МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (для освітньої програми управління проектами)

Метою викладання навчальної дисципліни є формування знань з методології, теорії методу і процесу, психології, методичного забезпечення науково-дослідної діяльності, на студентському рівні, на етапах аспірантських досліджень. Основними завданнями вивчення дисципліни є теоретична підготовка магістрів з питань сутності понять і категорій методологій наукових досліджень; вибору об’єктів наукового дослідження; методик дослідження, їх змісту і принципів розробки; планування науково-дослідних робіт; розробки етапів та форм процесу наукового дослідження; організації науково-дослідної роботи магістрів; сутності понять гносеології і її місця в системі наукових знань; специфіки наукового пізнання; типології методів наукового пізнання; формування та обґрунтування наукових гіпотез; оформлення результатів наукових досліджень та впровадження їх у практику; інформаційного забезпечення процесу наукового дослідження.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні набути фахові компетентності:

  • знання та розуміння: сучасні методики та методи у наукових дослідженнях; організацію процесу наукового дослідження; теоретичні та емпіричні методи дослідження; зміст та структури процесу наукового дослідження; традиційні та сучасні інноваційні методами проведення досліджень; методи визначення економічної ефективності наукових досліджень;
  • застосування знань на практиці: здатність застосовувати теоретичні та емпіричні методи дослідження; здатність до планування науково-дослідних робіт; здатність організовувати науково-дослідну роботу; здатність до формування та обґрунтування наукових гіпотез; здатність до оволодіння традиційними та сучасними інноваційними методами проведення досліджень; здатність до оформлення результатів наукових досліджень та впровадження їх у практику; здатність до інформаційного забезпечення процесу наукового дослідження; здатність до наукового пізнання на основі системного, синергетичного підходів; здатність до висвітлення наукових результатів, підготовки наукових публікацій; здатність до визначення економічної ефективності наукових досліджень.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»