Планування і виконання проєктних дій

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 073 Менеджмент

Освітньо-професійна програма: Управління проєктами

Статус: ОК2 – дисципліна циклу обовязкових освітніх компонент

Форма навчання: денна, заочна

Рік, семестр: 1, 1-2

Викладацький склад: Бережна Г.В., к.е.н., доцентка, доцентка кафедри публічного управління і проектного менеджменту; Клиновий Д.В., к.е.н., доцент, с.н.с., доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту

Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни полягає у набутті знань та формуванні у здобувачів вищої освіти навичок використання методів, технік та інструментів планування та виконання проєктів у різних галузях економіки та сферах суспільного життя.

Основні завдання навчальної дисципліни:

ознайомлення здобувачів вищої освіти із основними поняттями проєктного менеджменту, оволодіння знаннями щодо особливостей ініціювання, планування та реалізації проєктів, їх зв’язку зі стратегічними та програмними документами, життєвого циклу проєкту, визначення основних видів діяльності за проєктом та їх співвідношення із цілями проєкту, видів результатів проєкту та забезпечення сталості проєкту, врахування інтересів різних груп зацікавлених сторін, презентації результатів проєкту, засвоєння особливостей розроблення проєктної документації (концепції проєкту, техніко-економічного обгрунтування, Статуту проєкту тощо) для реалізації процесів ініціації, планування, виконання, моніторингу та контролю проєкту;

формування у здобувачів вищої освіти практичних навичок визначення мети проєкту та зацікавлених сторін, аналізу потреб як вимоги до проєкту, пошуку оптимальних рішень, які забезпечать очікуваний результат, планування етапів реалізації проєкту, визначення основних видів діяльності за проєктом, необхідних ресурсів, ризиків та факторів забезпечення сталості результатів проєкту, розробки та презентації концепції проєкту зацікавленим сторонам.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Планування і виконання проєктних дій» здобувачі вищої освіти мають набути загальних компетентностей (ЗК):

ЗК3.Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій;

ЗК4.Здатність мотивувати людей рухатися до спільної мети, працювати в команді;

ЗК6.Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

В процесі вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти мають набути також певних спеціальних (фахових) компетентностей (СК):

СК2.Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;

СК7.Здатність розробляти проєкти та управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість;

СК8.Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом;

СК9.Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію.

Основні організаційні форми вивчення навчальної дисципліни: лекції, практичні заняття, самостійна робота, виконання індивідуальних завдань та контрольні заходи.

Програмні результати навчання:

ПР4. Обґрунтовувати та управляти проєктами, генерувати підприємницькі ідеї.

ПР 5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах.

ПР 13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Планування і виконання проєктних дій» здобувачі вищої освіти повинні

знати:

основні поняття проєктної діяльності та спеціальну термінологію проєктного менеджменту;

сутність, ознаки та основні елементи проєктної діяльності;

етапи та інструменти проєктного циклу, методичні основи планування та виконання проєктів;

методи та інструменти планування та контролю змісту, часу, вартості, якості, комунікацій, ризику проєкту;

основні підходи до формування команди проєкту, стадії розвитку команди та методи командної роботи;

стандарти якості, сучасні концепції управління якістю проєкту;

процеси управління комунікаціями проєкту, складові інформаційної безпеки комунікаційного процесу проєкту;

поняття ризику та невизначеності, види ризиків, що виникають на різних стадіях життєвого циклу проєкту;

поняття, види та виміри сталості в проєктах та проєктному менеджменті, ключові фактори, які впливають на сталість програм та проєктів;

різницю між моніторингом реалізації та оцінюванням успішності проєктів;

уміти:

визначати параметри і проблематику проєкту, перелік та функції зацікавлених сторін, очікувані результати проєктної діяльності;

формувати, оцінювати та вибирати проєктні альтернативи;

розробляти та обгрунтовувати концепцію проєкту;

використовувати основні інструменти проєктного менеджменту для структуризації проєкту;

розробляти план управління проєктом та формувати цілісну систему контролю виконання проєкту;

розробляти план управління змістом проєкту, складати ієрархічну структуру робіт проєкту;

розробляти план управління часом проєкту, розраховувати тривалість виконання робіт, складати календарний графік проєкту;

розробляти план управління вартістю проєкту, формувати кошторис і бюджет проєкту;

розробляти план управління якістю, використовувати інструменти контролю якості на всіх стадіях життєвого циклу проєкту;

розробляти план управління ризиками, визначати джерела потенційних ризиків, складати реєстр ризиків, проводити якісну та кількісну оцінку ризиків проєкту;

організовувати взаємодію учасників проєкту, розвивати команду проєкту;

розробляти комунікаційний план проєкту, управляти очікуваннями зацікавлених сторін у проєкті, складати звіти про результати діяльності;

оцінювати успішність проєкту в умовах невизначеності;

забезпечувати сталість проєкту та презентувати його результати.

Обсяг курсу: 180 годин (6 кредитів)

Форма підсумкового контролю: залік, екзамен.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Планування і виконання проєктних дій»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Планування і виконання проєктних дій»