мета і завдання

Відділ моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації виконує обов’язки:

 • Формування пропозицій щодо політики гарантії якості освіти Університету.
 • Побудова вдосконаленого відкритого гармонізованого та структурованого комунікативного простору, в якому відбувається інформаційний обмін в Університеті щодо всіх видів і результатів моніторингу через інформаційні ресурси Університету з метою формування компонентів культури якості вищої освіти.
 • Неперервний та систематичний моніторинг: якості освітніх послуг, наукової та науково-технічної діяльності, відповідно до розроблених та затверджених показників задля забезпечення їхньої позитивної динаміки.
 • Вивчення та впровадження інструментів гарантії якості вищої освіти та освітньої діяльності через внутрішні аудити якості, системи ранжування, ґрунтуючись на досвіді вітчизняних та міжнародних освітніх установ, діяльність яких спрямована на систематичне поліпшення якості, задля інтеграції Університету в світовий освітній простір;
 • Організаційно-правовий супровід процесу експертного підтвердження спроможності Університету проводити якісну освітню підготовку за заявленими видами і напрямами ліцензування та акредитації, що має сприяти реалізації освітньої політики держави щодо прав громадян України на отримання вищої освіти.

Основні завдання та функції Відділу:

І. Щодо формування пропозицій до політики гарантії якості освіти Університету Відділ виконує такі функції:

 • Формування пропозицій щодо організації дієвої системи гарантії якості освіти із залученням кафедр та інститутів, інших структурних підрозділів Університету, керівництва, співробітників, здобувачів вищої освіти та слухачів.
 • Моніторинг процесів, що забезпечують академічну репутацію і свободу задля запобігання нетерпимості будь-якого роду дискримінації студентів чи викладачів.
 • Визначення потенційних ризиків робочих процесів та розробка проєктів планів коригувальних заходів у сфері забезпечення якості та результатів, що підвищують рівень якості освітніх послуг (наукової та науково-технічної діяльності) в Університеті.
 • Підготовка пропозицій з питань освітньої діяльності Університету Національній академії педагогічних наук України та формування узагальнюючих відповідей на її запити.

ІІ. Щодо формування вдосконаленого, відкритого, гармонізованого та структурованого комунікативного простору Відділ реалізує такі функції:

 • Створення інформаційного банку даних моніторингу показників діяльності Університету.
 • Підготовка та змістове наповнення веб-сторінки Відділу на сайті Університету щодо організації та проведення моніторингових заходів та актуальної інформації з метою інформування всіх стейкхолдерів.
 • Надання консультативної та науково-методичної допомоги з питань організації моніторингу якості вищої освіти учасникам моніторингових заходів (кафедрам, викладачам, студентам, слухачами і співробітникам).
 • Методичний супровід моніторингу якості вищої освіти Університету, ринку освітніх послуг тощо.

ІІІ. Щодо неперервного та систематичного моніторингу якості наданих освітніх послуг Відділ реалізовує такі функції:

 • Підвищення культури проведення моніторингових заходів.
 • Превентивний моніторинг і періодичне оцінювання освітніх програм задля гарантії, що вони досягають своєї мети і відповідають потребам студентів і слухачів, суспільства та світовим стандартам.
 • Планування, організація, проведення, аналіз моніторингових та соціально-психологічних досліджень, аудитів якості, аудитів відповідності та ефективності структурних підрозділів Університету, підготовка аудиторських звітів, висновків, рекомендацій тощо.
 • Проведення досліджень, підготовка аналітичних матеріалів і здійснення науково-методичного аналізу результатів діяльності Університету щодо питань якості освіти.

ІV. Щодо інтеграція Університету в єдиний освітній простір та впровадження інструментів гарантії якості Відділ реалізовує такі функції:

 • Аналіз кращих практик вітчизняних і зарубіжних освітніх закладів із питань організації освітнього процесу.
 • Співпраця з іншими освітніми установами, національними та міжнародними центрами з метою забезпечення порівнянного визнання кваліфікацій Університету та результатів проведеної акредитації, оцінювання, бенчмаркінгу тощо.
 • Визначення основних тенденцій зміни кількісних і якісних показників на основі аналізу моніторингу показників діяльності Університету, міжнародних, вітчизняних рейтингів та вимог ринку праці.
 • Збір первинної інформації про якість наданих освітніх послуг та проведення наукової, науково-технічної діяльності Університету, її ретельний аналіз та розробка пропозицій щодо приведення її у відповідність до світових стандартів.

V. Щодо реалізаціїзавдань в частині організаційно-правового супровіду процесу ліцензування та акредитаці спеціальностей та освітніх програм:

 • Координація роботи з ліцензування та акредитації;
 • Збір, аналіз, узагальнення та статистична обробка інформації, що стосується питань ліцензування та акредитації;
 • Надання інформаційно-консультативної та практичної допомоги структурним підрозділам Університету у підготовці документів щодо відкриття та ліцензування нових напрямів підготовки (спеціальностей, освітніх програм), проходження акредитації;
 • Здійснення супроводу ліцензійних та акредитаційних справ напрямів підготовки (спеціальностей, освітніх програм) у Міністерство освіти і науки України та Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти;
 • Забезпечення своєчасного оформлення ліцензій і сертифікатів, переоформлення у разі закінчення терміну їх дії;
 • Вивчення змін у нормативно-правовій базі з питань ліцензування і акредитації, узагальнення отриманої інформації та інформування структурних підрозділів Університету;
 • Участь у розробці та реалізації науково- методичних проектів;
 • Здійснення контролю щодо дотримання Ліцензійних умов для здійснення освітньої діяльності.