ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕНЬ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Статус: вибіркова
Форма навчання: денна, заочна
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр.
Викладацький склад: Ковтун О.А. – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та проектного менеджменту.
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у здобувачів вищої освіти економічних знань для вирішення завдань у професійній діяльності, оцінювання кон’юнктуроутворюючих факторів ринку, вмінь аналітичного мислення; набуття практичних навичок з проведення кон’юнктурних досліджень.

Основні завдання навчальної дисципліни полягають у набутті компетенцій на основі засвоєння основних теоретичних положень та опануванні необхідними практичними навичками, що дозволять здійснювати кон’юнктурні дослідження, прогнозувати розвиток кон’юнктури ринку та обґрунтовувати висновки стосовно майбутніх подій, перспектив розвитку, можливих наслідків управлінських рішень.

За допомогою лекційних та практичних занять, організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти (ЗВО), виконання індивідуальних завдань, бакалаврам надається можливість удосконалювати свої теоретичні знання та використовувати їх в практичній діяльності.

Під час вивчення курсу, ЗВО аналізують та пропонують шляхи вирішення проблем, які найчастіше виникають в діяльності фахівця з управління соціально-економічними системами, мають отримати актуальну інформацію щодо існуючих можливостей їх вирішення.

Результатом вивчення дисципліни є набуття здобувачами вищої освіти знань, умінь, навичок та відповідних компетентностей.

ЗВО мають набути певних загальних компетентностей:

Знання. Знання основних засад державної кон’юнктурної політики, чинного законодавства; сутності, методів та інструментів дослідження та аналізу кон’юнктури ринку; методів пошуку, класифікації, перетворення, аналізу, обробки та збереження інформації, можливостей сучасних інформаційних технологій; розуміння генезису та закономірностей функціонування та розвитку сучасних економічних систем.

Уміння. Уміти формулювати, аналізувати та синтезувати рішення проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові; застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; використовувати інформаційні технології при аналізі кон’юнктури ринку; проводити та організовувати кон’юнктурні дослідження; застосовувати сучасні методи щодо аналізу та прогнозування кон’юнктури рину; використовувати загальнонаукові та специфічні методи збору інформації; досліджувати і прогнозувати вплив різних кон’юнктуроутворюючих факторів; генерувати нові ідеї; виявляти, ставити та вирішувати проблеми щодо кон’юнктури ринку; працювати автономно.

Комунікація. Здатність до зрозумілого та однозначного донесення власних висновків, а також знань і пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців;

Автономія і відповідальність. Здатність до прийняття рішень в складних та непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.

У процесі вивчення навчальної дисципліни ЗВО мають набути також певних фахових компетентностей:

Знання. Знання сутності базових понять та концептуальних засад з досліджень кон’юнктури ринку; з планування, організації, аналізу та проведення кон’юнктурних досліджень; з розробки прогнозів із застосуванням сучасних методів економіко-математичного моделювання.

Уміння. Уміти використовувати принципи й методику організації та проведення кон’юнктурних досліджень з врахуванням специфіки ринку; формувати, обробляти та аналізувати інформаційну базу щодо зовнішніх та внутрішніх кон’юнкутроутворюючих факторів та показників за певними видами ринку; здійснювати самоаналіз.

Комунікація. Здатність до ефективної комунікації в команді; до аргументування власної позиції; оволодіння сучасними інструментами комунікації.

Автономія і відповідальність. Здатність до самоменеджменту та саморозвитку, застосування при виконанні різного виду робіт засад наукової доброчесності; готовність до відповідальності за результати своєї дослідницької діяльності.

Здатність генерувати нові ідеї. Застосування новітніх підходів та інструментів, програмних засобів та інформаційних технологій при дослідженні ринкової кон’юнктури.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи досліджень кон’юнктури ринку» ЗВО повинні знати:

 • теоретичні та нормативно-методологічні положення з питань організації кон’юнктурних досліджень;
 • основні принципи та методики проведення кон’юнктурних досліджень;
 • основні поняття та показники дослідження та аналізу кон’юнктури ринку;
 • теоретико-правові засади здійснення державної кон’юнктурної політики;
 • наукові методи та інструменти пошуку, збору, обробки та аналізу інформації;
 • методи аналізу, моделювання та прогнозування кон’юнктури ринку;
 • основні кон’юнктуроутворюючі фактори різних ринків;
 • основні теоретичні положення стосовно розвитку науки про кон’юнктуру ринку.

вміти:

 • проводити системний аналіз макро- і мікросередовища підприємств, галузей, окремих сегментів ринку, моніторинг основних конкурентів на ринку, у тому числі світовому;
 • на основі системного аналізу з урахуванням потенціалу підприємств, галузей, окремих ринків та факторів зовнішнього середовища формувати стратегію їх розвитку;
 • за результатами  кон’юнктурних досліджень і моніторингу визначати стратегію конкурентної переваги окремих ринків, галузей, підприємств;
 • планувати, організовувати та проводити кон’юнктурні дослідження та презентувати їх результати;
 • з використанням сучасних методик і економіко-математичних моделей здійснювати розрахунки впливу кон’юнктуроутворюючих факторів на розвиток окремих ринків, галузей, підприємств;
 • використовуючи методи прогнозування, генерувати ідеї нових продуктів (товарів або послуг) відповідно до попиту споживачів;
 • розраховувати місткість ринку, прогнозувати попит на продукцію (товари, послуги);
 • досліджувати і прогнозувати вплив факторів сезонності, коригувати відповідні зміни обсягів, асортименту, сезонних цін;
 • використовуючи різні джерела інформації, формувати інформаційні бази для подальшого аналізу;
 • на основі інформаційного забезпечення та комп’ютерних технологій розробляти достатню кількість альтернативних варіантів рішень;
 • на основі сучасного програмного забезпечення здійснювати розрахунки щодо прийняття оптимізаційних рішень;
 • застосовувати наукові методи обробки інформації;
 • за сучасними методиками визначати, розраховувати і аналізувати підприємницькі ризики.

Зміст дисципліни

Курс дисципліни «Основи досліджень кон’юнктури ринку» націлений на оволодіння ЗВО знань і вмінь щодо механізмів кон’юнктурної політики держави, її стратегії та анти циклічного регулювання; методик організації та проведення кон’юнктурних досліджень; прийняття управлінських рішень; визначення кон’юнкутроутворюючих факторів та дослідження їх змін в динаміці. У процесі вивчення дисципліни ЗВО набувають необхідних знань та умінь щодо планування, організації, проведення та презентації результатів кон’юнкутрних досліджень ринків та окремих суб’єктів господарювання.

Предмет вивчення навчальної дисципліни: економічний інструментарій, методи аналізу, моделювання та прогнозування соціально-економічних систем та процесів в динаміці.

 

Обсяг курсу:

для денної форми навчання: розраховано на 30 годин аудиторних занять (16 лекційних та 14 практичних) та 90 годин самостійної роботи;

 для заочної форми навчання: розраховано на 16 годин аудиторних занять (10 лекційних та 6 практичних) та 104 години самостійної роботи;

Усього 120 годин, що відповідає 4.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕНЬ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕНЬ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ»