Положення про Всеукраїнську школу новаторства керівних і педагогічних працівників дошкільної освіти

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом  від 30.05.2011 р. № 01-01/234

 

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ НОВАТОРСТВА КЕРІВНИХ, ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ  ПРАЦІВНИКІВ

1. Загальні положення

1.1.Всеукраїнська школа новаторства керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників (далі – Школа) є формою підвищення фахового рівня цих працівників навчальних закладів усіх типів, зокрема, дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів (далі відповідно – ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ, ПТНЗ, ВНЗ), закладів післядипломної педагогічної освіти (далі – закладів ППО). Відповідно Школа має  структурні складові за напрямами, а саме:

• Всеукраїнська школа новаторства керівних і педагогічних працівників дошкільної освіти (далі – Школа ДНЗ);

• Всеукраїнська школа новаторства керівних і педагогічних працівників загальної середньої освіти (далі – Школа ЗНЗ);

• Всеукраїнська школа новаторства керівних і педагогічних працівників позашкільної освіти (далі – Школа ПНЗ);

• Всеукраїнська школа новаторства керівних і педагогічних працівників професійно-технічної освіти (далі – Школа ПТНЗ);

• Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних  і педагогічних працівників вищої освіти (далі – Школа ВНЗ);

• Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних  і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти (далі – Школа ППО).

 

1.2.  Школа  діє у складі науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти» (далі – «Консорціум») і створюється наказом ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (далі – Університет).

1.3.Організаційно-методичний супровід діяльності Школи забезпечує Науково-методичний центр координації закладів післядипломної педагогічної освіти, регіональних та міжнародних зв’язків (далі – Центр) Університету.

1.4. Науковим консультантом Школи є Національна академія педагогічних наук України, інформаційними партнерами – редакції фахових видань: міжгалузевого науково - освітнього журналу  «Післядипломна освіта в Україні», збірника наукових праць «Вісник післядипломної освіти», електронне наукове фахове видання «Теорія та методика управління освітою»

1.5. Школа здійснює свою діяльність відповідно до нормативно-правових актів в галузі освіти, положення про науково-методичний комплекс «Консорціум», статуту Університету, наказів ректора Університету і цього положення.

 

2. Мета, завдання та напрями діяльності

2.1.    Метою діяльності Школи є виявлення, популяризація інноваційних педагогічних технологій та всебічне впровадження їх у педагогічну практику, пропаганда новаторського досвіду для підвищення фахового рівня керівних, науково-педагогічних  і педагогічних працівників навчальних закладів України всіх типів, зокрема, дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів та закладів післядипломної педагогічної освіти.

2.2.    Робота Школи відбувається за такими напрямами:

• визначення актуальних потреб щодо науково-методичного забезпечення інноваційної діяльності закладів зазначених типів;

• організація підвищення професійного рівня слухачів Школи на науково-методичних засадах через залучення до роботи у Школі науково-педагогічних і педагогічних працівників НАПН України, Університету;

• створення «інтелектуального клімату» для творчої співпраці науковців та практиків.

 2.3.    Основними завданнями Школи є:

• вивчення, популяризація інноваційних педагогічних технологій, вирішення питань оновлення й модернізації науково-методичного забезпечення діяльності закладів освіти України;

• пропаганда перспективних моделей новаторського досвіду з актуальних проблем управлінської, науково-педагогічної та педагогічної діяльності;

• удосконалення фахової компетентності та педагогічної майстерності науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти усіх типів;

• організація професійної взаємодії та співпраці фахівців з освіти з різних регіонів України, обмін досвідом роботи;

• сприяння створенню інноваційного освітнього простору освіти через впровадження досягнень психолого-педагогічної науки в освітній процес дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів та закладів післядипломної педагогічної освіти.

 3. Організаційно-правові засади діяльності

 3.1.    Школа здійснює свою діяльність під керівництвом першого проректора Університету.

3.2.     Для виконання завдань Школи, забезпечення колегіальності у схваленні рішень, розроблювання напрямів діяльності створюється координаційна рада Школи відповідного профілю, яка формується за пропозиціями членів Консорціуму.

3.3.    Склад координаційної ради Школи затверджується наказом Університету або іншим розпоряджальним документом ректора Університету.

3.4.    Голова координаційної ради Школи:

• керує роботою ради, спрямовує її діяльність на забезпечення виконання програм, планів роботи щодо ефективності й розвитку діяльності Школи;

• спрямовує, координує, контролює діяльність членів ради;

• звітує про результати діяльності Школи;

• виконує інші повноваження, передбачені цим положенням.

3.5.    До участі в роботі Школи можуть залучатися наукові та науково-педагогічні працівники установ Національної академії педагогічних наук України, працівники центрального органу виконавчої влади в галузі освіти, інститутів післядипломної педагогічної освіти, досвідчені фахівці освіти, автори інноваційного досвіду, представники засобів масової інформації.

3.6.    Зміст, форми та методи роботи Школи визначаються координаційною радою, плани роботи затверджуються головою цієї ради за погодженням з головою «Консорціуму».

3.7.    Щорічно в межах роботи Школи проводиться розгляд методичних напрацювань. До координаційної ради подаються матеріали, що презентують досвід про використання сучасних педагогічних технологій, інноваційних методів навчання і виховання у навчальних закладах України з метою створення банку даних новаторського досвіду.

3.8.    Авторські розробки, які рішенням координаційної ради Школи визнано кращими, можуть подаватися на розгляд науково-методичної ради Університету з метою рекомендації до друку та впровадження їх у навчальних закладах, а їхні автори запрошуються до участі у Всеукраїнській школі новаторства.

3.9.    Учасниками Школи є керівники, науково-педагогічні та педагогічні працівники навчальних закладів усіх типів, які мають бажання підвищити свій фаховий рівень, ознайомитися з науково-теоретичними й практичними засадами впровадження інноваційних педагогічних технологій в навчально-виховний процес закладів освіти зазначених типів.

3.10.         Організаційно-методичними формами діяльності Школи можуть бути:

• науково-практичні конференції, семінари-практикуми, лекції, тренінги, форуми, «круглі столи»,  консультації, творчі звіти тощо;

• презентації авторських лабораторій, опорних дошкільних закладів;

• моделювання навчальних занять;

• обговорення та рецензування педагогічних та управлінських проектів;

• виставки педагогічних ідей і технологій;

• створення творчих груп (педагоги, які бажають розробити методичний матеріал за певною темою);

• створення «проблемних» груп (вивчення й аналіз конкретної педагогічної проблеми);

• самостійна робота запрошених до участі у Школі щодо опрацювання відповідної літератури, застосування у навчально-виховному процесі окремих інноваційних методів, прийомів, засобів, форм роботи, елементів інноваційних технологій тощо.

3.11. Школа працює упродовж навчального року. Засідання Школи відбуваються на базі Університету, регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти, дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів та закладів післядипломної педагогічної освіти, які мають новаторський досвід педагогічної та управлінської діяльності, що є соціально важливим для оновлення та модернізації системи освіти і характеризується високою ефективністю й результативністю його запровадження.

3.12. За підсумками роботи організовуються літні школи – виїзні засідання, у програмі яких можливі навчальні тренінги з методики використання інноваційних психолого-педагогічних технологій.

3.13. За рішенням координаційної ради кращі учасники Школи або автори методичних розробок отримують сертифікат установленого Університетом зразка.

3.14. За результатами роботи створюється дидактична база Школи.

3.15. Питання щодо діяльності Школи заслуховуються на засіданнях науково-методичної ради Університету, постійно висвітлюються  у засобах масової інформації та галузевих виданнях.

 

4. Юридична адреса

Юридична адреса Університету менеджменту освіти НАПН України:

м. Київ,  вул. Cічових стрільців (Артема), 52-а, 04053, тел. (044) 481-38-00, факс (044) 484-10-96.