Статті науковців УМО в інших виданнях

 1. Бондарчук О. І. Імідж і саморегуляція або Як здійснюється психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін // Освіта: Всеукр. громадсько-політичний тижневик.  2016.  № 3/4.
 2. Бондарчук О. І. Когнітивне забезпечення взаємодії керівників освітніх організацій з довкіллям як показник їх особистісного розвитку// Післядипломна освіта в Україні.  2016.  № 2.  С. 59–64.
 3. Бондарчук О. І. Особистісний розвиток керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти: організаційно-методичний аспект // Післядипломна освіта в Україні.  2016.  № 1.
 4. Василюк А. В. Формування професійної майстерності вчителів: сучасні підходи // Mistrz i uczeń / red. K. Bocheńska-Włosłowska, A. Janus.  Warszawa, 2016: WUMSC.  С. 27–39.
 5. Горяна Л., Васильєва Н., Садовська О. Передумови створення здоров’язбережувального середовища у закладах освіти: наук.-метод. зб. // Науково-методичні засади управління створенням здоров’язбережувального середовища у закладах освіти / за наук. кер. Л. Г. Горяної.  Київ: ФОП Сіренко М. В.  2016.  С. 2–3.
 6. Горяна Л., Сидоренко Л., Слуцька О. Науково-методичні засади управління впровадженням здоров’язбережувальних технологій у закладах освіти // Науково-методичний супровід управління впровадженням здоров’язбережувальних технологій в освітній простір спеціалізованих закладів освіти: наук.-метод. зб. / наук. кер. Л. Г. Горяна.  Київ: Освіта.  2016.  С. 3–30.
 7. Гренишен А. М. М. Драгоманов і атеїзація української інтелектуальної еліти // Актуальні проблеми філософії та соціології.  2016.  № 13.  С. 21–23.
 8. Кондратова Л. Г. Електронні підручники та інформаційні технології на уроках музичного мистецтва в початковій школі // Мистецтво і освіта: наук.-метод. журнал МОН України, НАПН України, Київська дитяча академія наук.  2016.  № 2.  С. 4–7.
 9. Ляхоцька Л. Л. Критерії ефективності дистанційного навчання  в системі підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти // Кар’єрне зростання педагогічних працівників: інформаційний зб. для директора школи та завідуючого дитячим садочком.  2016.  № 7/8(48).  Київ: РА «Освіта України», 2016.  С. 30–34.
 10. Ляхоцька Л. Л. Модернізація змісту дистанційного навчання на курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти // Комп’ютер у школі та сім’ї.  2016.  № 1(129).  С. 46–50.
 11. Молчанова А. О. Організаційні засади педагогічної взаємодії викладача професійного навчального закладу з суб’єктами освітнього процесу // Післядипломна освіта в Україні.  2016.  № 1.  С. 54–57.
 12. Нежинська О. О. Особистість коуча: професійні стандарти ICF // Післядипломна освіта в Україні.  2016.  № 2.  С. 59–64.
 13. Ніколенко Л. Т. Науково-методичний супровід формальної, неформальної та інформальної освіти // Післядипломна освіта в Україні.  2016.  № 1.  С. 57–59.
 14. Ніколенко Л. Т. Неформальна та інформальна освіта в самоосвітній діяльності педагога // Здоров’язбережувальні технології: теорія і практика впровадження: інформаційний зб. для директора та завідуючого дитячим садочком.  2016.  № 6(18).  С. 68–132.
 15. Отич О. М. «Три кити» науки: наукове пізнання, наукове дослідження, наукове знання // Післядипломна освіта в Україні.  2016.  № 2.  С. 3–17.
 16. Отич О. М. Консорціум закладів післядипломної освіти або «Як впроваджують результати наукових досліджень, виконаних у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, в системі післядипломної освіти» // Освітa.  2016.  № 3/4(5698-5699).  С. 4.
 17. Отич О.М. Формування художньо-естетичної культури майбутніх кваліфікованих робітників у професійних та спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладах / Олена Отич //  Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст: зб. наук. праць. – Кн. 1. / редкол.: горл. ред. М.І. Степаненко, упоряд. і відп. ред. Є.А. Антонович, В.П. Титаренко та ін. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015. – 544 с. – С. 117-123.
 18. Отич О.М.Ідентичність особистості в суспільстві граничного буття / Олена Отич //  Григорій Васянович – син  співучого Полісся: до 70-річчя від дня народження /упоряд. С.М. Вдович. – Львів: Сполом, 2015. – 376 с. – С. 291-299.
 19. Отич О.М. Лицар, який дарує весну  / Олена Отич //  Григорій Васянович – син  співучого Полісся: до 70-річчя від дня народження / упоряд. С.М. Вдович. – Львів: Сполом, 2015. – 376 с. – С. 291-299.