Мета і завдання

Мета та основні завдання Аспірантури:

- Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів.

- Організація навчального процесу підготовки наукових і науково-педагогічних працівників.

- Прийом від аспірантів та докторантів й оформлення згідно з встановленим порядком необхідних документів для вступу.

- Забезпечення ефективної роботи приймальної екзаменаційної комісії.

- Організація та проведення вступних та кандидатських іспитів.

- Планування та координація науково-дослідної роботи аспірантів.

- Створення умов для якісного виконання дисертаційної роботи.

- Сприяння забезпеченню рівних можливостей для навчання.

- Надання інформаційно-консультаційної допомоги аспірантам, докторантам та здобувачам Університету з питань їхніх прав і обов’язків, діючих правил і порядку оформлення дисертаційних робіт.

- Організація і проведення наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів.

- Інформування на сайті  Університету.

- Організація та адміністрування роботи «Школи молодого науковця».

- Збір відповідних матеріалів щодо затвердження тематики дисертаційних досліджень на експертній раді Університету.

- Налагодження партнерських зв’язків із аспірантурами інших вищих навчальних закладів України з метою співпраці та обміну досвідом.

- Розширення спектру наукових спеціальностей відповідно до напрямів підготовки фахівців і наукового забезпечення профільних кафедр.

Функції  Аспірантури

Основними функціями аспірантури та докторантури у відповідності з покладеними на неї завданнями є:

- Розробка річних та перспективних планів прийому аспірантів та докторантів за спеціальностями, графіків проведення вступних та кандидатських іспитів. Здійснення контролю за їх виконанням.

- Підготовка, за результатами проведених іспитів,  проектів наказів про зарахування в аспірантуру та докторантуру.

- Ведення документації щодо діяльності аспірантури та докторантури.

- Організація обліку виконання аспірантами та докторантами індивідуальних навчальних планів.

- Формування та подання на затвердження вченої ради необхідних документів з питань роботи з аспірантами та організації роботи аспірантури та докторантури.

- Надання можливостей аспірантам та докторантам брати участь у науковій діяльності відповідних кафедр; користування навчально-методичною базою та бібліотекою Університету; отримування необхідної для навчання наукової інформації і наукового консультування.

- Створення аспірантам та докторантам безпечних і нешкідливих умов навчання та праці.

- Здійснення інформаційно-консультативної діяльності відповідно до своїх завдань.