Мета і завдання кафедри

Місія кафедри: надання високоякісних  освітніх послуг з використанням інноваційних методів наукового пізнання, зорієнтованих на потреби сучасного суспільства, що сприяють інтелектуальному розвитку  особистості .

Завдання кафедри:

 • формування світоглядних засад студентів та слухачів на основі досягнень природничих та соціальних наук з урахуванням національних пріоритетів та сучасних тенденцій розвитку суспільства;
 • iнтегрування фундаментальних знань студентів та слухачiв в систему спецiальної професійної пiдготовки;
 • розвиток навичок креативного і критичного мислення;
 • освоєння студентіами та слухачами методології наукових дослiджень та використання iнформацiйних технологiй.

Напрямки дiяльностi кафедри:

 • підбір професорсько-викладацьких кадрів для забезпечення навчального процесу підготовки бакалаврів і магiстрів;
 • методичнее забезпечення та викладання дисциплiн фiлософсько-гуманiтарного, природничо-математичного, правознавчого напрямків і дисциплін всіх блоків навчального плану за спеціальністю «Управління проектами»;
 • безпосередня науково-методична спiвпраця iз слухачами факультету.

Навчальна робота

Кафедра управління проектами та загальнофахових дисциплін готує висококваліфікованих фахівців зі спеціальності «Управління проектами», які можуть працювати у сфері управління, зокрема на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності, комерційних банках, вищих навчальних закладах, науково-дослідних інститутах. Також кафедра надає фундаментальні знання згідно навчальних планів класичних університетів за всіма спеціальностями та напрямами навчання.

Науково-дослідна робота

Метою науково-дослідної роботи кафедри є отримання вагомих результатів в процесі фундаментальних та прикладних досліджень за актуальними проблемами соціально-економічного розвитку країни та регіону.

Тема комплексної науково-дослідної роботи кафедри: «Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні». Напрями дослідження:

 • удосконалення системи управління проектуванням, фінансуванням,  реалізацією інноваційних  та інвестиційних проектів на основі системного підходу, бізнес-процесів та механізмів прийняття і впровадження оптимальних управлінських рішень;
 • соцiологiчні дослiдження проблем розвитку органiзацiй та соцiальних цiнностей персоналу в системі освiти;
 • проблеми ергономiки;
 • проблеми безпеки життєдiяльностi;
 • дослідження завдань і напрямків розвитку системи освiти України в контексті євроінтеграції;
 • дослідження наріжних принципів філософії освіти в процесі розвитку й функціонування сучасної освіти.