Мета і завдання кафедри

Кафедра публічного управління і проектного менеджменту здійснює освітню, методичну, наукову та організаційну діяльність в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (ННІМП) згідно законодавства України та нормативних документів Університету та ННІМП.

Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, студентоцентризму, прозорості, академічної доброчесності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що належать до її компетенції.

Місія кафедри: забезпечити здобувачів вищої̈ освіти якісною фаховою науково-методологічною підготовкою через надання поглиблених знань і компетентностей з галузі публічного управління та адміністрування, менеджменту задля продукування ними нових ідей, розв’язання значущих проблем професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, ефективного здійснення науково-педагогічної діяльності, зокрема, у сфері менеджменту освіти, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної практики, а також проведення власного ґрунтовного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, підтверджені успішним захистом кваліфікаційної роботи.

Головним завданням кафедри є організація та здійснення на високому рівні освітньої та методичної роботи з навчальних дисциплін, що закріплені за кафедрою, організаційної роботи серед здобувачів вищої освіти, наукових досліджень за профілем кафедри, підготовки фахівців, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Завдання кафедри:

 • організація та проведення освітнього процесу на денній, заочній та дистанційній формах навчання за видами навчальних занять з дисциплін Кафедри відповідно до затверджених навчальних планів і графіків підготовки здобувачів вищої освіти;

 • забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації освітнього процесу;

 • моніторинг якості освіти, забезпечення прозорості її процедур та результатів, сприяння розвитку громадського контролю;

 • створення і впровадження нових технологій навчання та програм наукових досліджень;

 • створення умов мобільності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників Кафедри за міжнародними програмами академічної мобільності;

 • забезпечення гнучкості програм підготовки фахівців, спрямованих на задоволення потреб сучасного ринку праці;

 • сприяння дотриманню академічної доброчесності учасниками освітнього процесу в рамках виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» та Статуту Університету, забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, списування, обману, хабарництва, необ’єктивного оцінювання в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти, яка базується на принципах науковості, взаємної довіри, поваги і відповідальності;

 • організація і розвиток міжнародного співробітництва та партнерства;

 • участь Кафедри, як структурного підрозділу Університету, в міжнародних, вітчизняних та університетських рейтингах;

 • забезпечення підготовки висококваліфікованих кадрів, які володіють теоретичними і практичними компетентностями відповідно до освітніх стандартів та освітніх програм;

 • реалізація освітніх програм, навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти;

 • визначення змісту освіти за освітніми програмами, що викладаються Кафедрою

 • організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях освітнього процесів у групових та індивідуальних формах роботи;

 • розробка й затвердження засобів та прийомів моніторингу якості 6 освіти та рівня знань здобувачів, критеріїв оцінювання;

 • здійснення поточного й підсумкового контролю якості освіти через проведення заліково-екзаменаційних сесій, захисту курсових, кваліфікаційних робіт та підсумкової атестації;

 • здійснення заходів із запобігання академічного плагіату, оприлюднення (частково та/або повністю) наукових результатів;

 • підготовка й систематичне оновлення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу з навчальних дисциплін, що викладаються на Кафедрі;

 • виховання майбутнього фахівця спроможного на ринку праці, формування громадянської позиції щодо оцінки суспільних явищ, забезпечення прав і свобод людини та громадянина;

 • керівництво науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти;

 • організація та проведення круглих столів, науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів тощо за профілем діяльності Кафедри;

 • організація контролю науково-педагогічної діяльності через проведення й подальше обговорення на засіданнях Кафедри відкритих занять, а також взаємних відвідувань;

 • збір, узагальнення та обговорення передового досвіду, здобутого викладачами Кафедри під час проведення занять та позааудиторної роботи;

 • виконання планів щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;

 • участь у підготовці науково-педагогічних працівників через аспірантуру та докторантуру;

 • керівництво підготовкою дисертаційних досліджень, консультацій аспірантів, докторантів, рецензування, обговорення представлених досліджень на засіданнях Кафедри і міжкафедральних семінарах;

 • підготовка відгуків на дисертації, наукових праць за профілем Кафедри;

 • організація взаємодії з іншими закладами освіти та установами, проведення спільних засідань Кафедр, освітніх та комунікативних заходів, підготовка й видання наукової та навчально-методичної літератури;

 • надання пропозицій щодо присвоєння вчених звань професора і доцента науково-педагогічним працівникам Кафедри; здійснення інших видів діяльності в рамках чинного законодавства.

Кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за освітньо-професійними програмами «Управління проєктами» та «Публічне управління та адміністрування» та за освітньо-науковою програмою «Публічне управління та адміністрування».

Фахівці, які здобули освіту за освітньо-професійною програмою «Управління проектами», можуть працювати на таких посадах, як економіст, менеджер, керуючий проєктом, аналітик, плановик в управлінських, планових, економіко-фінансових, маркетингових, інженерно-технічних службах підприємств, організацій, освітніх (наукових) установах, в органах публічного управління та адміністрування, консалтингових, фінансових, інвестиційних компаніях, науково-дослідних та інших організаціях.

Здобувши освітній ступінь магістра зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування», випускник може працювати на посадах: в центральних і місцевих органах державної влади; в органах місцевого самоврядування; в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій; на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях державної і комунальної форм власності; на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.

Кращі випускники мають можливість продовжити навчання на третьому освітньо-науковому рівні (доктор філософії) в аспірантурі Університету.

Науково-педагогічні працівники кафедри публічного управління і проєктного менеджменту ННІМП, здобувачі вищої освіти задіяні у виконанні науково-дослідних тем: «Трансформація публічного управління розвитком соціального, економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави» (РН 0120U105398) та «Проєктне управління розвитком соціально-економічних та інформаційних систем в умовах діджиталізації» (РН 0122U000096).