ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА І МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Рівень вищої освіти: другий (магістерський), третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: без обмежень
Спеціальність: без обмежень
Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програми: без обмежень
Статус: дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 2, 2-3
Викладацький склад: Євсюкова О.В., д. держ. упр, доцент, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни.

Мета навчальної дисципліни  полягає у  формуванні базових теоретичних знань, що стосуються феномену соціальної політики; розуміння суті основних підходів до правового регулювання соціальної сфери, визначення особливостей європейської соціальної інтеграції, моделей соціального партнерства та соціальної структури ЄС; набуття навичок наукового аналізу соціальної політики щодо різних груп громадян та соціальних явищ.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

 • систематизація здобувачами вищої освіти знань щодо теоретичних засад та практичної імплементації ідеології європейської інтеграції;
 • підвищення рівня знань та компетентностей щодо проблем та перспектив процесу набуття Україною членства в ЄС;
 • формування практичних навичок щодо наукового аналізу сукупності нормативно-правових документів, що визначають міжнародно-правовий статус України як сторони в Угоди про асоціацію з країнами (державами-членами ЄС;
 • використання отриманих знань у практичній діяльності щодо забезпечення європейської та євроатлантичної інтеграції Україні.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Європейська соціальна політика і моделі соціального партнерства » здобувачі вищої освіти повинні

знати:

 • сучасні концепції та моделі європейської інтеграції, основні аспекти формування і становлення європейської єдності;
 • специфічні риси європейської демократії та управління у сфері політичного, економічного і соціального прогресу;
 • становище України у процесах європейської інтеграції, євроінтеграційні     перспективи України;
 • особливості європейської соціальної інтеграції;
 • моделі соціального партнерства;

уміти:

 • визначати тенденції розвитку європейської інтеграції;
 • осмислювати проблемні питання розвитку європейської інтеграції;
 • виявляти характерні риси окремих складових правової системи ЄС;
 • визначати особливості функціонування основних інституцій ЄС;
 • аналізувати передумови, фактори і тенденції розширення Європейської  спільноти;
 • здійснювати моніторинг та оцінку виконання завдань європейської політики інтеграції, зокрема втілення положень Угоди про асоціацію;
 • здійснювати моніторинг та оцінку виконання завдань європейської політики інтеграції, зокрема втілення положень Угоди про асоціацію;
 • визначати мотиви та стратегічні завдання держави щодо розвитку відносин з ЄС;
 • застосовувати в практичній діяльності порівняльний аналіз демократії, захисту прав людини та управління в ЄС;
 • представляти отримані результати досліджень європейської демократії та належного врядування, брати участь у вирішенні проблем, пов’язаних з застосуванням європейського досвіду в Україні;
 • аналізувати соціальну політику щодо різних груп громадян та соціальних подій;
 • виявляти головні проблеми реалізації євроінтеграційних прагнень України

Обсяг курсу – 90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС. 

Форма підсумкового контролю – залік.

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА І МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА І МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА»