Академічний дискурс та академічна доброчесність

Рівень вищої освіти: другий (магістерський), третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: без обмежень
Спеціальність: без обмежень
Освітньо-наукова програма: без обмежень
Статус: дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: відповідно до навчальних планів
Викладацький склад: Дегтярьова І.О. д.держ.упр, професор, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту; Мороз В.В., к.держ.упр, доцент, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту
Мова викладання: українська

 

Мета навчальної дисципліни.

Мета навчальної дисципліні полягає у формуванні  у здобувачів вищої освіти - майбутніх менеджерів i управлінців знань i практичних навичок академічного письма; усного і писемного наукового мовлення, досвіду збирання і вивчення фактів, роботи з фаховими текстами, самостійного пошуку й опрацювання джерел

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

 • формування сучасних теоретичних та практичних знань, умінь та навичок академічного письма, усного і писемного наукового мовлення;
 • оволодіння понятійно-категоріальним апаратом у сфері академічної доброчесності; 
 • формування системного уявлення про академічну культуру та доброчесність як дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти;
 • набуття практичних навичок цитування наукових першоджерел, формування списку використаних джерел, перевірки наукових текстів з використанням антиплагіатних систем;
 • формування навичок самостійної роботи з літературою та джерелами в мережі Інтернет.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Академічний дискурс та академічна доброчесність» здобувачі вищої освіти повинні

знати:

 • принципи, правила доброчесної поведінки у науковій та освітній діяльності;
 • основи законодавства у сфері академічної доброчесності;
 • принципи і методи коректної роботи з джерелами інформації в мережі Інтернет;
 • інструменти контролю за дотриманням принципів та правил академічної культури й доброчесності.

уміти:

 • здійснювати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел;
 • оприлюднювати результати власних досліджень в усній і письмовій формах відповідно до національних та міжнародних стандартів;
 • користуватися системами виявлення плагіату та перевірки текстових збігів;
 • оцінювати якість наукових продуктів, рецензувати статті, тези тощо.

Обсяг курсу – 90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС. 

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Академічний дискурс та академічна доброчесність»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Академічний дискурс та академічна доброчесністьа»