ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ВИДАННЯ
«НАУКОВИЙ ВІСНИК УМО. СЕРІЯ. 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ»

Electronic SCIENTIFIC and PRACTICAL journal
"SCIENTIFIC HERALD UEM. SERIES. ECONOMICS AND MANAGEMENT"

 

ISSN 2522-1280

УДК 373/.378.013:316.422](082)(0.034.44)
The UDC 373/.378.013:316.422](082)(0.034.44)

Назва видання

Name of publication

«Науковий вісник УМО. Серія. Економіка та управління»

 "Economics and Management: History, current situation and prospects"

 

 

 

Рік заснування:

Year of foundation: 

2015 (протокол вченої ради ДЗВО "Університет менеджменту освіти" № 7 від 22.10.2015 року)

2015 (protocol № 7 the October 22, 2015)

Засновник:


The founder:


Співзасновник:

Co-founder: 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

SHEI "University of Educational Management" of NAES of Ukraine

Інженерний інститут Запорізького національного університету

Engineering Institute of the Zaporizhzhya National University

Галузь науки:

Branch of science:

Економічні

Economic

Про видання

About the edition

У виданні висвітлюються актуальні питання економічної теорії та історії економічної думки; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки.

The publication highlights the topical issues of economic theory and the history of economic ideas; economics and management of enterprises; innovative and investment activities; information technologies in the economy; the contemporary management and other fields of economic science

До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Редколегія видання систематично працює над підвищенням якості інформаційного матеріалу, який, як правило, є актуальним і своєчасним та відповідає вимогам фахових й міжнародних видань.

The editorial board includes leading Ukrainian and foreign experts. The editorial board works systematically to improve the quality of relevant and timely information material that meets the requirements of professional and international publications.

Електронне науково-практичне видання «Науковий вісник УМО. Серія. Економіка та управління» публікується з періодичністю – 2 рази на рік. Завдяки науково-творчій співпраці з Іnternational academy of social-economic sciences (Грузія), Академії ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Польща) – публікуються науково-практичні матеріали спецвипуском.

Electronic scientific and practical journal "Scientific herald UEM. Series. Economics and Management" published 2 times in a year. Thanks to the scientific and creative co-operation with the International academy of social and economic sciences (Georgia), Jan Długosz University of Częstochowa (Poland) - scientific and practical materials published in a special edition.

Повний бібліографічний опис всіх статей журналу представлено у:
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: 
Google Scholar; Academic Resource Index (ResearchBib)

Адреса редакції

Address of Editorial Office

04053  м. Київ,  вул. Січових Стрільців, 52-а, І корпус, IV поверх, кімн. 414 
Тел.: (044)– 484–01–98 
         (063)-230-67-17

04053 Kyiv Sichovykh Striltsiv, build 52-A, 1th corpus, 4th floor, room 207. 414 
Tel.: (044) 484--01-98 
        (063)-230-67-17

Публікація матеріалів у електронному науково-практичному виданні «Науковий вісник УМО. Серія. Економіка та управління» відповідає вимогам Наказу МОН №1220 від 23.09.2019, зареєстровано в Міністерстві юстиції 8.10.2019 за № 1086/34057

 

Матеріали подано в авторській редакції. Висловлені у виданні думки належать виключно авторам.

Materials presented in the author's version. The opinions expressed in the publication belong authors exclusively.

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір і точність наведених фактів, цитат, статистичних даних та інших відомостей.

All authors of published material are responsible for the selection and accuracy of facts, quotations, statistics and other information.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

ВИПУСКИ