Управління місцевим та регіональним розвитком

Анотація

до навчальної дисципліни

«Управління місцевим та регіональним розвитком»

 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма: Публічне управління та адміністрування

Статус: ВК.07 - дисципліна циклу обов’язкових освітніх компонент

Форма навчання: заочна, денна

Рік, семестр: 2, 3

Викладач: Казюк Я.М., д. держ. упр, доцент, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту

Мова викладання: українська

 

Метою навчальної дисципліни є набуття здобувачами загальних та фахових компетентностей з основних засад здійснення управління місцевим та регіональним розвитком.

 

Основні завдання навчальної дисципліни:

 

- формування у здобувачів теоретичних знань та набутті практичних навичок щодо діяльності суб’єктів публічного управління у сфері місцевого та регіонального розвитку.

- поглиблення теоретичних знань щодо методологічних основ у аспекті регіонального управління, зокрема законів закономірностей та принципів стійкого розвитку на регіональному рівні, здійснення управлінських рішень, дотримання збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів;

– становлення форм і методів управління їх розвитком, а також формування і виконання місцевих проектів, здійснення інвестиційної діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- ознайомлення із перспективами вдосконалення законодавства, що регулює здійснення регіонального та місцевого розвитку;

- вміння вироблення рішень щодо формування ефективних механізмів регіонального та місцевого розвитку.

 

Здобувачі вищої освіти мають розвинути  загальні компетентності:

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення, зокрема щодо регіонального та місцевого розвитку.

 

Здобувачі вищої освіти мають набути також спеціальні (фахові) компетентності:

СК04. Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.

СК07. Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-правових актів, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного управління та адміністрування.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Регіональне та місцеве самоврядування» здобувачі вищої освіти повинні навчитися:

РН11. Розробляти обґрунтовані управлінські рішення, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та екологічні наслідки варіантів рішень.

у тому числі знати:

- теорії регіонального та місцевого самоврядування, їх еволюцію;

- організаційно-правові засади формування та реалізації державної регіональної політики;

- основи адміністративно-територіального устрою України та підходи реформи;

- систему та компетенції місцевого самоврядування, повноваження та ресурси територіальних громад;

- зміст Європейської хартії місцевого самоврядування;

- концептуальні засади реформування місцевого самоврядування в умовах децентралізації;

- зарубіжний досвід децентралізації і розвитку місцевого самоврядування;

- основні принципи та методи управління регіональним та місцевим розвитком;

- сучасні підходи до аналізу та оцінювання економічного розвитку регіонів та територіальних громад;

- систему фінансових ресурсів регіонів та територіальних громад.

у тому числі вміти:

- застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності та оцінювати чинники, що впливають на регіональний та місцевий розвиток;

- проводити аналіз законопроектів у системі регіонального управління та місцевого самоврядування;

- використовувати сучасні підходи щодо аналізу законодавчої бази, яка забезпечує функціонування інституційної інфраструктури регіональної політики та місцевого самоврядування в Україні;

- визначати оптимальні шляхи реформування регіонального управління та місцевого самоврядування у загальній системі державного управління;

- розробляти пропозиції щодо шляхів удосконалення інституційного забезпечення розроблення та реалізації регіональної політики та місцевого самоврядування в Україні з метою зміцнення управління місцевим та регіональним розвитком;

- приймати обґрунтовані рішення щодо взаємодії та партнерства місцевих органів влади з бізнес-структурами;

- з’ясувати можливості застосування нових управлінських концепцій в Україні, використовуючи вітчизняний та зарубіжний досвід.

– розробляти проекти актів з питань регіонального та місцевого розвитку;

– готувати пояснювальні записки до проектів актів з питань регіонального та місцевого розвитку відповідно до форми Регламенту Кабінету Міністрів України.

 

 

Обсяг курсу – 90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

 

Форма підсумкового контролю – залік.