Лідерство та комунікативне забезпечення публічного управління та адміністрування

Анотація

до навчальної дисципліни «Лідерство та комунікативне забезпечення публічного управління та адміністрування»

 

Рівень вищої освіти:

третій (освітньо-науковий)

Галузь знань

28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітньо-наукова програма

Публічне управління та адміністрування

Статус

ОК.5 - дисципліна здобуття глибинних знань зі спеціальності

Форма навчання

Денна, заочна

Рік, семестр

1, 2

Викладацький склад

Ковтун О.А., к. держ. упр, доцент, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту

Мова викладання

українська

 

Мета навчальної дисципліни.

Мета навчальної дисципліні полягає у формуванні системи професійної компетенції (знань, практичних вмінь та навичок) щодо: формування лідерських навичок, побудови команди та принципів, інструментів, механізмів комунікаційної взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування з об’єктами публічного управління й адміністрування шляхом використанням відповідних методів та інформаційно-комунікаційних технологій задля покращення рівня й якості публічних послуг, що надаються громадянам.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

- формування навичок критичного аналізу сучасних наукових концепцій і теорій комунікацій;

- підвищення рівня управлінської компетенції за допомогою набуття спеціальної підготовки в сфері комунікативної діяльності в публічному управлінні;

- оволодіння методологією побудови взаємодії між органами публічної влади та громадськими, бізнесовими інституціями, а також громадянами шляхом професійно організованої комунікативної діяльності органів публічної влади та місцевого самоврядування

- оволодіння методами, техніками та технологіями розробки стратегії комунікативної взаємодії в публічному управлінні й адмініструванні;

- формування навичок з нормативно-правового та організаційного регулювання інформаційно-комунікативної діяльності в публічному управлінні;

- оволодіння інструментами управління командою на державній службі та в органах місцевого самоврядування з урахуванням сучасних теорій лідерства.

Здобувачі вищої освіти мають набути  загальних компетентностей:

ЗК02. Здатність переосмислювати наявне та створювати нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі соціальні, наукові, культурні, етичні та інші проблеми.

ЗК03. Здатність вчитися, оволодівати новими знаннями в сфері комунікаційної взаємодії в публічному управлінні, ініціювати дослідницько-інноваційні проєкти щодо розробки та реалізації стратегій (концепцій, планів) комунікації в публічному управлінні та адмініструванні, автономно працювати над їх розробкою та реалізацією.

ЗК05. Здатність налагоджувати наукову взаємодію, співробітництво під час розробки та реалізації комунікаційного процесу в публічному управлінні та адмініструванні.

В процесі вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти мають набути також певних спеціальних (фахових) компетентностей:

СК02. Здатність застосовувати новітні форми комунікації громадськості і влади, впроваджувати підходи нового публічного управління і концепції належного врядування в діяльності публічних адміністрацій.

СК04.Здатність визначати, науково обґрунтовувати та критично оцінювати стратегічні напрями (документи) розвитку на загальнодержавному, регіональному, місцевому та на рівні організації стосовно управління комунікаційною взаємодією в публічному управлінні та адмініструванні.

СК06. Здатність планувати й організовувати роботу дослідницьких колективів з вирішення наукових і науково-освітніх завдань в галузі інформаційно-комунікаційної взаємодії; навички управління інформацією; здатність до комунікації, взаємодії; відчуття ваги помилки; здатність прийняття рішень, відповідальність.

СК07. Здатність розробляти та проводити комунікативні заходи задля забезпечення громадської підтримки прийняття управлінських рішень на всіх рівнях публічного управління та адміністрування.

СК08. Здатність розробляти нові підходи та адаптувати кращі практики електронного урядування та електронної демократії для потреб сталого розвитку.

СК10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення, в тому числі в конфліктних ситуаціях, а також з метою їх запобігання.

СК11. Здатність до розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо вирішення складних управлінських і соціальних проблем в галузі інформаційно-комунікаційної взаємодії, вдосконалення публічного управління та адміністрування в умовах змін.

СК12. Набуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів наукових досліджень іноземною мовою (англійською або іншою мовою Європейського Союзу) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Лідерство та комунікативне забезпечення публічного управління та адміністрування» здобувачі вищої освіти повинні

знати:

-     основні теоретичні концепції, предмет, методи, завдання наук про лідерство та комунікації;

-     принципи, форми та методи організаційного забезпечення комунікативної взаємодії у публічному управлінні та адмініструванні;

-     нормативно-правові основи регулювання інформаційно-комунікативної діяльності у публічному управлінні та адмініструванні;

-     принципи та механізми комунікативної взаємодії з громадськими інститутами, бізнесом та громадянами;

-     механізми підвищення ефективності використання інформаційно-комунікативних технологій для взаємодії з громадськістю та бізнесом;

-     порядок звернення громадян до органів публічної влади;

-     загальні засади організації та проведення консультацій з громадськістю;

-     основні засади формування та реалізації комунікаційної стратегії згідно із цілями сталого розвитку;

-     зарубіжні практики організації електронного урядування та електронної демократії;

-     сучасні підходи  та інструменти е-комунікацій у публічному управлінні;

-     інформаційно-комунікаційні ресурси органів публічної влади;

-     стилі лідерства (в т.ч. політичного);

-     принципи визначення та розподілу командних ролей та факторів впливу на ефективність діяльності команди;

-     інструменти управління командою на державній службі та особливостей її мотивації;

уміти:

-     абстрактно мислити, аналізувати й синтезувати інформацію, отриману в процесі комунікації;

-     використовувати сучасні методи обробки й інтерпретації інформації під час наукових досліджень та інноваційної діяльності;

-     нести соціальну і етичну відповідальність за прийняті управлінські рішення у процесі комунікативної взаємодії;

-     займатися саморозвитком, самореалізацією у процесі аналізу та підготовки професійної документації;

-     володіти арсеналом ефективних комунікативних прийомів (інструментів), які дають змогу гармонізувати відносини між суб’єктами публічного управління та громадськими, бізнесовими інститутами;

-     здійснювати комунікацію на різних рівнях відповідно до вимог моралі та професійної етики;

-     аналізувати й оцінювати державну комунікативну політику та представляти результати її реалізації на державному, регіональному, місцевому рівнях;

-     розробляти стратегію і тактику зв’язків з громадськістю для органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

-      формувати проєкти стратегій та концепцій комунікативної діяльності публічних органів влади;

-     організовувати комунікативні взаємозв’язки в органах публічної влади та між ними та громадянським суспільством у ході розробки та реалізації управлінських рішень;

-     застосовувати основні технології зв’язків із засобами масової комунікації для участі у процесі висвітлення діяльності органу публічної влади;

-     приймати обґрунтовані рішення в складних, непередбачуваних та конфліктних умовах, діяти соціально відповідально та свідомо;

-     визначати та вирішувати проблемні питання в комунікації органів публічного управління та адміністрування;

-     визначати та розуміти свій стиль лідерства та іміджу;

-     контролювати емоції у взаємовідносинах з іншими людьми, будувати довірливі відносини;

-     виявляти конфлікти та знаходити шляхи їх вирішення;

-     приймати позицію підтримки колективного інтелекту та залучати свою команду;

-     використовувати колективний інтелект як командний спосіб прийняття рішень;

-     розпізнавати, виявляти та аналізувати фактори впливу на побудову роботи з людьми, заохочення командної роботи, ефективну комунікацію.

 

Обсяг курсу – 120 годин, що відповідає 4.0 кредитам ЄКТС.

 

Форма підсумкового контролю – залік.