Наукові публікації

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

 

Алейнікова О.В., Дубініна О.В., Ковтун О.А., Бережна Г.В., Івкін В.М., Вініченко А.А., Шмагун А.В. та ін. Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління проєктами: кол. монографія / заг. ред. Є.Г. Карташова, О.В. Дубініної. Київ: НАПН України ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2021. 396 с.

КАРТАШОВ Євген Григорович

Scopus:

1. Kurulo V., Kurylo L., Zhovnirchyk Y., Kartashov Y. The development of the insurance market of Ukraine amid the global trends in insurance. Investment Management and Financial Innovations.  Volume 14, Issue 1, May 2017. pp. 211-216. URL: https://www.businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations/issue-249/the-development-of-the-insurance-market-of-ukraine-amid-the-global-trends-in-insurance

2. Andriushchenko, K., Tepliuk, M., Sahaidak, M.,  Kartashov, E.,  Pivovarov, K., Kutashev, I., Voronina, Y., Domina, O., Kuchai, O. Management of the mental resources of the enterprise. International Journal of Management (IJM). Vol. 11, Issue 6, June 2020, pp. 52–64.  ISSN Print: 0976-6502 and ISSN Online: 0976-6510; Journal Impact Factor (2020): 10.1471 Calculated by GISI (www.jifactor.com)

3. Andriushchenko K., Rozhko O., Tepliuk M., Semenyshyna I., Kartashov E., Liezina A. Digital Literacy Development Trends in the Professional Environment. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. Vol. 19, № 7, July 2020, pp. 55-79. DOI: https://doi.org/102 6803/ijUer.19JA

Фахові видання:

1. Карташов Є. Г. Механізми реалізації екологічного оподаткування та страхування. Публічне урядування: збірник. № 4(9). вереснь 2017.  К. : ПрАТ «ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом». URL: http://vadnd.org.ua/app/uploads/2017/09/Публічне-урядування-4-9_укр-2.pdf

2. Карташов Є.Г. Розвиток міжнародних стандартів в системі природокористування та охорони навколишнього середовища. Державне управління : удосконалення та розвиток. 2017. № 7. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1074

3. Карташов Є.Г. Розвиток проектів відтворення екологічного потенціалу регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 11. С. 87 – 90.

4. Kartashov E. G. Territorial community development projects: domestic and foreign experiences. Public management : collection. № 5 (10). December 2017.  Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. P. 137-147.

5. Карташов Е. Γ. Децентралізація влади та перспективи розвитку регіональних стратегій (на прикладі Київської області та Мазовецького воєводства). Теорія і методика управління освітою. 2017. № 1(19) 2017. URL :  http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-119-2017

6. Карташов Є.Г. Обмежена децентралізація у Хорватії: здобутки та прорахунки. Гілея: науковий вісник. К., 2017. Вип. 127.  С. 396-398. URL : http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=152

7. Карташов Є. Г. Інструментарій підвищення ефективності природокористування. Економіка та держава. 2017. № 6. С. 10 - 12.

8. Карташов Є. Г. Механізми реалізації екологічного оподаткування та страхування. Публічне урядування: Наукове видання. 2017. № 4 (9). URL :  http://vadnd.org.ua/app/uploads/2017/09/Публічне-урядування-4-9_укр-2.pdf

9. Карташов Є. Г. Розвиток міжнародних стандартів в системі природокористування та охорони навколишнього середовища. Державне управління : удосконалення та розвиток. 2017. № 7. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1074

10. Карташов Є. Г. Розвиток проектів відтворення екологічного потенціалу регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 11. С. 87 - 90.

11. Карташов Є.Г. Mechanisms for implementation of environmental taxes and insurance. Public manаgement (Публічне урядування). Kyiv: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. № 4 (9). С. 115-123.

12. Kartashov E. G. European lessons of decentralization. Public management : collection. № 1 (11). January 2018. Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2018. Р. 158-166.

13. Карташов Є. Г. Особливості впровадження моделей управління проектами у державному секторі.  Вісник післядипломної освіти. Серія : Управління та адміністрування. 2019. Вип. 8. С. 10-21.

14. Still A., Kartashov E., Zalizniuk V., Vilgin E., Tubolets I. The role of public governance of the security level  of socio-economic development of regions. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2021. Т. 6. № 41. С. 448-457.  DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v6i41.251473

Монографії:

1. Карташов Є. Г. Державне управління стійкістю регіональних еколого-економічних систем: теорія методологія практика: монографія. К.: ТОВ «ДКС Центр», 2015. 378 с.

2. Карташов Є.Г. Децентралізаційна реформа в Україні у контексті європейської інтеграції: монографія. Київ : Освіта України, 2018. 250 с.

Підручники та навчальні посібники:

1. Карташов Є.Г. Проектний підхід в публічному управлінні : навчальний посібник. Київ : Освіта України, 2018. 302 с.

2. Державне та регіональне управління : підручник / Є. Г. Карташов, В. В. Євдокимов, І.О. Драган, О.І. Дацій та ін.; за заг. ред. Є. Г. Карташова. Київ : Освіта України, 2019. 248 с.

3. Основи публічного управління та антикорупційна діяльність: навчальний посібник / Карташов Є. Г., Миколаєць А. П., Антонов А. В., Драган І. О., Дацій Н. В. та ін. Київ : Освіта України, 2020. 308 с.

4. Управління державним сектором економіки : навчальний посібник / Є Г. Карташов, І.О. Драган, Н В. Дацій, О В. Чумак, А.В. Антонов, І І. Туболець, В.В. Іванюта, О.В. Алейнікова; за заг. ред. професора Є.Г. Карташова. Київ : Освіта України, 2021. 330 с.

Інші публікації:

1. Карташов Є.Г. Правове регулювання управління міськими агломераціями в Україні. Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості : збірник тез доповідей. К.: 2019. С. 155-158.

 

ДЕГТЯРЬОВА Ія Олександрівна

Scopus:

1. Demikhov O.I., Shipko A.F., Heera Harpreet Singh, Najar Saleh, Shklyar S.P., Dehtyarova I.O. Intersectoral component of the healthcare management system: Regional programs and assessment of the effectiveness of prevention of bronchopulmonary dysplasia. TIBB JURNALI : Azerbaijan journal. АТJ, 2020, №2, 88-96. URL: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/26869/1/ATJ_2_2020_39.pdf

2. Barchan G., Demikhov O., Cherkashyna L., Dehtyarova I., Demikhova N. A complex of regional ecological and medico-social factors: evaluation of dysplastic dependent pathology of the bronchopulmonary system. Polish Medical Journal - Polski merkuriusz lekarski : organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. 2020. № XLVIII (283).  P. 49-54. URL:  http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/25849

3. Demikhov, O., Dehtyarova, I., Rud, O., Khotyeev, Y., Kuts, L., Cherkashyna, L., Demikhova, N., & Orlovskiy, A. (2020). Arterial hypertension prevention as an actual medical and social problem. Bangladesh Journal of Medical Science, 19(4), 722–729. DOI: https://doi.org/10.3329/bjms.v19i4.46632

4. Demikhov O., Dehtyarova I., & Demikhova N. Actual aspects of public health policy formation on the example of Ukraine // Bangladesh Journal of Medical Science 19 (3): 358-364, 2020. DOI: https://doi.org/10.3329/bjms.v19i3.45850

Web of Science:

1. Horbliuk S., Dehtiarova I. Approaches to urban revitalization policy in light of the latest concepts of sustainable urban development // Baltic Journal of Economic Studies.  Vol. 7 No. 3, 2021.C. 46–55.

Фахові видання:

1. Сокіл В.В., Дегтярьова І.О. Сутність фінансової конкурентоспроможності регіону як об’єкта публічного управління. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України: наук. журнал. 2017. № 1. C. 76-84.

2. Деміхов О. І., Дегтярьова І.О.  Теоретико-методологічні та практичні аспекти формування й розвитку в Україні моделі публічної житлової політики. Збірник наукових  праць  Національної  академії  державного управління при Президентові України / за заг. ред. А. П. Савкова. Київ : НАДУ, 2017. Вип. 2. С. 22-44.

3. Деміхов О. І., Дегтярьова І.О.  Розвиток організаційно-правових засад застосування цифрових технологій у сфері громадського здоров’я.  Збірник наукових праць Національної  академії  державного управління при Президентові України.  Вип. 1/2020. С.80-87.  

4. Савков А.П., Дегтярьова І.О. Удосконалення освітньо-професійних програм у галузі публічного управління та адміністрування в контексті забезпечення сталого розвитку. Збірник наукових праць Національної  академії  державного управління при Президентові України / за заг. ред. А.П. Савкова. К.: НАДУ, 2020. С. 15-20.

5. Горблюк С.А., Дегтярьова І.О. Модель міста як об’єкта ревіталізації. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України: наук. журнал 2020. № 3. C. 59-66.

6.   Репп Г.І. Вакуленко В.М., Дегтярьова І.О. Механізми багаторівневої кластерної політики: сутність, типи та змістові складові. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ. Вип. 2(83). Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2021. С.97-103.

7. Мельник Т.О. Дегтярьова І.О. Спеціальні компетентності фахівців, які здійснюють інформаційно-аналітичне забезпечення публічного управління регіональним розвитком. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 18. С. 72–77.

8. Horbliuk S., Dehtiarova I. Approaches to urban revitalization policy in light of the latest concepts of sustainable urban development. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 7 No. 3. 2021. C. 46–55. URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/1185

Підручник:

1. Дегтярьова І.О. Інновації в муніципальному управлінні // Місцеве самоврядування: підручник / за ред. В.М. Вакуленка, Ю.Ф. Дехтяренка, В.С. Куйбіди. Київ : НАДУ, 2019. 672 с. (авт. С.191-200,  426-439 ).

Інші публікації:

1. I. Dehtyarova, G. Repp. Models of development of territories of the state and methodological aspects of their elaboration. Kobe Gakuin Economic papers of the Economic society of Kobe Gakuin University, Kobe, Japan. № 1–2. Vol. 49. 2017. p. 73–85.

2. Дегтярьова І.О. Становлення багаторівневого врядування: наук. доповідь // Реформа системи державного управління та місцевого самоврядування в Україні: стан, виклики та перспективи здійснення:  наук. доп. / авт. кол. ; за заг. ред. В.С. Куйбіди. Київ НАДУ, 2018. С. 146-156.

 

ДІДЕНКО Ніна Григорівна

Web of Science:

1. Nina Didenko, Alina Pomaza-Ponomarenko,, Stanislav Poroka , Oleksiy Verbitski. Ways of development of institutional system of public administration of social security of Ukrainian regions. Scientific and practical international conference: Public Administration in the 21st Century: Problems and Development Prospects. 20 November 2020. DOI:  http://doi.org/10.5281/zenodo.4274598 

Фахові видання

1. Діденко Н.Г. Формування ефективної системи освітніх послуг як складова реформи місцевого самоврядування. Вісник післядипломної педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Серія «Управління та адміністрування». №  (32).  2017. С. 21-29.

2. Діденко Н.Г. Системний та андрагогічний підходи в системі професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Вісник Донецького державного університету управління.  Серія «Державне управління». №3 (76). 2017. С.70-76.

3. Діденко Н.Г. Європейська підтримка внутрішньо переміщених осіб в Україні. Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін: зб. наук. праць Донецького державного університету управління.  Серія «Державне управління». Маріуполь, ДонДУУ, 2017. Т. ХVIІІ, Вип. 302. С. 150-167.

4. Діденко Н.Г. Концептуальні засади публічної політики зайнятості в Україні в контексті євроінтеграції та реалізації Угоди про асоціацію. Економіка і держава (серія «Державне управління»). 2018. № 5. С. 75-79.

5. Діденко Н.Г., Зелинська Н.Є. Управління людськими ресурсами в органах державної влади в сучасному науковому дискурсі. Економіка і держава (серія «Державне управління»). 2018. № 7. С. 38-43.

6. Діденко Н.Г. Управлінські аспекти соціального захисту українських мігрантів, що працюють в країнах ЄС. Економіка і держава (серія «Державне управління»). 2019. № 1 (9). С. 16-23.

7. Діденко Н.Г., Сандрачук Я.В. Актуальні проблеми захисту прав, свобод та інтересів громадян  у публічно-правовій сфері. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія: "Державне управління". Маріуполь, ДонДУУ, 2019. Т. ХX. Вип. 312. C. 68-81.

8. Діденко Н.Г., Адаманова А.В. Проблеми міграційного процесу в країнах ЄС. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія: "Державне управління". Маріуполь, ДонДУУ, 2019. Т. ХX. Вип. 310. C. 27-39.

9. Діденко Н.Г. Європейський досвід державної підтримки розвитку малого та середнього підприємництва в контексті глобальних змін. Державно-управлінські студії. 2019. № 4.  URL: www: ipk.edu.ua.

10. Діденко Н. Г.  Формування державної освітньої політики щодо змісту діяльності викладачів у контексті модернізації вищої освіти. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць.  Серія «Соціальні та поведінкові науки»: Публічне управління. 2020. Вип. 11(40). С. 165–178.

11. Діденко Н.Г. Вплив сучасної парадигми публічного управління на вироблення та прийняття управлінських рішень. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. Серія «Соціальні та поведінкові науки»: Публічне управління. 2020. Вип. 13(22). С. 139–152.

12. Діденко Н.Г., Глагович М.В. Повноваження Кабінету міністрів України, функції та відповідальність. Інвестиції: практика та досвід. 2021. Вип. 7. С. 91- 97.

13. Потапенко А.Г., Діденко Н.Г. Вплив державного управління на кадрову політику дипломатичної служби. Інвестиції: практика та досвід. 2021. Вип. 20. С. 109-115.

14. Чернецький С., Чечель А., Діденко Н., Грицишин Д., Малишев К. Фінансування проектів електронного урядування у країнах Європейського союзу та Україні. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Том 4. № 39 (2021). С. 68-76.  DOI: https://doi.org/10.18371/.v4i39.238799

Навчальні посібники:

1. Діденко Н.Г. Прояви корупції в системі освіти: запобігання та протидія: навч.-мет. посіб. 2-ге вид. перероб. та доп. / К.А. Бабенко, Н.Г. Діденко, М.В. Кондрашова, С.Ж. Лазаренко, О.Г. Хремлі, Н.І. Яковець. К.:МП «Леся», 2016. 236 с.

2. Діденко Н.Г. Бібліографія публічного управління та адміністрування: навчально-методичний посібник / за наук. ред. д. н. держ. упр. Р. В. Войтович та П. В. Ворони. К., 2018. 474 с.

3. Діденко Н.Г. Методологія вироблення та прийняття управлінських рішень: навчальний посібник. Київ, 2019. 134 с.

Монографії

1. Діденко Н.Г. Інноваційні підходи до освіти фахівців у сфері публічного управління та адміністрування. Освіта дорослих в перспективі змін: інновації, технології, прогнози: колективна монографія / За заг. редакцією А. Василюк, А. Стоговського. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. С. 225-242.

2. Діденко Н.Г. Розвиток транскордонного співробітництва між Україною та країнами європейського союзу: сучасний стан та перспективи взаємодії. Проблеми та перспективи розвитку державного управління в умовах реформування: колективна монографія / Заг. ред. Чечель А.О., Хлобистов Є.В. Бельско-Бяла (Польща): Вища школа економіки та гуманітаристики, 2017. С. 106-129.

3. Діденко Н.Г. Пріоритетні напрями державної політики щодо вирішення гуманітарних проблем внутрішньо переміщених осіб в контексті соціально-економічного розвитку територій. Формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в умовах системних криз в Україні: монографія / за заг. ред. О.В. Балуєвої: Донецький державний університет управління. Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов, 2017. Т.2. С. 202-235, С. 242-259

4. Діденко Н.Г. Європейські стандарти публічного управління у сфері зайнятості. Ринок праці та зайнятість в Україні: реалії та перспективи: колективна монографія / За наук. ред. С. Кожем’якіної, С. Калініної. К. : ІПК ДСЗУ, 2018. С. 349-363.

5. Діденко Н.Г. Державно-управлiнськi аспекти пiдтримки внутрiшньо перемiщених осiб у вимiрi соцiальної безпеки. Формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в умовах системних криз в Україні: монографія / за заг. ред. О. В. Балуєвої; Донецький державний університет управління. Кривий Ріг: Вид. Р. А. Козлов, 2018. Т. 3. С. 7-29.

6. Діденко Н.Г. Вплив глобалізаційних процесів на становлення належного врядування в Україні. Публічне управління в умовах інституційних змін: колективна монографія / За наук. редакції д. держ. упр. Р. В. Войтович та П.В. Ворони. Київ, 2018. С. 37-60.

7. Філософсько-психологічні проблеми соціальної взаємодії в системі сучасного управління: колективна монографія / за заг. ред. Н.Г.Діденко. Маріуполь: ДонДУУ, 2019. 179 с. Розділи 1,6,7.

8. Діденко Н.Г. Державне регулювання водопостачання Донецької області під час збройного конфлікту на Сході України. Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку: національний та регіональний аспект : монографія / за заг. ред. О. В. Балуєвої ; Донецький державний університет управління. Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2020. С. 119- 134.

9. Діденко Н.Г. Публічне управління у сфері зайнятості в Україні у контексті євроінтеграції: проблеми, ефективність, інноваційність, результативність: колективна монографія / за наук. ред. д. держ. упр. Р. В. Войтович та К.В. Дубич. Київ, 2020. 480 с. Розділ ІІІ. Європейська практика стимулювання зайнятості населення 3.1. Структура та практика реалізації політики зайнятості в ЄС. С. 151-176. 3.3. Реформування ринку праці та стимулювання зайнятості у країнах Європи. С. 188-212

Навчально-методичні посібники:

1. Бібліографія публічного управління та адміністрування: навчально-методичний посібник / за наук. ред. д. н. держ. упр. Р. В. Войтович та П. В. Ворони. К., 2018. С. 53-91.

Інші публікації:

1. Діденко Н.Г. Європейський досвід забезпечення якості вищої освіти: проблеми та можливості адаптації в Україні. Management of higher education quality: problems and prospects [collection of scientific papers: edited of Victor Oliynyk]. London: IASHE, 2017. P.82-83

2. Диденко Н.Г., Циган В.В. Правовые аспекты государственно-частного партнерства в сфере профессионально-технического образования. LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR Publicaţie ştiinţifico-practică. №. 4-5 (340-341). 2020. PР. 52-56.

3. Діденко Н.Г. Розвиток малого та середнього підприємництва в умовах децентралізації. Науково-практичне забезпечення надання публічних послуг в умовах децентралізації: зб. матер. доповідей та тез ІІІ-ої Всеукраїнської інтернет-конференції, Київ, 15 квітня 2020 року / за заг. наук. ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2020. С.111-113.

4. Діденко Н.Г. Європейська політика підтримки зайнятості населення в умовах пандемії COVID-19. Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах: матеріали доповідей та тез круглого столу, Київ, 15 квітня 2020 року / за заг. наук. ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2020. С.19-24.

5. Діденко Н.Г. Забезпечення якості вищої освіти на засадах державно-приватного партнерства. Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти: зб. наук. праць матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 червня 2020 р., м. Київ, Національний авіаційний університет / наук. ред. Н.П. Муранова. К. : НАУ, 2020. С. 154.

6. Діденко Н.Г. Реалізація антикорупційної ініціативи ЄС в Україні як складова євроінтеграційного процесу. Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання) м. Маріуполь, 9 жовтня 2020 р. Маріуполь. 2020. С.254-257

7. Діденко Н.Г. Формування нової генерації державно-приватних партнерств People First Ppps  у досягненні цілей сталого розвитку. Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки: збірник тез Міжнародного податкового конгресу (м. Ірпінь, 3 грудня 2020 р.). Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. 1421 с. (Серія «Податкова та митна справа в Україні»; т. 163). PDF-формат; мережеве видання; інституційний депозитарій. С.712-717

8. Діденко Н.Г. Фінансові інструменти ЄС для розумного і сталого зростання Актуальні проблеми менеджменту, фінансів та публічного управління в сучасних глобалізацій них процесах: збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (18 березня 2021 р.). Ірпінь: Університет ДФС України, 2021. С. 305-311.

9. Діденко Н.Г. Фінансові інструменти EUROPEAN GREEN DEAL як орієнтири для «зеленого курсу» України. Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України: зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ірпінь, 25-26 березня 2021 р.). Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь, 2021. С.181-184.

 

ЄВСЮКОВА Оксана Володимирівна

Scopus:

1. Evsyukova О., Fyshchuk І. (2020). Effective Communication in Digital Transformation of Service State during Change Management Processes in Ukraine. Public Policy And Administration. Vol 19. (2). 2020. 172-188. DOІ: https://doi.org/ 10.13165/VPA-20-19-02;URL: https://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/5458

2. Evsyukova О., Fyshchuk І., Smalskys V.(2021). The information and communication support of public authorities in the context of using knowledge management in human resources. Public Policy And Administration. Vol 20. (2). 2021. DOI: https://doi.org/10.13165/VPA-21-20-2-09. URL: https://ojs.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/6475

3. Evsyukova О. Obushna N., Selivanov S., Teplov S., Balashov I. (2021).  Modern Trends in Personnel Management in the Civil Service: An Overview of Innovative Practices and Features of Administrative and Legal. Regulation Studia Luridica Lublinensia. Vol 30, N 4. (2021). P. 13 – 32 URL: https://journals.umcs.pl/sil/issue/view/662/showToc

Фахові видання:

1. Євсюкова О.В. Особливості підготовки фахівців у сфері кібербезпеки: сучасні виклики та перспективи. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 2. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1961 

2. Євсюкова О.В., Михайлова Т.В. Державна служба України: складнощі модернізаційного процесу. Державне управління: удосконалення і розвиток. 2021. №4. 2DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2156-2021.4.1.URL:http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2041

3. Євсюкова О.В. Цифрова спроможність громад в Україні: тенденції та проблеми. Державне управління: удосконалення і розвиток. 2021. №5. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2156-2021.5.1.URL:http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2051

4. Євсюкова О. В. Особливості формування системи моніторингу як елемента оцінювання механізмів сервісної діяльності органів публічної влади. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 14. URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6182&i=17.

5. Євсюкова О. В. Система публічного аудиту сервісизації діяльності органів публічної влади у межах суб’єктно-орієнтованого підходу за умов деліберативної демократії. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 13. С. 92 – 97.

6. Євсюкова О. В. Соціальні мережі та соціальний капітал як чинники розвитку сервісно-орієнтованої держави. Теорія та практика державного управління: Науковий вісник Харківського РІДУ при Президентові України. 2018. №1 (60). С. 1 – 8.

Монографії:

1. Євсюкова О. В. Механізми управління розвитком сервісно-орієнтованої держави: теорія, методологія, практика: монографія / за заг. ред. О. В. Євсюкової. Київ : ТОВ “Август Трейд”, 2019. 336  с.

2. Євсюкова О. В. Когнітивна компонента як складова формування меритократичного простору державного управління. Проблеми реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні: монографія / [Т. Е. Василевська, І. Г. Сурай, О. І. Васильєва та ін.] / за заг. ред. Т. Е. Василевської. Київ: НАДУ, 2018. 256 с.

3. Євсюкова О. В. Концептуальні засади побудови сервісно-орієнтованої держави. Публічне управління розвитком регіонів у процесі побудови сервісно-орієнтованої держави: теорія, методологія та практика: монографія / за заг. ред. Н. В. Васильєвої, О. І. Васильєвої. Київ: НАДУ, 2018. 303 с.

Навчальні посібники:

1. Євсюкова О. В. Організаційно-правові засади забезпечення функціонування сервісно-орієнтованої системи державного управління та місцевого самоврядування. Кадрове забезпечення органів місцевої влади у сфері надання публічних послуг: навч. посіб. / [авт. кол.: О. І. Васильєва, Н. В. Васильєва, О. С. Ігнатенко та ін.]; за заг. ред. О. І. Васильєвої, Н. В. Васильєвої, О. С. Ігнатенка. Київ: НАДУ, 2018. 253 с.

Інші публікації:

1. Evsyukova О.  Political digitalization for Ukrainian society –challenges for cyber security. Cybersecurity and law. 2021/1. vol.5 URL: https://www.cybersecurityandlaw.pl

2. Evsyukova О. Analysis of the prerequisites for creation of quality management systems for public services provided by a service-oriented state. Studia Spoleczne.W. 2019. № 1. S. 53 – 58.

3. Євсюкова О. В. Напрями адаптації досвіду функціонування канадської моделі системи надання публічних послуг у контексті побудови сервісно-орієнтованої держави в Україні. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Київ, 2019. № 2. URL: http://www.pubadm.vernadskyjournals.inua/journals/2019/2_2019/2_2019.pdf

4. Євсюкова О. В. Аналіз передумов створення системи управління якістю публічних послуг у сервісно-орієнтованій державі. Публічне управління та адміністрування. Одеса, 2018. № 4. С. 52 – 57.

5. Євсюкова О. В. Домінуючі засади процесу управління розвитком сервісно-орієнтованої держави в умовах трансформаційних змін. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.  Київ, 2018. № 2. URL: http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/1_2018/17.pdf

6. Євсюкова О. В. Запровадження принципів реалізації сервісно-орієнтованої діяльності органів публічної влади в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 3. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1208

7. Євсюкова О. В. Концепція сервісно-оріентованого розвитку держави на засадах формування механізмів управління процесами сервісного спрямування органів публічної влади. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2018. № 5. С. 46 – 52.

8. Євсюкова О. В. Методологічні основи моделювання нормативно-правових важелів надання публічних послуг в умовах розбудови сервісно-орієнтованої держави. Вісник Академії митної служби України. Серія “Державне управління”. Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2017. № 2. С. 35 – 40.

 

ШМАГУН Антоніна Вікторівна

Scopus

1. Shmahun A., Skrypniuk O., Myskiv L., Lyzohubenko Ye., Kresina I. COUNTERACTING TO ILLEGAL MIGRATION: FOREIGN EXPERIENCE. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (JLERI). Allied Business Academies 40 Bloomsbury Way Lower Ground Floor London, United Kingdom WC1A2SE. Volume 23, Issue 1, 2020. P. 1 – 10. URL: https://www.abacademies.org/articles/counteracting-to-illegal-migration-foreign-experience-1544-0044-23-1-471.pdf

Фахові видання:

1. Шмагун А.В. Завдання та перспективи української моделі мовної політики. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: Серія «Державне управління». 2020. Том 31 (70). № 3. С.193-197.

2. Шмагун А.В. Принцип мультиплікативності знаннєвого спілкування у системі державного управління: підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: Серія «Державне управління». 2019. Том 30 (69). № 3. С. 156-161. URL:   http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/3_2019/3_2019.pdf

3. Шмагун А.В. Завдання та перспективи української моделі мовної політики. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: Серія «Державне управління». 2020. Том 31 (70). № 3. С.193-197. URL: http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/3_2020/3_2020.pdf

4. Шмагун А.В. Нормативно-правовий чинник розвитку приросту знань державної мовної політики у системі публічного управління. Публічне управління і адміністрування в Україні: науковий журнал / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 2018. Випуск 8. С. 74-79. URL: http://pag-journal.iei.od.ua/archives/2018/8-2018/8_2018.pdf

5. Шмагун А.В. Сутність комунікаційних процесів знаннєвого спілкування як засіб приросту знань у системі державного управління. Публічне управління та митне адміністрування (правонаступник наукового збірника «Вісник Академії митної служби України. Серія «Державне управління»). 2018.  №2 (19).  С. 128-133. URL: http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2018/2/2_2018.pdf

6. Шмагун А.В. Оцінювання концептуальних засад приросту знань в системі державного управління на основі механізму знаннєвого спілкування. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: Серія «Державне управління». 2018. Том 29 (68). № 5. С. 187-191. http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/5_2018/5_2018.pdf

Монографії:

1. Шмагун А.В. Сутність, роль та потреби розвитку знаннєвого спілкування у вітчизняній системі публічного управління. Розвиток публічного управління в Україні: теоретичні, методологічні та практичні аспекти : монографія / кол. авт.: Горник В.Г., Кравченко С.О., Бакуменко В.Д., Шмагун А.В. та ін.; за ред. Горника В.Г., Кравченка С.О. К. : УкрСІЧ, 2018. 354 с.

2. Шмагун А.В. Розвиток взаємодії органів місцевого самоврядування і територіальних громад у контексті угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління проектами: колективна монографія / заг. ред. Є.Г. Карташова, О.В. Дубініної.  Київ: НАПН України ДЗВО «Ун‐т менедж. освіти», 2021. Розділ VIII. С. 137-154.

Інші публікації:

1.Шмагун А.В., Дубініна Т.Г. Сучасний стан використання інформаційних технологій в реалізації державної політики соціальної сфери. Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні: матеріали I міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 13 грудня 2017 р. Київ, ТНУ, 2017. С.107-108.

2.Шмагун А.В., Москаленко В.В. Електронна демократія як атрибут захисту громадянами своїх інтересів і визначених форм співпраці з державою за допомогою технологій електронного урядування. Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні: матеріали I міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 13 грудня 2017 р. Київ, ТНУ, 2017. С.108-109.

3.Шмагун А.В., Ситнюк Т.В. Е-урядування як спосіб взаємодії органів державної влади з громадянами та суб'єктами господарювання. Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні: матеріали I міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 13 грудня 2017 р. Київ, ТНУ, 2017. С.110-111.

4.Шмагун А.В. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців у системі державного управління: як одна із форм знаннєвого спілкування. Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку: матеріали наук.-практ.конф. за міжнародною участю, Київ 07.09.2018 р. – 08.09.2018р. Київ: Видавництво Ліра-К, 2018. С. 492 – 495. URL:  https://lira-k.com.ua/preview/12499.pdf

5.Шмагун А.В. Неефективність державного фінансового контролю щодо розвитку приросту знань у системі публічного управління. ІІ Іnternational Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings, Le Mans, November 23th, 2018. France: BaltijaPablishing, 2018.Part I. P. 11 – 13. URL: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/1.-Le-Man-noiabr-2018-chast-1.pdf

6.Шмагун А.В. Розробка та реалізація державної політики розвитку вищих навчальних закладів на основі бенчмаркінгу. Відкриті еволюціонуючі системи: програма V Міжнародної науково-практичної конференції, Київ 19-21 травня 2020р. Київ, 2020. URL:  https://ru.calameo.com/read/0031683726ecb6303d80a

7.Шмагун А.В. Удосконалення гендерного балансу у галузі політичного представництва і керівництва державними процесами як ключове поняття сталого розвитку. Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку: міжнародна науково-практична конференція, Київ 26 -30.10.2020 р. Київ: НАДУ, 2020. URL: https://kbuapa.kh.ua/?p=7332

 

МОРОЗ Володимир Васильович

Scopus:

1. Petrovska, I., Safronova, O. ., Mital О., Ometsynska, N., Moroz, V., Vidomenko, O., Lebedynets, I. ., Shostakovska, A. ., Maistrenko, Y., & Nosyriev, O. (2021). Improving the organizational and economic support for the development of enterprises in the hospitality industry in the use of information and communication technologies. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(13 (114), 29–38. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.247943

2. Nataliia M. Ridei, Nataliia M. Tytova, Valentyna I. Tymoshenko, Volodymyr V. Moroz, Natalya V. Bibik  Improvement of methodological approaches to determining directions of financial security of Ukraine. Universal Journal of Accounting and Finance 9(4): 613-622, 2021. DOI: https://doi.org/10.13189/ujaf.2021.090409

3. Мороз В.В., Шепетько Р.І. Інституційне середовище неоіндустріалізації економіки України в світлі глобальних комплексних індексів "Економічний часопис-ХХІ" №7-8(2) 2015, с.12-14. URL: http://soskin.info/userfiles/file/2015/7-8_2_2015/Moroz_Shepetko.pdf

Фахові видання:

1. Мороз В.В., Дима В.В. Механізми державного стимулювання розвитку «зеленої» економіки в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток: електронне наукове фахове видання. 2018. №8. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/8_2018/32.pdf

2. Мороз В.В., Клиновий Д.В. Фінансово-правова складова євроінтеграційного механізму управління природними ресурсами в публічній сфері. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. А. П. Савкова. Київ : НАДУ, 2018.  Вип. 1. С. 94-106.

3. Клиновий Д.В., Мороз В.В. Інноваційні концепти використання оцінки природного багатства як інструмента управління природокористуванням. Економіка, бізнес-адміністрування, право: міжнародний науковий журнал Київського університету ринкових відносин. Випуск № 3(3).  2017. С. 45-61.

4. Ігнатенко О.П., Мороз В.В. Методологія фінансово-економічної оцінки муніципальних проектів з використання біомаси за бюджетної підтримки. Економіка природокористування і охорони довкілля: зб. наук. пр.; Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”. К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2017. С. 113-120.

Монографії

1. Moroz V.V. Ecological modernisation of the Ukrainian economy as a prerequisite for green growth. Modernization of socio-economic development of Ukraine: challenges and prospects: collective monograph / D.V.Klynovyi, E.B.Boychenko, I.O.Petrovskaya, V.V.Korneev, etc. Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019. URL: http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/25/275/611-1

2. Мороз В.В., Клиновий Д.В. Діджиталізація публічного управління природними ресурсами України в умовах децентралізації.  Система публічного управління національною економікою в умовах євроінтеграції: формування та розвиток: монографія / Н.І. Олійник та ін..; за заг. ред.. Н.І. Олійник, О.П. Слюсарчук. Київ: НАДУ, 2020. С. 79-117.

Навчально-методичні посібники

1. Мороз В.В., Сафронова О.М., Олійник Н.І. Регуляторна політика у сфері господарської діяльності. Конспект лекцій. К. : Вид-во НАДУ, 2020. 150 с.

2. Робоча програма навчальної дисципліни “Регуляторна політика та розвиток підприємництва” для здобувачів другий (магістерський) рівня вищої освіти зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування” / Розробн.:  Мороз В.В., Сафронова О.М. Київ : НАДУ, 2020. 26 с.

3. Галузеві механізми публічного управління в економічній сфері: Роб. прогр. навч. дисципл. [спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування" – другий освітній рівень вищої освіти «магістр».] / Розробн.: Олійник Н.І., Соколова О.М., Мороз В.В., Клиновий Д.В. К.  : НАДУ при Президентові України, 2019. 38 с.

4. Робоча програма навчальної дисципліни “Менеджмент інвестиційних проектів та програм” для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування” / Розробн.: Мороз В.В., Клиновий Д.В.  Київ : НАДУ, 2020.  19 с.

 

БЕРЕЖНА Галина Віталіївна

Scopus

1. Hanna Danylchuk, Oksana Kovtun, Liubov Kybalnyk, Arnold E. Kiv, Oleg Pursky, Galina Berezhna. Modelling of Cryptocurrency Market Using Fractal and Entropy Analysis in COVID-19. The The Special Edition of International Conference on Monitoring, Modeling &Management of Emergent Economy (M3E2-MLPEED 2020) at CEUR Workshop Proceedings. Vol.271 (2020). PP. 352–371. URL: https://m3e2.ccjournals.eu/2020/pdf/EEMLPEED2020/paper40.pdf

Фахові видання

1. Алейнікова О.В., Бережна Г.В., Ковтун О.А. Забезпечення стійкості результатів міжнародних донорських програм та проєктів місцевого розвитку в контексті децентралізації в Україні: методи та рекомендації для керівників проєктів. Вісник післядипломної освіти. Серія «Соціальні та поведінкові науки». 2021. Вип. 17(46). С. 117–142. DOI: https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2021‐17(46)

Монографії

1. Бережна Г.В., Ковтун О.А. Забезпечення сталості результатів міжнародних донорських програм та проєктів місцевого розвитку: методи та рекомендації для керівників проектів. Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління проектами: колективна монографія / заг. ред. Є.Г. Карташова, О.В. Дубініної.  Київ: НАПН України ДЗВО «Ун‐т менедж. освіти», 2021. Розділ ІІІ. С. 47–64.

2. Berezhna G., Kovtun O. Women in project management: current state, challenges, prospects. Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління проектами: колективна монографія / заг. ред. Є.Г. Карташова, О.В. Дубініної.  Київ: НАПН України ДЗВО «Ун‐т менедж. освіти», 2021. Розділ ІV. С. 88–100.

3. Бережна Г. Проектний менеджмент для дослідницьких та ІТ проектів: основні виклики та результати. Розвиток управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій: колективна монографія / заг. ред. О.В. Алейнікової. Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. Розділ 3. С.69–81.

Інші публікації

1. Бережна Г.В., Китайгора І.О. Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства в територіальній громаді. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7 грудня 2021 року). К.: ДУІТ, ХНУРЕ. 2021. Секція 4. Публічне управління та адміністрування. С. 398–401. URL: http://surl.li/bggsm

2. Бережна Г.В., Ковтун О.А. Методи проєктного менеджменту для розвитку територіальних громад. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 07 грудня 2021 року / за заг. ред. Т.М. Лозинської, О.В. Дорофєєва. Полтава : ПДАУ, 2021. С. 59–63. URL: https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/2908/zbirnykkonferenciyimiscevesamovryadvukrayini07122021.pdf

3. Царицанська Н.М., Бережна Г.В. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері соціального захисту. Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (18 грудня 2020 р., м. Київ). Київ: ДЗВО «УМО», 2021. С. 224–226. URL: http://surl.li/bggxf

4. Galina Berezhna, Olena Aleinikova, Oksana Kovtun, Hanna Danylchuk. The role and participation of women in project management: current state, challenges, prospects. I International Conference on Professional Development of Specialists in the Digitalization of Society: Current Trends (PDSDig-2020). Scientific and practical conference with international participation: proceedings (selected papers) November 12th-13th, 2020. pp. 184–189. URL: https://lib.iitta.gov.ua/724701/1/ДЗВО_УМО_Збірник%20матеріалів%20конф_12-13.11.2020_PDSDig-2020-.pdf#page=184

5. Галина Бережна. Project management for academic research projects: literature review. Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі : Матеріали доповідей (тез, статей) учасників VІI науково-практичної конференції (14 грудня 2017 року) / за наук. ред. д-р філос. наук, доц., доц. кафедри гуманітарних наук Херсонської державної морської академії А. М. Лещенко; канд. істор. наук Б. М. Зека / упор. А. С. Гарбарук. Луцьк : Волиньполіграф, 2018. С. 27–31.

6. Galina Berezna. Project Management for Academic Research Projects: Key Challenges and Main Findings. ROCZNIK POLSKO-UKRAIŃSKI XIX, PRACE NAUKOWE, ISSN 2391–8594, pp. 279–286. URL: http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2017.19.22

 

КОВТУН Оксана Анатоліївна

Scopus:

1. Kovtun Oksana, Opalenko Alla, Ivanylova Oksana. Assessment of the economy structural changes based on the consistency. M3E2-EEMLPEED, Experimental Economics and Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics. Ceur Workshop Proceedings. Vol 2422. (2019) URL: http://ceur-ws.org/Vol-2422/paper03.pdf

2. Oksana Kovtun, Hanna Danylchuk, Liubov Kybalnyk, Oleksii Sysoiev. Monitoring and modelling of cryptocurrency trend resistance by recurrent and R/S-analysis. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020). E3S Web Conf. Volume 166. 2020. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016613030

3. Hanna Danylchuk, Oksana Kovtun, Oksana Ivanylova, Liubov Kybalnyk, Tetiana Melnyk, Olexandr Serdiuk, Vladimir Zaselskiy. Modelling of Trade Relations between EU Countries by the Method of Minimum Spanning Trees Using Different Measures of Similarity. The Special Edition of International Conference on Monitoring, Modeling &Management of Emergent Economy (M3E2-MLPEED 2020) at CEUR Workshop Proceedings, Vol. 271 (2020). PP.. 167-186. URL: https://m3e2.ccjournals.eu/2020/pdf/EEMLPEED2020/paper13.pdf/

4. Hanna Danylchuk, Oksana Kovtun, Liubov Kybalnyk, Arnold E. Kiv, Oleg Pursky, Galina Berezhna. Modelling of Cryptocurrency Market Using Fractal and Entropy Analysis in COVID-19. The Special Edition of International Conference on Monitoring, Modeling &Management of Emergent Economy (M3E2-MLPEED 2020) at CEUR Workshop Proceedings. Vol.271 (2020). PP. 352-371. URL: https://m3e2.ccjournals.eu/2020/pdf/EEMLPEED2020/paper40.pdf

5. Serhieieva Liudmyla, Kovtun Oksana, Opalenko Alla, Ivanylova Oksana. Structural shifts in the system of higher education of Ukraine in the realm of the specialists supply for the national economy. International Journal of Industrial Engineering & Production Research, Volume 31, Issue 4 (11-2020) URL: http://ijiepr.iust.ac.ir/article-1-1136-en.html

6. Hanna B. Danylchuk, Liubov O. Kibalnyk, Oksana A. Kovtun, Oleg I. Pursky, Zenon Stachowiak. Fuzzy modelling of the country's migration attractiveness. Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics 2021 (M3E2-MLPEED 2021). Proceedings of the Selected and Revised Papers of 9th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2-MLPEED 2021). Odessa, Ukraine, May 26-28, 202. CEUR Workshop Proceedings, vol. 3048 (2021). рр. 211-224. URL: http://ceur-ws.org/Vol-3048/

Фахові видання:

1. Kovtun Oksana, Opalenko Alla, Danylchuk Hanna. Assessment of the structural changes under transition of Ukraine towards postindustrial economy. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Економічні науки». 2019. Випуск 4. С. 101-112. DOI: https://doi.org/10.31651/2076-5843-2019-4-101-112

2. Алейнікова О.В., Бережна Г.В, Ковтун О.А. Забезпечення стійкості результатів міжнародних донорських програм та проєктів місцевого розвитку в контексті децентралізації в Україні: методи та рекомендації для керівників проєктів. Вісник післядипломної освіти. Серія «Соціальні та поведінкові науки». 2021. Вип. 17(46). С. 117-142. DOI: https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2021‐17(46)

Монографії:

1. Ковтун О.А., Опаленко А.М. Структурні зрушення в системі вищої освіти України щодо забезпечення національної економіки фахівцями з менеджменту. Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління проектами: колективна монографія / заг. ред. Є.Г. Карташова, О.В. Дубініної.  Київ: НАПН України ДЗВО «Ун‐т менедж. освіти», 2021. Розділ ІІ. С. 24-46.

2. Бережна Г.В., Ковтун О.А. Забезпечення сталості результатів міжнародних донорських програм та проєктів місцевого розвитку: методи та рекомендації для керівників проектів. Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління проектами: колективна монографія / заг. ред. Є.Г. Карташова, О.В. Дубініної.  Київ: НАПН України ДЗВО «Ун‐т менедж. освіти», 2021. Розділ ІІІ. С. 47-64.

3. Berezhna G., Kovtun O. Women in project management: current state, challenges, prospects. Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління проектами: колективна монографія / заг. ред. Є.Г. Карташова, О.В. Дубініної.  Київ: НАПН України ДЗВО «Ун‐т менедж. освіти», 2021. Розділ ІV. С. 88-100.

Інші публікації:

1. Kovtun O., Ivanulova O. The ground sand development mechanism of the impacton household confidencein financial institutions. EURÓPSKA VEDA: Vedeckýčasopis, 2018. №5 (Special issue). Ročník 2. S. 21-29.

2. Kovtun Oksana, Opalenko Alla, Ivanylova Oksana. Assessment of the structuralchangesof the national economy of Ukraine based on the consistency. SHS WebConf. 65 (2019) 04002. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196504002

3. Hanna Danylchuk. Liubov Kibalnyk, Kovtun Oksana, Oleg Pursky, Zenon Stachowiak. Global migration processes analysis and modelling of  migration attractiveness of countries through fuzzy logic. The 9th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2021). SHS Web of Conferences. Volume 107 (2021). DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/202110708002

4. Ковтун О.А., Опаленко А.М., Данильчук Г.Б. Структурні зрушення в національній економіці України за трисекторною моделлю. Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів:  Матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного семінару, 18-20 березня 2019 р. К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2019. електрон. опт. диск. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

5. Ковтун О.А., Сергєєва Л.Н., Опаленко А.М., Іванилова О.А. Структурні зрушення щодо забезпечення реального сектору економіки України фахівцями в умовах цифровізації. Цифрова економіка: Зб. мат. ІІ Національної наук.-метод. конф., 17–18 жовтня 2019 р., м. Київ. К.: КНЕУ, 2019. с. 559-562. URL: https://sites.google.com/kneu.edu.ua/digital-economy-kneu/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_2019.

6. Данильчук Г.Б., Ковтун О.А., Кібальник Л.О. Моделювання та аналіз сучасного стану ринку криптовалют. Економіка та менеджмент у період цифрової трансформації бізнесу, суспільства і держави: матеріали Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 травня 2020 р., м. Запоріжжя). Запоріжжя : наук. ред. Н.Г. Метеленко. ЗНУ Інженерний інститут, 2020. С. 112-117. https://web.znu.edu.ua/NIS//2020/sbornik.pdf

7. Ковтун О.А. Структурные сдвиги в промышленном секторе Украины в контексте концепции 4.0. Стратегические направления социально-экономического и финансового  развития национальной экономики: тез. докл. Ш Межд. научно-практ. конференции (1-2 октября 2020  г., г. Минск) / Ин-т бизнеса БГУ; редкол. В.В. Пузиков [и др.]. Электронный ресурс. Минск: Ин-т бизнеса БГУ. 2020. С. 65-67. URL: https://drive.google.com/file/d/1vTvbBTREz-Vs5kKNeTE5EXQxzdvC1Fj6/view?usp=drive_web

8. Данильчук Г.Б., Євстаф’єва О.О., Ковтун О.А. Моделювання впливу COVID-19 та політичних подій на світові фондові ринки засобами ентропійного аналізу. Стратегії, моделі та технології управління економічними системами: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (8-9 жовтня 2020 р., м. Хмельницький). Хмельницький: ХНУ, 2020. С. 120-124. 

9. Galina Berezhna, Olena Aleinikova, Oksana Kovtun, Hanna Danylchuk. The role and participation of women in project management: current state, challenges, prospects. I International Conference on Professional Development of Specialists in the Digitalization of Society: Current Trends (PDSDig-2020). Scientific and practical conference with international participation: proceedings (selected papers) November 12th-13th, 2020. pp. 184-189. URL: https://lib.iitta.gov.ua/724701/1/ДЗВО_УМО_Збірник%20матеріалів%20конф_12-13.11.2020_PDSDig-2020-.pdf#page=184

10. Ковтун О.А., Лісовий О.А. Використання альтернативної енергетики як чинник розвитку територіальних громад. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 07 грудня 2021 року / за заг. ред. Т.М. Лозинської, О.В. Дорофєєва. Полтава : ПДАУ, 2021. С. 106–109. URL: https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/2908/zbirnykkonferenciyimiscevesamovryadvukrayini07122021.pdf

11. Бережна Г.В., Ковтун О.А. Методи проєктного менеджменту для розвитку територіальних громад. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 07 грудня 2021 року / за заг. ред. Т.М. Лозинської, О.В. Дорофєєва. Полтава : ПДАУ, 2021. С. 59–63. URL: https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/2908/zbirnykkonferenciyimiscevesamovryadvukrayini07122021.pdf

12. Hanna Danylchuk, Liubov Kibalnyk, Oksana Kovtun. Models of financial market dynamics by entropic methods in the period of systemic crises. FAI International Conference «Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management» (SMTESM-2021). Conference Proceedings. Vol 7(II). рр. 128-130. URL: https://www.faipublications.com/vol-7-ii-2021-isbn-978-93-91342-63-0

 

РОЗУМ Ігор Олександрович

Фахові видання:

1. Rozum I., Trotsyuk N. Procedures of state registration and certification of civil aerodromes in the context of Ukraine’s obligations under the convention on international civil aviation. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія : Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». К, 2017. № 4 (45). С. 24-34.

2. Rozum I., Pivovar Y., Radzivill O. The role and significance of the Regional European organizations in the process of humanization of national public policy: legal analysis. International scientific journal "Internauka". Series : "Juridical Sciences". 2017. №5. URL : https://www.inter-nauka.com/issues/law2017/5/3251

3. Розум І.О. Судове рішення у справах адміністративної юрисдикції: спектральний аналіз дискусійних теоретичних аспектів сутності та правової природи. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія : Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». К., 2017. № 3(44). С. 54-60.

Монографії

1. The requirements for court decisions in administrative cases by actions of electoral commissions in Ukraine. Association agreement: from partnership to cooperation : collective monograph. Canada, Hamilton, Ontario: Accent Graphics Communications & Publishing. 2018. 276 p.

3. Rozum I., Sopilko S., Trotsyuk N. Administrative-legal aspects of state registration and certification of civil aerodromes in Ukraine. Single educational space in the condition of digital transformation : collective monograph., Warszawa, 2021. рр. 219-231. URL : https://internships.com.ua.

Навчальні посібники

1. Гончарук С.Т., Гусар О.А., Розум І.О. Адміністративне судочинство : навч. посіб. К. : НАУ, 2016. 216 с.

2. Теорія та практика здійснення адміністративного судочинства в Україні : навч. посіб. / Розум І.О. та ін. Тернопіль : Вектор, 2016. 368 с.

Інші публікації

1. Розум І.О., Кушнір М.М. Адміністративний акт у системі правових форм публічного адміністрування: теоретичні аспекти структури і змісту. Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми : збірник матеріалів VII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, НАУ, 24 лют. 2017 р.). Тернопіль : Вектор, 2017, Т. 1. С. 201-203.

 

ВІНІЧЕНКО Алла Анатоліївна

Фахові видання

1. Вініченко А.А. Процес становлення системи церковно- парафіяльної освіти в Російській імперії другої половини ХІХ ст.: соціально-політичний аспект. Theory and methods of educational management. № 1(17), 2016. URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v17_16/10_vinichenko.pdf

2. Вініченко А. А., Сергієнко А. Д. Соціокультурні основи розвитку виховної роботи професійно-технічного навчального закладу в умовах змін. Науковий вісник УМО. Серія «Педагогіка». 2017. Вип. 3. URL: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo/pedagogika/3_2017/Vinichenko.pdf

3. Вініченко А.А Формування соціокультурних цінностей молоді у процесі навчання в закладі вищої освіти. Вісник післядипломної освіти. Випуск 16(45). «Серія «Педагогічні науки» К., 2021. С. 23-38. URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/16_45_2021/pedagog/Bulletin_16_45_Pedagogika_Vinichenko.pdf

4. Вініченко А.А. Зарубіжний та вітчизняний досвід формування проектного менеджменту в історичному контексті. Вісник післядипломної освіти. Серія «Соціальні та поведінкові науки» / НАПН України, ДЗВО «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. І. Дунаєв; редкол. : Л. Антонова [та ін.]. Київ : Юстон, 2021. Вип. 18(47). 250 с.

Монографії

Вініченко А.А. Історична ретроспектива управління проєктами: зарубіжний та вітчизняний досвід. Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління проектами: колективна монографія / заг. ред. Є.Г. Карташова, О.В. Дубініної.  Київ: НАПН України ДЗВО «Ун‐т менедж. освіти», 2021. Розділ VІІ. С. 116-136.

Інші публікації

1. Вініченко А. А Застосування гуманістичного підходу в організації виховного процесу професійно-технічного навчального закладу//«Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти» : матеріали V Міжнародної науково-практичної  інтернет-конференції (27 листопада 2019 р.). Біла Церква : БІНПО ДВНЗ УМО, 2019. С.186-189. URL:
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD.pdf

2. Вініченко А.А Вища духовна освіта в контексті реформ Російської імперії другої половини ХІХ ст. Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості: Матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн конференції. 2020 р. Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2020. URL: http://umo.edu.ua/materialikonferencij-nimp С.194-197

 

ДУБІНІНА Оксана Володимирівна

Web of Science

 1. Dubinina O, Γрицяк Л. Д. Use of information technologies in future project managers' activities. Information technologies and learning tools.Vol. 63 №1. 2018. P. 107-115. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2038
 2. Kravchynska, I. Sidanich, S. Pavlenko, O. Dubinina Сriteria and indicators of formation of secondary school teachers' readiness to apply internet technologies in their work. Information Technologies and Learning Tools.  77. №3. (2020). С.292 – 301. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3633.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Dubinina O. For project managementstudents information culture development. Evrôpska veda. Vedecký časopis. Evropean science : Scientific jornal. – Podhajska 2/2018. C. 67-70
 2. Dubinina O, Γрицяк Л. Д. Formation Model of Future Progect Managers Information Culture. American Journal of Engineering Research (AJER). Vol.8, Issue 2. 2019. P. 72-77. URL: http://www.ajer.org/volume8issu2.html

Монографії:

 1. Дубініна О. В. Математично-статистична складова в обґрунтуванні впровадження проектної діяльності в освіті.. Розвиток управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій: монографія / за заг. ред. Алейнікової О. В. 2018. 280 с.
 2. Дубініна О. В. Модель формування інформаційної культури майбутніх Project менеджерів. Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., професора В. В. Іванової. Суми: ПФ «Видавництво «Університетська книга», 2020. С.189-210.
 3. Алейнікова О.В., Дубініна О.В., Ковтун О.А., Бережна Г.В., Івкін В.М., Вініченко А.А., Шмагун А.В. та ін. Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління проектами: кол. монографія / заг. ред. Є.Г. Карташова, О.В. Дубініної. Київ: НАПН України ДЗВО «Ун‐т менедж. освіти», 2021. 396 с.

Навчальні посібники:

 1. Дубініна О., Рябова З., Тимошко Г., Махиня Т., Букорос Т., Штангей С. Лідерство змін та організаційна культура. Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні: посіб. для слухачів закладів післядипломної педагогічної освіти, керівників закладів загальної середньої освіти, здобувачів вищої освіти за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами» (за заг. ред. О. М. Отич, Л. К. Задорожна, З. В. Рябова, Л. М. Оліфіра та ін.), 2018. Частина 5. С. 63-74
 2. Збірник інноваційних практик наукової освіти учнів Малої академії наук України / О.А. Ковальова, М.М. Міленіна, Г.В. Кузьменко, С.М. Бабійчук, О.В. Дубініна, Т.І. Бурлаєнко, О.І. Казакова. Київ : Ін-т обдар. дитини НАПН України, 2021. 152 с.

Фахові видання:

 1. Дубініна О. В. Значення інформаційних систем та технологій у процесі підготовки фахівця нового профілю - проект-менеджера (керівника проектів та програм. Теорія і методика управління освітою. № 1(19). 2017. URL: http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-119-2017
 2. Дубініна, О. В. Γотовності вчителів закладу освіти до застосування інтернет-технологій у професійній діяльності. Теорія і методика управління освітою. № 2(20). 2017. URL: http:http://umo.edu.ua/elektronne-naukove-fakhove-vidannja-teorija-ta-metodika-upravlinnja-osvitoju
 3. Дубініна О. В. Критерії та показники визначення готовності вчителів закладу освіти до застосування Інтернет-технологій у професійній діяльності. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. (НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»); голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. О. Л. Ануфрієва [та ін.], 2017. Вип. 5(34). 148 с. С. 26–35. (Серія «Педагогічні науки»).
 4. Dubinina O. Pedagogical conditions for project management students’ information culture development. Theory and methods of educational management. Vol.1(21), 2018. P. 1-8. URL: http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-1-21-2018
 5. Дубініна О., Бурлаєнко Т. Реалізація методу «Критерійний калейдоскоп» у роботі з обдарованою молоддю, як особливість інноваційної освіти. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб. наук. праць. Серія «Педагогіка», № 2(25), с. 51–60, 2020. URL: http://pi.iod.gov.ua/index.php/arkhiv?id=46
 6. Дубініна Оксана, Бурлаєнко Тетяна, Добровольський Віктор. Особливості впровадження змішаного навчання у підготовці майбутніх менеджерів. Вісник Післядипломної Освіти: збірник наукових праць. Серія «Педагогічні Науки». Випуск 15(44). 2021. URL: http://umo.edu.ua/pedaghoghichni-nauki-vipuski/zbirnik-naukovikh-pracj-visnik-pisljadiplomnoji-osviti-serija-pedaghoghichni-nauki-vipusk-1544-2021
 7. Добровольський Юзеф, Добровольський Віктор, Дубініна Оксана. Технологія планування та підтримки професійної кар’єри молодого викладача вищого військового навчального закладу у системі неперервної освіти. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. Серія «Педагогічні науки». 2021. Вип. 17(46). URL: http://umo.edu.ua/pedaghoghichni-nauki-vipuski/zbirnik-naukovikh-pracj-visnik-pisljadiplomnoji-osviti-serija-pedaghoghichni-nauki-vipusk-1746-2021

Інші публікації

 1. Дубініна О. В. кадровий потенціал підприємства, як об’єкт наукових досліджень. Парадигмальна модель керівника сфери вищої освіти у контексті євро інтеграційних процесів : Міжнародний форм управлінської діяльності (18-19 травня 2019 р., м. Тернопіль),ТНПУ імені Володимира Гнатюка, С. 72-74.
 2. Дубініна О. В., Бурлаєнко Т. І. Формування управлінської еліти як вищого кадрового складу державного управління. Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий  і вітчизняний вимір: Матеріали Міжнародної наукової конференції, м. Львів, 24-25 жовтня 2019 р., С. 56-60.
 3. Дубініна О. В. Методи навчання у міжкультурній освіті. Трансформація професійного досвіду педагогів-новаторів у освітні тренди майбутнього: Матеріали Міжнародного форуму освітян, присвяченому 25-річчю Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості»,  м. Миколаїв, 30-31 жовтня 2019 р., С.74-79.
 4. Дубініна О. В. Обґрунтування моделі формування інформаційної культури майбутніх project менеджерів. Вплив цифрової освіти на розвиток людського капіталу: Матеріали Міжнародної науково-практичної internet – конференції, Запорізький Національний університет, м. Запоріжжя, 20-21 листопада 2019 р. URL: https://www.znu.edu.ua
 5. Дубініна О. В., Бурлаєнко Т. І. Критерії формування віртуального освітнього простору у підготовці майбутніх менеджерів. Біоекономіка як ключовий фактор розвитку виробництва та екологізації промислового регіону : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 листопада 2020 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя : Наук. ред. Н.Г. Метеленко. ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут, 2020. С. 35-40
 6. Дубініна О. В., Бурлаєнко Т. І. Інформаційна підтримка управління якістю у закладах освіти України. Економіко-правові дискусії: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та науковців, 14 квітня 2021 р., Кропивницький: ЛА НАУ, 2021. 556 с.

Довідкова продукція:

 1. Дубініна О. В. Випускник. Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В.Г. Кремень; заст. гол. ред. В.І. Луговий, О.М. Топузов; відп. наук. секр. С.О. Сисоєва; редкол.: О.І. Ляшенко, С.Д. Максименко, Н.Г. Ничкало, П.Ю. Саух, Л.Д. Березівська, І.Д. Бех, В.Ю. Биков, М.С. Гальченко, В.В. Засенко, С.А. Калашнікова, М.О. Кириченко, Л.Б. Лук’янова, В.Г. Панок, В.О. Радкевич, О.Я. Савченко, М.М. Слюсаревський, О.В. Сухомлинська]; 2-ге вид., допов. та перероб. Київ: Юрінком Інтер, 2021. С. 114.
 2. Дубініна О.В., Бурлаєнко Т.І. Міжнародна академічна мобільність. Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В.Г. Кремень; заст. гол. ред. В.І. Луговий, О.М. Топузов; відп. наук. секр. С.О. Сисоєва; редкол.: О І. Ляшенко, С.Д. Максименко, Н.Г. Ничкало, П.Ю. Саух, Л.Д. Березівська, І.Д. Бех, В.Ю. Биков, М.С. Гальченко, В.В. Засенко, С.А. Калашнікова, М.О. Кириченко, Л.Б. Лук’янова, В.Г. Панок, В.О. Радкевич, О.Я. Савченко, М.М. Слюсаревський, О.В. Сухомлинська]; 2-ге вид., допов. та перероб. Київ: Юрінком Інтер, 2021. С. 569.
 3. Дубініна О.В. Інформаційний простір. Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В.Г. Кремень; заст. гол. ред. В.І. Луговий, О.М. Топузов; відп. наук. секр. С.О. Сисоєва; редкол.: О.І. Ляшенко, С.Д. Максименко, Н Г. Ничкало, П.Ю. Саух, Л.Д. Березівська, І.Д. Бех, В.Ю. Биков, М.С. Гальченко, В.В. Засенко, С.А. Калашнікова, М.О. Кириченко, Л.Б. Лук’янова, В.Г. Панок, В.О. Радкевич, О.Я. Савченко, М.М. Слюсаревський, О.В. Сухомлинська]; 2-ге вид., допов. та перероб. Київ: Юрінком Інтер, 2021. С. 424.

 

Івкін Володимир Миколайович

Фахові видання

1. Karamushka L.M., Brukhovetska O.V., Ivkin V.M. Features of secondary school principals’ professional tolerance orientation. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2017. № 2-3 (9-10). С. 52-57.

2. Карамушка Л.М., Терещенко К.В., Креденцер О.В., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С., Івкін В.М. Зв’язок негативних психічних станів персоналу з типом та силою організаційної культури освітніх організацій. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2017. № 4 (11). С. 43-54.

3. Карамушка Л.М., Терещенко К.В., Креденцер О.В., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С., Івкін В.М. Зв’язок негативних  психічних станів персоналу з компонентами та індексом організаційної культури освітніх організацій. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України  2017. Том І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Вип. 47.  С. 14-22.

4. Івкін В. М., Наливайко Г. В. Особливості діяльності освітніх організацій в умовах суспільних трансформацій. Теорія і методика управління освітою. 2017. № 1(19) 2017. URL:  http://umo.edu.ua/elektronne-naukove-fakhove-vidannja-teorija-ta-metodika-upravlinnja-osvitoju

5. Karamushka L.M., Tereshchenko K.V., Kredentser O.V., Lagodzinska V.I., Kovalchuk O.S., Ivkin V.М. Organizational and psychological factors in the development of social tension in educational organizations and conditions for its overcoming. Організаційна психологія. Економічна психологія. К.: Логос, 2018. № 2(13). C. 68-74

6. Karamushka L.M., Tereshchenko K.V., Kredentser O.V., Lagodzinska V.I., Kovalchuk O.S., Ivkin V.М. Educational staff ambiguity intolerance: relationship with organizational tension. Організаційна психологія. Економічна психологія. К.: Логос, 2018. № 3(14). C. 42-49.

7. Ivkin, V.M., Karamushka, L.M., Tereshchenko, K.V., Kredentser, O.V., Lagodzinska, V.I., Kovalchuk, O.S. Educational staff ambiguity intolerance: relationship with organizational tension. Организационная психология. Экономическая психология: научный журнал Института психологии имени Г.С. Костюка НАПН Украины и УАОПП / под ред. С.Д. Максименко, Л.М. Карамушки. 2018. № 3(14). 42-49 с. URL: https://tinyurl.com/y2sr6pb6

8. Івкін В.М., Карамушка Л.М., Креденцер О.В., Терещенко К.В., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С. Інтолерантність до невизначеності освітнього персоналу: зв’язок із типами і силою організаційної культури. Актуальні проблеми психології. Том. I: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Випуск 50. 2018. С. 24-32. URL: https://tinyurl.com/y5uumjuy

9. Івкін В.М., Карамушка Л.М., Креденцер О.В., Терещенко К.В., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С. Зміст, основні характеристики організаційної культури освітніх  організацій та  її  спеціальні функції в умовах соціальної напруженості. Актуальні проблеми психології. Том. I: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Випуск 51. 2019. С.10-17. URL: https://tinyurl.com/y2f6jmx9

10. Івкін В.М., Карамушка Л.М., Креденцер О.В., Терещенко К.В., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С. Психологічні чинники соціальної напруженості в освітніх організаціях: основні види та методики дослідження. Актуальні проблеми психології.  Том. I: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. К. : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2019. Т. 1. Вип. 52. C. 10-18.

11. Karamushka, L., Tereshchenko, K., Kredentser, O., Ivkin, V., Lagodzinska, V., Kovalchuk, O., Vozniuk, A. Tolerance of uncertainty as a determinant of educators' psychological health in conditions of social tension. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2021. № 4(24). URL: http://orgpsy-journal.in.ua/index.php/opep/issue/archive

Монографії

1. Психологічні технології підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості : монографія / Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер, В.М. Івкін, К. В. Терещенко [та ін.]; за ред. Л. М. Карамушки. К. : 2018. 240 с.  URL: https://tinyurl.com/y2b72dlh

2. Івкін В.М. Діяльність організацій економічного і соціального профілю в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні. Розвиток управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій : монографія / [Алейнікова О.В., Букорос Т.О., Івкін В.М. та ін.]; за заг. ред. Алейнікової О.В. К. Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. 282 с. (ISBN 978-617-7734-17-7)

3. Психолого-організаційні детермінанти забезпечення психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій в умовах соціальної напруженості : монографія / Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер, В. М. Івкін [та ін.] ; за ред. Л. М. Карамушки. К. : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2021. 288 с.

Методичні рекомендації

1. Методичні рекомендації з проведення тренінгових занять для підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості: методичні рекомендації / Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер, К. В. Терещенко, В. М. Івкін [та ін.]; за ред. Л. М. Карамушки. К.: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2018. 49 с.

Інші публікації

1. Карамушка Л. М., Лагодзінська В. І., Івкін В. М., Ковальчук О. С. Оцінка персоналом організаційно-психологічних умов зниження  напруженості в освітніх організаціях. Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези ІІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології (20–22 червня 2019 року, м. Кам’янець-Подільський) / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. К. – Кам’янець-Подільський, 2019. C. 11-12.

2. Karamushka L., Kredentser O., Ivkin V. Relationship between organizational culture types and strength and staff's ambiguity intolerance in educational organizations. Abstracts of the 19th EAWOP Congress ‘Working for the greater good’ (29th May – 1st June, 2019, Turin, Italy). P. 1221.

3. Карамушка Л.М., Креденцер О В., Терещенко К.В., Лагодзінська В.І., Івкін В.М., Ковальчук О.С. Комплекс методик для дослідження психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій. Особистісні та психофізіологічні ресурси професійної життєстійкості: Матеріали ІІ наукового семінару, м. Київ, 16 вересня 2021 року. Київ, 2021. С. 22–25. URL: https://www.academia.edu/54276463

4. Карамушка Л.М., Терещенко К.В., Креденцер О.В., Лагодзінська В.І., Івкін В.М., Ковальчук О.С. Толерантність до невизначеності як чинник забезпечення психологічного здоров’я освітнього персоналу. Сучасні психологічні тенденції підтримки та відновлення психічного здоров'я особистості: теорія та практика : тези доповідей ІІ Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції, м. Харків, 24-25 вересня 2021. Харків, 2021. С. 36-38. URL: https://drive.google.com/file/d/1SkGcX6scpX4vIqIjV8JT8-5Ajvws0AFa/edit

5. Івкін В.М., Терещенко К.В. Толерантність до невизначеності як чинник психологічного здоров’я освітнього персоналу. Психологічні виклики сучасних організацій : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції, 3 червня 2021 року, м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ, 2021. C. 219-223. URL: https://ksp.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/68/2021/07/ЗБІРНИК-ТЕЗ-Психологічні-виклики-сучасних-організацій-21.docx-1.pdf

6. Карамушка Л.М., Терещенко К.В., Креденцер О.В., Івкін В.М., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С. Толерантність до невизначеності як детермінанта психологічного здоров’я освітнього персоналу. Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи ї розвитку : Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 21-22 жовтня 2021 року). Запоріжжя, 2021. С. 77–78.

7. Карамушка Л. М., Креденцер О. В., Терещенко К. В., Лагодзінська В. І., Івкін В. М., Ковальчук О. С. Зв’язок між рівнем фізичного та психологічного здоров’я персоналу та організаційно-функціональними характеристиками освітніх організацій. Психологічні умови благополуччя персоналу організацій : тези IІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 7–8 жовтня 2021 р.). Львів, 2021. С. 32–34. URL: https://lpnu.ua/sites/default/files/2021/11/1/news/17383/zbirnikteziigoimidnarodnoikonferenciipsikhologichniumoviblagopoluchchya.pdf

 

КЛІМЧУК Галина Петрівна

Посібники:

 1. Лексика публіцистики Михайла Грушевського : [короткий тлумачний словник] / укладач Г. П. Клімчук ; Криворізький державний педагогічний університет. Кривий Ріг, 2010. 107 с.
 2. Коректура : навчальний посібник для студентів факультету української філології спеціалізації «Редагування освітніх видань» / Галина Клімчук. Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2013. 92 с.

Інші публікації:

1. Klimchuk H. Linguistic Views of M.Hrushevsky / H. Klimchuk, O. Kovaliuk,  T. Chukhlib. II International congress on People, Power, Politics. К. : 26–28 вересня 2019 року. С. 68–69.

2. H. P. Klimchuk, O. K. Kovaliuk. Secondary naming in aviation term system. American Science Journal. Elmhurst AV, Queens, NY, United States, 2019. № 32. Vol. 1. P. 46–49.

3. Клімчук Г. П. Лексичні діалектизми в романі Володимира Лиса «Століття Якова». Мова та культура у просторі новітніх технологій: проблеми сучасної комунікації: Матеріали V Міжнародної наукової конференції, 16 квітня 2020. К. : НАУ, 2020. С. 78–79.

 

КОРСАКЕВИЧ Святослав Сергійович

Фахові видання

1. Корсакевич С.С. Політичне самовизначення молоді: соціально-психологічні особливості. Проблеми політичної психології. 2020. 23(1). С. 183-194. DOI: https://doi.org/10.33120/popp-Vol23-Year2020-52

2. Корсакевич С.С. Уявлення молоді про себе, як про виборця у контексті політичного самовизначення: емпірична модель і її конфігурація. Наукові перспективи. 2021. 10(16). DOI : https://doi.org/10.52058/2708-7530-2021-10(16)-402-411)

Інші публікації

1. Корсакевич С.С. Психологічні особливості самовизначення молоді щодо участі у виборчому процесі. Наукові досягнення молоді: особливості та перспективи : матеріали міжнародної студентської наукової конференції (Т. 1), 19 червня, 2020 рік. Тернопіль, Україна: Молодіжна наукова ліга. С. 102-103. DOI: https://doi.org/10.36074/19.06.2020.v1.05

2. Корсакевич С.С. «Інноваційна спроможність» в Україні як політико-економічний показник конкурентоспроможності країни. Молодий вчений. 2020. 6 (82). С. 233-237. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-6-82-48;

3. Корсакевич С.С.  Самовизначення в умовах політичної системи України: рефлексія, політична участь та політичний досвід. Věda a perspektivy. 2021. 1(1). С. 229-236. DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592 -2021-1(1)-228-236

4. Корсакевич С. Психологічні технології легітимації політичної влади і державницьких рішень в політичній комунікації. Сучасні політичні технології: досвід та перспективи реалізації в Україні : Всеукраїнська відкрита науково-практична конференція, Київ, 17.11.2021.

 

Стасюк Наталя Василівна

 1. Стасюк Н. В. Структурно-синтаксичні особливості мовленнєвого акту заклику. Наукові записки» Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. (Серія «Філологічні науки») – Ніжин, 2015. – № 4. – С. 189–197.
 2. Stasiuk N. V. Pragmalinguistic categories of choice and verbal influence. Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. Section 4. Linguistics. – Austria, Vienna : «East West» Assotiation for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2015 (January-February).  № 1 2. S. 60 – 63. ISSN 2310-5593.
 3. Стасюк Н. В. Специфіка вибору мовних засобів для вираження політичного заклику. Розвиток сучасної освіти і науки : результати, проблеми, перспективи : тези ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [«Мовознавство»], (Дрогобич, 26–27 берез. 2015 р.) / М-во осв. і науки Укр., Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка., Рада молодих вчених.  – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 145–146.
 4. Стасюк Н. В. Агітаційне політичне повідомлення у прагмалінгвістичному аспекті / Н. В. Стасюк // Молодь : освіта, наука, духовність: тези доп. ХІІ Всеукр. наук. конф. студ. і молодих учених / Секція 3. Українознавство – основа філологічної освіти та формування духовності : історія та сучасність, (Київ, 21–22 квіт. 2015 р.) / М-во осв. і науки Укр., Відкр. міжнар. ун-т розв. люд. «Україна», Студ. наук. тов.-во, Всеукр. Молод. громад. Орг.. студентів-інвалідів «Гаудеамус». – К. : Ун-т «Україна», 2015. – Ч. 1. – С. 178–180.
 5. Стасюк Н. В. Агітаційне повідомлення як форма політичної комунікації: [текст] / Н. В. Стасюк // «Сучасна філологія: теорія і практика» : Мат-ли ІІ Міжнар. наук.-практ. конф-ї (м. Одеса, 18-19 березня 2016 р.). // Секція 1. Українська мова та література. — Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 34-37.
 6. Стасюк Н. В. Засоби вираження політичного заклику на морфологічному рівні української мови / Н. В. Стасюк // Z 40 Zbior artykułow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Filologia, literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Nauka wczoraj, dziś, jutro» (28.02.2016 ) / Sekcja 22. Filologię.- Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. ≪Diamond trading tour≫, 2016. - 108 str. – Str. 80 – 82. ISBN : 978-83-65207-72-2
 7. Стасюк Н. В. Ілокутивна сила заклику / Н. В. Стасюк // Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад: Програма ІІ Всеукр. наук-практ. коф.-ї / Секція 1. Загальнотеоретичні і прикладні проблеми розвитку безперервної освіти (Київ, 25.05.2016 р.). – К. : НАУ, 2016. – С.
 8. Стасюк Н. В. Ілокутивний акт та ілокутивна сила як взаємопов’язані прагмалінгвістичні категорії аналізу мовленнєвого акту. Актуальные научные исследования в современном мире: XVI Междунар. научн. конф. (26-27 июля 2016г.). – Сб. научных трудов. – Секция : Филологические науки. – Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Вып. 8(16). – Ч. 2. – С. 147-150.
 9. Стасюк Н. В.Лексичні засоби мовленнєвого впливу на особистість у професійній діяльності фахівців з управління персоналом у контексті суспільно-політичних трансформацій в Україні / Н. В. Стасюк // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів (Київ, 30 березня 2016 р.). – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – С. 86-88. –1 електрон. опт. диск [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/zbirn_tez_1_2.pdf.
 10. Стасюк Н. В. Прагмалінгвістичні чинники мовної організації менеджера – Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Суми 16-17 листопада 2016р.). – Суми: ФОП Цема С.П.; 2016 р. – С.187 – 190
 11. Стасюк Н. В. Прагмалінгвістичні особливості професійної діяльності фахівця з управління персоналом / Н. В. Стасюк //  Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Лінгвістика» : Зб. наук. праць. – Вип. 25. – Херсон : ХДУ, 2016. – С. 139-143

 

Тарасова Тетяна Володимирівна

 1. Тарасова Т.В. Навчання письму іноземних студентів на початковому етапі / Тарасова Т.В., Довгопят О.О.//  психологія та педагогіка : необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні : Зб.тез.наук.робіт учасників мінарод.нак-практ.конф. (м. Львів,26-27 лютого 2016р.)- Львів: ГО « Львівська педагогічна спільнота»,2016.-
 2. Тарасова Т.В., Попова В.Ю. Учет индивидуально- типологических и этнокультурных факторов в процессе обучения неродному языку/  Тарасова Т.В., Попова В.Ю.//Київський науково- педагогічний вісник 2017
 3. Тарасова Т.В., Попова В.Ю. Міжкультурні відносини на підготовчих факультетах для іноземних громадян / Тарасова Т.В., Попова В.Ю. // Сучаснимй вимір психології та педагогіки та педагогіки : ЗБ.тез наук. Робіт.міжн. Наук-практ. Конференції( Львів,25-26 травня  2018р.) Л.-2018.
 4. Тарасова Т.В., Попова В.Ю. Подготовка иностранных студентов к восприятию лекций в процессе их обучения на подготовительном факультете  / Т.В. Тарасова, В.Ю. Попова //  Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: Актуальні питання теорії і практики: Зб.наук.робіт.між. Наук.- практ. Конференції ( Одеса , 14- 15 грудня 2018р.) О.- 2018
 5. Попова В.Ю., Тарасова Т.В  педагогічна майстерність викладачів на підготовчому факультеті для іноземних громадян./ Тарасова Т.В., Попова Т.В//  Київський науково- педагогічний вісник.- Кю.2019-№18.
 6. Тарасова Т.В, Попова В.Ю. виховання толерантності студентів як один із механізмів удосконалення системи управління проектами / Тарасова Т.В, Попова В.Ю. // електронне видання УМО, 2019