ЦЕНТР МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ОСВІТИ

 

Центр міжнародного співробітництва та освіти є структурним підрозділом Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» (далі – Університет), що проводить діяльність спрямовану на активізацію міжнародної освітньої діяльності Університету.

Основні завдання Центру

 • Участь у роботі щодо залучення іноземних громадян на навчання в Університет.
 • Організація роботи з прийому іноземних громадян на навчання в Університет.
 • Постановка на міграційний облік іноземних громадян за місцем перебування, контроль за рухом контингенту й оформлення відповідної документації.
 • Організація та забезпечення освітнього процесу на підготовчому відділенні, на 1–4 курсах ОС «Бакалавр» та 1–2 курсах ОС «Магістр».  
 • Сприяння студентам – іноземним громадянам та особам без громадянства в процедурі визнання в Україні документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих освітніми закладами інших держав та визнання здобутих в іноземних закладах вищої освіти ступенів вищої освіти.
 • Організація участі в програмах двостороннього та багатостороннього міжуніверситетського обміну здобувачами вищої освіти, аспірантами, докторантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками.
 • Організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів, інших заходів та участь у міжнародних освітніх і наукових програмах тощо.
 • Сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти, надання консультативної інформації щодо оформлення документації для закордонних відряджень, стажувань, участі у міжнародних проєктах відповідно до міжнародних договорів України.
 • Організація та проведення міжнародного обміну в межах освітніх програм та проєктів. 
 • Підготовка проєктів (договорів, угод, меморандумів) про співробітництво з іноземними закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, асоціаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.
 • Встановлення та підтримка зв’язків із дипломатичними представництвами, міжнародними фондами, консульськими установами, іноземними науково-освітніми установами та іншими інституціями з питань вищої та післядипломної освіти.
 • Організація та проведення переговорів із іноземними партнерами, протокольне забезпечення офіційних візитів іноземних делегацій.
 • Погодження рішень стосовно представництва (участі) співробітників Університету в міжнародних заходах за межами України, оформлення відповідних документів.

 

Пріоритети діяльності Центру:

 •  Розвиток академічної мобільності

Міжнародна діяльність ДЗВО «Університет менеджменту освіти» спрямована на забезпечення його інтеграції в міжнародну університетську спільноту, здобуття Університетом додаткових можливостей щодо прискореного розвитку в межах Болонського процесу і європейської інтеграції. Поширення програм академічної мобільності є однією з важливих ланок міжнародної діяльності Університету, що надає змогу педагогічним, науково-педагогічним працівникам і здобувачам вищої освіти покращувати рівень своїх знань, удосконалювати здібності та рівень володіння іноземною мовою, дізнаватись про нові технології навчання та викладання, знайомитись з культурою та історією інших країн, розширювати свій кругозір.

 • Участь університету у міжнародних проєктах, програмах

Участь і реалізація міжнародних проєктів є одним із ключових пріоритетів розвитку міжнародної діяльності ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Реалізація таких проєктів, зокрема у партнерстві, дає змогу підвищити рівень наукових, науково-педагогічних, освітніх та прикладних досліджень, загальний рівень підготовки та практичних навичок педагогічного складу і безпосередньо здобувачів вищої освіти.

 • Встановлення, підтримка, розвиток партнерських зв'язків із міжнародними інституціями в Україні та за кордоном

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» використовує досвід провідних вищих навчальних закладів, наукових установ та громадських організацій зарубіжних країн, сприяє поглибленню наявних зв'язків та налагодженню нових контактів із такими інституціями. В рамках розвитку партнерських стосунків з європейськими вишами, Університет впроваджує програми академічної мобільності, створює можливості участі в міжнародних стажуваннях, симпозіумах, конференціях та семінарах.

 •  Участь у професійних міжнародних мережах

Міжнародна діяльність ДЗВО «Університет менеджменту освіти» спрямована на пошук та створення нових академічних можливостей для додаткового наукового зростання здобувачів вищої освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників, підвищення внутрішніх наукових та освітніх стандартів, сприяння поширенню позитивного іміджу України та Університету.

 •  Навчання іноземців та осіб без громадянства

Навчання в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» іноземних студентів та осіб без громадянства як ніщо інше укріплює міжнародну співпрацю університетів-партнерів та зміцнює довіру між країнами. Збільшення контингенту іноземців сприяє підвищенню рейтингу Університету, інтеграції в світовий науковий та освітній простори.

До складу Центру входять:

 

Директор Центру міжнародного співробітництва та освіти: 

Грицай Світлана Юріївна 

Контактна інформація:

Україна, 04053, Київ, 
вул. Січових стрільців, 52-А,
корпус 3, поверх 4, кімната 4.10.

тел.   +38(044)481-38-40
          +38(044) 481-38-27

E-mail: 
S_hritsay@uem.edu.ua

Положення про центр

Стан та завдання щодо інтеграції Університету
у світовий науково-освітній простір

ДОГОВОРИ ПРО МІЖНАРОДНУ СПІВПРАЦЮ

УМО В МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ, АСОЦІАЦІЯХ ТА МЕРЕЖАХ

Програма «Запрошений професор»

Міжнародна академічна мобільність

Міжнародна проєктна діяльність

ПРОЄКТИ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЕРАЗМУС+

ЗВІТ ПРО МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ДЗВО "УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ ЗА 2023 РІК

ПЛАН ЗАХОДІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РОКУ НАВИЧОК В УКРАЇНІ
ДЗВО "УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ

Програма тестування з англійської мови

Програма тестування з польської мови