Маркетинг проєктно-орієнтованих організацій

Рівень вищої освіти: другий (магістерський), третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: без обмежень

Спеціальність: без обмежень

Освітньо-наукова програма: без обмежень

Статус: дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти

Форма навчання: денна, заочна

Рік, семестр: відповідно до навчальних планів

Викладацький склад: Ковтун О.А. к. держ. упр, доцент, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту

Мова викладання: українська

 

 

Мета навчальної дисципліни.

Мета навчальної дисципліні полягає у формуванні у здобувачів вищої освіти - майбутніх менеджерів i управлінців знань i практичних навичок з формування та реалізації маркетингових заходів та ефективного застосування сучасних інструментів маркетингу в проєктах в цифровому суспільстві.

 

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

- формування сучасних теоретичних та практичних знань, умінь та набуття здобувачами вищої освіти практичних навичок з маркетингу в проєктах;

- оволодіння понятійно-категоріальним апаратом науки маркетингу; 

- дати уявлення про маркетинг як про сучасну систему управління проєктами, процесами, ресурсами;

- набуття практичних навичок здійснення управлінської роботи в сфері маркетингу проєктів та створення дієвої i ефективної маркетингової системи на підприємстві (в організації, установі);

- формування навичок самостійної роботи з літературою та джерелами в мережі Інтернет;

- розвиток логічного та аналітичного мислення;

- вироблення вміння застосовувати у професійній діяльності основні методи, принципи та інструменти цифрового маркетингу.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг проєктно-орієнтованих організацій» здобувачі вищої освіти повинні

 

знати:

-          основні концепції та моделі стратегічного маркетингу;

-          методи, принципи, завдання, інструменти маркетингу;

-          еволюцію інструментів маркетингу;

-          принципи і методи побудови ефективної системи маркетингу в проєктах;

-          основні підходи організації роботи спеціаліста з маркетингу в проєктах;

-          основи стратегічного та оперативного планування.

уміти:

-          формувати завдання з визначенням конкретних маркетингових цілей в проєктах;

-          організовувати спільну маркетингову діяльність членів команди проєкту;

-          здійснювати розробку i реалізацію маркетингових заходів, які націлені на ефективне просування проєкту, продукту (послуги);

-          поєднувати стратегію i тактику управління маркетингом в проєктах;

-          розробляти систему маркетингу в проєкті;

-          здійснювати стратегічне та оперативне планування маркетингу в проєктах;

-          оцінювати ефективність маркетингових інструментів та системи маркетингу в цілому;

-          приймати обґрунтовані рішення в складних, непередбачуваних та кризових умовах, діяти соціально відповідально та свідомо.

 

 

Обсяг курсу – 90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

 

Форма підсумкового контролю – залік.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГ ПРОЄКТНО- ОРІЄНТОВАНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ»

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГ ПРОЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ»