Мета і завдання кафедри

Кафедра публічного управління і проектного менеджменту здійснює освітню, методичну та наукову діяльність в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» згідно законодавства України та нормативних документів Університету.

Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що належать до її компетенції.

Місія кафедри: забезпечити здобувачів вищої освіти якісною фаховою науково-методологічною підготовкою через надання поглиблених знань і компетентностей з галузі публічного управління та адміністрування, менеджменту задля продукування ними нових ідей, розв’язання значущих проблем професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, ефективного здійснення науково-педагогічної діяльності, зокрема, у сфері менеджменту освіти, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної практики, а також проведення власного грунтовного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, підтверджені успішним захистом кваліфікаційної наукової праці.

Завдання кафедри:

 • реалізація освітньо-професійних, освітньо-наукових програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців;
 • формування світоглядних засад здобувачів вищої освіти на основі досягнень природничих та соціальних наук з урахуванням національних пріоритетів та сучасних тенденцій розвитку суспільства;
 • інтегрування фундаментальних знань здобувачів вищої освіти в систему спецiальної професійної пiдготовки;
 • розвиток навичок креативного і критичного мислення у здобувачів вищої освіти;
 • освоєння здобувачів вищої освіти методології наукових дослiджень та використання iнформацiйних технологій;
 • підготовка фахівців вищого рівня кваліфікації в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти, компетентних в формулюванні, розв’язанні та виконанні комплексних наукових й практичних проблем
 • організація та ефективне здійснення дослідницько-інноваційної, педагогічної діяльності, через призму проведених самостійних наукових досліджень та продукування нових науково-обґрунтованих результатів для практичного впровадження з дотриманням належної академічної доброчесності.

Напрями дiяльностi кафедри:

 • методичне забезпечення та викладання дисциплiн фiлософсько-гуманiтарного, природничо-математичного, правознавчого напрямків і дисциплін освітньо-професійних програм «Публічне управління та адміністрування», «Управління проектами»; освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування»;
 • науково-методичне забезпечення дисциплін, які викладаються на кафедрі. Розробка вимог і пропозицій щодо вдосконалення змісту та обсягу навчальних програм із дисциплін кафедри:
 • розробка, організація та впровадження новітніх освітніх технологій у навчальний процес.
 • проведення наукових досліджень за встановленими пріоритетними напрямами науково-дослідної роботи;
 • безпосередня науково-методична спiвпраця iз здобувачів вищої освіти;
 • здійснення виховної роботи серед студентів Університету;
 • підготовка науково-педагогічних кадрів;
 • співпраця з навчальними та науковими закладами та установами України, інших країн.

Освітня діяльність кафедри

Кафедра публічного управління і проектного менеджменту готує висококваліфікованих фахівців за освітньо-професійними програмами «Управління проєктами» та «Публічне управління та адміністрування» та за освітньо-науковою програмою «Публічне управління та адміністрування».

Фахівці, які здобули освіту за освітньо-професійною програмою «Управління проектами», можуть працювати на таких посадах, як керівник проєктів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва; керівник установи (структурного підрозділу); менеджер (управитель) в торгівлі, соціальній сфері, у готельному господарстві тощо; директор (начальник, інший керівник) підприємства. Випускники мають можливість працевлаштуватися в виробничі і торгівельні підприємства; організації економічної, виробничої і соціальної сфер; органи місцевого самоврядування та центральні і місцеві органи виконавчої влади. Кращі випускники мають можливість продовжити навчання на третьому освітньо-науковому рівні (доктор філософії) в аспірантурі Університету.

Здобувши освітній ступінь магістра зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування», випускник може працювати в системі державного управління та місцевого самоврядування, у громадських та політичних організаціях. За умов набуття відповідного досвіду, може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності як фінансово-економічна, зовнішньоекономічна та інші.

Придатність до працевлаштування випускників освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування» - науково-дослідницька та викладацька діяльність у сфері управління. Наукова, адміністративна та управлінська діяльність в закладах науки, освіти, в органах законодавчої влади, державного управління та місцевого самоврядування, громадських та політичних організаціях, підприємствах, установах та організаціях.

Науково-методична та науково-дослідна робота кафедри

Кафедра забезпечує підготовку та рецензування підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, інших навчально-методичних матеріалів.

Формує тематику кваліфікаційних робіт, забезпечує проведення наукових досліджень, здійснює керівництво науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти, обговорення завершених робіт; надає рекомендації щодо публікації наукових праць.

Здійснює наукове та навчально-методичне забезпечення роботи здобувачів вищої освіти.

Забезпечує підготовку педагогічних, науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації, наукове керівництво аспірантами, консультування докторантів, проведення щорічної атестації аспірантів, рецензування дисертацій, надання рекомендацій щодо присвоєння вчених звань.

Здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри.

Кафедра публічного управління і проектного менеджменту здійснює співробітництво зі спорідненими кафедрами інших закладів вищої освіти, академічними інститутами та іншими організаціями.

Науково-педагогічні працівники кафедри публічного управління і проєктного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» задіяні у виконанні НДР кафедри за міждисциплінарними науковими темами: «Трансформація публічного управління розвитком соціального, економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави» (РН 0120U105398) та «Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління проектами» (РН 0119U000543).