Формування проектної команди

 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування».
Спеціальність: 073 «Менеджмент».
Освітньо-професійна  програма: «Управління проектами»
Статус: вибіркова
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестр.
Викладацький склад: Ковтун О.А. – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та проектного менеджменту.
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні знань з теоретичних і практичних аспектів формування і розвитку проектної команди, менеджменту людських ресурсів проекту, що включає в себе процеси планування, формування і створення команди, її розвитку і забезпечення діяльності, трансформації або розформування. 

Основні завдання навчальної дисципліни полягають у формуванні знань про особливості взаємодії учасників команди проекту; представленні сучасних технологій та підходів до вибору моделі проектної команди; формуванні навичок управління командою проекту в різних аспектах; організації ефективної діяльності проектної команди.

За допомогою лекційних та практичних занять, організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти (ЗВО), виконання індивідуальних завдань, магістрам надається можливість удосконалювати свої теоретичні знання та використовувати їх в практичній діяльності.

Під час вивчення курсу, магістри аналізують та пропонують шляхи вирішення проблем, які найчастіше виникають в діяльності менеджера з управління проектами, мають отримати актуальну інформацію щодо існуючих можливостей їх вирішення.

Результатом вивчення дисципліни є набуття здобувачами вищої освіти знань, умінь, навичок та відповідних компетентностей.

ЗВО мають набути певних загальних компетентностей:

1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій з управління людськими ресурсами в проекті, в тому числі у відповідності до визначених стратегії, цілей та стандартів.

2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація (підприємство) визначає в проекті, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани.

3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя, ефективного тайм-менеджменту та самоменеджменту.

4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації (підприємства) в проекті.

5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління людськими ресурсами в проекті.

6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління командою проекту.

7. Здатність розробляти складову проектів стосовно команди, управляти нею, позиціонувати ініціативу та підприємливість.

8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з командою проекту.

9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми команди проекту, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію.

10. Здатність до управління командою проекту та її розвитком. 

11. Здатність до самостійного опанування новими знаннями, використання сучасних інформаційних технологій у сфері управління людськими ресурсами проекту.

У процесі вивчення навчальної дисципліни ЗВО мають набути також певних фахових компетентностей:

Знання та розуміння. Знання нормативно-правової бази України, яка є підґрунтям проектного менеджменту. Знання міжнародних стандартів управління проектами. Знання теоретико-методологічних основ здійснення управлінської діяльності в проектах на всіх стадіях його життєвого циклу. Здатність професійно забезпечувати розвиток команди проекту та успішність її позиціонування на ринку праці. Розуміння об'єктів, суб'єктів, процесів та інструментів управління командою проекту, основних принципів побудови та функціонування бізнес-систем управління людськими ресурсами проекту.

Уміння. Використовувати поглиблені теоретичні та фундаментальні знання в галузі управління людськими ресурсами проекту.

Уміння визначати стратегію та перспективні напрями розвитку команди проекту в умовах мінливості оточуючого внутрішнього та зовнішнього середовищ. Здатність до стратегічного та поточного планування діяльності команди проекту. Здатність до застосування новітніх технологій, методів, інструментів щодо управління командою проекту для забезпечення інноваційного розвитку підприємства. Здатність до формування управлінської культури команди проекту. Здатність до побудови системи менеджменту якості результатів діяльності команди проекту, тобто кінцевого продукту (проекту). Здатність до розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань стосовно управління людськими ресурсам в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

Комунікація. Здатність до толерантного професійного спілкування в команді та поза нею. Здатність до зрозумілого і однозначного донесення висновків, рішень керівника проекту, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до членів команди. Здатність до організації ділових контактів із внутрішнім та зовнішнім середовищами. Здатність до побудови ефективної системи комунікації як в команді проекту, так і зі зовнішніми структурами підприємства.

Автономія і відповідальність. Здатність до прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування розвитку системи управління людськими ресурсами проекту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Формування проектної команди» ЗВО повинні знати:

 • теоретичні та нормативно-методологічні положення з питань формування проектної команди;
 • основні принципи управління командою та характерні параметри системи управління;
 • основні поняття формування та розвитку проектної команди, принципи формування команди;
 • проблеми формування проектної команди та шляхи їх вирішення;
 • організаційні аспекти формування проектної команди;
 • методи формування команди проекту;
 • основні характеристики команди проекту;
 • основні психологічні характеристики команди проекту.

вміти:

 • формувати стратегію створення та розвитку команди проекту;
 • проводити кадрове планування команди;
 • організовувати процес залучення, відбору та оцінювання персоналу;
 • планувати навчання та розвиток команди проекту;
 • будувати системи мотивації та стимулювання персоналу;
 • розробляти план управління персоналом та розвитку проектної команди;
 • формувати штат проекту та здійснювати його комплектацію;
 • координувати процес виконання робіт проекту та діяльність проектної команди;
 • формувати вимоги до підготовки проектної команди та створювати сприятливі умови для іі функціонування;
 • визначати інтелектуальний і творчий потенціал команди проекту;
 • розробляти та застосовувати критерії оцінювання результаті роботи команди проекту.

Зміст дисципліни

Курс дисципліни «Формування проектної команди» націлений на оволодіння ЗВО знань і вмінь щодо сутності команди проекту, її стратегії та цілей функціонування; методики формування проектної команди; прийняття управлінських рішень, планування, організації, обліку та контролю у системі управління людськими ресурсами проекту. У процесі вивчення дисципліни ЗВО набувають необхідних знань та умінь щодо організації управління командою проекту, знайомляться з вітчизняним та зарубіжним досвідом управління командою проекту, основами формування управлінської та організаційної культури команди проекту.

Предмет вивчення навчальної дисципліни: зміст, форми і методи формування команди проекту.

Обсяг курсу – розраховано на 16 годин аудиторних занять (10 лекційних та 6 практичних) та 104 години самостійної роботи. Усього 120 годин, що відповідає 4.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Формування проектної команди»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Формування проектної команди»