НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ, 04053 ; тел. (044) 484-10-96,ф. 481-38-00
E-mail: rector@umo.edu.ua     Код ЄДРПОУ 35830447

  

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ

до аспірантури та докторантури
на 2021-2022 р.р.

  

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

Спеціалізація

01

Освіта/Педагогіка

011

Освітні, педагогічні науки

Освітні, педагогічні науки

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

Психологія особистісного, соціального та організаційного розвитку

(сертифікат акредитації освітньо-наукової програми
№ 691 від 16.10.2020р.)

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Вступники до аспірантури подають на ім'я ректора університету наступні документи:

1) Заяву (в паперовій формі);

2) Копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

3) Особовий листок з обліку кадрів;

4) Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (1,2, 11 стор. паспорта);

5) Список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними спеціалізації;

6) Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);

7) Військово-обліковий документ (у військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);

8)  Копії документів, які підтверджують право вступника на додаткові бали відповідно до розділу V цих Правил;

9)  Фотокартку 3х4;

10) Копію ідентифікаційного коду;

11) Папку для зберігання особової справи.

При вступі до докторантури, крім того, подаються:

1) розгорнутий план-проспект дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук (далі - докторська дисертація);

2) копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття  відповідної освіти за кордоном - копія нострифікованого диплома).

Диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подається вступником особисто.

 

Документи подаються з 01 квітня 2021 р. по 14 травня 2021 р. (у разі потреби додатковий набір за кошти юридичних та фізичних осіб на умовах контракту з 25 серпня по 02 вересня).

Вступні іспити проводяться з 01 червня 2021 р. по 25 червня  2021 р. тау разі додаткового набору за кошти юридичних та фізичних осіб на умовах контракту з 06 вересня по 10 вересня 2021р..

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

  • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
  • вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
  • співбесіда, презентація дослідницьких пропозицій.

Початок навчання в аспірантурі з  01 жовтня 2021 року.

Контакти:

м. Київ, 04053,  вул. Січових Стрільців, 52-а,  каб. 403.
Зав.аспірантурою Ануфрієва Оксана Леонідівна
asp_bingo@ukr.net
Телефон для довідок:  (044) 481-38-18; ; 066-286-91-51