ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ПОЗААУДИТОРНИХ ЗАХОДІВ:

 

29 листопада 2023 р. гостьова лекція на тему: «Парадокси функціонування віртуальних організацій та стратегії їх подолання» Григорія Монастирського, професора кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу Західноукраїнського національного університету

Мета заходу: виокремлення проблем функціонування віртуальних організацій в сучасному менеджменті; виклики, що постають перед керівниками віртуальних організацій; зміна парадигми управління в умовах цифровізації управлінської праці; сучасні компетентності менеджерів щодо управління віртуальними організаціями

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/news/v-umo-vidbulasja-ghostjova-lekcija-ghrighorija-monastirsjkogho-profesora-kafedri-menedzhmentu-publichnogho-upravlinnja-ta-personalu-zakhidnoukrajinsjkogho-nacionaljnogho-universitetu

29-30 листопада 2023 р. участь науково-педагогічних працівників кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП у Міжнародній науково-практичній конференції «Управлінські парадигми сталого розвитку та інклюзивного економічного зростання», Сумський державний університет

Мета заходу: обговорення питань за такими напрямами, як менеджмент організацій, публічне управління та адміністрування, організація і управління в охороні здоров’я, екологічний менеджмент і економіка природокористування, а також управління проектами.

Сайт: https://biem.sumdu.edu.ua/provedennia-mizhnarodnoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii-upravlinski-paradyhmy-staloho-rozvytku-ta-inkliuzyvnoho-ekonomichnoho-zrostannia

28 листопада 2023 р. Всеукраїнський круглий стіл “Тенденції і стратегічні напрями розвитку галузі знань 281 “Публічне управління та адміністрування”” за участю членів наукового ком’юніті з публічного управління і адміністрування.

Мета заходу: визначення завдань для галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» у контексті сучасного розвитку і повоєнного відновлення України; напрямів співробітництва з європейськими закладами вищої освіти та науковими установами задля формування і поширення знань з публічного управління та адміністрування; окреслення проблемних питань, ризиків і можливостей розвитку зазначеної галузі знань; організація просвітницької діяльності, обміну знаннями з публічного управління та адміністрування; напрямки трансформації ключових тематичних напрямів галузі знань; визначення можливостей практичного впровадження наукових знань в публічному управлінні та адмініструванні.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/university/ogoloshenya/zaproshujemo-do-uchasti--u-vseukrajinsjkomu-krughlomu-stoli--

27 листопада 2023 р. участь науково-педагогічних працівників кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП у Х МіжнароднІЙ науково-практичнІЙ конференціЇ «Харчова промисловість як основа продовольчої безпеки і розвитку держави», Інститут продовольчих ресурсів НААН України

Мета заходу: було заслухано наукові доповіді учасників присвячені різним технічним та економічним проблемам функціонування та розвитку харчової промисловості та агропромислового комплексу в цілому

Сайт: http://iprkyiv.com/index.php/1748-v-instytuti-prodovolchykh-resursiv-naan-provedeno-kh-mizhnarodnu-naukovo-praktychnu-konferentsiiu-kharchova-promyslovist-iak-osnova-prodovolchoi-bezpeky-i-rozvytku-derzhavy

26 листопада 2023 р. гостьова лекції на тему: «Управління змінами на прикладі галузі охорони здоров’я» Олександра Мельниченка, професора кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Харківського національного медичного університету.

Мета заходу: окреслення методології змін, передумов, особливостей проведення, результатів і перспектив розвитку галузі охорони здоров’я, у тому числі у післявоєнний період; забезпечення стратегічного розвитку галузі охорони здоров’я.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/news/v-umo-vidbulasja-ghostjova-lekcija-oleksandra-meljnichenka-profesora-kafedri-ghromadsjkogho-zdorovja-ta-upravlinnja-okhoronoju-zdorovja-kharkivsjkogho-nacionaljnogho-medichnogho-universitetu

24 листопада 2023 р. Науково-практичний семінар (вебінар) «Розвиток сталого фінансування в Україні – шлях до побудови зеленої економіки».

Мета заходу: дослідження сутності ідеологеми сталих фінансів, їх місце і роль у побудові "Зеленої" економіки, розкрито базові засади формування в Україні сталих фінансів як складової системи сталого господарювання; подано історико-праксеологічний нарис становлення світової системи сталих фінансів; охарактеризовано відповідальне інвестування, сталий банкінг, стале страхування та сталі фондові ринки; сформульовано базові засади та алгоритм організації системи сталих фінансів в державі, розкрито роль сталих фінансів у забезпеченні реконструктивного розвитку України, запропоновано практичні рекомендації з формування системи сталих фінансів для органів публічного управління. Визначено базові етапи розвитку системи сталого фінансування в світі, охарактеризовано етапи становлення і розбудови системи сталих фінансів України, фінансові джерела відновлення економіки держави та роль природно-ресурсних активів в умовах реконструктивного розвитку національного господарства.

Сайт:https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMr.Frostvv%2Fposts%2Fpfbid02 MHFBRH1DnkpNngn7bY5Bx9CXj9W63WCoCQ76eRR51fPwm NEFna8ap8ixDambBtvSl&show_text=true&width=500"

Серія відкритих освітніх заходів спільно з українською школою архетипіки:

22 грудня 2023 р. «Глобальне громадянське суспільство: сутність, генеза та вплив на державну політику України», лектор Тетяна БЄЛЬСЬКА, д.держ.упр., професор.

Мета заходу: визначення ролі та впливу глобального громадянського суспільства на міжнародну сталість та політику; проблеми та перспективи розвитку громадянського суспільства у повоєнній Україні.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/university/ogoloshenya/zaproshujemo-na-vidkritu-ghostjovu-lekciju-ghlobaljne-ghromadjansjke-suspiljstvo-sutnistj-gheneza-ta-vpliv-na-derzhavnu-politiku-ukrajini

17 листопада 2023 р. «Природа та еволюція феномена авторитету: від античності до постмодерної сучасності», лектор Тетяна НОВАЧЕНКО, д.держ.упр., доцент.

Мета заходу: визначення етапів розвитку Української держави, обґрунтування чинників її перемоги у війні з російською федерацією та розкриття потенціалу повоєнної відбудови України.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/university/ogoloshenya/zaproshujemo-na-vidkritu-ghostjovu-lekciju--priroda-ta-evoljucija-fenomena-avtoritetu----vid-antichnosti-do-postmodernoji-suchasnosti

10 жовтня 2023 р. «Суспільна трансформація, російсько-українська війна і українське диво: за матеріалами моніторингу української школи архетипіки (1992-2023)» Едуарда Афоніна (д.соц.н., професор),

Мета заходу: аналіз парадигми суспільних трансформацій та їх вплив на розвиток українського суспільства, національної ідентичності в умовах війни та поствоєнного періоду.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/university/ogoloshenya/zaproshennja-na-vidkritu-ghostjovu-lekciju-profesora-eduarda-afonina--

16-17 листопада 2023 року участь науково-педагогічних працівників кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП у ІV МіжнароднІЙ науково-практичнІЙ конференціЇ «Формування сталого землекористування: проблеми та перспективи», Інститут землекористування НААН України

Мета заходу: обговорення питань:управління земельними ресурсами в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення; містобудівна перспектива розвитку в контексті розумних міст; еколого-економічний механізм формування сталого землекористування; інституційні засади розвитку землеустрою. Землеустрій в територіальних громадах; моніторинг земель та якості ґрунтів; напрями розвитку земельного кадастру та оцінки земель; застосування геоінформаційних технологій та дистанційного зондування земель при здійсненні землеустрою; методи та інструменти капіталізації земель, перспективи розвитку ринку земель; меліорація земель і меліоративні заходи; аграрна і земельна політика, економіка сільського господарства та продовольства, сільський розвиток.

Сайт: http://landukraine.com.ua/events/iv-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-formuvannia-staloho-zemlekorystuvannia-problemy-ta-perspektyvy/

09-10 листопада 2023 року участь науково-педагогічних працівників кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП у IV МіжнароднІЙ науково-практичнІЙ конференціЇ «Сучасні виклики сталого розвитку бізнесу», Державний університет «Житомирська політехніка»

Мета заходу: обговорення питань щодо сучасних викликів сталого розвитку бізнесу та представлення матеріалів досліджень українських та зарубіжних вчених і науковців

Сайт: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/full-text-1.pdf

2 листопада 2023 року участь науково-педагогічних працівників кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП у IХ МіжнароднІЙ науково-практичнІЙ конференціЇ «Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи», Національний інститут стратегічних досліджень

Мета заходу: обговорення нагальних питань щодо виживання та перспектив розвитку малого та середнього бізнесу різних галузей економічної діяльності у складних умовах та подальшого відновлення економіки нашої держави. 

Сайт: http://oneu.edu.ua/pro-pidsumki-provedennya-ih-mizhnarodnoyi-naukovo-praktichnoyi-konferentsiyi-ekonomiko-pravovi-aspekti-gospodaryuvannya-suchasniy-stan-efektivnist-ta-perspektivi/

2 листопада 2023 року участь науково-педагогічних працівників кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП у МіжнароднІЙ науковІЙ конференціЇ «Гальчинські читання», Національний інститут стратегічних досліджень

Мета заходу: сприяння творчому розвитку наукової спадщини А.С. Гальчинського,  розвиток науково-методологічного забезпечення державних стратегій та політик в умовах глобальних постіндустріальних трансформацій.

Сайт: https://niss.gov.ua/news/novyny-nisd/anons-mizhnarodna-naukova-konferentsiya-halchynski-chytannya-2-3-lystopada-2023

02-03 листопада 2023 року участь науково-педагогічних працівників кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП у III МіжнароднІЙ науково-практичнІЙ конференціЇ «Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти», Миколаївський національний аграрний університет

Мета заходу: обговорення питань щодо розвитку територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти

Сайт: https://nauka.pnu.edu.ua/2023/10/12/iii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia/

2-3 листопада 2023 року участь науково-педагогічних працівників кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП у VІI МіжнароднІЙ науково-практичнІЙ конференціЇ «Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні», Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

Мета заходу: обговорення питань щодо публічного управління та економіки в контексті глобалізаційних та євроінтеграційних викликів; туризм та готельно-ресторанна справа; досвід країн ЄС та практика України; пріоритети екологічного розвитку в процесі реалізації Європейського зеленого курсу; розвиток фінансової системи України в умовах євроінтеграції; вплив сучасних геополітичних процесів на розвиток світового господарства та міжнародних економічних відносин, а також актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах становлення інформаційного суспільства.

Сайт: https://tnu.edu.ua/news/vii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-teoretichni-aspekti-ta-praktichni-problemi-upravlinnya-ekonomiki-ta-prirodokoristuvannya-v-ukra%D1%97ni/

25 жовтня 2023 р. гостьова лекція на тему: «Оцінка гендерного впливу: що, коли та як?» М. Бабак – юристки, експертки з гендерної рівності, національної консультантки ООН Жінки з експертної підтримки Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Мета заходу: опанування методики гендерного аналізу при розробці стратегічних документів органами місцевого самоврядування та при підготовці проєктної заявки; визначення соціального ефекту при застосування гендерного підходу при прийнятті управлінських рішень.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/news/vidbulasja-vidkrita-ghostjova-onlajn-lekcija-miroslavi-babak-na-temu-instrumenti-ocinki-ghendernogho-vplivu

19-20 жовтня 2023 року участь науково-педагогічних працівників кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП у XII Międzynarodowa konferencja naukowo-praktycznej "ROZWÓJ ZAWODOWY OSOBOWOŚCI: PROBLEMY I PERSPEKTYWY" Ukraina, m.Chmielnicki

Мета заходу: обговорення нагальних питань щодо професійного розвитку особистості, проблеми та перспективи розвитку

Сайт: https://www.umcs.pl/pl/wydarzenia,11507,xii-miedzynarodowa-konferencja-naukowo-praktyczna-rozwoj-nauk-o-polityce-europejskie-praktyki-i-narodowe-perspektywy-,117379.chtm

9-11 жовтня 2023 року участь науково-педагогічних працівників кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП у Kongres Współpracy Transgranicznej (Lublin, Poland)

Мета заходу: обговорювались питання про громадську участь молоді, місцеву молодіжну політику та роботу з молоддю, а також те, як молоде покоління підштовхує ринок праці та бізнес до змін

Сайт: https://kongres.lublin.eu/en/kongres-wspolpracy-transgranicznej-english/

08 липня 2023 р. гостьова відкрита лекція Ольги Михайлівни Петроє – завідувачки відділу дослідницької діяльності університетів Інституту вищої освіти НАПН України, доктора наук з державного управління, професора, голови ГО «Аналітично-консалтинговий центр публічного врядування і права» на тему: «Про дослідницьку  доброчесність в умовах “відкритої науки”: академічний дискурс».

Мета заходу: аналіз українських, європейських та світових тенденцій створення організаційно-правових умов доброчесності, аналіз документів УМО з цих питань, а також  опитування здобувачів вищої освіти з питань академічної доброчесності (http://umo.edu.ua/akademichna-dobrochesnistj); обговорення питання штучного інтелекту в контексті забезпечення академічної доброчесності, виявлення сильних і слабких сторін його застосування в системі вищої освіти. 

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/news/v-umo-vidbulasja-ghostjova-lekcija-oljghi-petroje--zaviduvachki--viddilu-doslidnicjkoji-dijaljnosti-universitetiv-institutu-vishhoji-osviti-napn-ukrajini-

01-02 червня 2023 року участь науково-педагогічних працівників кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП у X Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи» Дніпровський державний технічний університет

Мета заходу: обговорення нагальних питань щодо розвитку соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи.

Сайт: https://sau.in.ua/event/h-vseukrayinska-naukovo-praktychna-konferencziya-z-mizhnarodnoyu-uchastyu-rozvytok-osnovnyh-napryamiv-socziogumanitarnyh-nauk-problemy-ta-perspektyvy/

19 травня 2023 року участь науково-педагогічних працівників кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП у ХІІ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ», ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Мета заходу: майстер-клас «Образ майбутнього як фактор стабілізації особистості: практика екофасилітації».

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/19-travnja-2023-roku-vidbudetjsja-khii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferencija--psikhologho-pedaghoghichnij-suprovid-profesijnoji-pidghotovki-ta-pidvishhennja-kvalifikaciji-fakhivciv-v-umovakh-vojennogho-stanu

25 травня 2023 року участь науково-педагогічних працівників кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП у 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE FUTURES: ENVIRONMENTAL, TECHNOLOGICAL, SOCIAL AND ECONOMIC MATTERS (ICSF 2023)

Мета заходу: апробація наукових досліджень у сфері сталого розвитку суспільства.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/uchastj-nauvkovo-pedaghoghichnikh-pracivnikiv-kafedri-publichnogho-upravlinnja-i-proektnogho-menedzhmentu-nnimp-u-4th-international-conference-on-sustainable-futures-environmental-technological-social-and-economic-matters-icsf-2023-

19 травня 2023 року науково-педагогічні працівники ННІМП були організаторами круглого столу :«Нові формати європейської співпраці в умовах геополітичних змін» в рамках МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ «СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ – 2023».

Модераторами круглого столу виступили: Тетяна Рожнова, директор ННІМП, кандидат педагогічних наук, доцент і Тетяна Бурлаєнко, кандидат педагогічних наук, доцент завідувач кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП.

Учасниками заходу були: Володимир Мороз, завідувач кафедрою публічного управління та проєктного менеджменту ННІМП; Оксана Дубініна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри публічного управління та проєктного менеджменту ННІМП; Казімеш Пєшхала, ксьондз, доктор наук, професор відділення суспільних наук кафедри загальної педагогіки Католицького Університету імені Іоанна Павла ІІ (м. Люблін, м. Варшава, Республіка Польща);Андрій Боровик, викладач історії Початкової школи № 38 імені Генріка Сенкевича у м. Любліні (Республіка Польща); Ганна Матвєєва, директор Миколаївського ліцею «Академія дитячої творчості»; Ярослава Стемковська, заступник директора з освітньої діяльності Миколаївського ліцею «Академія дитячої творчості»; Ірина Галкович, психолог вищої категорії, психолог-методист, арт-терапевт, ігропрактик, психотерапевт по методу символ драми, сертифікований тренер з трансформації Ігор Мак.

Цільова аудиторія: заклади загальної середньої та позашкільної освіти, заклади вищої освіти та інститути післядипломної педагогічної освіти.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/news/naukovo-pedaghoghichni-pracivniki-nnimp---aktivni-uchasniki-iv-mizhnarodnoji-vistavki-suchasni-zakladi-osviti--2023-

 

16 травня 2023 року відкрите лекційне заняття д.держ.упр., професорки, професорки кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП Іванової Тамари Вікторівни з дисципліни «Філософія освіти і методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти третього (доктор філософії) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання на тему: «Філософія освіти в контексті сучасних цивілізаційних тенденцій та викликів» на платформі Google Meet.

Мета заходу: гармонізація європейського і українського просторів задля відповідності вітчизняної  системи освіти технологічним вимогам сучасного індустріального суспільства  INDUSTRI -4.0

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/vidkrita-lekcija-dlja-zdobuvachiv-vishhoji-osviti-tretjogho-doktor-filosofiji-rivnja-osviti-onp-publichne-upravlinnja-ta-administruvannja-z-disciplini-filosofija-osviti-i-metodologhija-naukovikh-doslidzhenj-

 

16 травня 2023 року відкрите лекційне заняття д.держ.упр., доцента, професора кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП Казюк Яніни Мирославівни з дисципліни «Теоретико-прикладні проблеми територіального розвитку та місцевого самоврядування в умовах суспільних реформ» для здобувачів вищої освіти третього (доктор філософії) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання на тему: «Перспективи реформування системи місцевого самоврядування у повоєнний період в Україні» на платформі Zoom

Мета заходу: шляхи подолання проблем територіального розвитку та місцевого самоврядування в умовах суспільних реформ.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/vidkrita-lekcija-dlja-zdobuvachiv-vishhoji-osviti-tretjogho-doktor-filosofiji-rivnja-osviti-onp-publichne-upravlinnja-ta-administruvannja-z-disciplini-teoretiko-prikladni-problemi-teritorialjnogho-rozvitku-ta-miscevogho-samovrjaduvannja-v-umovakh-suspiljn

 

8 травня 2023 року відкрите лекційне заняття к.держ.упр., старшого викладача кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП Шмагун Антоніни Вікторівни з дисципліни «Соціологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання на тему: «Соціологія економічного життя, праці та управління» на платформі Google Meet.

Мета заходу: особливості та сучасні підходи досліджень економічного життя, праці та управління.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/vidkrita-lekcija-tarshogho-vikladacha-kafedri-publichnogho-upravlinnja-i-proektnogho-menedzhmentu-nnimp-shmaghun-antonini-viktorivni-dlja-zdobuvachiv-vishhoji-osviti-pershogho-bakalavrsjkogho-rivnja-vishhoji-osviti-

 

24 квітня 2023 року в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» відбувся захист науково-педагогічної практики здобувачів вищої освіти третього (доктор філософії) рівня вищої освіти зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

Мета заходу: захист науково-педагогічної практики.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/uspishno-projshov-zakhist-naukovo-pedaghoghichnoji-praktiki-zdobuvachiv-vishhoji-osviti-tretjogho-doktor-filosofiji-rivnja-onp-publichne-upravlinnja-ta-administruvannja-

 

14 квітня 2023 року Навчально-науковим інститутом менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України було проведено ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2023: пріоритетні напрями глобалізаційних змін», на яку зареєструвалось 356 учасників.

Мета заходу: презентація здобувачами вищої освіти результатів своїх наукових досліджень та обмін практичним досвідом у галузях знань.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/u-nnimp-provedeno-iii-mizhnarodnu-naukovo-praktichnu-konferenciju-zdobuvachiv-vishhoji-osviti-i-molodikh-uchenikh-nauka-i-molodj--2023-prioritetni-naprjami-ghlobalizacijnikh-zmin-

 

27 лютого 2023 року науково-педагогічні працівники ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України стали активними учасниками онлайн презентації порівняльного звіту Європейської та Національної рамки кваліфікацій.

У презентації звіту взяли участь понад 600 учасників, які представляли органи влади, заклади освіти, громади з України, ЄС та інших країн.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/news/280220230504

 

16 лютого 2023 року за співпраці ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (УМО), Західноукраїнського національного університету (ЗУНУ) та Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика (НУОЗУ) проведено відкритий семінар «Дисертація: зміст, новизна, організація захисту».

Метою семінару було підвищення рівня обізнаності про ключові методологічні вимоги до дисертаційних досліджень та процедури підготовки дисертацій до захисту відповідно до сучасних нормативно-правових умов.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/news/210220230157

 

27 січня 2023 року за співпраці науково-педагогічних працівників ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (УМО), Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Західноукраїнського національного університету (ЗУНУ), відбувся експертний круглий стіл «Як готувати і публікувати статті: співпраця наукових керівників і здобувачів вищої освіти».

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/news/310120231300

 

29 грудня 2022 року в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбувся профорієнтаційний захід для майбутніх вступників – Всеукраїнський День відкритих дверей. Зустріч було проведено в онлайн форматі на платформі Zoom із одночасною трансляцією на YouTube каналі.

Мета заходу: надання інформації про перелік спеціальностей, особливості освітньої, наукової, міжнародної діяльності, академічну мобільність здобувачів вищої освіти, можливість навчання за двома спеціальностями, переваги навчання в університеті.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/0301231009

 

05 - 09 грудня 2022 року науково-педагогічні працівники кафедр економіки підприємництва та менеджменту, публічного управління та проєктного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» об’єдналися задля єдиної мети - підтримати педагогів Сумщини під час військової агресії на Україні. Завідувачка кафедри економіки підприємництва та менеджменту, к.п.н., доц. Тетяна Бурлаєнко, професорка кафедри, к.п.н., доц. Оксана Дубініна, професорка кафедри к.держ.упр., доц. Оксана Ковтун, доцентка кафедри, к.е.н., доц. Галина Бережна взяли участь у профорієнтаційних заходах на Сумщині. Заходи відбувалися у режимі онлайн з використанням сервісів Goole та платформи Meet.

Мета заходу: переваги навчання в Університеті, ознайомлення з освітньо-професійними програмами підготовки майбутніх фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, надання інформації про програми академічної мобільності, які сьогодні популярні серед молоді та студентства УМО.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/121222391

 

01 грудня 2022 року науково-педагогічні працівники кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» завідувач кафедри, к.держ.упр., доцент Володимир Мороз, к.держ.упр., доцентка Оксана Ковтун, к.е.н., доцентка Галина Бережна, провели організаційну онлайн зустріч із здобувачами вищої освіти ОП «Управління проєктами» (група УП-22-Г1).

Мета заходу: можливості та переваги дистанційного навчання, визначили основні ціннісні орієнтири для науково-педагогічних працівників кафедри та здобувачів вищої освіти

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/121222859

 

17 листопада 2022 року професорка кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП к.держ.упр., доцентка Ковтун Оксана взяла участь у пленарному засіданні 10th INTERNATIONAL CONFERENCE «MONITORING, MODELING AND MANAGEMENT OF EMERGENT ECONOMY» (M3E2-2022), яка організована Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy (Ukraine) спільно із Ministry of Education and Science of Ukraine, Kryvyi Rih State Pedagogical University (Ukraine), Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (Ukraine), Odessa National Economic University (Ukraine), Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine), South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky (Ukraine), Ben-Gurion University of the Negev (Israel), Krakow University of Economics (Poland), University of Vienna (Austria), Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (Poland), Information Systems Management Institute (Latvia), Vilnius University (Lithuania).

Мета заходу: доповідь на тему: «Analysis and modeling of economic globalization processes in the period of crisis: the impact of military actions in Ukraine on world financial markets».

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/2411222312

 

09 листопада 2022 року Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО “Університет менеджменту освіти” НАПН України долучився до РАДІОДИКТАНТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ-2022, який відбудеться у День української писемності та мови

Мета заходу: РАДІОДИКТАНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ-2022.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/141122439

 

Протягом вересня-листопада 2022 року в Україні проходив ІІ Всеукраїнський конкурс наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Бізнес і права людини в Україні: проблеми та рішення під час війни та повоєнного відновлення» ‑ з нагоди 25-річчя заснування інституції  Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Від ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України до конкурсної комісії була залучена Ія Дегтярьова, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП, доктор наук з державного управління, професор.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/news/1912222106

 

22 жовтня 2022 року зустріч у ННІМП з науково-педагогічними працівниками Одеського державного університету внутрішніх справ «УНИКНЕННЯ ВРАЖЕННЯ МІНАМИ І ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ ПРЕДМЕТАМИ. ПОВЕДІНКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У НАДЗВИЧАЙНІЙ СИТУАЦІЇ»

Мета заходу: проінспектувати здобувачів вищої освіти та працівників інституту щодо поводження з невідомими предметами і пристроями та проінформовано про небезпечні предмети і правила поведінки, у разі їх виявлення.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/2410222219

 

13 жовтня 2022 року в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології в онлайн-режимі, відбувся захід до Дня захисника та захисниць України, Дня Українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці, за участю проректора з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктора педагогічних наук, професора Наталії Муранової.

Мета заходу: шляхи подальших зустрічей здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників з представниками Національного музею архітектури та побуту України.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/18122112

 

7 жовтня 2022 року відбулась  ІІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості» на базі Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» де взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП та здобувачі вищої освіти .

Мета заходу: обговоренням актуальних питань та перспектив подальшої співпраці.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/181022106

 

04 жовтня 2022 року взято участь науково-педагогічними працівниками кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП в ЕКСПЕРТНОМУ КРУГЛОМУ СТОЛІ «АКТУАЛЬНІСТЬ НАУКОВОГО ОБГРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ ВІЙНИ».

Мета заходу: оприлюднення та розвиток знань щодо підходів до наукового обґрунтування управлінських рішень в умовах війни.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/11zaproshujemo-vas-do-uchasti-u-v-ekspertnomu-krughlomu-stoli--aktualjnistj-naukovogho-obghruntuvannja-upravlinsjkikh-rishenj--v-umovakh-vijni

 

15 вересня 2022 року доцент кафедри публічного управління і проєктного менеджменту ННІМП, кандидат історичних наук ВІНІЧЕНКО Алла Анатоліївна  провела відкриту лекцію з дисципліни «Історія менеджменту» на тему: «Вплив промислової революції на становлення менеджменту».

Мета заходу: розглянути питання особливостей впливу Реформації та епохи Просвітництва на суспільно-економічні передумови промислового перевороту в Англії; організація роботи з персоналом перших фабрик; проаналізовано розвиток менеджменту в індустріальній системі на прикладі роботи і досвіду перших англійських підприємців.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/vidkrita-lekcija-vinichenko-alli-anatolijivni-z-disciplini-istorija-menedzhmentu

 

15-16 вересня 2022 року науково-педагогічні працівники кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП к.держ.упр., доцентка Ковтун Оксана та к.е.н., доцентка Бережна Г.В. взяли участь у IІ Форумі правових реформ для громадянського суспільства: нові виклики та досягнення в умовах війни, що був організований командою проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України», який реалізується ІСАР Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень та Центром демократії та верховенства права. Подія припала на другу річницю презентації Карти правових реформ для громадянського суспільства в Україні.

Мета заходу: презентація та обговорення успіхів, перемог та викликів у втіленні в законодавстві України положень Карти правових реформ для громадянського суспільства за півроку повномасштабного вторгнення, а також напрацювати рекомендацій для громадянського суспільства під час і після війни, формування завдань для відновлення та відбудови України. Форум був присвячений поступу у покращенні правового поля для діяльності організацій громадянського суспільства в умовах повномасштабної війни Росії проти України.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/uchastj-naukovo-pedaghoghichnikh-pracivnikiv-kafedri-publichnogho-upravlinnja-i-proektnogho-menedzhmentu-nnimp-u-ii-forumi-pravovikh-reform-dlja-ghromadjansjkogho-suspiljstva-novi-vikliki-ta-dosjaghnennja-v-umovakh-vijni

 

14 вересня 2022 року професорка кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО» НАПН України Ковтун Оксана, к.держ.упр., доцент взяла участь у вебінарі «Процедури підготовки та подання заявок на конкурси програми Горизонт Європа», який проводився в рамках проєкту «Підвищення поінформованості українських організацій про можливості участі у дослідницьких та інноваційних програмах ЄС», що фінансується Європейським Союзом та Міжнародним Фондом «Відродження» у межах грантового компоненту проєкту EU4USociety.

Мета заходу: представлення основних організаційних процедур підготовки і подання проєктної заявки на конкурси програми Горизонт Європа та обговорення можливих проблем та типових помилок, яких припускаються українські організації, наукові, освітні установи.

Сайт УМО:http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/uchastj-u-vebinari-proceduri-pidghotovki-ta-podannja-zajavok-na-konkursi-proghrami-ghorizont-jevropa--ua-ncp-horizon-europe-network-projekt-eu4usociety

 

28 та 30 липня 2022 року колективами кафедри публічного управління і проектного менеджменту та кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» було продовжено серію безкоштовних онлайн-сесій для майбутніх магістрів щодо етапів вступної кампанії 2022; підготовки до написання магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК); питань-відповідей з програмних питань фахових іспитів; підготовки мотиваційних листів.

Мета заходу: авторський підхід до написання МТНК та мотиваційного листа.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/u-nnimp-projshli-ii-ta-iii-onlajn-sesiji-dlja-majbutnikh-maghistriv-shhodo-napisannja-maghistersjkogho-testu-navchaljnoji-kompetentnosti

 

2 липня 2022 року в Святошинській РДА презентація освітніх програм Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України (УМО). Презентацію проведе Ія Дегтярьова – т.в.о. завідувача кафедри, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, гарант освітньо-професійної програми "Публічне управління та адміністрування". Учасники зібрання були поінформовані про освітні програми цієї  та інших кафедр ННІМП, переваги навчання в УМО.

Мета заходу: участь працівників управлінь, відділів, служб, комунальних підприємств, самостійних підрозділів райдержадміністрації.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/vidbulasja1-prezentacija-osvitnikh-proghram-nnimp-dzvo--umo-v-svjatoshinsjkij-rda-m-kijeva

 

17 червня 2022 року науково-педагогічні працівники кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» д.держ.упр., доцентка, професорка кафедри Оксана Євсюкова, к.держ.упр., доцент, професор кафедри Володимир Мороз презентували для більш, ніж 30 учасників Zoom-кав’ярні тему «ЯК НЕ ЗАСТРЯГТИ УПРАВЛІНЦЮ В МИНУЛОМУ В ЕПОХУ ЗМІН: ПРОЄКТИ ТА EQ (ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ)».

Мета заходу: ознайомити з інтелектами сучасного управлінця-лідера часів трансформації, які не дозволять йому застрягти в минулому в епоху трансформаційних змін, як розумовий, емоційний, духовний, життєвої енергії, любовний, тілесний, практичний, адаптивний.

Сайт УМО:http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/naukovo-pedaghoghichni-pracivniki-kafedri-publichnogho-upravlinnja-i-proektnogho-menedzhmentu-nnimp-prezentuvali-zoom-kavjarnju-jak-ne-zastrjaghti-upravlincju-v-minulomu-v-epokhu-zmin-projekti-ta-eq-emocijnij-intelekt

 

03 червня 2022 року МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР « WYCHOWANIE W SZKOLE - KLASIE SZKOLNEJ - PERSPEKTYWA PERSONALISTYCZNA».

Мета заходу: Проведення спільного дослідження з Тетяною Кравчинською, Оксаною Дубініною, Тетяною Бурлаєнко, Ганною Тимошко, Аллою Вініченко на тему «The Usage of Automated Information Systems for Database Management in General Secondary Education Institutions of Ukraine» в межах науково-дослідних тем кафедр  ННІМП ДЗВО «УМО», результати дослідження були оприлюднено в журналі, який входить до науково метричної  Web of Science (WOS) (http://ijcsns.org/07_book/2022_25.htm).

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/nnimp---uchasnik--mizhnarodnogho-seminaru--wychowanie-w-szkole---klasie-szkolnej---perspektywa-personalistyczna

01 червня 2022 року організована зустріч працівників Служби у справах дітей м. Запоріжжя та волонтерів із представниками Запорізької міської ради, на якій їх привітали із професійним святом та відзначили за сумлінну працю нагородами. Починаючи із березня 2022 року доцентка кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП, к.е.н., доцентка Галина Бережна працює на терені надання допомоги дітям, що евакуювалися із тимчасово окупованих регіонів України. Її внесок у піклування про кожну дитину, яка залишилась без батьків, або потрапила у складні життєві обставини, у забезпечення таких дітей всім необхідним, організації їх безпечного перебування в місті, було відзначено нагородою Запорізької міської ради.

Мета заходу: волонтерська діяльність.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/naghoroda-za--volontersjku-dijaljnistj-docentki-kafedri-nnimp-berezhnoji-ghv

 

30 травня 2022 року надана ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА ВІД ННІМП ТА ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» ЛІКАРНЯНОМУ ЗАКЛАДУ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ. Послом доброї волі від ННІМП та університету виступив завідувач кафедри публічного управління і проєктного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університету менеджменту освіти» Карташов Євген Григорович.

Мета заходу:благодійний внесок та гуманітарна допомога.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/ghumanitarna-dopomogha-vid-nnimp-ta-dzvo-universitet-menedzhmentu-osviti-likarnjanomu-zakladu-mista-zaporizhzhja

 

25 травня 2022 року професорка кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП, к.держ.упр., доцентка Ковтун Оксана прийняла участь в онлайн-лекції «Досвід ЄС в реалізації Industries 3.0, 4.0, 5.0 i практика України».

Мета заходу: особливості Індустрій 3.0, 4.0, 5.0, які розвиваються в умовах промислових революцій.

Сайт УМО:http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/uchastj-profesorki-kafedri-kovtun-oksani-v-onlajn-lekciji-dosvid-jes-v-realizaciji-industries-30-40-50-i-praktika-ukrajini

 

19 травня 2022 року науково-педагогічні працівники кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП долучилися до проведення ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України спільно з ТОВ «Видавництво Ранок» до Ярмарку сучасних професій для молоді, який відбувся в онлайн форматі на платформі Zoom з одночасною трансляцією на YouTube каналі Університету: https://youtu.be/O3UXvf8__aA

Мета заходу: майстер-клас на тему: "Атрибути сучасного менеджера» в контексті ОПП кафедри публічного управління і проєктного менеджменту та кафедри економіки, підприємництва, менеджменту ННІМП ДЗВО " УМО" .

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/vidbuvsja-jarmarok-suchasnikh-profesij-dlja-molodi

 

17 травня 2022 року ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України разом з науково-педагогічними працівниками кафедри публічного управління і проектного менеджменту було проведено ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2022: пріоритетні напрями глобалізаційних змін», на яку зареєструвалось понад 200 учасників. Робочими мовами конференції були: українська, англійська, польська, словацька.

Мета заходу: презентація здобувачами вищої освіти результатів своїх наукових досліджень та обмін практичним досвідом у галузях знань

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/u-nnimp-provedeno-ii-mizhnarodnu-naukovo-praktichnu-konferenciju-zdobuvachiv-vishhoji-osviti-i-molodikh-uchenikh-nauka-i-molodj--2022-prioritetni-naprjami-ghlobalizacijnikh-zmin

 

10 травня 2022 року на базі Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО " Університет менеджменту освіти" НАПН України продовжив роботу ВІДКРИТИЙ ОСВІТНІЙ МАРАФОН "НАВЧАННЯ І РОЗВИТОК У ВОЄННИЙ ЧАС.  РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!". Спікер заходу Дегтярьова І.О., доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління і проєктного менеджменту ННІМП. Тема лекції: «Інноваційне лідерство».

Мета заходу: інноваційне лідерство в умовах воєнного стану.

Сайт УМО:http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/u-nnimp-prodovzhuje-robotu-vidkritij-osvitnij-marafon-navchannja-i-rozvitok-v-umovakh-vijni-razom-do-peremoghi

 

10 Травня 2022 року у Навчально-науковому інституті менеджменту та психології започатковано новий українсько-польський проєкт, присвячений інтеграції культур польського та українського народів! Відповідальна особа за реалізацію проєкту від кафедри публічного управління та проєктного менеджменту – кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри – ОКСАНА ДУБІНІНА.

Мета заходу: упровадження методу проєктів у процес підготовки здобувачів вищої освіти педагогічних спеціальностей; проведення історичних та суспільних досліджень студентською молоддю Польщі та України; ознайомлення здобувачів освіти з каплицями як культурними надбанням країни; розуміння того, що культура пов’язує народи і є чинником розвитку.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/zaproshujemo-doluchitisj-do-poljsjko-ukrajinsjkogho-projektu-jakij-realizujetjsja-v-mezhakh-spivpraci-navchaljno-naukovogho-institutu-menedzhmentu-ta-psikhologhiji-dzvo-universitet-menedzhmentu-osviti-napn-ukrajini-ta-katolicjkim-universitetom-ioanna-pavl

 

05 травня 2022 року зустріч у ННІМП з науково-педагогічними працівниками Одеського державного університету внутрішніх справ «УНИКНЕННЯ ВРАЖЕННЯ МІНАМИ І ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ ПРЕДМЕТАМИ. ПОВЕДІНКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У НАДЗВИЧАЙНІЙ СИТУАЦІЇ»

Мета заходу: проінспектувати здобувачів вищої освіти та працівників інституту щодо поводження з невідомими предметами і пристроями та проінформовано про небезпечні предмети і правила поведінки, у разі їх виявлення.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/zustrich-u-nnimp-z-npp-odesjkogho-derzhavnogho-universitetu-vnutrishnikh-sprav-uniknennja-vrazhennja-minami-i-vibukhonebezpechnimi-predmetami-povedinka-zdobuvachiv-osviti-u-nadzvichajnij-situaciji

 

05 травня 2022 року науково-педагогічні працівники кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП долучилися до проведення Всеукраїнського Дня відкритих дверей  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, який відбувся  в онлайн форматі на платформі Zoom з одночасною трансляцією на YouTube каналі Університету. На платформі заходу було понад 50 точок підключень вступників-2022 та їх батьків із різних регіонів України.

Мета заходу: зміни до Правил прийому університету, підготовка та терміни проведення національного мультипредметного тесту (українська мова, математика, історія України), терміни основної й додаткової сесій, популярні інтернет ресурси для абітурієнтів, надала корисні рекомендації щодо вибору сучасної професії.

Сайт УМО:http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/nnimp----uchasnik-vseukrajinsjkogho-dnja-vidkritikh-dverej

 

03 травня 2022 року на базі Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО " Університет менеджменту освіти" НАПН України продовжив роботу ВІДКРИТИЙ ОСВІТНІЙ МАРАФОН "НАВЧАННЯ І РОЗВИТОК У ВОЄННИЙ ЧАС.  РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!".

Спікер заходу кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління і проєктного менеджменту ННІМП Володимир Мороз розкрив механізми підтримки українського суспільства, загальні втрати економіки через війну, короткострокові та цільові програми забезпечення внутрішньо переміщених осіб тощо. В процесі дискусії  було визначено необхідність узгодження Стратегії відбудови нової економіки із цілями Сталого розвитку, розробки та реалізації трансформаційних механізмів  відбудови економіки, подолання корупції, стабілізації ринку праці,  модернізації системи освіти.

Мета заходу: публічна політика забезпечення стійкості економіки України в умовах воєнного стану"

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/u-nnimp-prodovzhiv-robotu-vidkritij-osvitnij-marafon-navchannja-i-rozvitok-v-umovakh-vijni-razom-do-peremoghi

 

26 квітня 2022 року ВІДКРИТИЙ ОСВІТНІЙ МАРАФОН «РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!»

Виступ Діденко Н.Г., доктора наук з державного управління, професора, професора кафедри пубічного управління і проєктного менеджменту ННІМП на тему «Захист майнових, політичних та соціально-економічних прав громадян в умовах війни з Росією»

Мета заходу: обговорення актуальних питань щодо можливості припинення війни і звільнення всіх українських територій до відновлення територіальної цілісності України.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/zaproshujemo-na-vidkritij-osvitnij-marafon-razom-do-peremoghi

 

5 квітня 2022 року під головуванням завідувача кафедри, доктора наук з державного управління, професора Карташова Є.Г. відбулося онлайн засідання кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університете менеджменту освіти». Хвилиною мовчання вшановано пам'ять всіх загиблих бійців та мирного населення під час війни.

Мета заходу: обговорення актуальних питань щодо надання освітніх послуг здобувачам вищої освіти та визначили шляхи подальших дій на різних фронтах у період воєнного стану в Україні.

Сайт УМО:http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/zasidannja-kafedri-publichnogho-upravlinnja-i-proektnogho-menedzhmentu-nnimp

 

01 квітня 2022 року науково-педагогічні працівники кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» д.держ.упр., професорка Ія Дегтярьова, д.держ.упр., професорка Ніна Діденко, к.держ.упр., доцентка Оксана Ковтун, к.е.н., доцентка Галина Бережна, к.пед.н., доцентка Оксана Дубініна провели онлайн зустріч із здобувачами вищої освіти ОПП «Публічне управління та адміністрування» (група ДС21-Г-1) та ОП «Управління проєктами» (групи УП-20-Г1 та  УП-21-Г1 (Г2).

Мета заходу: про еволюційний оптимізм, операційний реалізм, надію як ресурс та пошук сенсів в умовах війни.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/zustrich-naukovo-pedaghoghichnikh-pracivnikiv-kafedri-publichnogho-upravlinnja-i-proektnogho-menedzhmentu-nnimp-iz-zdobuvachami-vishhoji-osviti-opp-publichne-upravlinnja-ta-administruvannja-ta-opp-upravlinnja-projektami

 

01 квітня 2022 року науково-педагогічні працівники кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП беруть активну участь у підтримці учнів, які тимчасово покинули Україну.

Сьогодні евакуйовані діти з України мають можливість навчатися у кращих школах міста, наприклад, в економічній школі Веттеров м. Люблін, яка функціонує з 5 серпня 1866 року і посідає 53 місце серед шкіл Республіки Польща (Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie). Оксана Дубініна активно долучається до освітнього процесу і допомагає українським учням поглибити знання з математики та інших предметів, адаптуватися на теренах школи та міста. Завдяки активній підтримці державної влади міста Люблін та директора економічної школи Веттеров м. Любліні Marzenna Modrzewska-Michalczyk, 25 березня 2022 р. для дітей з України, які тимчасово навчаються у цій школі, було організовано екскурсію містом. Під час екскурсії Оксана Дубініна супроводжувала групу учнів з України надаючи їм мовну підтримку.

Мета заходу: в не легкий час для нашої країни, кожен український педагог має підтримати своїх учнів та вихованців, передати їм знання заради розвитку нації та майбутнього України!

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/1naukovo-pedaghoghichni-pracivniki-nnimp-berutj-aktivnu-uchastj-u-pidtrimnci-uchniv-jaki-timchasovo-pokinuli-ukrajinu

 

З 15 квітня по 28 квітня 2022 року всеукраїнська науково-практична конференція "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ І В ПОСТВОЄННИЙ ПЕРІОД В УКРАЇНІ "

Мета заходу: публічно-управлінський потенціал перемоги України в інформаційно-смисловій війні проти Російської Федерації; безпекові аспекти вітчизняного публічного управління та адміністрування; забезпечення стійкості, ревіталізації та розвитку регіонів і територіальних громад в Україні; економічне врядування України в умовах війни та в поствоєнний період; гуманітарні та наукові детермінанти розвитку України в умовах війни і в поствоєнний період; публічне управління у сфері освіти в умовах війни та в поствоєнний період; соціокультурні й психологічні аспекти публічного управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період; забезпечення єдності громадянського суспільства і політико-управлінської еліти в умовах війни та в поствоєнний період.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/zaproshujemo-do-uchasti-u-vseukrajinsjkij-naukovo-praktichnij-konferenciji-publichne-upravlinnja-ta-administruvannja-v-umovakh-vijni-i-v-postvojennij-period-v-ukrajini-

 

25 березня 2022 року науково-педагогічні працівники професор Оксана Ковтун, доцент Оксана Дубініна ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» взяли участь у міжнародному семінарі який було організовано Католицьким Університетом Іоана Павла ІІ у м. Люблін (Республіка Польща)

Мета заходу: підтримка України, припинення війни і звільнення всіх українських територій до відновлення територіальної цілісності України, ключові освітні питання (особливості виховного процесу у школі, особистісно-орієнтоване виховання, розвиток особистості учня та участь вчителя у цьому процесі).

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/uchastj-naukovo-pedaghoghichnikh-pracivnikiv-nnimp-u-mizhnarodnomu-seminari-jakij-bulo-orghanizovano-katolicjkim-universitetom-ioana-pavla-ii-u-m-ljublin-respublika-poljshha

 

17 березня 2022 року професор кафедри публічного управління та проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології д.держ.упр., професор Діденко Ніна Григорівна взяла участь в онлайн-панелі «Війна в Україні» в Массачусетському університеті Лоуелл (США). Захід був організований Дейною Абделькадер, директором програми з вивчення проблем миру та конфліктів, доцентом кафедри політичних наук Массачусетського університету Лоуелл, науковим співробітником Центру близькосхідних досліджень Гарвардського університету. В онлайн-панелі брали участь українські та грузинські науковці, американські викладачі і студенти.

Мета заходу: виступи та дискусії щодо підтримки України, протидія російській агресії, необхідність посилення санкційного тиску на Росію, можливості припинення війни і звільнення всіх українських територій до відновлення територіальної цілісності України.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/onlajn-panelj-vijna-v-ukrajini-v-massachusetsjkomu-universiteti-louell-ssha

 

17 лютого 2022 року Навчально-науковий інститут менеджменту та психології та науково-педагогічні працівники кафедри публічного управління та проектного менеджменту долучилися до проведення Всеукраїнського Дня відкритих дверей ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України  спільно з ТОВ «Видавництво Ранок», який відбувся в онлайн форматі на платформі Zoom.

Мета заходу: продемонструвати особливості вступу 2022,особливості проведення ЗНО-2022, освітні програми, напрямки підготовки майбутніх вступників, кадровий склад, студентське життя та перспективи працевлаштування, адже надзвичайно важливим у житті кожного майбутнього студента є вибір закладу вищої освіти та професії на все життя.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/1vidbuvsja-denj-vidkritikh-dverej3

 

14 лютого 2022 року для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Управління проєктами» груп УП-21-Г1 та УП-20-Г1 Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» відбулася спільна онлайн лекція з дисципліни «Планування і виконання проєктних дій» із експерткою Марією Тищенко (тема зустрічі: «Проєкти соціальної дії в РРР»), яку організувала доцентка кафедри публічного управління і проектного менеджменту к.е.н., доцентка Галина Бережна. Також у заході взяли учать здобувачі вищої освіти ОПП «Управління навчальними закладами» Житомирського державного університету імені Івана Франка у рамках підписаного Меморандуму про співпрацю.

Мета заходу: злагоджена робота команди, ефективні комунікації з різноманітними учасниками та учасницями проєкту, щирість у формуванні ідеї та чесність в її реалізації.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/onlajn-lekcija-dlja-zdobuvachiv-vishhoji-osviti-opp-upravlinnja-projektami-iz-zaluchennjam-ekspertki-mariji-tishhenko-vikonavchoji-direktorki-vseukrajinsjkoji-ghromadsjkoji-orghanizaciji-poruch

 

11 лютого 2022 року відкритий методологічний семінар наукового ком’юніті  з публічного управління і адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (далі ННІМП УМО) для здобувачів вищої освіти та наукових керівників  «ДИСЕРТАЦІЯ: ЗМІСТ ТА НОВИЗНА».

Мета заходу: підвищити рівень знань здобувачів вищої освіти та наукових керівників про чинні правові та методологічні вимоги до дисертацій.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/vidbudetjsja-vidkritij-metodologhichnij-seminar-naukovogho-komjuniti--z-publichnogho-upravlinnja-i-administruvannja-dlja-zdobuvachiv-vishhoji-osviti-ta-naukovikh-kerivnikiv--disertacija-zmist-ta-novizna 

 

9 лютого 2022 року на платформі Zoom відкрите заняття к.держ.упр., доцента, професора кафедри публічного управління і проєктного менеджменту ННІМП Ковтун Оксани Анатоліївни з дисципліни «Управління проєктною командою» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання, групи УП-21-Г1 на тему: «Управління командою  у новій нормальності (реальності)»

Мета заходу: особливості організації гібридної праці  в умовах нової нормальності; нові компетенції персоналу в умовах нової нормальності; сучасні вимоги до лідерів; ефективні інструменти гібридного навчання персоналу команди; кар'єрні тренди сучасної нормальності

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/vidkrita-lekcija-dlja-zdobuvachiv-vishhoji-osviti-opp-upravlinnja-projektami-z-disciplini-upravlinnja-projektnoju-komandoju

 

8 лютого 2022 року весь світ відзначав День безпечного Інтернету (Safer Internet Day). День безпечного Інтернету було запроваджено мережами Insafe та INHOPE за підтримки Європейської комісії для просування безпечного та позитивного використання цифрових технологій, особливо, дітьми й молоддю. В Навчально-науковому інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» під керівництвом Оксани Дубініної,  доцента кафедри публічного управління і проектного менеджменту здобувачі вищої освіти ННІМП ДЗВО «УМО» виготовили плакати та представили власноруч розроблені тренінги, майстер-класи за результатами вивчення дисципліни «Психологічна культура та інформаційна безпека особистості».

Мета заходу: сформувати базові знання про ключові поняття, теорій та закономірності, що складають категоріальний апарат психологічної безпеки особистості; розвинути уміння використовувати психологічні знання при реалізації професійних функцій, зокрема надання психологічної  допомоги особистості, яка постраждала від насилля через мережу Інтернет в критичних ситуаціях.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/vivchennja-disciplini-psikhologhichna-kuljtura-ta-informacijna-bezpeka-osobistosti

 

02 лютого 2023 року у рамках Меморандуму про співпрацю ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України з Оболонською районною організацією Товариства Червоного Хреста України професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП УМО Ія Дегтярьова та волонтер цієї організації Світлана Карпова провели в Центрі комунікацій Оболонського району м. Києва (Vcentri HUB) для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) тренінг «Способи соціально-психологічної самопідтримки в умовах сьогодення».

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/news/050220230024