Тренінг «Управління проєктами: від SMART до PMP»

Рівень вищої освіти: другий (магістерський); третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: без обмежень

Спеціальність: без обмежень

Освітньо-професійна / освітньо-наукова програма: без обмежень

Статус: дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти

Форма навчання: денна, заочна

Рік, семестр: згідно навчального плану

Викладацький склад:

Бережна Г.В., кандидатка економічних наук, доцентка;

Ковтун О.А., кандидатка наук з державного управління, доцентка

Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни: формування у здобувачів цілісної системи знань щодо проєкту як системи управління, яка має на меті отримати результат відповідно до визначеного обґрунтування, отримання навичок для вибудовування алгоритму успішного управління проєктами від ідеї до завершення та пов’язаними процесами, включаючи ризики проєктів, управління ресурсами та бюджетами, а також контроль та управління процесом виконання робіт.

Завдання навчальної дисципліни: систематизувати накопичений досвід, вивчити найкращі практики управління проєктами і отримати оптимальний, концентрований набір знань та інструментів для успішного управління проєктами в будь-якій сфері; навчитися використовувати єдину мову проєктного менеджменту; успішно та проактивно виявляти і розв’язувати проблеми та обмеження в проєктах на всіх стадіях його життєвого циклу.

Зміст дисципліни. Стандарти та вимоги до проєктного менеджера. Необхідні та достатні скіли проєктного менеджера. Мінімальний набір інструментів керівника проєкту. Ініціація: запускаємо проєкт. Планування: базовий план проєкту. Планування проєкту (продовження): ресурси, якість, ризики. Виконання проєкту. Контроль, моніторинг та оцінка проєкту. Завершення проєкту. Грантові заявки: дизайн проєктів та особливості аплікаційних форм. Презентація, оцінка та відбір проєктів. Успішність та сталість проєкту в сучасній реальності.

Обсяг курсу: 180 годин (6 кредитів)

Форма підсумкового контролю: залік

Робоча програма навчальної дисципліни «ТРЕНІНГ «УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ: ВІД SMART ДО PMP»»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «ТРЕНІНГ «УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ: ВІД SMART ДО PMP»»