ДЕМОКРАТІЯ ТА НАЛЕЖНЕ ВРЯДУВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Рівень вищої освіти:

  • другий (магістерський)
  • третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: без обмежень
Спеціальність: без обмежень
Освітньо-наукова програма: без обмежень
Статус: ВК  – дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1-й рік навчання
Викладацький склад: Н. Г. Діденко, д. держ. упр, професор; професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни. Метою навчальної дисципліни є формування у аспірантів наукових знань щодо глобального управління та сучасних трендів публічного управління, демократизації суспільних процесів, теорії та практики демократії та належного врядування у зарубіжних країнах для використання у наукових дослідженнях з публічного управління та адміністрування та у практичній  діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Демократія та належне врядування в зарубіжних країнах» є:

  • опанування знаннями з глобального управління та демократизації суспільства, основних моделей державного управління та належного врядування в зарубіжних країнах, інституціонального та політичного устрою, реформування системи публічного управління та місцевого самоврядування,
  • оволодіння теорією та практикою демократії,
  • розуміння сучасних трендів публічного управління у провідних країнах світу.

Зміст дисципліни. Глобальна політика та глобальне управління в сучасному світі. Глобальні тренди публічного управління. Демократія в сучасному глобалізованому світі. Захист прав людини як основа політичного управління в ЄС. Захист прав людини як основа політичного управління в ЄС. Економічна інтеграція та фінансове регулювання в ЄС. Основні напрямки Європейської соціальної політики та соціального прогресу. Європейське управління у сфері освіти, професійної підготовки та молоді. Публічне управління та демократія в США та Канаді Публічне управління та демократія в США та Канаді. Публічне управління в Японії. Особливості державного управління в Китаї.

Обсяг курсу –90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «ДЕМОКРАТІЯ ТА НАЛЕЖНЕ ВРЯДУВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ»