Положення про порядок планування і контролю виконання наукових досліджень у Національній академії педагогічних наук України

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок планування і контролю виконання наукових досліджень у Національній академії педагогічних наук України (далі – Положення) розроблено відповідно до законів України: “Про наукову і науково-технічну діяльність” (1991 р.), “Про наукову і науково-технічну експертизу”  (1995 р.), “Про інноваційну діяльність” (2002 р.), “Про державні цільові програми” (2004 р.), постанов Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету» (2004 р.), “Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм” (2007 р.), “Питання підвищення ефективності координації здійснення фундаментальних наукових досліджень” (2009 р.), державних стандартів України ДСТУ 3973–2000 “Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення”, ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки”, ДСТУ “Система управління якістю: основні положення та словник (ІSO 9000:2000, ІDT)” і ДСТУ 3017 – 95 “Видання. Основні види. Терміни та визначення”, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27 жовтня 2008 р. № 977 “Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій”,  Статуту Національної академії педагогічних наук України, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в науковій сфері.

Положення визначає основні принципи планування і проведення наукових досліджень  у підвідомчих установах Національної академії педагогічних наук України; установлює загальні вимоги щодо відбору і затвердження тем наукових досліджень (наукових проектів), їх реєстрації та обліку, контролю виконання науково-дослідних робіт (далі – НДР, дослідження), оцінювання результатів і приймання завершених НДР.

1.2. Дія Положення поширюється на всі фундаментальні і прикладні дослідження, що плануються і виконуються в установах НАПН України за кошти державного бюджету та за рахунок інших джерел фінансування.

1.3. Основними завданнями планування і контролю виконання НДР є:

– формування переліку основних наукових напрямів і найважливіших проблем досліджень у галузі педагогічних і психологічних наук;

– добір актуальних і перспективних досліджень під час підготовки пропозицій для формування галузевої тематики та тематики на виконання державних цільових програм;

– створення належних умов для проведення НДР і досягнення вагомих результатів, ефективного використання бюджетних коштів, що виділяються на фундаментальні і прикладні дослідження;

– організація якісного виконання установами в повному обсязі та в установлені терміни всіх тематичних планів наукових досліджень;

– забезпечення зворотного зв’язку на всіх етапах виконання НДР щодо їх ефективності, результативності та стану впровадження отриманих результатів.

1.4. Тематика НДР установ НАПН України включає фундаментальні і прикладні дослідження, спрямовані на досягнення наукового та науково-прикладного результату – нового знання, одержаного в процесі наукових досліджень і зафіксованого на носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про результати науково-дослідної роботи, наукового відкриття тощо.

Фундаментальне дослідження – це наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на здобуття нових знань про педагогічні та психологічні закономірності розвитку людини і суспільства загалом, педагогічні і психологічні системи навчання й виховання, а також методологічні засади наукових досліджень. Фундаментальне дослідження може бути спрямоване на практичний результат або не мати на меті конкретного використання цих знань. Виконання фундаментальних НДР передбачає отримання переважно наукових результатів, зокрема теорій, концепцій, законів, закономірностей, принципів, методів, гіпотез, моделей тощо. Фундаментальні дослідження можуть закінчуватися рекомендаціями щодо проведення прикладних досліджень, висновками про можливості використання в практиці здобутих наукових результатів.

Прикладне дослідження – це наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей. Виконання прикладних НДР передбачає отримання науково-прикладних результатів, зокрема нових методів розв’язання визначених проблем, технологічних рішень, експериментальних зразків, педагогічних і психологічних розробок, що можуть бути впроваджені в навчальних закладах, органах державної влади та місцевого самоврядування, установах, підприємствах, організаціях.

1.5. Проекти фундаментальних НДР проходять державну експертизу з визначення їх наукового рівня і доцільності виконання за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету.

 

2. Формування тематики досліджень

2.1. Формування тематики досліджень у НАПН України здійснюється відповідно до основних наукових напрямів і найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009 – 2013 рр., затверджених Національною академією наук України, основних напрямів досліджень із педагогічних і психологічних наук в Україні, затверджених НАПН України, вимог нормативних актів Кабінету Міністрів України щодо формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок за рахунок коштів державного бюджету.

Визначення тематики здійснюється на конкурсних засадах із урахуванням висновків експертизи про доцільність фінансування поданих проектів.

2.2. Тематика досліджень НАПН України складається з тематики на виконання державних цільових програм, галузевої тематики, програм і проектів у сфері міжнародного наукового співробітництва, договірної тематики.

2.3. До тематики на виконання державних цільових програм належать дослідження, для яких завдання, терміни, установи-виконавці та обсяги цільового бюджетного фінансування визначено указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України. Їх планування здійснюється відповідно до Закону України “Про державні цільові програми”, “Порядку розроблення та виконання державних цільових програм”, затвердженого Кабінетом Міністрів України, а також згідно з конкретними вимогами, процедурами і правилами, що встановлюються замовниками державних цільових програм і головними розпорядниками бюджетних коштів, які виділяються на виконання відповідних завдань.

Теми наукових досліджень на виконання державних цільових програм плануються установами відповідно до визначених програмою завдань на проведення цих досліджень і термінів їх виконання. У місячний термін після затвердження закону «Про державний бюджет України» на відповідний рік рішенням Президії НАПН України оголошується конкурс наукових проектів на виконання завдань державних цільових програм. Запит і супровідні матеріали підвідомчих установ щодо відкриття нових тем подаються до відділень НАПН України згідно з відповідними вимогами до формування фундаментальних і прикладних досліджень. Планова калькуляція кошторисної вартості робіт за темою погоджується з фінансово-економічним відділом НАПН України.

Після експертизи запитів на відкриття нових тем у відділеннях НАПН України, визначення актуальності, доцільності їх виконання та відповідності завданням державних цільових програм матеріали подаються до науково-організаційного відділу для підготовки до розгляду комісією з питань конкурсного відбору наукових проектів. Комісія приймає рішення з кожного проекту окремо. На основі її висновків формується тематика досліджень, що затверджується Президією НАПН України.

Для кожної теми укладається договір на виконання наукових досліджень, який містить технічне завдання, планову калькуляцію кошторисної вартості роботи з розрахунками до статей витрат, протокол узгодження вартості роботи. Договір  з боку НАПН України підписується президентом, з боку підвідомчої установи – її керівником.

Теми НДР на виконання завдань державних цільових програм, що фінансуються з коштів державного бюджету, з визначенням виконавців, змісту робіт, термінів їх виконання, обсягів фінансування щорічно оформляються науково-організаційним відділом у зведений тематичний план наукових досліджень, який доводиться до установ постановою Президії НАПН України (додаток 1).

2.4. Галузева тематика складається з фундаментальних і прикладних досліджень підвідомчих установ НАПН України.

Вона формується на конкурсних засадах за програмно-цільовим принципом із зазначенням мети НДР, якісних і кількісних характеристик наукової продукції, яка буде підготовлена за результатами проведених досліджень, прогнозуванням упровадження та його очікуваного соціального ефекту.

До галузевої тематики можуть входити також комплексні загальноакадемічні цільові програми і цільові програми відділень, які створюються відповідно до Порядку формування цільових програм наукових досліджень, затвердженого Президією НАПН України.

Загальноакадемічні цільові програми спрямовуються на вирішення актуальних проблем педагогіки, психології, теорії і практики освіти, що мають комплексний характер і потребують використання наукового потенціалу всіх або кількох відділень.

Для координації досліджень і контролю за виконанням завдань комплексної цільової програми НАПН України створюється наукова рада програми, до складу якої залучаються провідні наукові, науково-педагогічні працівники Академії.

Цільові програми відділень, як правило, зосереджуються на розв’язанні окремих проблем педагогічної і психологічної наук, забезпеченні наукового супроводу розвитку певної галузі освіти і в основному виконуються науковими працівниками підвідомчих установ, віднесених до одного відділення.

2.5. Президія НАПН України за поданням відділень оголошує на початку року конкурс нових наукових проектів за галузевою тематикою із зазначенням мети дослідження, якісних і кількісних характеристик наукової продукції, яку буде підготовлено, цільової групи її користувачів, етапів, рівнів, об’єктів та очікуваного соціального ефекту впровадження.

Пропозиції щодо відкриття нових тем досліджень розробляються структурними науковими підрозділами, схвалюються вченими радами підвідомчих установ і до 1 березня поточного року подаються на експертизу до відповідних відділень НАПН України.

Пропозиції щодо відкриття нових тем досліджень повинні містити:

– запит на відкриття нової теми дослідження;

– копію рішення вченої ради підвідомчої установи;

– супровідний лист підвідомчої установи.

Запит на відкриття нової теми дослідження включає проект технічного завдання на НДР і планову калькуляцію кошторисної вартості робіт із розрахунками до статей витрат. Технічне завдання складається і затверджується на весь термін виконання НДР, планова калькуляція кошторисної вартості роботи – на кожний окремий рік і на весь термін виконання дослідження.

Бюро відділень здійснюють експертизу запитів підвідомчих установ на відкриття нових тем наукових досліджень із зазначенням доцільності їх проведення і до 10 квітня подають узагальнені результати експертизи нових наукових досліджень науково-організаційному відділу НАПН України.

Для проведення експертизи бюро відділення може залучати наукові ради програм, спеціальні експертні групи або конкурсні комісії, окремих експертів із числа провідних наукових, науково-педагогічних працівників НАПН України або досвідчених практичних працівників освіти.

У разі необхідності пропозиції повертаються підвідомчим установам на доопрацювання.

Результати проведеного конкурсу затверджуються Президією НАПН України, нові теми галузевих фундаментальних і прикладних НДР вносяться до перспективних тематичних планів наукових досліджень підвідомчих установ, які є підставою для підготовки бюджетних пропозицій Академії на наступний рік.

Інформація щодо тем фундаментальних досліджень, які планується включити до бюджетних пропозицій на наступний рік, у визначеному порядку подається на розгляд Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при Національній академії наук України для отримання експертних висновків.

Після затвердження Державного бюджету України на наступний рік і доведення до підвідомчих установ планових показників фінансування між замовником – НАПН України – і виконавцями – підвідомчими установами – укладаються договори на виконання фундаментальних і прикладних досліджень.

Невід’ємною частиною договору є додатки, а саме: технічне завдання на НДР, планова калькуляція кошторисної вартості роботи з розрахунками до статей витрат, протокол узгодженості вартості роботи. З боку НАПН України договір підписується президентом, з боку підвідомчої установи – її керівником.

2.6. Технічні завдання НДР на виконання державних цільових програм і загальноакадемічних цільових програм затверджує головний учений секретар, технічні завдання галузевих фундаментальних і прикладних досліджень підвідомчих установ і цільових програм відділень – академіки-секретарі відповідних відділень НАПН України.

Якщо у виконанні НДР передбачається участь декількох підвідомчих установ (комплексна тема), то установа-головний виконавець подає пропозиції до всієї теми в цілому із зазначенням її розділів й обсягів робіт, які виконуватимуться установами-співвиконавцями, а кожна установа-співвиконавець – лише свій обсяг робіт із обов’язковим зазначенням комплексної теми, за якою здійснюються ці роботи.

2.7. Тематика програм і проектів у сфері міжнародного наукового співробітництва планується підвідомчою установою самостійно відповідно до укладених угод про співпрацю і координується відділеннями спільно з відділом міжнародних зв’язків НАПН України. У разі фінансування цих досліджень із державного бюджету порядок формування тематики програм і проектів у сфері міжнародного наукового співробітництва здійснюється на умовах формування державної тематики.

2.8. Формування договірної тематики досліджень здійснюється підвідомчими установами самостійно з додержанням норм законодавства і з урахуванням конкретних вимог, процедур і правил, які встановлюються організаціями-замовниками. Ця тематика обов’язково відображається в тематичних планах наукових досліджень підвідомчих установ.

Договори (контракти, угоди) щодо виконання досліджень на замовлення сторонніх організацій підписуються (затверджуються) з боку установи її керівником.

2.9. Суб’єктами формування тематики НДР у Національній академії педагогічних наук України є:

– структурний підрозділ підвідомчої установи;

– учена рада підвідомчої установи;

– бюро відділення НАПН України або наукова рада цільової програми з відповідної проблеми;

– Президія НАПН України.

2.10. Контроль за виконанням досліджень у НАПН України здійснюють учені ради підвідомчих установ, бюро або наукові ради відділень, Президія НАПН України.

3. Складання тематичних планів досліджень

3.1. Основною формою планування наукових досліджень у НАПН України є перспективні і щорічні тематичні плани, які складаються і затверджуються кожною підвідомчою установою.

3.2. Перспективні і щорічні тематичні плани НДР підвідомчих установ формуються за такими розділами:

– тематика на виконання  державних цільових програм;

– галузева тематика фундаментальних і прикладних досліджень;

– тематика проектів і програм міжнародного наукового співробітництва;

– договірна тематика.

3.3. Перспективні тематичні плани наукових досліджень формуються на період 3 – 5 років і включають перелік затверджених у встановленому порядку тем НДР, які плануються і виконуються підвідомчою установою в зазначений період.

3.4. Перспективний тематичний план наукових досліджень підвідомчої установи щорічно оновлюється (з урахуванням рівня завершеності НДР у попередньому році та затвердження на поточний і наступні роки нових тем досліджень, необхідності внесення змін у хід виконання  НДР за перехідними темами), розглядається і схвалюєтьсявченою радою підвідомчої установи,  затверджується її керівником, погоджується бюро відділення та затверджується постановою Президії НАПН України. Примірники зазначеного плану (у друкованій та електронній формах) подаються підвідомчими установами щорічно до 30 квітня відповідним відділенням НАПН України. Після розгляду їх на бюро відділення і внесення коректив перспективні тематичні плани наукових досліджень подаються до 15 травня науково-організаційному відділу НАПН України для затвердження Президією Академії.

3.5. Щорічні тематичні плани наукових досліджень формуються на основі перспективних тематичних планів і складаються із сукупності планів щодо виконання у відповідному році кожної НДР за перехідною (з попереднього року) і новою темами.

Проект щорічного тематичного плану наукових досліджень підвідомчої установи на наступний рік подається до 1 грудня поточного року відповідному відділенню і фінансово-економічному відділу НАПН України.

Після затвердження Державного бюджету України на наступний рік і доведення до підвідомчої установи планових показників фінансування проект щорічного тематичного плану наукових досліджень доопрацьовується, схвалюється вченою радою підвідомчої установи, затверджується її керівником і погоджується бюро відділення.

Примірники цього плану (у друкованій та електронній формах) не пізніше місячного терміну після доведення планових показників подаються підвідомчою установою до відповідного відділення, науково-організаційного і фінансово-економічного відділів НАПН України.

3.6. Фінансування НДР за новою темою, виконання якої розпочато всередині чи наприкінці року, може здійснюватися за рахунок коштів, що вивільнилися внаслідок завершення попереднього дослідження або перегляду раніше затверджених тем.

 

4. Загальні вимоги до проведення досліджень

4.1. Основними й обов’язковими документами з формування тематики і проведення НДР у підвідомчих установах НАПН України є:

 – тематичний план наукових досліджень на виконання установами НАПН України державних цільових програм (додаток 1);

 – перспективний тематичний план наукових досліджень (додаток 2);

 – тематичний план наукових досліджень на поточний рік (додаток 3);

 – запит на відкриття теми НДР (додаток 4);

 – технічне завдання на науково-дослідну роботу (додаток 5);

 – рішення вченої ради підвідомчої установи;

 – рішення бюро відділення;

 – договір на виконання наукового дослідження за темою (додаток 6);

 – планова калькуляція кошторисної вартості роботи за темою дослідження (додаток 7);

 – протокол узгодження вартості роботи (додаток 8);

 – програма та індивідуальні плани НДР;

 – довідка про об’єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання НДР (додаток 9);

 – реєстраційна картка (РК);

 – анотований звіт (за етапами) та заключний анотований звіт про виконання наукового дослідження за темою (додаток 10);

 – заключний науковий звіт про виконання наукового дослідження за темою (2 др. арк.) з переліком відомостей, що підтверджують достовірність упровадження результатів НДР (п. 6.3);

 – акт здачі-приймання робіт за завершеним науковим дослідженням (додаток 11);

 – облікова картка (ОК).

4.2. Усі відкриті (несекретні) НДР за всіма видами тематики підлягають обов’язковій державній реєстрації, яка підтверджується наявністю реєстраційних карток (РК) з відповідними державними реєстраційними номерами. Державні реєстраційні номери зазначаються в перспективних і щорічних тематичних планах наукових досліджень.

4.3. Реєстраційні документи про НДР  подаються підвідомчими установами до УкрІНТЕІ у 30-денний термін від початку виконання дослідження згідно з пунктом 2.1 Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій.

Якщо робота виконується кількома виконавцями, кожен із них (головний виконавець і співвиконавці) подає до УкрІНТЕІ заповнений бланк РК на ту частину роботи, яка буде виконана ним самостійно.

Копії реєстраційних карток із присвоєними УкрІНТЕІ державними реєстраційними номерами в 15-денний термін після їх отримання в УкрІНТЕІ подаються підвідомчою установою до відповідного відділення, що здійснює загальний контроль за дотриманням вимог обов’язкової державної реєстрації наукових досліджень, і фінансово-економічного відділу НАПН України.

Копії РК НДР на виконання державних цільових програм подаються до науково-організаційного і фінансово-економічного відділів НАПН України.

Відповідальність за реєстрацію та облік НДР в УкрІНТЕІ несуть керівники підвідомчих установ.

4.4. У ході виконання дослідження до технічних завдань на НДР, перспективних і щорічних планів наукових досліджень за необхідності можуть вноситися зміни.

Зміни до технічного завдання на НДР оформлюються додатком до основного документа (із зазначенням причин, змісту нових пунктів або тих, що замінюються).

Додаток до технічного завдання на НДР розглядається та схвалюються вченою радою підвідомчої установи,  погоджується її керівником. Додатки до технічного завдання (у друкованій та електронній формах) подаються підвідомчою установою на затвердження довідповідного відділення або головному вченому секретарю НАПН України (за тематикою на виконання державних цільових програм).

На титульній сторінці технічного завдання на НДР під назвою теми дослідження робиться запис: “Діє разом із доповненням №__”.

Внесення змін до технічного завдання  на етапі завершення дослідження не допускається.

Перспективні тематичні плани наукових досліджень зі змінами за перехідними (з попереднього року) темами розглядаються, схвалюються та затверджуються в порядку, встановленому пунктом 3.4  цього Положення.

Щорічні тематичні плани наукових досліджень зі змінами  розглядаються та схвалюються вченою радою підвідомчої установи, затверджуються її керівником, погоджуються  відповідним відділенням і подаються (у друкованій та електронній формах) до фінансово-економічного відділу НАПН України.

4.5. Планова калькуляція кошторисної вартості робіт за темою дослідження із розрахунками до статей витрат складається підвідомчою установою відповідно до вимог “Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830, і погоджуються фінансово-економічним відділом НАПН України.

4.6. У разі необхідності припинення НДР, зміни терміну її завершення, назви або адреси виконавця, кошторисної вартості тощо виконавець дослідження  повинен погодити це із замовником і в 20-денний термін надіслати до УкрІНТЕІ відповідне повідомлення (лист змін) або новий, відповідним чином оформлений бланк РК із зазначенням раніше наданого номера державної реєстрації.

 

5. Контроль виконання досліджень

5.1. Облік і поточний контроль виконання усіх фундаментальних і прикладних НДР здійснюють відповідні відділення НАПН України на основі перспективних і щорічних тематичних планів наукових досліджень, технічних завдань на НДР, реєстраційних та облікових карток. Організаційне забезпечення виконання тематики державних цільових програм і загальноакадемічних цільових програм НАПН України здійснюється науково-організаційним відділом Академії.

5.2. Поточний контроль виконання досліджень здійснюється з метою своєчасного прийняття рішень щодо внесення необхідних змін і доповнень до змісту, складу виконавців, умов і термінів виконання НДР, обсягів її фінансування, фактичних видатків тощо, а також оцінки ефективності використання бюджетних коштів і необхідності припинення дослідження.

Дослідження можуть бути припинені у зв’язку з їх виконанням не на належному рівні, втратою актуальності або неможливістю їх виконання з об’єктивних причин. Рішення про припинення НДР приймається керівником підвідомчої установи за погодженням із відділенням та затверджується постановою Президії НАПН України.

5.3. Хід виконання НДР за всіма плановими темами контролює керівництво і вчена рада підвідомчої установи. З кожної теми визначається доцільність (або недоцільність) продовження роботи, здобуті найвагоміші наукові та практичні результати наводяться у відповідних розділах звіту підвідомчої установи за рік. Контроль здійснюється за етапами виконання дослідження не рідше одного разу на рік.

5.4. За результатами виконання кожного етапу НДР готується анотований звіт, за результатами завершеного дослідження – заключний анотований звіт.

Анотований звіт за тематикою на виконання завдань державних цільових програм погоджується академіком-секретарем відділення, затверджується головним ученим секретарем і подається підвідомчою установою до науково-організаційного та фінансово-економічного відділів НАПН України. Анотований звіт за іншою тематикою затверджується академіком-секретарем відділення і подається підвідомчою установою до відповідного відділення та фінансово-економічного відділу НАПН України. Анотованийза етапом виконання НДР і заключний анотований звіт подаються не пізніше 15 січня кожного року, що йде за звітним.

За тематикою на виконання державних цільових програм у межах року може бути визначено кілька етапів виконання НДР відповідно до затвердженого річного і помісячного розпису асигнувань. За результатами кожного етапу  дослідження готується анотований звіт, який подається підвідомчою установою не пізніше 10 числа наступного за звітним місяця.

5.5. Поточний контроль виконання завдань НДР здійснюється згідно з вимогами, визначеними замовниками у відповідних договорах (контрактах, угодах) і технічних завданнях. Звітна документація з тематики на виконання державних цільових програм подається підвідомчими установами до науково-організаційного і фінансово-економічного відділів, з галузевої тематики – до відповідних відділень і фінансово-економічного відділу НАПН України.

5.6. За результатами наукової діяльності підвідомча установа НАПН України щорічно до 20 січня подає відповідному відділенню один примірник схваленого вченою радою звіту про роботу установи, другий – науково-організаційному відділу НАПН України (у друкованій та електронній формах). Відділення та інші підрозділи Президії НАПН України за своїми функціональними напрямами діяльності узагальнюють матеріали, викладені в звітах підвідомчих установ, і подають їх до 10 лютого науково-організаційному відділу для підготовки щорічного Звіту про роботу Академії, який схвалюється Загальними зборами НАПН України.

 

6. Оцінювання і приймання результатів завершених досліджень

6.1. Оцінювання результатів НДР здійснюється з дотриманням таких вимог:

– для фундаментальних досліджень – отримання принципово нових результатів, які мають важливе значення для подальшого розвитку окремих галузей науки і наукових напрямів та (або) дають вагомі підстави для проведення актуальних прикладних досліджень;

– для прикладних досліджень – отримання результатів, спрямованих на наукове забезпечення розв’язання завдань, що випливають із потреб практики, розроблення та створення нової техніки і технології, методик, комп’ютерних програм та інших об’єктів права інтелектуальної власності, з урахуванням їх соціальної ефективності.

6.2. Науково-дослідна робота вважається завершеною, якщо виконано всі заплановані завдання, оцінено результати та стан їх упровадження на засіданні структурного підрозділу (лабораторії, відділу, кафедри) та вченої ради підвідомчої установи і в 30-денний термін з моменту її закінчення до УкрІНТЕІ подано відповідні облікові та звітні документи.

6.3. Формами подання кінцевого наукового та науково-прикладного результату дослідження можуть бути: науковий звіт; наукова, навчальна, довідкова література; засоби навчання; електронні наукові та освітні ресурси.

Формами подання проміжного результату можуть бути: розділи до монографії, підручника, посібника, аналітичні записки, статті, наукові доповіді, зареєстровані винаходи тощо.

До кінцевих наукових результатів додається перелік відомостей, що підтверджують достовірність упровадження результатів дослідження, зокрема:

–  договір на виконання нової НДР, розпочатої за підсумками виконання фундаментальної НДР;

–  грифи або свідоцтво Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про визнання відповідності педагогічним вимогам засобів навчання та обладнання навчального і спеціального призначення;

–  документи, що підтверджують розповсюдження наукової, навчальної, довідкової літератури та засобів навчання, зокрема акт, лист-підтвердження (заявка) про розподіл наукової продукції тощо;

угоди, що передбачають упровадження результатів НДР із органами державної влади та місцевого самоврядування, навчальними закладами, підприємствами, організаціями;

–  довідки (акти) про впровадження результатів НДР, видані  органами державної влади та місцевого самоврядування, навчальними закладами, підприємствами, організаціями;

 сертифікати, патенти, авторські свідоцтва;

– портали, веб-сайти, електронні бібліотеки;

документи та матеріали, підготовлені з використанням результатів НДР:

● концептуальні документи, висновки експертизи, пропозиції до проектів нормативно-правових документів, державних і галузевих програм, державних доповідей;

● аналітичні матеріали та доповідні записки щодо підвищення якості освіти;

● висновки експертизи освітніх інновацій, навчальної літератури та засобів навчання;

●  державні стандарти освіти, навчальні плани та програми.

Інформація про впровадження результатів кожної завершеної НДР розміщується у щорічному звіті підвідомчої установи.

За проміжними і кінцевими результатами планових досліджень підвідомча установа подає пропозиції щодо випуску наукової (монографії, збірники друкованих праць), навчальної (підручники, посібники, методичні рекомендації, навчальні програми) і довідкової (словники, енциклопедії, довідники, каталоги) продукції у порядку, визначеному відповідним положенням.

6.4. Загальний обсяг наукової продукції, що планується на рік за темою дослідження, становить: для молодших наукових співробітників – не менше          1,5 др. арк.; для наукових співробітників – не менше 2,0 др. арк.; для старших наукових співробітників – не менше 3,0 др. арк.; для провідних наукових співробітників – не менше 3,5 др. арк.; для головних наукових співробітників – не менше 4,0 др. арк.

Написання щорічного наукового звіту за проміжними результатами дослідження є обов’язковим для всіх виконавців теми.

6.5. Попереднє оцінювання отриманих результатів і приймання завершеної НДР здійснюються вченою радою підвідомчої установи в межах планових термінів виконання дослідження.

Керівник теми подає вченій раді підвідомчої установи заключний звіт про виконання НДР і такі матеріали:

 – рішення структурного підрозділу (лабораторії, відділу, кафедри) про виконання НДР;

 – перелік відомостей, що підтверджують достовірність упровадження результатів дослідження, за підписом керівника теми;

 – рецензії експертів, що характеризують результати НДР;

 – затверджені проміжні звіти про виконання етапів НДР, якщо їх подання передбачалося технічним завданням або договором на виконання наукового дослідження;

 – довідку про об’єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання НДР;

 – інші необхідні матеріали відповідно до технічного завдання на НДР, вимог замовника, вченої ради підвідомчої установи.

Учена рада підвідомчої установи заслуховує звіт керівника теми, розглядає заключний звіт та інші надані документи, оцінює результати НДР і моніторингу їх упровадження, відповідність технічному завданню та договору на виконання наукового дослідження і приймає рішення про виконання чи невиконання НДР, рекомендування її результатів до друку (виготовлення), депонування або іншого використання наукової продукції.

6.6. Якщо на етапі завершення дослідження кінцевий результат не опубліковано (виготовлено), а подано у формі рукопису, примірник цього рукопису з копіями рецензій і рішенням ученої ради передається на зберігання до архіву наукової частини установи на паперовому та електронному носіях. Зазначені матеріали зберігаються до моменту опублікування роботи.

6.7. Якщо вчена рада підвідомчої установи не затвердила результати виконання НДР структурного підрозділу чи окремого виконавця, керівник теми або виконавець можуть порушити клопотання про призначення незалежної експертизи для визначення рівня виконання дослідження, його теоретичної і практичної значимості. За результатами експертизи керівник установи може достроково розірвати трудову угоду з науковим працівником, який не виконав заплановану роботу.

6.8. За підсумками завершеної НДР до відділення НАПН України подається заключний науковий звіт, офомлений відповідно до вимог державного стандарту, обсягом до 2,0 др. арк., складовою якого є перелік відомостей, що підтверджують достовірність упровадження результатів дослідження із зазначенням вихідних даних, реквізитів, бібліографічних записів, електронних адрес документів і матеріалів, зазначених у пункті 6.3 цього Положення. У звіті викладаються теоретичні засади, наукова новизна, методи дослідження, основні його положення і висновки, результати експериментальної роботи, стан упровадження наукової продукції,  результати його моніторингу та соціальний ефект.

Результати всіх завершених у звітному році фундаментальних і прикладних досліджень обговорюються на засіданні бюро відділення. Узагальнені матеріали щодо завершення НДР відображаються у щорічному звіті про діяльність підвідомчої установи.

Найвагоміші наукові результати досліджень підвідомчих установ заслуховує Президія НАПН України.

До оцінювання результатів завершених НДР можуть залучатися наукові ради з відповідних проблем, у разі необхідності – спеціальні експертні комісії або окремі експерти.

6.9. Результати завершених досліджень оформляються актом здачі-приймання робіт, невід’ємною частиною якого є: заключний науковий звіт (2 др. арк.); заключний анотований звіт (додаток 10); кошторис фактичних витрат (додаток 11-А).

Приймання результатів завершених НДР проводиться в терміни і за процедурами, які встановлюються замовником і обумовлюються в договорі на виконання наукового дослідження.

Акт здачі-приймання робіт за завершеною темою дослідження на виконання державних цільових програм подається підвідомчою установою у трьох примірниках – до відділення, науково-організаційного і фінансово-економічного відділів НАПН України; галузевих фундаментальних і прикладних досліджень підвідомчих установ – відповідним відділенням та фінансово-економічному відділу протягом 15 днів після закінчення терміну виконання НДР. Із невиконаних досліджень підвідомча установа подає в ці ж терміни пропозиції щодо завершення НДР або її припинення.

6.10. Підвідомча установа подає до УкрІНТЕІ:

– облікову картку НДР у 30-денний термін після закінчення дослідження та щорічно після завершення кожного його етапу, якщо виконання НДР становить більше одного року;

– затверджений її керівником заключний науковий звіт про виконання НДР у 30–денний термін після закінчення дослідження.

Звітна інформація подається до  УкрІНТЕІ відповідно до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій.

Копії облікових карток для галузевої тематики після оформлення в УкрІНТЕІ подаються до відповідних відділень та фінансово-економічного відділу НАПН України. Копії облікових карток для тематики на виконання державних цільових програм подаються до науково-організаційного та фінансово-економічного відділів Академії.

6.11. Результати оцінювання і приймання НДР ураховуються відділеннями і Президією НАПН України під час визначення обсягів базового бюджетного фінансування підвідомчих установ на наступні роки.