МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Метою викладання навчальної дисципліни є теоретична підготовка з питань сутності понять і категорій методологій наукових досліджень; організації процесу наукового дослідження; застосування теоретичних та емпіричних методів дослідження; методик дослідження, їх змісту і принципів розробки; розробки етапів та форм процесу наукового дослідження; організації науково-дослідної роботи магістрів; специфіки наукового пізнання; змісту та структури процесу наукового дослідження; оформлення результатів наукових досліджень та впровадження їх у практику; визначення економічної ефективності наукових досліджень, а також керування науково-технічною діяльністю і колективною науковою творчістю. Дисципліна передбачає розв’язання задач пошуку науково-технічної інформації та діяльності, виконання досліджень за фахом, робота з науково-технічною літературою та інформаційними мережами; аналітичну діяльність; аналітичну діяльність в площині роботи з винаходами та раціоналізаторськими пропозиціями та авторськими свідоцтвами, використання автоматизованих систем наукових досліджень; опрацювання науково-технічної інформації, використання інформаційних систем для пошуку та аналізу науково-технічної інформації та науково-технічні рішення.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні набути фахові компетентності:

  • знання та розуміння: теоретичних засад методології науково-дослідної діяльності, категоріального апарату наукових досліджень, осмислення принципів, методів і понять наукових досліджень, осмислення парадигми методології науки; концептуальні знання щодо структури наукового дослідження; осмислення видів та форм науково-дослідної роботи; вимог та структури публікації наукових результатів; концептуальні знання щодо оформлення результатів наукових досліджень.
  • застосування знань на практиці: здатність застосовувати теоретичні та емпіричні методи дослідження; здатність до планування науково-дослідних робіт; здатність організовувати науково-дослідну роботу; здатність до формування та обґрунтування наукових гіпотез; здатність до оволодіння традиційними та сучасними інноваційними методами проведення досліджень; здатність до оформлення результатів наукових досліджень та впровадження їх у практику; здатність до інформаційного забезпечення процесу наукового дослідження; здатність до наукового пізнання на основі системного, синергетичного підходів; здатність до висвітлення наукових результатів, підготовки наукових публікацій; здатність до визначення економічної ефективності наукових досліджень.