Маркетинг проєктно-орієнтованих організацій

Рівень вищої освіти: другий (магістерський), третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: без обмежень
Спеціальність: без обмежень
Освітньо-наукова програма: без обмежень
Статус: дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: відповідно до навчальних планів
Викладацький склад: Ковтун О.А. к. держ. упр, доцент, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту
Мова викладання: українська 

Мета навчальної дисципліни.
Мета навчальної дисципліні полягає у формуванні у здобувачів вищої освіти - майбутніх менеджерів i управлінців знань i практичних навичок з формування та реалізації маркетингових заходів та ефективного застосування сучасних інструментів маркетингу в проєктах в цифровому суспільстві.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

 • формування сучасних теоретичних та практичних знань, умінь та набуття здобувачами вищої освіти практичних навичок з маркетингу в проєктах;
 • оволодіння понятійно-категоріальним апаратом науки маркетингу; 
 • дати уявлення про маркетинг як про сучасну систему управління проєктами, процесами, ресурсами;
 • набуття практичних навичок здійснення управлінської роботи в сфері маркетингу проєктів та створення дієвої i ефективної маркетингової системи на підприємстві (в організації, установі);
 • формування навичок самостійної роботи з літературою та джерелами в мережі Інтернет;
 • розвиток логічного та аналітичного мислення;
 • вироблення вміння застосовувати у професійній діяльності основні методи, принципи та інструменти цифрового маркетингу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг проєктно-орієнтованих організацій» здобувачі вищої освіти повинні 

знати:

 • основні концепції та моделі стратегічного маркетингу;
 • методи, принципи, завдання, інструменти маркетингу;
 • еволюцію інструментів маркетингу;
 • принципи і методи побудови ефективної системи маркетингу в проєктах;
 • основні підходи організації роботи спеціаліста з маркетингу в проєктах;
 • основи стратегічного та оперативного планування.

уміти:

 • формувати завдання з визначенням конкретних маркетингових цілей в проєктах;
 • організовувати спільну маркетингову діяльність членів команди проєкту;
 • здійснювати розробку i реалізацію маркетингових заходів, які націлені на ефективне просування проєкту, продукту (послуги);
 • поєднувати стратегію i тактику управління маркетингом в проєктах;
 • розробляти систему маркетингу в проєкті;
 • здійснювати стратегічне та оперативне планування маркетингу в проєктах;
 • оцінювати ефективність маркетингових інструментів та системи маркетингу в цілому;
 • приймати обґрунтовані рішення в складних, непередбачуваних та кризових умовах, діяти соціально відповідально та свідомо.

Обсяг курсу – 90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС. 

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг проєктно-орієнтованих організацій»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Маркетинг проєктно-орієнтованих організацій»