Управління проєктною командою

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 073 Менеджмент
Освітньо-професійна програма: Управління проєктами
Статус: ОК.1 - дисципліна циклу обов’язкових освітніх компонент
Форма навчання: денна, заочна
Рік, семестр: 1, 1
Викладацький склад: Ковтун О.А., к. держ. упр, доцент, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту
Мова викладання українська

 

Мета навчальної дисципліни.

Мета навчальної дисципліні полягає у формуванні системи фахової компетенції (знань, практичних вмінь та навичок) щодо підходів, інструментів, механізмів, методів та моделей управління людськими ресурсами.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

 • формування навичок критичного аналізу сучасних наукових концепцій, теорій і стандартів управління людськими ресурсами в проєктах;
 • підвищення рівня управлінської компетенції через набуття фахової підготовки в сфері управління персоналом на різних стадіях життєвого циклу проєкту;
 • оволодіння методами, техніками та технологіями управління командою проєкту;
 • формування знань і навичок щодо прийняття управлінських рішень стосовно формування, розвитку команди проєкту, критичного мислення, основаних на сучасних наукових підходах та управлінської практики.

Здобувачі вищої освіти мають набути  загальних компетентностей:

ЗК 2. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань / видів економічної діяльності).

ЗК 4. Здатність мотивувати людей рухатися до спільної мети, працювати в команді.

ЗК 5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

В процесі вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти мають набути також певних спеціальних (фахових) компетентностей:

СК 5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.

СК 6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми.

СК 7. Здатність розробляти проєкти та управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість.

СК 8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом.

СК 10. Здатність до управління організацією та її розвитком.

 Програмні результати навчання:

ПР 7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті

ПР 10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач.

ПР 12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом).

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Управління проєктною командою» здобувачі вищої освіти повинні

знати:

 • теоретичні та нормативно-методологічні положення з питань формування проєктної команди;
 • основні принципи, інструменти, технології управління командою проєкту;
 • характерні параметри та стандарти системи управління персоналом;
 • організаційні аспекти управління командою проєкту;
 • психологічні засади управління командою та конфліктами;
 • основні теоретичні та методичні підходи формування системи мотивації команди проєкту;
 • теоретичні підходи та практичні інструменти побудови системи моніторингу діяльності команди проєкту;
 • підходи щодо формування стратегії розвитку команди проєкту;

уміти:

 • формувати ефективну команду проєкту - групу однодумців, об'єднаних спільними цілями;
 • виявляти та корегувати оптимальний набір ролей та функцій учасників команди проєкту;
 • розробляти посадові інструкції та професіограми для менеджера та учасників команди проєкту;
 • створювати оптимальну організаційну структуру проєктної команди;
 • ефективно взаємодіяти із стейкхолдерами проєкту;
 • налагоджувати бізнес-процеси  та комунікації зі взаємодії команди проєкту;
 • створювати ефективну систему управління персоналом на всіх етапах життєвого циклу проєкту;
 • формувати лідерські якості та реалізовувати їх в процесі управління персоналом;
 • будувати дієву систему мотивації команди проєкту;
 • здійснювати оцінювання, контроль та моніторинг діяльності команди проєкту;
 • розробляти плани, заходи з розвитку та навчання менеджера та членів команди проєкту;
 • виявляти причини та наслідки конфліктів, управляти ними;
 • виробляти особисту та групову стратегію управління проєктами;
 • приймати ефективні управлінські рішення.

Обсяг курсу – 150 годин, що відповідає 5.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

Робоча програма навчальної дисципліни «Управління проєктною командою»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Управління проєктною командою»

Анотація до навчальної дисципліни «Управління проєктною командою»