Наукові публікації

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

Алейнікова О. В.

 1. Алейнікова О. В. Управління проектами: вітчизняний і зарубіжний досвід: [монографія] / Під ред.С. Чернова, В. Воронкової, А. Двігун, О. Сосніна, A. Chmieliauskas, E. Vaiginiene, A. Pilkaite, V. Viliunas. – Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2015,  – С. 95–116.
 2. Алейнікова О. В. Управління інтелектуальними активами у проектному менеджменті /О.В. Алейнікова// Теорія і методика управління освітою. – К.: УМО. – 2015. – № 2 (16). – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_18/pdf.
 3. Алейнікова О. В. Особливості стратегії інноваційного  управління освітньою системою / О. В. Алейнікова// Науковий журнал ScienceRise. Спецвипуск «Педагогічні науки». – № 4/5(9), 2015. – С. 8–12.
 4. Алейнікова О.В. Специфіка проектного підходу реалізації  виробничих та управлінських освітніх інновацій  /О.В. Алейнікова// «Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. пр.; Випуск 15; / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава: ТОВ «Фірма Техсервіс», 2015. – С. 50–55 (Серія «Педагогічні науки»).
 5. Алейникова Е. В. Современные аспекты управления инновационными проектами. Инновационнаяэкономика в условиях глобализации: современные тенденции и перспективы / Е. В. Алейникова// [электронный ресурс] : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 16–17 апр. 2015 г. / Междунар. ун-т «МИТСО»; редкол.: Ю. Ю. Королев (гл. ред.) и [др.]. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2015. – С.340–342.
 6. Алейнікова О. В. Стратегії формування інвестиційних ресурсів фінансування сільськогосподарських підприємств / О. В. Алейнікова//  Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки: проблеми, пріоритети, перспективи: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 29-30 жовтня 2015 р. : В 2 т. – Том – 1. – Дніпропетровськ: Типографія «Стандарт» (ПП Бойко В.В.), 2015. – С. 147–149.
 7. Алейнікова О. В. Вплив державних інститутів на систему економічної безпеки в умовах глобалізаційних змін / О. В. Алейнікова// «Удосконалення механізмів інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України за умов глобалізації»:матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., ЗДІА 19–20 листопада, 2015 (ел.збірник).

 

Букорос Т.О

 1. Букорос Т. О. Довіра як стратегічний владний ресурс та цінність, газета «Освіта».
 2. Букорос Т. О. Невизначеність як фактор політичних змін /Т. О. Букорос // Наук. пр. : Науково-методичний журнал. – Вип. 248. Т. 260. – Політологія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С. 38-41.
 3. Букорос Т. О. Невизначеність як фактор політичних змін // Тези докл. Міжнар. наук.-практ. конф. «Ольвийский форум – 2015: Стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» (5-7 червня 2015 р., м. Миколаїв,). – 2015. – C.107–108.
 4. Букорос Т. О. Децентралізація та розвиток місцевої демократії на Миколаївщині: регіональні особливості / Т. О. Букорос//  Матеріали всеукр. наук.-метод. конф. 2 жовтня 2015 р «Миколаївщина і Північне Причорномор'я: історія і сучасність». до 95-ї річниці створення Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова» – [електронний ресурс]. Режим доступу: http://conference.nuos.edu.ua/catalog/lectures;jsessionid=42fde1be4c219ffe6ea650505328?conferenceId=32304.

 

Івкін В.М.

 1. Івкін В. М. Психологічні детермінанти розвитку організаційної культури : монографія [електронний ресурс] / Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер, К. В. Терещенко [та ін.] ; за ред. Л. М. Карамушки. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 288 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/10087/ (Колектив авторів: Карамушка, Л. М.,  Креденцер О. В., Терещенко К. В., Бондарчук О. І., Винославська О. В., Івкін В. М.,  Ковальчук О. С., Лагодзінська В. І., Пенцак К. А.,  Шевченко А. М.)  (12,0 др.а.).
 2. Івкін В. М. Karamushka, L.M. Effects of factors of organizational and personal level on organizational culture types of educational institutions / L.M. Karamushka, K.V. Tereshchenko, V.M. Ivkin  / Організаційна психологія.  Економічна психологія. –  Науковий журнал  [за наук. ред. С.Д. Максименка та Л.М. Карамушки] – Київ: Логос,  – 2015. –  № 3 . – C. (0,5 др.арк.).
 3. Івкін В. М. Maksymenko, S.M. Economic psychology in Ukraine: challenges, trends, prospects / S.M. Maksymenko, L.M. Karamushka, O.V. Kredentser, , V.M. Ivkin //Організаційна психологія.  Економічна психологія. –  Науковий журнал  [ за наук. ред. С.Д. Максименка та Л.М. Карамушки] – Київ: Логос,  – 2015. –  № 3. – C. (0,7 др.арк.)
 4. Івкін В. М. Взаємозв’язок між ставленням персоналу до змін і типом організаційної культури освітніх організацій / В. М. Івкін // Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія: зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л.М., 2015. – Т. 1. – Вип. 41.- С. 43-50.
 5. Івкін В.М. Взаємозв’язок між ставленням персоналу до змін і типом організаційної культури освітніх організацій / В. М. Івкін // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези ІІ Всеукр. конгресу з організаційної та економічної психології (28–30 травня 2015 року, м. Кам’янець-Подільський) / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. – Кам’янець-Подільський, 2015. –  С.21-22. (0,2 др.арк.).
 6. Івкін В. М. KaramushkaL Staff’s tolerance in educational organizations with different types of organizational culture / Liudmyla Karamushka, Kira Tereshchenko, Volodymyr Ivkin // The 17th European Congress of  Work and Organizational Psychology «Respectful and Effective Leadership» (Oslo, Norway 20–23 May 2015). – [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eaw.pg2.at/abstracts/a0250.html?zoom_highlight=Liudmyla+Karamushka   (0,1 др. арк.).
 7. Івкін В. М. Karamushka, Liudmyla. Correlations between staff’s tolerance and components of organizational culture in educational organizations // Liudmyla Karamushka, Kira Tereshchenko, Vladimir Ivkin / Abstracts of the 14th European Congress of Psychology ‘Linking Technology and Psychology: Feeding the Mind, Energy for Life’, Milan, 7-10 July, 2015. – P. 475. – Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.ecp2015.it/wpcontent/uploads/2015/07/ECP-2015-Abstract-Book_upd27jul1.pdf (0,1 др.арк.).

 

Вініченко А. А.

 1. Вініченко А. А. Зміни в духовних академіях російської імперії під час реформ Олександра ІІ 50-60 років ХІХ ст. / А. А. Вініченко// Scientific Journal «Science Rise».

 

Дивак В. В.

 1. Дивак В. В. Правила техніки безпеки при користуванні спортивним знаряддям на ігрових та спортивних майданчиках, під час рухливих ігор та забав / В. В. Дивак : зб. наук. пр. Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту.

 

Хасіневич С. Ю.

 1. Хасіневич С. Ю. Методичні аспекти формування математичної компетентності в системі фахової підготовки економістів /С. Ю. Хасіневич// «Вища школа».

Штангей С. В.

 1. Штангей С. В. Становлення післядипломної освіти ХХІ ст.. в Україні як об’єкта наукових досліджень /С. В. Штангей// Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. – К. : Атогол, 2015 – С.195-203.
 2. Штангей С. В. Стандартизація в системі післядипломної педагогічної освіти як проблема педагогіки / С. В. Штангей// Науковий журнал ScienceRise. Спецвипуск «Педагогічна освіта». – №6/5(11), 2015. – С.31–36.

 

Стасюк Н. В.

 1. Стасюк Н. В. Структурно-синтаксичні особливості мовленнєвого акту заклику / Н. В. Стасюк // «Наукові записки» Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. (Серія «Філологічні науки») – Ніжин, 2015. – № 4. – С. 189–197.
 2. Stasiuk N. V. Pragmalinguistic categories of choice and verbal influence / N. V. Stasiuk // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. Section 4. Linguistics. – Austria, Vienna : «East West» Assotiation for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2015 (January-February). – № 1 – 2. – S. 60 – 63. – ISSN 2310-5593.
 3. Стасюк Н. В. Специфіка вибору мовних засобів для вираження політичного заклику / Н. В. Стасюк // Розвиток сучасної освіти і науки : результати, проблеми, перспективи : тези ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [«Мовознавство»], (Дрогобич, 26–27 берез. 2015 р.) / М-во осв. і науки Укр., Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка., Рада молодих вчених.  – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 145–146.
 4. Стасюк Н. В. Агітаційне політичне повідомлення у прагмалінгвістичному аспекті / Н. В. Стасюк // Молодь : освіта, наука, духовність: тези доп. ХІІ Всеукр. наук. конф. студ. і молодих учених / Секція 3. Українознавство – основа філологічної освіти та формування духовності : історія та сучасність, (Київ, 21–22 квіт. 2015 р.) / М-во осв. і науки Укр., Відкр. міжнар. ун-т розв. люд. «Україна», Студ. наук. тов.-во, Всеукр. Молод. громад. Орг.. студентів-інвалідів «Гаудеамус». – К. : Ун-т «Україна», 2015. – Ч. 1. – С. 178–180.