Методика та стандарти проєктного менеджменту

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 073 Менеджмент

Освітньо-професійна програма: Управління проєктами

Статус: ОК8 – дисципліна циклу обовязкових освітніх компонент

Форма навчання: денна, заочна

Рік, семестр: 1, 1

Викладацький склад: Бережна Г.В., к.е.н., доцентка, доцентка кафедри публічного управління і проєктного менеджменту; Мельник Ю.В., к.ю.н., доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту

Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни: формування у зобувачів вищої освіти знань і вмінь використання сучасного проєктного інструментарію до вирішення завдань розвитку систем різних рівнів, орієнтації процесів управління на досягнення кінцевих результатів з мінімальними витратами часу та коштів; засвоєння методології управління проєктами як ефективного сучасного інструментарію управління часовими, ресурсними, витратними, якісними параметрами проєктів.

Основні завдання навчальної дисципліни:

оволодіння систематизованими знаннями з основ розробки та обгрунтування концепції проєкту, методики оцінки ефективності проєкту, планування проєктної діяльності, прийняття проєктних дій, прийняття проєктних рішень, виконання проєктних дій відповідно до адаптованої методології та застосованих стандартів;

формування у здобувачів навичок з проведення аналізу методологій проєктного менеджменту та прийняття обґрунтованих рішень про вибір методології та стандартів відповідно до визначених цілей, вимог та контексту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Методика та стандарти проєктного менеджменту» здобувачі вищої освіти мають набути загальних компетентностей (ЗК):

ЗК2.Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;

ЗК3. Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій;

ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

В процесі вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти мають набути також певних спеціальних (фахових) компетентностей (СК):

СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів;

СК5.Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління;

СК7. Здатність розробляти проєкти та управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість.

Програмні результати навчання:

ПР3. Проєктувати ефективні системи управління організаціями;

ПР. Інтегральна компетентність. Здатність розвязувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Методика та стандарти проєктного менеджменту» здобувачі вищої освіти повинні:

знати:

фундаментальні засади проєктного менеджменту та вимоги бізнесу;

методології управління проєктами та сучасні методи управління проєктами;

найкращі практики та інструменти управління проєктами;

теоретичні основи, методології та підходи проєктного менеджменту на засадах міжнародних стандартів;

основні концепції, поняття, методи і підходи, які використовуються у світовій практиці проєктного менеджменту.

сутність, основні принципи та особливості запровадження гнучких методологій управління проєктами;

рівні та основні моделі зрілості управління проєктами;

основні стандарти Інституту управління проєктами (РМІ);

стандарти Міжнародної асоціації управління проєктами (IPMA);

стандарти Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) серії 21500;

причини, переваги та особливості адаптації (тейлорінгу) методології для потреб конкретного проєкту.

уміти:

використовувати єдину мову проєктного менеджменту, зрозумілу у всьому світі;

успішно виявляти та розвязувати проблеми в проєктах на всіх стадіях його життєвого циклу;

застосовувати найкращі практики та інструменти управління проєктами;

впорядковувати хаос будь-якого ступеня на своїх проєктах;

розробляти цілі, задум, бізнес-кейс, статут, життєвий цикл і WBS проєкту;

будувати ефективні та працюючі процеси при організації та виконання проєктів;

знаходити оптимальний метод для реалізації проєкту та визначати ключовий фактор проєкту;

визначати й оформляти критерії успіху і невдачі проєкту залежно від обраної методології та запроваджених стандартів управління проєктами;

визначати віхи проєкту, авторизувати та запускати проєкт на виконання;

ідентифікувати ризики проєкту, планувати заходи реагування на ризикові події та приймати рішення на основі карти ризиків;

управляти в умовах обмежених ресурсів, проводити переговори з командою проєкту та вирішувати ресурсні конфлікти;

використовувати різні прийоми візуалізації та структурування інформації для прийняття управлінських рішень;

складати звітність проєкту на основі S-кривих і списку віх;

підбивати підсумки, аналізувати накопичений досвід і завершувати проєкти.

Обсяг курсу: 180 годин (6 кредитів)

Форма підсумкового контролю: екзамен.

Робоча програма навчальної дисципліни «Методика та стандарти проєктного менеджменту»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Методика та стандарти проєктного менеджменту»