Наукові публікації

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

Алейнікова О. В.

 1. Алейнікова О. В. Управління проектами: вітчизняний і зарубіжний досвід: [монографія] / Під ред.С. Чернова, В. Воронкової, А. Двігун, О. Сосніна, A. Chmieliauskas, E. Vaiginiene, A. Pilkaite, V. Viliunas. – Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2015,  – С. 95–116.
 2. Алейнікова О. В. Управління інтелектуальними активами у проектному менеджменті /О.В. Алейнікова// Теорія і методика управління освітою. – К.: УМО. – 2015. – № 2 (16). – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_18/pdf.
 3. Алейнікова О. В. Особливості стратегії інноваційного  управління освітньою системою / О. В. Алейнікова// Науковий журнал ScienceRise. Спецвипуск «Педагогічні науки». – № 4/5(9), 2015. – С. 8–12.
 4. Алейнікова О.В. Специфіка проектного підходу реалізації  виробничих та управлінських освітніх інновацій  /О.В. Алейнікова// «Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. пр.; Випуск 15; / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава: ТОВ «Фірма Техсервіс», 2015. – С. 50–55 (Серія «Педагогічні науки»).
 5. Алейникова Е. В. Современные аспекты управления инновационными проектами. Инновационнаяэкономика в условиях глобализации: современные тенденции и перспективы / Е. В. Алейникова// [электронный ресурс] : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 16–17 апр. 2015 г. / Междунар. ун-т «МИТСО»; редкол.: Ю. Ю. Королев (гл. ред.) и [др.]. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2015. – С.340–342.
 6. Алейнікова О. В. Стратегії формування інвестиційних ресурсів фінансування сільськогосподарських підприємств / О. В. Алейнікова//  Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки: проблеми, пріоритети, перспективи: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 29-30 жовтня 2015 р. : В 2 т. – Том – 1. – Дніпропетровськ: Типографія «Стандарт» (ПП Бойко В.В.), 2015. – С. 147–149.
 7. Алейнікова О. В. Вплив державних інститутів на систему економічної безпеки в умовах глобалізаційних змін / О. В. Алейнікова// «Удосконалення механізмів інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України за умов глобалізації»:матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., ЗДІА 19–20 листопада, 2015 (ел.збірник).
 8. Алейнікова О.В. Публічне адміністрування та влада // Публічне управління та адміністрування: [Колективна монографія] / за ред. С. Чернова, В. Воронкової, В. Вайдотоса. – Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2016 –
 9. Алейнікова О.В., Притула Н.М. Інноваційно-інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник. Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 620 с.
 10. Алейнікова О.В. Публічне управління в суспільстві в умовах глобалізованого світу / О.В. Алейнікова // Польсько-український щорічник «Польсько-український вісник» –
 11. Алейнікова О.  В. Інституційні та економічні інструменти розкриття внутрішнього потенціалу регіонів. / О.  В.  Алейнікова // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів (Київ, 30 березня 2016 р.). – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – С. 86-88. –1 електрон. опт. диск [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/zbirn_tez_1_2.pdf.
 12. Алейнікова О.В. Державна економічна політика: стратегія активізму: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 26-28 квітня 2017 р. Ч.1 – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017 – 2 електрон. опт. диск [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp
 13. Алейнікова О.В. Публічне адміністрування та влада // Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід [Монографія] / за ред. С. Чернова, В. Воронкової, В. Банаха, О. Сосніна, П. Жукаускаса, Й. Ваайнхардт, П. Андрюкайтене – Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2017. – 602 с.

 

Карташов Є.Г.

 1. Карташов Є.Г. Механізми розвитку регіональної екологічної демократії // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2016. – № 4. – Режим доступу до журналу : http://www.dy.nayka.com.ua
 2. Карташов Є.Г. Європейська практика реалізації стратегії охорони довкілля // Економіка та держава. – 2016. - №5. - С. 17 - 19.
 3. Карташов Є.Г. Сутність та індикатори реалізації державної політики екологічної безпеки // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. - № 9. - С. 72 - 75.
 4. Карташов Є.Г. Реалізація державних та громадських заходів у сфері забезпечення екологічної безпеки // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. - № 10. - С. 46 - 49.
 5. Карташов Є.Г. Розвиток проектів відтворення екологічного потенціалу регіону // Інвестиції: практика та досвід – 2017. - № 11. - С. 87 - 90.
 6. Карташов Є.Г. Інструментарій підвищення ефективності природокористування // Економіка та держава – 2017. - № 6. - С. 10 - 12.
 7. Карташов Е. Γ. Децентралізація влади та перспективи розвитку регіональних стратегій (на прикладі Київської області та Мазовецького воєводства) / Карташов Е. Γ. // Теорія і методика управління освітою. – 2017. – № 1(19) 2017. – Режим доступу :  http://umo.edu.ua/elektronne-naukove-fakhove-vidannja-teorija-ta-metodika-upravlinnja-osvitoju –

Букорос Т.О

 1. Букорос Т. О. Довіра як стратегічний владний ресурс та цінність, газета «Освіта».
 2. Букорос Т. О. Невизначеність як фактор політичних змін /Т. О. Букорос // Наук. пр. : Науково-методичний журнал. – Вип. 248. Т. 260. – Політологія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С. 38-41.
 3. Букорос Т. О. Невизначеність як фактор політичних змін // Тези докл. Міжнар. наук.-практ. конф. «Ольвийский форум – 2015: Стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» (5-7 червня 2015 р., м. Миколаїв,). – 2015. – C.107–108.
 4. Букорос Т. О. Децентралізація та розвиток місцевої демократії на Миколаївщині: регіональні особливості / Т. О. Букорос//  Матеріали всеукр. наук.-метод. конф. 2 жовтня 2015 р «Миколаївщина і Північне Причорномор'я: історія і сучасність». до 95-ї річниці створення Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова» – [електронний ресурс]. Режим доступу: http://conference.nuos.edu.ua/catalog/lectures;jsessionid=42fde1be4c219ffe6ea650505328?conferenceId=32304.

 

Дубініна О.В.

 1. Дубініна О. В., Махиня Т. А. Вища математика: Навчально-методичний комплекс для студентів освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»  спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» денної та заочної форм навчання / О. В. Дубініна, Т. А. Махиня– Київ.: Педагогічна думка, 2016. – 204 с.
 2. Дубініна О. В. Методика застосування інформаційних систем та технологій у діяльності педагога навчального закладу: / О. В. Дубініна. – К. : Педагогічна думка, 2016. – 86 с.
 3. Дубініна О. В. Інформаційна культура керівника як чинник вдосконалення управління навчальним закладом [Електронний ресурс] / О. В. Дубініна // Теорія і методика управління освітою. – 2016. – № 1 (17). – Режим доступу : http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-1-17-2016 – Назва з екрана.
 4. Дубініна О. В. Методологічне обґрунтування побудови моделі розвитку інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі / О. В. Дубініна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – № 5 (59). С. 282–289
 5. Дубініна О. В. Інформаційна культура керівника як чинник вдосконалення управління навчальним закладом [Електронний ресурс] / О. В. Дубініна // Теорія і методика управління освітою. – 2016. – № 1 (17). – Режим доступу : http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-1-17-2016 – Назва з екрана.
 6. Дубініна О. В. Методологічне обґрунтування побудови моделі розвитку інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі / О. В. Дубініна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – № 5 (59). С. 282–289 (0,5 д.а.)
 7. Дубініна О. В. Застосування інформаційних систем та технологій у діяльності педагога навчального закладу [Електронний ресурс] / О. В. Дубініна // Теорія і методика управління освітою. – 2017. – № 1(19) 2017. – Режим доступу :  http://umo.edu.ua/elektronne-naukove-fakhove-vidannja-teorija-ta-metodika-upravlinnja-osvitoju –
 8. Дубініна О. В. Формування інформаційної компетентності майбутніх менеджерів у вищому навчальному закладі: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 26-28 квітня 2017 р. Ч.1 – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017 – 2 електрон. опт. диск [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp
 9. Dubinina O.V. Use of information systems and technology in teacher work: Материалы IV Международного научного семинара «Формирование экономики знаний как базиса информационного общества» 29.04–08.05 2017 г. – К. National Academy of Management, 2017 – С.176-178

 

Івкін В.М.

 1. Івкін В. М. Психологічні детермінанти розвитку організаційної культури : монографія [електронний ресурс] / Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер, К. В. Терещенко [та ін.] ; за ред. Л. М. Карамушки. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 288 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/10087/ (Колектив авторів: Карамушка, Л. М.,  Креденцер О. В., Терещенко К. В., Бондарчук О. І., Винославська О. В., Івкін В. М.,  Ковальчук О. С., Лагодзінська В. І., Пенцак К. А.,  Шевченко А. М.)  (12,0 др.а.).
 2. Івкін В. М. Karamushka, L.M. Effects of factors of organizational and personal level on organizational culture types of educational institutions / L.M. Karamushka, K.V. Tereshchenko, V.M. Ivkin  / Організаційна психологія.  Економічна психологія. –  Науковий журнал  [за наук. ред. С.Д. Максименка та Л.М. Карамушки] – Київ: Логос,  – 2015. –  № 3 . – C. (0,5 др.арк.).
 3. Івкін В. М. Maksymenko, S.M. Economic psychology in Ukraine: challenges, trends, prospects / S.M. Maksymenko, L.M. Karamushka, O.V. Kredentser, , V.M. Ivkin //Організаційна психологія.  Економічна психологія. –  Науковий журнал  [ за наук. ред. С.Д. Максименка та Л.М. Карамушки] – Київ: Логос,  – 2015. –  № 3. – C. (0,7 др.арк.)
 4. Івкін В. М. Взаємозв’язок між ставленням персоналу до змін і типом організаційної культури освітніх організацій / В. М. Івкін // Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія: зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л.М., 2015. – Т. 1. – Вип. 41.- С. 43-50.
 5. Івкін В.М. Взаємозв’язок між ставленням персоналу до змін і типом організаційної культури освітніх організацій / В. М. Івкін // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези ІІ Всеукр. конгресу з організаційної та економічної психології (28–30 травня 2015 року, м. Кам’янець-Подільський) / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. – Кам’янець-Подільський, 2015. –  С.21-22. (0,2 др.арк.).
 6. Івкін В. М. KaramushkaL Staff’s tolerance in educational organizations with different types of organizational culture / Liudmyla Karamushka, Kira Tereshchenko, Volodymyr Ivkin // The 17th European Congress of  Work and Organizational Psychology «Respectful and Effective Leadership» (Oslo, Norway 20–23 May 2015). – [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eaw.pg2.at/abstracts/a0250.html?zoom_highlight=Liudmyla+Karamushka   (0,1 др. арк.).
 7. Івкін В. М. Karamushka, Liudmyla. Correlations between staff’s tolerance and components of organizational culture in educational organizations // Liudmyla Karamushka, Kira Tereshchenko, Vladimir Ivkin / Abstracts of the 14th European Congress of Psychology ‘Linking Technology and Psychology: Feeding the Mind, Energy for Life’, Milan, 7-10 July, 2015. – P. 475. – Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.ecp2015.it/wpcontent/uploads/2015/07/ECP-2015-Abstract-Book_upd27jul1.pdf (0,1 др.арк.).
 8. Івкін В. М. Ставлення персоналу до змін та творчий потенціал організації як психологічні детермінанти розвитку організаційної культури закладів освіти / Карамушка Л.М., Терещенко К.В., Креденцер О.В., Івкін В.М., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С. // Досвід України та країн Європейського Союзу у вирішенні актуальних проблем психології в сучасних соціально-політичних умовах: збірник наукових статей / [За редакцією С.Д.Максименка, Л.М. Карамушки, О.В. Креденцер, Ю. Горбанюк]. – Київ-Люблін: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Інститут Наук про Родину і Працю Соціальну Католицького Університету Любліна Яна Павла ІІ. – К.: Логос, 2016. – С. 40-48.
 9. Івкін В.М. Ставлення персоналу до змін та творчий потенціал організації як психологічні детермінанти розвитку організаційної культури закладів освіти / Карамушка Л.М., Терещенко К.В., Креденцер О.В., Івкін В.М., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С. // Досвід України та країн Європейського Союзу у вирішенні актуальних проблем психології в сучасних соціально-політичних умовах: збірник наукових статей / [За редакцією С.Д.Максименка, Л.М. Карамушки, О.В. Креденцер, Ю. Горбанюк]. – Київ-Люблін: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Інститут Наук про Родину і Працю Соціальну Католицького Університету Любліна Яна Павла ІІ. – К.: Логос, 2016. – С. 40-48.
 10. Івкін В.М., Наливайко Г.В. Психологічна готовність менеджерів організацій до управління змінами в організаціях // Науковий вісник УМО Електронне видання К: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. –Випуск 1. – Частина 1. – 344 с. – Електрон.опт. диск. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/naukovij-visnik-umo-vipuski
 11. Ivkin V.Main types of managers' psychological readiness for teaching staff management in educational districts / A. Voznyuk, V. Ivkin // Організаційна психологія. Економічна психологія. – Науковий журнал [За наук. редаг. С. Д. Максименка та Л.М. Карамушки]Київ: Логос,  – 2016. – № 1 (4). – С. 85-91.(0,5 д.а.)
 12. Ivkin V. M. Occupational burnout: the relationships with internal and external professional characteristics of businessmen / L.M. Karamushka, G.V. Gnuskina, V.M. Ivkin // Організаційна психологія. Економічна психологія. –  Науковий журнал  [За наук. редаг. С.Д. Максименка та Л.М. Карамушки]Київ: Логос,  – 2016. –  № 2-3 (5-6). – С. 74-82.  (0,6 д.а.)     
 13. Івкін В. Аналіз основних методів для дослідження соціальної напруженості / Л. М. Карамушка, К. В.Терешенко, О. В.Креденцер, В. М. Івкін, О. С. Ковальчук, В. І. Лагодзінська // Організаційна психологія.
 14. Івкін В.  Ставлення персоналу до змін та творчий потенціал організації як психологічні детермінанти розвитку організаційної культури закладів освіти / Карамушка Л. М., Терещенко К. В., Креденцер О. В., Івкін В. М., Лагодзінська В. І., Ковальчук О. С// Досвід України та країн Євронейського Союзу у вирішенні актуальних проблем психології в сучасних соціально-політичних умовах: збірник наукових статей /[За редакцією С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, О. В. Креденцер, Ю. Горбанюк]. – Київ-Люблін: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Інститут Наук про Родину і Працю Соціальну Католицького Університету Любліна Яна Павла ІІ. – К.: Логос, 2016. – С.40-49. (0,7 д.а.)
 15. Ivkin V. M.  The Role of Teaching Staff’s Tolerance in the Development of Students’ Tolerance / L.M. Karamushka, K.V. Tereshchenko, O.V. Kredentser, V.M. Ivkin // International Conference on Classroom, School, Society and  Student Development, 18-19 June, Shanghai, China, - С.16-23. (0,6 д.а.)
 16. Івкін В. М. Ободзінська І.В. Проектна діяльність студентів як метод навчання у вищому навчальному закладі / В. М. Івкін, І. В. Ободзінська // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів (Київ, 30 березня 2016 р.). – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – С. 86-88. –1 електрон. опт. диск [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/zbirn_tez_1_2.pdf.
 17. Івкін В. М., Наливайко Г. В. Психологічна готовність менеджерів організацій до управління змінами в організаціях // Науковий вісник УМО Електронне видання К: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. –Випуск 1. – Частина 1. – 344 с. – Електрон.опт. диск. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/naukovij-visnik-umo-vipuski
 18. Івкін, В. М., Наливайко, Г. В. «Особливості діяльності освітніх організацій в умовах суспільних трансформацій» /В. М. Івкін, Г. В. Наливайко // Теорія і методика управління освітою. – 2017. – № 1(19) 2017. – Режим доступу :  http://umo.edu.ua/elektronne-naukove-fakhove-vidannja-teorija-ta-metodika-upravlinnja-osvitoju –
 19. Івкін В.М., Наливайко Г.В. Психологічна готовність менеджерів організацій до управління змінами в організаціях // Науковий вісник УМО Електронне видання К: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. –Випуск 1. – Частина 1. – 344 с. – Електрон.опт. диск. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/naukovij-visnik-umo-vipuski
 20. Івкін В. М., Наливайко, Г. В. «Особливості діяльності освітніх організацій в умовах суспільних трансформацій» /В. М. Івкін, Г. В. Наливайко // Теорія і методика управління освітою. – 2017. – № 1(19) 2017. – Режим доступу :  http://umo.edu.ua/elektronne-naukove-fakhove-vidannja-teorija-ta-metodika-upravlinnja-osvitoju –

 

Наливайко Г. В.

 1. Івкін В.М., Наливайко Г.В. Психологічна готовність менеджерів організацій до управління змінами в організаціях // Науковий вісник УМО Електронне видання К: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. –Випуск 1. – Частина 1. – 344 с. – Електрон.опт. диск. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/naukovij-visnik-umo-vipuski
 2. Івкін В. М., Наливайко, Г. В. «Особливості діяльності освітніх організацій в умовах суспільних трансформацій» /В. М. Івкін, Г. В. Наливайко // Теорія і методика управління освітою. – 2017. – № 1(19) 2017. – Режим доступу :  http://umo.edu.ua/elektronne-naukove-fakhove-vidannja-teorija-ta-metodika-upravlinnja-osvitoju –
 3. Наливайко, Г. В. «Розвиток самоосвітньої компетентності вчителів початкових класів у міжкурсовий період  підвищення кваліфікації» / Г. В. Наливайко  / Матеріали IІ всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», 28 квітня 2017 року, м. Київ

Вініченко А. А.

 1. Вініченко А. А. Зміни в духовних академіях російської імперії під час реформ Олександра ІІ 50-60 років ХІХ ст. / А. А. Вініченко// Scientific Journal «Science Rise».

 

Дивак В. В.

 1. Дивак В. В. Правила техніки безпеки при користуванні спортивним знаряддям на ігрових та спортивних майданчиках, під час рухливих ігор та забав / В. В. Дивак : зб. наук. пр. Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту.

 

Хасіневич С. Ю.

 1. Хасіневич С. Ю. Методичні аспекти формування математичної компетентності в системі фахової підготовки економістів /С. Ю. Хасіневич// «Вища школа».

Штангей С. В.

 1. Штангей С. В. Становлення післядипломної освіти ХХІ ст.. в Україні як об’єкта наукових досліджень /С. В. Штангей// Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. – К. : Атогол, 2015 – С.195-203.
 2. Штангей С. В. Стандартизація в системі післядипломної педагогічної освіти як проблема педагогіки / С. В. Штангей// Науковий журнал ScienceRise. Спецвипуск «Педагогічна освіта». – №6/5(11), 2015. – С.31–36.
 3. Штангей С. В. Визначення зацікавлених осіб проекту. Науковий вісник УМО квітень 2016 р./ Режим доступу – http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-30
 4. Штангей С. В. Здійсненість проекту, як один з етапів формулювання проектного циклу. Науковий вісник УМО квітень 2016 р./ Режим доступу – http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-30
 5. Штангей С. В. Сучасні тенденції розвитку системи управління проектами / С. В. Штангей // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів (Київ, 30 березня 2016 р.). – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – С. 86-88. –1 електрон. опт. диск [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/zbirn_tez_1_2.pdf
 6. Штангей С.В. Сучасні підходи до формування професійної мобільності майбутніх агрономів / С.В. Штангей // Науковий вісник, вип.766. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 234 с.
 7. Штангей С. В. Підготовка менеджерів освіти до управління соціально-педагогічними проектами: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 26-28 квітня 2017 р. Ч.1 – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017 – 2 електрон. опт. диск [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp
 8. Штангей С. В., Больба А. П. Комп’ютерно орієнтовані технології та засоби навчання в системі вищої освіти [Електронний ресурс] / С. В. Штангей, А. П. Больба // Науковий вісник УМО Серія «Педагогіка». – 2017. – Випуск 3 (2017) – Режим доступу : http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-1-17-2016 – Назва з екрана
 9. Штангей С.В., Рекун А. М. Розвиток професійної культури фахівців з управління проектами в умовах магістратури [Електронний ресурс] / А. М. Рекун // Науковий вісник УМО Серія «Педагогіка». – 2017. – Випуск 3 (2017) – Режим доступу : http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-1-17-2016 – Назва з екрана
 10. Штангей С. В., Підготовка менеджерів освіти до управління соціально-педагогічними проектами [Електронний ресурс] / С. В. Штангей, // Науковий вісник УМО Серія «Економіка та управління». – 2017. – Випуск 3 (2017) – Режим доступу : http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-1-17-2016 – Назва з екрана
 11. Штангей С.В., Карпачева Т. Ю. Структурно-компонентний аналіз підготовленості менеджерів освіти до управління соціально-педагогічними проектами [Електронний ресурс] / Т. Ю. Карпачева // Науковий вісник УМО Серія «Педагогіка». – 2017. – Випуск 3 (2017) – Режим доступу : http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-1-17-2016 – Назва з екрана

 

Стасюк Н. В.

 1. Стасюк Н. В. Структурно-синтаксичні особливості мовленнєвого акту заклику / Н. В. Стасюк // «Наукові записки» Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. (Серія «Філологічні науки») – Ніжин, 2015. – № 4. – С. 189–197.
 2. Stasiuk N. V. Pragmalinguistic categories of choice and verbal influence / N. V. Stasiuk // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. Section 4. Linguistics. – Austria, Vienna : «East West» Assotiation for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2015 (January-February). – № 1 – 2. – S. 60 – 63. – ISSN 2310-5593.
 3. Стасюк Н. В. Специфіка вибору мовних засобів для вираження політичного заклику / Н. В. Стасюк // Розвиток сучасної освіти і науки : результати, проблеми, перспективи : тези ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [«Мовознавство»], (Дрогобич, 26–27 берез. 2015 р.) / М-во осв. і науки Укр., Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка., Рада молодих вчених.  – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 145–146.
 4. Стасюк Н. В. Агітаційне політичне повідомлення у прагмалінгвістичному аспекті / Н. В. Стасюк // Молодь : освіта, наука, духовність: тези доп. ХІІ Всеукр. наук. конф. студ. і молодих учених / Секція 3. Українознавство – основа філологічної освіти та формування духовності : історія та сучасність, (Київ, 21–22 квіт. 2015 р.) / М-во осв. і науки Укр., Відкр. міжнар. ун-т розв. люд. «Україна», Студ. наук. тов.-во, Всеукр. Молод. громад. Орг.. студентів-інвалідів «Гаудеамус». – К. : Ун-т «Україна», 2015. – Ч. 1. – С. 178–180.
 5. Стасюк Н. В. Агітаційне повідомлення як форма політичної комунікації: [текст] / Н. В. Стасюк // «Сучасна філологія: теорія і практика» : Мат-ли ІІ Міжнар. наук.-практ. конф-ї (м. Одеса, 18-19 березня 2016 р.). // Секція 1. Українська мова та література. — Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 34-37.
 6. Стасюк Н. В. Засоби вираження політичного заклику на морфологічному рівні української мови / Н. В. Стасюк // Z 40 Zbior artykułow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Filologia, literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Nauka wczoraj, dziś, jutro» (28.02.2016 ) / Sekcja 22. Filologię.- Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. ≪Diamond trading tour≫, 2016. - 108 str. – Str. 80 – 82. ISBN : 978-83-65207-72-2
 7. Стасюк Н. В. Ілокутивна сила заклику / Н. В. Стасюк // Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад: Програма ІІ Всеукр. наук-практ. коф.-ї / Секція 1. Загальнотеоретичні і прикладні проблеми розвитку безперервної освіти (Київ, 25.05.2016 р.). – К. : НАУ, 2016. – С.
 8. Стасюк Н. В. Ілокутивний акт та ілокутивна сила як взаємопов’язані прагмалінгвістичні категорії аналізу мовленнєвого акту. Актуальные научные исследования в современном мире: XVI Междунар. научн. конф. (26-27 июля 2016г.). – Сб. научных трудов. – Секция : Филологические науки. – Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Вып. 8(16). – Ч. 2. – С. 147-150.
 9. Стасюк Н. В.Лексичні засоби мовленнєвого впливу на особистість у професійній діяльності фахівців з управління персоналом у контексті суспільно-політичних трансформацій в Україні / Н. В. Стасюк // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів (Київ, 30 березня 2016 р.). – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – С. 86-88. –1 електрон. опт. диск [електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/zbirn_tez_1_2.pdf.
 10. Стасюк Н. В. Прагмалінгвістичні чинники мовної організації менеджера – Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Суми 16-17 листопада 2016р.). – Суми: ФОП Цема С.П.; 2016 р. – С.187 – 190
 11. Стасюк Н. В. Прагмалінгвістичні особливості професійної діяльності фахівця з управління персоналом / Н. В. Стасюк //  Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Лінгвістика» : Зб. наук. праць. – Вип. 25. – Херсон : ХДУ, 2016. – С. 139-143