка, Л. М.,  Креденцер О. В., Терещенко К. В., Бондарчук О. І., Винославська О. В., Івкін В. М.,  Ковальчук О. С., Лагодзінська В. І., Пенцак К. А.,  Шевченко А. М.)  (12,0 др.а.).
 5. ІвкінВ. М. Karamushka, L.M. Effects of factors of organizational and personal level on organizational culture types of educational institutions / L.M. Karamushka, K.V. Tereshchenko, V.M. Ivkin  / Організаційна психологія.  Економічна психологія. –  Науковий журнал  [за наук. ред. С.Д. Максименка та Л.М. Карамушки] – Київ: Логос,  – 2015. –  № 3 . – C. (0,5 др.арк.).
 6. Івкін В. М. Maksymenko, S.M. Economic psychology in Ukraine: challenges, trends, prospects / S.M. Maksymenko, L.M. Karamushka, O.V. Kredentser, , V.M. Ivkin //Організаційна психологія.  Економічна психологія. –  Науковий журнал  [ за наук. ред. С.Д. Максименка та Л.М. Карамушки] – Київ: Логос,  – 2015. –  № 3. – C. (0,7 др.арк.)
 7. Івкін В. М. Взаємозв’язок між ставленням персоналу до змін і типом організаційної культури освітніх організацій / В. М. Івкін // Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія: зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л.М., 2015. – Т. 1. – Вип. 41.- С. 43-50.
 8. Івкін В.М. Взаємозв’язок між ставленням персоналу до змін і типом організаційної культури освітніх організацій / В. М. Івкін // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези ІІ Всеукр. конгресу з організаційної та економічної психології (28–30 травня 2015 року, м. Кам’янець-Подільський) / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. – Кам’янець-Подільський, 2015. –  С.21-22. (0,2 др.арк.).
 9. ІвкінВ. М. KaramushkaL Staff’s tolerance in educational organizations with different types of organizational culture / Liudmyla Karamushka, Kira Tereshchenko, Volodymyr Ivkin // The 17th European Congress of  Work and Organizational Psychology «Respectful and Effective Leadership» (Oslo, Norway 20–23 May 2015). – [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eaw.pg2.at/abstracts/a0250.html?zoom_highlight=Liudmyla+Karamushka   (0,1 др. арк.).
 10. ІвкінВ. М. Karamushka, Liudmyla. Correlations between staff’s tolerance and components of organizational culture in educational organizations // Liudmyla Karamushka, Kira Tereshchenko, Vladimir Ivkin / Abstracts of the 14th European Congress of Psychology ‘Linking Technology and Psychology: Feeding the Mind, Energy for Life’, Milan, 7-10 July, 2015. – P. 475. – Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.ecp2015.it/wpcontent/uploads/2015/07/ECP-2015-Abstract-Book_upd27jul1.pdf (0,1 др.арк.).
 11. Івкін В. М. Ставлення персоналу до змін та творчий потенціал організації як психологічні детермінанти розвитку організаційної культури закладів освіти / Карамушка Л.М., Терещенко К.В., Креденцер О.В., Івкін В.М., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С. // Досвід України та країн Європейського Союзу у вирішенні актуальних проблем психології в сучасних соціально-політичних умовах: збірник наукових статей / [За редакцією С.Д.Максименка, Л.М. Карамушки, О.В. Креденцер, Ю. Горбанюк].  Київ-Люблін: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Інститут Наук про Родину і Працю Соціальну Католицького Університету Любліна Яна Павла ІІ. К.: Логос, 2016.  С. 40-48.
 12. Івкін В.М. Ставлення персоналу до змін та творчий потенціал організації як психологічні детермінанти розвитку організаційної культури закладів освіти / Карамушка Л.М., Терещенко К.В., Креденцер О.В., Івкін В.М., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С. // Досвід України та країн Європейського Союзу у вирішенні актуальних проблем психології в сучасних соціально-політичних умовах: збірник наукових статей / [За редакцією С.Д.Максименка, Л.М. Карамушки, О.В. Креденцер, Ю. Горбанюк]. Київ-Люблін: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Інститут Наук про Родину і Працю Соціальну Католицького Університету Любліна Яна Павла ІІ. К.: Логос, 2016. С. 40-48.
 13. Івкін В.М., Наливайко Г.В. Психологічна готовність менеджерів організацій до управління змінами в організаціях // Науковий вісник УМО Електронне видання К: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. Випуск 1. Частина 1. 344 с. Електрон.опт. диск. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/naukovij-visnik-umo-vipuski
 14. Ivkin V.Main types of managers' psychological readiness for teaching staff management in educational districts / A. Voznyuk, V. Ivkin // Організаційна психологія. Економічна психологія. – Науковий журнал [За наук. редаг. С. Д. Максименка та Л.М. Карамушки]. Київ: Логос,  2016.  № 1 (4). – С. 85-91.(0,5 д.а.)
 15. Ivkin V. M. Occupational burnout: the relationships with internal and external professional characteristics of businessmen / L.M. Karamushka, G.V. Gnuskina, V.M. Ivkin // Організаційна психологія. Економічна психологія. –  Науковий журнал  [За наук. редаг. С.Д. Максименка та Л.М. Карамушки]. Київ: Логос, 2016.  № 2-3 (5-6). С. 74-82.  (0,6 д.а.)     
 16. Івкін В. Аналіз основних методів для дослідження соціальної напруженості / Л. М. Карамушка, К. В.Терешенко, О. В.Креденцер, В. М. Івкін, О. С. Ковальчук, В. І. Лагодзінська // Організаційна психологія.
 17. Івкін В.  Ставлення персоналу до змін та творчий потенціал організації як психологічні детермінанти розвитку організаційної культури закладів освіти / Карамушка Л. М., Терещенко К. В., Креденцер О. В., Івкін В. М., Лагодзінська В. І., Ковальчук О. С// Досвід України та країн Євронейського Союзу у вирішенні актуальних проблем психології в сучасних соціально-політичних умовах: збірник наукових статей /[За редакцією С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, О. В. Креденцер, Ю. Горбанюк]. – Київ-Люблін: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Інститут Наук про Родину і Працю Соціальну Католицького Університету Любліна Яна Павла ІІ. – К.: Логос, 2016. – С.40-49. (0,7 д.а.)
 18. Ivkin V. M.  The Role of Teaching Staff’s Tolerance in the Development of Students’ Tolerance / L.M. Karamushka, K.V. Tereshchenko, O.V. Kredentser, V.M. Ivkin // International Conference on Classroom, School, Society and  Student Development, 18-19 June, Shanghai, China, - С.16-23. (0,6 д.а.)
 19. Івкін В. М. Ободзінська І.В. Проектна діяльність студентів як метод навчання у вищому навчальному закладі / В. М. Івкін, І. В. Ободзінська // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів (Київ, 30 березня 2016 р.). – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – С. 86-88. –1 електрон. опт. диск [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/zbirn_tez_1_2.pdf.
 20. Івкін В. М., Наливайко Г. В. Психологічна готовність менеджерів організацій до управління змінами в організаціях // Науковий вісник УМО Електронне видання К: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. –Випуск 1. – Частина 1. – 344 с. – Електрон.опт. диск. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/naukovij-visnik-umo-vipuski
 21. Івкін, В. М., Наливайко, Г. В. «Особливості діяльності освітніх організацій в умовах суспільних трансформацій» /В. М. Івкін, Г. В. Наливайко // Теорія і методика управління освітою. – 2017. – № 1(19) 2017. – Режим доступу :  http://umo.edu.ua/elektronne-naukove-fakhove-vidannja-teorija-ta-metodika-upravlinnja-osvitoju –
 22. Івкін В.М., Наливайко Г.В. Психологічна готовність менеджерів організацій до управління змінами в організаціях // Науковий вісник УМО Електронне видання К: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. –Випуск 1. – Частина 1. – 344 с. – Електрон.опт. диск. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/naukovij-visnik-umo-vipuski
 23. Івкін В. М., Наливайко, Г. В. «Особливості діяльності освітніх організацій в умовах суспільних трансформацій» /В. М. Івкін, Г. В. Наливайко // Теорія і методика управління освітою. – 2017. – № 1(19) 2017. – Режим доступу :  http://umo.edu.ua/elektronne-naukove-fakhove-vidannja-teorija-ta-metodika-upravlinnja-osvitoju –
 24. Ivkin, V.M. Organizational and psychological factors in the development of social tension in educational organizations and conditions for its overcoming / L.M. Karamushka, K.V. Tereshchenko, O.V. Kredentser, V.I. Lagodzinska, O.S. Kovalchuk, V.М. Ivkin // Організаційна психологія. Економічна психологія. – К.: Логос, 2018. – № 2(13). – C. 68-74
 25. Ivkin, V.M. Educational staff ambiguity intolerance: relationship with organizational tension / L. M. Karamushka, K. V. Tereshchenko, O. V. Kredentser, V. I. Lagodzinska, V. M., O. S. Kovalchuk // Організаційна психологія. Економічна психологія.– К.: Логос, 2018. – № 3(14). – C. 42-49.
 26. Ivkin, V.M., Karamushka, L.M., Tereshchenko, K.V., Kredentser, O.V., Lagodzinska, V.I., Kovalchuk, O.S. Educational staff ambiguity intolerance: relationship with organizational tension. [Інтолерантність до невизначеності персоналу освітніх організацій: зв'язок з організаційною напруженістю] Организационная психология. Экономическая психология: научный журнал Института психологии имени Г.С. Костюка НАПН Украины и УАОПП / под ред. С.Д. Максименко, Л.М. Карамушки. - 2018. - № 3(14). 42-49 с. https://tinyurl.com/y2sr6pb6
 27. Івкін В.М., Карамушка Л.М., Креденцер О.В., Терещенко К.В., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С. Інтолерантність до невизначеності освітнього персоналу: зв’язок із типами і силою організаційної культури. Актуальні проблеми психології. – Том. I: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Випуск 50 – 2018. 24-32 с. https://tinyurl.com/y5uumjuy
 28. Івкін В.М., Карамушка Л.М., Креденцер О.В., Терещенко К.В., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С. Зміст, основні характеристики організаційної культури освітніх  організацій та  її  спеціальні функції в умовах соціальної напруженості. Актуальні проблеми психології. – Том. I: Організаційна психологія. Економічна психологіяю Соціальна психологія. – Випуск 51 – 2019. 10-17 с. https://tinyurl.com/y2f6jmx9 .
 29. Івкін В.М. Психологічні чинники соціальної напруженості в освітніх організаціях: основні види та методики дослідження / Л.М. Карамушка, О.В. Креденцер, К.В. Терещенко, В.М. Івкін, В.І. Лагодзінська, О.С. Ковальчук // Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2019. – Т. 1. – Вип. 52. – C. 10-18. (1,1/6=0,18 д.а.)
 30. Основні вияви організаційного розвитку в освітніх організаціях / Психологічні засади організаційного розвитку : монографія / [Л.М. Карамушка, В.М. Івкін, В.І. Лагодзінська, О.В. Винославська, за наук. ред. Л.М. Карамушки]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - С. 49-61
 31. Психологічні засади організаційного розвитку : монографія / За наук. ред. Л. М. Карамушки. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. — 206 с. (ISBN 978-966-189-206-3)
 32. Психологічні детермінанти розвитку організаційної культури: монографія / Л.М. Карамушка, О.В. Креденцер, К.В. Терещенко [та ін.]; за ред. Л.М. Карамушки. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 288 с. (ISBN 978-966-644-416-8)
 33. Психологічні технології підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості : монографія / Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер, В.М. Івкін, К. В. Терещенко [та ін.]; за ред. Л. М. Карамушки. – К. : 2018. – 240 с. (10 д.а.) https://tinyurl.com/y2b72dlh
 34. Розвиток управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій : монографія (Розділ «Діяльність організацій економічного і соціального профілю в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні) / [Алейнікова О.В., Букорос Т.О., Івкін В.М. та ін.]; за заг. ред. Алейнікової О.В. – К. Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 282 с. (ISBN 978-617-7734-17-7)
 35. Методичні рекомендації з проведення тренінгових занять для підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості: методичні рекомендації / Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер, К. В. Терещенко, В. М. Івкін [та ін.]; за ред. Л. М. Карамушки. – К.: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2018. – 49 с.
 36.  Івкін В. М. Вплив організаційно-функціональних характеристик на вияв соціальної напруженості в освітніх організаціях на рівні взаємодії  персоналу та організації / Л. М. Карамушка, К. В. Терещенко, О. В. Креденцер, В. І. Лагодзінська, В. М. Івкін, О. С. Ковальчук // «Соціально-психологічні аспекти розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в умовах інноваційних змін» (з нагоди 80-річчя Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти) : матеріали Всеукраїнського науково-практичного форуму (04–10 листопада 2019 року, м. Суми). – C. (0,3 д.а.)
 37. Івкін В. М. Оцінка персоналом організаційно-психологічних умов зниження  напруженості в освітніх організаціях / Л. М. Карамушка, В. І. Лагодзінська, В. М. Івкін, О. С. Ковальчук // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези ІІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології (20–22 червня 2019 року, м. Кам’янець-Подільський) / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. - Кам’янець-Подільський, 2019. – C. 11-12. (0,1/4=0,025 д.а.)
 38. Ivkin, V. Relationship between organizational culture types and strength and staff's ambiguity intolerance in educational organizations / L. Karamushka, O. Kredentser, V. Ivkin // Abstracts of the 19th EAWOP Congress ‘Working for the greater good’ (29th May – 1st June, 2019, Turin, Italy). – P. 1221. (0,05/3=0,017 д.а.)

 

Вініченко Алла Анатоліївна

 1. Вініченко А.А. Вища  духовна освіта в контексті реформ  російської імперії другої половини ХІХ ст. Збірник матеріалів. Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики тренди і можливості» 0,3  друк арк., 2020.
 2. Імідж керівника сучасного навчального закладу як складова соціально-професійних відносин. «Наука і молодь – 2020: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Київ, 14 травня 2020 р.). – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2020. – 747 с. – Електрон. опт. диск. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp
 3. Вініченко А. А., Сергієнко А. Д. Соціокультурні основи розвитку виховної роботи професійно-технічного навчального закладу в умовах змін / А. Вініченко // Науковий вісник УМО. Серія «Педагогіка». Вип.3 2017. Режим доступу – http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo/pedagogika/3_2017/Vinichenko.pdf Фахове видання
 4. Вініченко А.А. Процес становлення системи церковно- парафіяльної освіти в Російській імперії другої половини ХІХ ст.: соціально-політичний аспект / А. Вініченко // // Theory and methods of educational management № 1(17), 2016 / Режим доступу – http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v17_16/10_vinichenko.pdf Фахове видання
 5. Вініченко А.А. Особливості формування  «культури управління» в сучасному соціумі  / А. Вініченко // Науковий вісник УМО / Режим доступу – http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-30 Фахове видання
 6. Зміни в духовних академіях російської імперії під час реформ Олександра ІІ 50-60 років ХІХ ст. / А. А. Вініченко // ScienceRise. Pedagogical Education. - 2015. - № 6(5). - С. 4-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2015_6%285%29__2
 7. Вініченко А.А. Вплив реформ Російської імперії другої половини ХІХ ст. на управління навчально-виховним процесом в духовних семінаріях / А. Вініченко // Теорія і методика управління освітою - № 2(16), 2015 / Режим доступу - http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_18/dabl/10- vinichenko.pdf Фахове видання
 8. Вініченко А.А. До питання правового становища військового духовенства Російської імперії  у другій половині ХІХ ст. / А. Вініченко //  Православ’я в Україні. Збірник матеріалів V міжнародної наукової конференції, присвяченої 400-літтю Київської православної богословської академії (1615-2015) Ч.1 – К., 2015 - С.501-506
 9. Аналіз освітньої політики: теорія і практика управління на місцевому рівні: наук. посіб. / авт. кол. : В.Г. Базілюк, Т.Є. Бойченко, Л.М. Забродська, А.А.Сергієнко [та ін.] ; Держ. вищ. навч. заклад «Ун-т менедж. освіти». — К. : Вид-во ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2014.  – С.183-196. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/8300/1 

 

Стасюк Наталя Василівна

 1. Стасюк Н. В. Структурно-синтаксичні особливості мовленнєвого акту заклику. Наукові записки» Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. (Серія «Філологічні науки») – Ніжин, 2015. – № 4. – С. 189–197.
 2. Stasiuk N. V. Pragmalinguistic categories of choice and verbal influence. Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. Section 4. Linguistics. – Austria, Vienna : «East West» Assotiation for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2015 (January-February).  № 1 2. S. 60 – 63. ISSN 2310-5593.
 3. Стасюк Н. В. Специфіка вибору мовних засобів для вираження політичного заклику. Розвиток сучасної освіти і науки : результати, проблеми, перспективи : тези ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [«Мовознавство»], (Дрогобич, 26–27 берез. 2015 р.) / М-во осв. і науки Укр., Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка., Рада молодих вчених.  – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 145–146.
 4. Стасюк Н. В. Агітаційне політичне повідомлення у прагмалінгвістичному аспекті / Н. В. Стасюк // Молодь : освіта, наука, духовність: тези доп. ХІІ Всеукр. наук. конф. студ. і молодих учених / Секція 3. Українознавство – основа філологічної освіти та формування духовності : історія та сучасність, (Київ, 21–22 квіт. 2015 р.) / М-во осв. і науки Укр., Відкр. міжнар. ун-т розв. люд. «Україна», Студ. наук. тов.-во, Всеукр. Молод. громад. Орг.. студентів-інвалідів «Гаудеамус». – К. : Ун-т «Україна», 2015. – Ч. 1. – С. 178–180.
 5. Стасюк Н. В. Агітаційне повідомлення як форма політичної комунікації: [текст] / Н. В. Стасюк // «Сучасна філологія: теорія і практика» : Мат-ли ІІ Міжнар. наук.-практ. конф-ї (м. Одеса, 18-19 березня 2016 р.). // Секція 1. Українська мова та література. — Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 34-37.
 6. Стасюк Н. В. Засоби вираження політичного заклику на морфологічному рівні української мови / Н. В. Стасюк // Z 40 Zbior artykułow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Filologia, literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Nauka wczoraj, dziś, jutro» (28.02.2016 ) / Sekcja 22. Filologię.- Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. ≪Diamond trading tour≫, 2016. - 108 str. – Str. 80 – 82. ISBN : 978-83-65207-72-2
 7. Стасюк Н. В. Ілокутивна сила заклику / Н. В. Стасюк // Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад: Програма ІІ Всеукр. наук-практ. коф.-ї / Секція 1. Загальнотеоретичні і прикладні проблеми розвитку безперервної освіти (Київ, 25.05.2016 р.). – К. : НАУ, 2016. – С.
 8. Стасюк Н. В. Ілокутивний акт та ілокутивна сила як взаємопов’язані прагмалінгвістичні категорії аналізу мовленнєвого акту. Актуальные научные исследования в современном мире: XVI Междунар. научн. конф. (26-27 июля 2016г.). – Сб. научных трудов. – Секция : Филологические науки. – Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Вып. 8(16). – Ч. 2. – С. 147-150.
 9. Стасюк Н. В.Лексичні засоби мовленнєвого впливу на особистість у професійній діяльності фахівців з управління персоналом у контексті суспільно-політичних трансформацій в Україні / Н. В. Стасюк // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів (Київ, 30 березня 2016 р.). – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – С. 86-88. –1 електрон. опт. диск [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/zbirn_tez_1_2.pdf.
 10. Стасюк Н. В. Прагмалінгвістичні чинники мовної організації менеджера – Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Суми 16-17 листопада 2016р.). – Суми: ФОП Цема С.П.; 2016 р. – С.187 – 190
 11. Стасюк Н. В. Прагмалінгвістичні особливості професійної діяльності фахівця з управління персоналом / Н. В. Стасюк //  Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Лінгвістика» : Зб. наук. праць. – Вип. 25. – Херсон : ХДУ, 2016. – С. 139-143

 

Вишневська Ганна Петрівна

 1. Hanna Vyshnevska. Metod and experience of holding master-classes///Europska veda// Vedecky casopis// European science: Scientific journal.-Podhajska 5/2018.-C.119-121.

 

Тарасова Тетяна Володимирівна

 1. Тарасова Т.В. Навчання письму іноземних студентів на початковому етапі / Тарасова Т.В., Довгопят О.О.//  психологія та педагогіка : необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні : Зб.тез.наук.робіт учасників мінарод.нак-практ.конф. (м. Львів,26-27 лютого 2016р.)- Львів: ГО « Львівська педагогічна спільнота»,2016.-
 2. Тарасова Т.В., Попова В.Ю. Учет индивидуально- типологических и этнокультурных факторов в процессе обучения неродному языку/  Тарасова Т.В., Попова В.Ю.//Київський науково- педагогічний вісник 2017
 3. Тарасова Т.В., Попова В.Ю. Міжкультурні відносини на підготовчих факультетах для іноземних громадян / Тарасова Т.В., Попова В.Ю. // Сучаснимй вимір психології та педагогіки та педагогіки : ЗБ.тез наук. Робіт.міжн. Наук-практ. Конференції( Львів,25-26 травня  2018р.) Л.-2018.
 4. Тарасова Т.В., Попова В.Ю. Подготовка иностранных студентов к восприятию лекций в процессе их обучения на подготовительном факультете  / Т.В. Тарасова, В.Ю. Попова //  Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: Актуальні питання теорії і практики: Зб.наук.робіт.між. Наук.- практ. Конференції ( Одеса , 14- 15 грудня 2018р.) О.- 2018
 5. Попова В.Ю., Тарасова Т.В  педагогічна майстерність викладачів на підготовчому факультеті для іноземних громадян./ Тарасова Т.В., Попова Т.В//  Київський науково- педагогічний вісник.- Кю.2019-№18.
 6. Тарасова Т.В, Попова В.Ю. виховання толерантності студентів як один із механізмів удосконалення системи управління проектами / Тарасова Т.В, Попова В.Ю. // електронне видання УМО, 2019

 

Попова Вікторія Юріївна

 1. Попова В. Ю. Навчальна програма курсу « Українська мова « для іноземних студентів підготовчого відділення. Європейський університет», 2016.
 2. Попова В.Ю Робоча програма дисципліни «Українська мова (факультатив) для іноземних студентів за напрямками підготовки : інженерно-технічний, медико-біологічний, гуманітарний , економічній «. Європейський університет», 2016.
 3. Попова В. Ю., Тарасова Т.В. Учет индивидуально-типологических и этнокультурных факторов в процессе обучения неродному языку / Попова В.Ю., Тарасова Т.В./ Київський науково- педагогічний вісник.2017
 4. Попова В. Ю. Міжкультурні відносини на підготовчих факультетах для іноземних громадян / Попова В. Ю.,Тарасова Т. В. // Сучасний вимір психології та педагогіки:Зб.тез наук. Робіт міжн. Наук.-практ.Конференції ( Львів,25-26 травня 2018р.) Л. 2018
 5. Попова В. Ю.,Тарасова Т. В. Подготовка иностранных студентов к восприятию лекций в прооцессе их обучения на подготовительном факультете. / В.Ю.Попова, Т.В. Тарасова // Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: Актуальні питання теорії і практики: Зб.наук.робіт між. Наук.- практ. Конференції ( Одеса, 14-15 грудня 2018р.) О.- 2018.
 6. Попова В. Ю., Тарасова Т. В. Педагогічна  майстерність викладачів на підготовчому факультеті для іноземних громадян. / В. Ю. Попова, Т.В. Тарасова // Київський науково-педагогічний вісник.-К.,2019.-№18
 7. Попова В. Ю. Виховання толерантності студентів як один із механізмів удосконалення системи управління пректами / Попова В. Ю., Тарасова Т. В. Електронне видання УМО, 2019.