Наукова школа О.І. Бондарчук

ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ.

Очолює О. І. Бондарчук, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

 

Автобіографія. Бондарчук Олена Іванівна, 1961 р. н. У 1983 р. закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Затонського, а в 1989 – аспірантуру денної форми навчання при НДІ психології МО України. Професійний шлях О.І. Бондарчук тісно пов’язаний з науково-педагогічною діяльністю та творчим пошуком у галузі психологічної науки. Вона пройшла шлях від асистента кафедри педагогіки та психології Центрального інституту вдосконалення вчителів до доцента і професора кафедри психології Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України, а з 2004 року – завідувача кафедри психології, перейменованою згодом у кафедру психології управління Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України (нині – Університет менеджменту освіти НАПН України). Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених у 1995-1996 рр. У 2003-2005 рр. брала активну участь у міжнародному проекті Українсько-Канадського ґендерного фонду щодо запровадження ґендерної рівності в управління загальноосвітніми навчальними закладами. У жовтні 2008 року успішно захистила докторську дисертацію на тему: «Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності», у червні 2011 отримала вчене звання професор.

 

Член спеціалізованої вченої ради Д. 26.453.01 при Інституті психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. Має понад 300 публікацій наукового та навчально-методичного характеру з психологічних проблем підготовки керівних кадрів освіти, навчально-методичних комплекси та посібники з психологічних дисциплін, що викладаються у вищих навчальних закладах, програми спецкурсів для слухачів очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації керівних та методичних кадрів освіти. Є автором і співавтором 7 навчальних посібників з грифом МОН України.

 

Брала участь більше, ніж у 150 Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах-тренінгах, у тому числі, за кордоном. Останні з них: IAREP conference «Microcosm of Economic Psychology» Wroclaw, Poland, 5-8 September 2012; 3-й польсько-український семінар«Innovative Trends in the Development of Work and Organizational Psychology in Poland and Ukraine»: (Polish-Ukrainian Workshop, Katowice, Poland, 4 September 2012, ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальные проблемы психологии, бизнеса и социальной сферы общества: теория и практика» (Латвія, м. Рига, 24–25 травня 2012 р); Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы педагогики и психологии» (м. Новосибірськ, Росія, 6 лютого 2013 р.), ІІ Международная научная конференция  «Развитие высшего образования, демократического общества и рыночной экономики  в европейском контексте» (м.  Кишинев, Молдова, 16-17 квітня  2014 р.), The 28th International Congress of Applied Psychology (Paris, France, 8-13 July 2014) та ін.

 

Напрями наукових досліджень: психологічні засади вдосконалення управління освітніми організаціями. О.І. Бондарчук керує експериментальною роботою з проблеми створення розвивального соціального середовища в просторі післядипломної освіти, що сприяє особистісному розвитку всіх суб’єктів навчального процесу.

 

Головна мета досліджень – вироблення психологічної моделі особистісного та професійного розвитку керівних, педагогічних кадрів та інших фахівців як важливого чинникаїх професійного вдосконалення та ефективності професійної діяльності.

 

Під науковим керівництвом О. І Бондарчук творчий колектив упродовж 8 років працював над науково–дослідними темами:

 • Психологічні засади стимулювання особистісного розвитку управлінських кадрів (в умовах системи післядипломної педагогічної освіти)(державний реєстраційний номер0106U002456, 2006-2008 рр.), у результаті було теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено психологічні механізми та умови стимулювання особистісного розвитку керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти.
 • Формування психологічної компетентності керівників закладів освіти в системі післядипломної педагогічної освіти» (державний реєстраційний номер 0109U003632, 2009-2011 рр.), за результатами дослідження якої розроблено модель (зміст і складові) психологічної компетентності керівників закладів освіти, розроблено та апробовано методику дослідження психологічної компетентностікерівників закладів освіти обґрунтовано та експериментально перевірено основні умови формування психологічної компетентності керівників у системі післядипломної педагогічної освіти.
 • Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін», (державний реєстраційний номер 0112U000700 (2012–2014 рр.), у результаті дослідження якої визначено сутність і складові психологічної підготовки керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти, обґрунтовано та експериментально перевірено технологію такої підготовки.

 

Окремий напрям роботи наукової школи, присвячений дослідженню проблеми психологічного забезпечення управління освітніми організаціями на засадах гендерної рівності., реалізується в рамках діяльності кафедри гендерних студій, започаткованої в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» внаслідок перемоги в конкурсі Програми розвитку ООН «Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні» на відкриття ґендерних освітніх центрів та кафедр ґендерних студій при Університетах ІІІ-ІV рівня акредитації (2009 р.).

 

Загалом під керівництвом О. І. Бондарчук вирішено низку теоретичних, методичних і практичних аспектів впровадження психологічно обґрунтованих форм і методів професійного вдосконалення та особистісного розвитку освітян в умовах післядипломної педагогічної освіти; створено та впроваджено у процес підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів в Університеті та ряді обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти України відповідне науково-методичне та навчально-методичне забезпечення. 

 

О. І. Бондарчук є автором понад 300 наукових праць, серед яких монографії, навчальні посібники, науково–методичні комплекси, рекомендації та статті.

Список дисертацій, захищених під керівництвом О. І.Бондарчук

Докторських:

 1. Максименко О. Г. Психологія самодепривації особистісного розвитку суб'єкта, 2017,. 19.00.01.

Кандидатських:

 1. Я. І. Шкурко. Вплив комунікативних особливостей жінки-керівника закладу освіти на ефективність її управлінської діяльності. – 2000, 19.00.05.
 2. В. І. Худякова. Соціальна перцепція як чинник оптимізації управлінської діяльності керівника середньої загальноосвітньої школи. – 2003, 19.00.05.
 3. В. І. Фадєєв. Психологічні умови формування готовності майбутніх учителів початкових класів до розвитку креативності молодших школярів. – 2006, 19.00.07.
 4. Т. М. Вакуліч. Психологічні чинники запобігання Інтернет-залежності підлітків. – 2006, 19.00.07.
 5. Р. М. Ткач. Психологічна допомога підлітками, схильним до бродяжництва. – 2007, 19.00.07.
 6. О. П. Ткачишина. Особливості соціально-психологічної адаптації майбутніх фахівців з комп’ютерних технологій. – 2008, 19.00.05.
 7. М. В. Фадєєва. Психологічні умови підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до формування позитивного іміджу освітньої організації – 2010,19.00.07.
 8. С. А. Медвєдєва. Розвиток асертивності майбутніх практичних психологів у процесі їхнього професійного становлення – 2010,19.00.07.
 9. О. М. Кажарська. Психологічна підготовка молодого вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти. – 2010,19.00.07.
 10. І. М. Овдієнко. Психологічна підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до взаємодії зі шкільною психологічною службою. – 2011, 19.00.07.
 11. Нежинська О. О. Психологічні умови формування гендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів, 2011, 19.00.07.
 12. Довгань H. О. Розвиток психологічної готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з обдарованими дітьми, 2013, 19.00.07.
 13. Печерська Г. О. Діагностика та корекція професійних ціннісних орієнтацій учителів у закладах післядипломної педагогічної освіти, 2013, 19.00.07.
 14. Радченко К. В. Психологічні особливості створення гендерних стереотипів засобами масової інформації, 2014, 19.00.05.
 15. Лимар Л. В. Соціально-психологічні основи розвитку готовності майбутніх лікарів до попередження конфліктів з пацієнтами, 2014, 19.00.05.
 16. Папакиця О. К. Психологічні особливості розвитку інформаційної готовності майбутніх інженерів до професійної діяльності, 2014, 19.00.07.
 17. Чеботарьова А. І. Когнітивно-стильові особливості розуміння студентами навчального тексту, 2014, 19.00.07.
 18. Пастух Л. В. Сензитивність як чинник ефективності діяльності практичного психолога ситсеми освіти, 2016, 19.00.07
 19. Пустовалов І. В. Психологічні особливості ціннісно-смислової сфери особистості підлітків в сім’ях повторного шлюбу, 2017, 19.00.07