Пріоритети діяльності

 

I. Розвиток академічної мобільності

Міжнародна діяльність ДЗВО «Університет менеджменту освіти» спрямована на забезпечення його інтеграції в міжнародну університетську спільноту, здобуття Університетом додаткових можливостей щодо прискореного розвитку в межах Болонського процесу і європейської інтеграції. Поширення програм академічної мобільності є однією з важливих ланок міжнародної діяльності Університету, що надає змогу педагогічним, науково-педагогічним працівникам і здобувачам вищої освіти покращувати рівень своїх знань, удосконалювати здібності та рівень володіння іноземною мовою, дізнаватись про нові технології навчання та викладання, знайомитись з культурою та історією інших країн, розширювати свій кругозір.

II. Участь університету у міжнародних проектах, програмах

Участь і реалізація міжнародних проектів є одним із ключових пріоритетів розвитку міжнародної діяльності ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Реалізація таких проектів, зокрема у партнерстві, дає змогу підвищити рівень наукових, науково-педагогічних, освітніх та прикладних досліджень, загальний рівень підготовки та практичних навичок професорсько-викладацького складу і безпосередньо здобувачів вищої освіти.

III. Встановлення, підтримка, розвиток партнерських зв'язків із міжнародними інституціями в Україні та за кордоном

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» використовує досвід провідних вищих навчальних закладів, наукових установ та громадських організацій зарубіжних країн, сприяє поглибленню наявних зв'язків та налагодженню нових контактів із такими інституціями. В рамках розвитку партнерських стосунків з європейськими вишами, Університет впрваджує програми студентської та викладацької мобільності, створює можливості участі в міжнародних стажуваннях,симпозіумах, конференціях та семінарах.

IV. Участь у професійних міжнародних мережах

Міжнародна діяльність ДЗВО «Університет менеджменту освіти» спрямована на пошук та створення нових академічних можливостей для додаткового наукового зростання здобувачів вищої освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників, підвищення внутрішніх наукових та освітніх стандартів, сприяння поширенню позитивного іміджу України та Університету.

V. Навчання іноземців та осіб без громадянства

Навчання в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» іноземних студентів та осіб без громадянства як ніщо інше укріплює міжнародну співпрацю університетів-партнерів та зміцнює довіру між країнами. Збільшення контингенту іноземців сприяє підвищенню рейтингу Університету, інтеграції в світовий науковий та освітній простори.