Статті науковців УМО в інших наукових виданнях (не фахових збірниках наукових праць)

 1. Бабенко К. А. Засади державної комунікативної політики щодо запобігання та протидії корупції [Електронний ресурс] / К. А. Бабенко, С. Ж. Лазаренко // Державне управління, удосконалення та розвиток. – 2015. - №1. – Режим доступу до журналу: http://www.dy.nayka.com.ua.
 2. Бабенко К. А. Корупція в системі вищої освіти: сутність, причини та наслідки (Електронний ресурс) /К.А.Бабенко, С.Ж.Лазаренко // Державне управління,удосконалення та розвиток-2015.-№2. - Режим доступу до журналу:http://www.dy.nayka.com.ua.
 3. Бабенко К. А. Причинно-наслідковий комплекс деформації коледжу публічної адміністрації / С. Ж. Лазаренко, К. А. Бабенко // Економіка та держава/Міжнародний науково-практичний журнал - 2015. - №1 (січень). – С. 6-9.
 4. Бабенко К. А. Політико-правові та соціальні передумови корупції в органах державної влади / С. Ж. Лазаренко, К. А. Бабенко // Інвестиції: практика та досвід - 2015. - №1 (січень).  – С. 120-122.
 5. Бабенко К. А. Організаційно-правові аспекти протидії корупційним діянням/ К. А. Бабенко, С. Ж. Лазаренко // Інвестиції: практика та досвід - 2015. - №4 (лютий). – С. 109-113.
 6. Бабенко К. А. Упорядкування правових та моральних норм в суспільстві як умова запобігання та протидії корупції / К. А. Бабенко, С. Ж. Лазаренко // Інвестиції: практика та досвід - 2015. - №5 (березень). – С. 92-95.
 7. Бабенко К. А. Про деякі аспекти протидії корупції в Україні / К. А. Бабенко, С. Ж. Лазаренко // Інвестиції: практика та досвід - 2015. - №6 (березень). – С. 112-115.
 8. Катюк Я. Л. Соціально-психологічні особливості навчання працівників методичних служб у процесі підвищення кваліфікації / Я. Л. Катюк // Післядипломна освіта в Україні. – 2015. - № 1 – С. 79-81.
 9. Скрипник М. І. Технології навчання науково-педагогічних працівників у післядипломній освіті: проектування та напрями дослідницьких пошуків  ⁄ М. І. Скрипник  ⁄⁄ Післядипломна освіта в Україні. – 2015.
 10. Ніколенко Л. Т. Порівняння традиційної та андрагогічної моделей навчання педагогів у системі післядипломної освіти / Л.Т.Ніколенко // Післядипломна освіта в Україні. - № 2. – 2015. – С. 108.
 11. Сидоренко В. Методичний коментар щодо вивчення української мови і літератури в 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2015-2016 навчальному році з урахуванням змін у навчальних програмах // Українська мова і література в школі: наук.-метод. журнал. – 2015. – № 4. – С. 8-12.
 12. Сидоренко В. Науково-методичне забезпечення навчання української літератури в старшій школі: освітні виклики, сучасний стан і перспективи на майбутнє / В. Сидоренко // Українська мова і література в школі: наук.-метод. журнал. – Київ, 2015. – № 3. – С. 26-35.
 13. Сидоренко В. Формування акмелінгвістичної майстерності вчителя в системі неперервної педагогічної освіти // Українська мова і література в школі: наук.-метод. журнал / В. Сидоренко. – 2015. – № 4. – С. 39-48.
 14. Кравчинська Т. С. Чинники розвитку мотивації професійної діяльності керівників дошкільних навчальних закладів / Т. С. Кравчинська // Обрії : науково-педагогічний журнал. – Івано-Франківськ. – 2015. – Вип. № 1 (40). – С. 27–30.
 15. Любченко Н. Віртуальна лабораторія «Науково-освітній кластер УМО» як форма організації наукового дослідження з питань соціального партнерства суб’єктів освітньої, наукової та виробничої сфер / Любченко Н. В. // Післядипломна освіта в Україні. — 2015. — № 1. — С. 99–102.
 16.  Оліфіра Л. М. Розвиток післядипломної педагогічної освіти науково-педагогічних працівників: зарубіжний досвід / Л. М. Оліфіра // Післядипломна освіта в Україні. – 2015. – № 1. – С. 66 – 69.
 17. Пафик С. П. Асимптотичний аналіз загального розв’язку лінійних сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь вищих порядків з виродженнями / С. П. Пафик, В. П. Яковець // Нелінійні коливання.- 2015.- Т.18, № 1.- С. 79 -101.
 18. Сергеєва Л.М.Науково-педагогічні працівники як педагогічна категорія /Л.М. Сергеєва // Післядипломна освіта в Україні. – 2015. – № 1. – С.27–30.
 19. Бондарчук О. І. Модель психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін / О. І. Бондарчук // Організаційна психологія.  Економічна психологія: наук. журнал; за ред. С. Д. Максименко, Л. М. Карамушки. – К. : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2015. – № 1. – С. 33–42
 20. Бондарчук О. І. Психологічні засади розвитку професіоналізму фахівців в умовах післядипломної педагогічної освіти (із досвіду діяльності спільної лабораторії психології професіоналізму ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України та Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти)/ / О. І. Бондарчук, Т. М. Гавлітіна // Післядипломна освіта в Україні. – 2015. – № 2. – С. 83–86
 21. Карамушка Л. М. Психологічні особливості опору змінам персоналом вищої школи / Л. М. Карамушка, О. С. Толков // Організаційна психологія. Економічна психологія. – Науковий журнал [За наук. ред. С. Д. Максименка та Л. М. Карамушки]. – Київ: Логос, – 2015. – № 2. – С. 35–42.
 22. Лушин П. В. Гибридная жизнь: как выживать, когда все привычное рушится?: [текст]/ П. В. Лушин. – 2-е изд. дораб и дополн – К., 2015. – 32 с.
 23. Пінчук Н. І. Основі тенденції та чинники психологічної готовності керівників професійно-технічних навчальних закладів до формування позитивного іміджу / О. І. Бондарчук, Н. І. Пінчук // Організаційна психологія. Економічна психологія: наук. журнал; за наук. ред. С. Д. Максименко, Л. М. Карамушки. – К. : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2015. – № 2. – С. 7–14
 24. Шевчук С.С. Кейс-метод як засіб зростання майстерності педагога професійної школи /С.С. Шевчук // Післядипломна освіта в Україні. – 2015. - № 2.
 25. Сілаєва І.Є. Організаційно-методичні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників на підставі диференційованого підходу / І.Є. Сілаєва // Післядипломна освіта в Україні. – 2015. - № 2.
 26. Бажан С. П. Науково-педагогічні чинники процесу практичної підготовки молодших спеціалістів в колледжах та технікумах України / С. П. Бажан, В. П. Яковець // The generation of scientific ideas. – Geneva (Switzerland): Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists “Science”, Geneva, 2014, p. 202 – (Professional scientific publication Collection of scientific articles and theses According to the results of International scientific-practical congress of pedagogues and psychologists). – (Managing the educational process in a university: dynamics and directions of renewing contents; v. 1). – С. 116 – 122.
 27. Зінчук Н. А. Фінансово-економічна компетентність керівника навчального закладу та її значення в управлінській діяльності // ScientificJournal “ScienceRise”. Том 4 «Педагогічні науки». – 2015. - №5 (9). – С. 36-40.
 28. Катюк Я.Л. Особливості психолого-педагогічної підготовки офіцерів-вихователів у системі післядипломної освіти / Я.Л.Катюк // ScienceRise. - 2015. - № 6(5). - С. 17-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/texc_2015_6(5)__5.pdf
 29. Кравчинська Т. С. Аналіз впливу задоволеності основних потреб керівників дошкільних навчальних закладів на розвиток мотивації професійної діяльності / Т. С. Кравчинська // Scientific Journal «ScienceRise» № 4/5 (9). 2015. – С. 69–73, [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journals.uran.ua/sciencerise/issue/view/2450
 30. Кравчинська Т. С. Розвиток мотивації професійної діяльності керівників дошкільних навчальних закладів як чинник задоволеності роботою / Т. С. Кравчинська // Scientific Journal «ScienceRise» № 9/5 (14). 2015. – С. 31–36.
 31. Любченко Н. В. Актуальність дослідження проблеми управління інноваційним розвитком закладів післядипломної педагогічної освіти на основі кластерного підходу / Н. В. Любченко // ScienceRise. — 2015. — Т. 6, № 5(11). — С. 20–25. // Режим доступу: http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/44556
 32. Оліфіра Л. М. Підготовка керівників педагогічних коледжів до інноваційної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти / Л. М. Оліфіра // ScientificJournal «ScienceRise» – 2015. – № 4/5 (9). – С. 26 – 30.
 33. Степко М. Ф. Вища та післядипломна освіта – взаємодія та баланс цілей в сучасних умовах/ М. Ф. Степко // ScienceRise. 2015. - №9/5(14). - С. 17 – 33.
 34. Бабенко К. А. Реформування правоохоронної діяльності в Україні: досвід ЄС / К.А. Бабенко // Митна справа. – 2015. − №5. Ч.2. – С. 233-382.
 35. Завалевський Ю. І. Деякі підходи до оцінювання конкурентоспроможності вчителя / Ю. І. Завалевський // Освіта та розвиток обдарованої особистості: щомісячний науково-методичний журнал. – К., 2015. – № 10(41). – С. 58 – 60.
 36. Завалевський Ю. І. Організаційно-методичні умови формування конкурентоспроможності вчителя в процесі інноваційної діяльності // Освіта та розвиток обдарованої особистості. Щомісячний науково методичний журнал. .– К., – 2015. № 11(42) жовтень. – С. 19–24.
 37. Завалевський Ю. І. Особливості конкурунтноспроможності сучасного вчителя  [Електронний ресурс] / Ю. І. Завлевський // Народна освіта. – 2015. – №2(27). – Режим доступу: WWW.narodnaosvita.Kiev.ua/.
 38. Завалевський Ю. Готовність учителів до формування здоров’язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу: сутність і структура / Ю. Завалевський, Т. Бережна // Рідна школа. – 2015. – № 11 (листопад). — С. 17–23.
 39. Економічні аспекти управління природними ресурсами та забезпечення сталого розвитку в умовах децентралізації влади в України / М.А. Хвесик, С.О. Лизун, І.К. Бистряков, В.А. Голян, В.І. Куценко [та ін.]; за наук. ред. колл. М.А. Хвесика, С.О. Лизуна; Державна установа «Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2015. – 72 с.
 40. Клясен Н. Л. Інноваційний освітній проект «Шкільна електронна бібліотека «Шбіц-інфо» / Інноваційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим садочком. – К., 2015.  – № 5-6 (34)., С. 146-147.
 41. Куценко В.І. Професійна освіта: альфа й омега євроінтеграційних процесів, шляхи прискорення / В.І. Куценко, В.В. Олійник // Післядипломна освіта в Україні. – 2014. – №1. – С. 3–8.
 42. Куценко В.І. Вища освіта України в контексті євроінтеграції: шляхи модернізації / В. І. Куценко; Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». ― К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2015. ― 44 с.
 43. Куценко В.І. Інноваційний підхід до підготовки кадрів у контексті забезпечення їх конкурентоздатності / Гаращук О.В., Куценко В.І. // Міжнародний науковий вісник / Ужгородський національний університет. – 2015. – №1(10). Cпецвипуск. – С. 228-245.