МЕТОДОЛОГІЯ ВИРОБЛЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Рівень вищої освіти:

  • другий (магістерський)
  • третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: без обмежень
Спеціальність: без обмежень
Освітньо-наукова програма: без обмежень
Статус: ВК  – дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1-й рік навчання
Викладацький склад:

  • Н. Г. Діденко, д. держ. упр, професор; професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту
  • О. В. Алейнікова, д. держ. упр, професор; професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту

Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни. Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти навичок розробляти та реалізовувати варіанти управлінських рішень та одержання ґрунтовних теоретичних та практичних знань щодо процесу розробки і реалізації управлінського рішення з застосуванням наукових підходів, методів, технологій.

Основними завданнями дисципліни є:

  • вивчення теорії розроблення і прийняття управлінських рішень;
  • засвоєння методів та технологій розробки, аналізу та реалізації управлінських рішень;
  • дослідження умов ефективності управлінських рішень;
  • набуття навичок використання методів розроблення та прийняття управлінських рішень в професійній діяльності.

Зміст дисципліни. Теоретичні основи  вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень. Методологічні підходи та умови для вироблення та прийняття управлінських рішень. Аналітичні та евристичні методи вироблення та прийняття управлінських рішень. Експертні методи вироблення та прийняття управлінських рішень. Програмно-цільовий підхід до прийняття управлінських рішень. Інформаційна складова вироблення та прийняття управлінських рішень. Аналіз середовища, вироблення і вибір управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику. Методи прийняття та реалізації стратегічних управлінських рішень. Розробка функціональних управлінських рішень, організація їх виконання, контроль і оцінка.

Обсяг курсу –90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «МЕТОДОЛОГІЯ ВИРОБЛЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ»