ПОЛІТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння студентом базових знань про сутність державного управління, визначення ролі органів державної служби в політико-управлінських процесах. Основними завданнями навчальної дисципліни є: сформувати здібності до аналізу на основі прогностичної функції політології тенденцій та перспектив розвитку державних цілей, державних інститутів, зокрема розвивати вміння пошуку збору, систематизації, обробки, використання економічної, політичної та соціологічної інформації, яка має безпосереднє відношення до державного управління.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні набути фахові компетентності:

  • знання та розуміння: сутність і зміст політико-правових засад державного управління у процесі суспільно-політичних перетворень в сучасній Україні; сутність, взаємозв`язок та взаємозумовленість політики, державного управління і влади; особливості політичного процесу в Україні, розуміти його основні тенденції; демонструвати розуміння поточних проблем і перспектив розвитку  держави, а також призначення політичних наук, їх ролі у визначенні державної політики; розуміти принципи функціонування політичної системи, політичну роль партійної системи, структур громадянського суспільства, які здійснюють вплив на формування та діяльність системи державного управління; фактори, що стимулюють залучення широких верств населення до участі у процесах суспільно-політичних перетворень;
  • застосування знань на практиці: орієнтуватися у проблемах поділу влад, формах державного устрою і формах державного улаштування; визначати механізми ефективної реалізації політико-організаційних принципів у сфері державної політики; розпізнавати різні види владних відносин, специфіку політичної влади та політичної діяльності, їхню сутність, структуру, характерні ознаки та функції на сучасному етапі; давати раціонально-критичну оцінку діям різних політичних суб’єктів з позицій загальнонаціональних інтересів; синтезувати набуті знання у відповідне світосприйняття, з метою  творчого застосування і виробленні власної державної позиції в суспільно політичному розвитку держави; здійснювати аналіз суспільних процесів і на їх основі визначати основні напрями діяльності політичних інститутів у процесі суспільно-політичних реформ.