МЕТОДОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Рівень вищої освіти:

  • другий (магістерський)
  • третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: без обмежень
Спеціальність: без обмежень
Освітньо-наукова програма: без обмежень
Статус: ВК  – дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 2-й рік навчання
Викладацький склад: Н. Г. Діденко, д. держ. упр, професор; професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни. Метою навчальної дисципліни є формування та розвиток здатності до кваліфікованого застосуванню методологічних принципів і методів наукової діяльності у проведенні наукових досліджень та роботі над науково-дослідницькими проєктами.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

  • формування у аспірантів цілісного теоретичного уявлення про загальну методологію наукової творчості;
  • розуміння вимог, що пред'являються до наукових досліджень, основ їх   планування, організації;
  • ознайомлення аспірантів з інструментарієм наукових методів, які можуть бути застосовані в процесі дослідження проблем публічного управління та адміністрування;
  • ознайомлення з вимогами, що пред'являються до оформлення різних видів науково-дослідних робіт;
  • формування у аспірантів навичок ефективної роботи з джерелами інформації;
  • засвоєння аспірантами комплексу знань та вмінь, які допоможуть здійснювати діяльність пошукового і творчого характеру в процесі виконання своїх професійних обов’язків.

Зміст дисципліни. Методологічні засади наукового пізнання і творчості. Загальні та спеціальні методи наукового дослідження. .Теорія систем та системний підхід в наукових дослідженнях. . Інформаційна база наукового дослідження. Інформаційна база наукового дослідження. Планування та основні етапи науково-дослідного процесу. Технологія роботи над дисертацією, її захист. Наукові публікації та методика їх підготовки. Наукова та методологічна культура наукової діяльності.

Обсяг курсу –90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «МЕТОДОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ»