ПРИЙНЯТТЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у слухачів цілісного уявлення про процес прийняття проектних рішень, зокрема щодо формулювання проблеми, постановки мети, генерування альтернатив, вибору альтернативи та реалізації рішення. Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомлення слухачів із основними поняттями управлінських рішень; формування сукупності теоретичних знань і практичних навичок щодо технології прийняття проектних рішень; доведення необхідності використання специфічних методів та інструментів прийняття рішень у сфері управління проектами.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні набути фахові компетентності:

  • знання та розуміння: основні поняття та спеціальну термінологію у сфері прийняття рішень; етапи та складові процесу прийняття проектних рішень; теоретичні основи ідентифікації проблеми і формулювання мети; методи генерування та оцінки проектних альтернатив; підходи до реалізації проектного рішення;
  • застосування знань на практиці: приймати рішення про затвердження переліку проектних альтернатив, про вибір проектної пропозиції, про призначення керівника проекту; приймати рішення про склад групи управління проектом, про склад проектної команди, про розвиток проектної команди; приймати рішення розробку статуту проекту, про планування проектних дій; приймати рішення про виконання проектних дій; розробляти документ про досвід прийняття проектних рішень.