Книжкова виставка, представлена на ювілейному засіданні 26 жовтня 2018 року, присвяченому 65-річчю Університету менеджменту освіти

Книжкова виставка, представлена на ювілейному засіданні 26 жовтня 2018 року, присвяченому 65-річчю Університету менеджменту освіти

 1. Адаптивне управління: сутність, характеристика, мониторингові системи : колективна монографія / Г. В. Єльникова, Т. А. Борова, О. М. Касьянова, Г. А. Полякова та інші ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Чернівці, 2009. – 572 с.
 2. Активизация познавательной деятельности слушателей курсов повышения квалификации : метод. рекомендации по проведению проблемного семинара для работников областных ИУУ / разраб. Е. И. Ушакова ; отв. за вып. С. В. Крысюк. ; Центральный институт усовершенствования учителей Министерства просвещения УССР. – Киев, 1988. – 10 с.
 3. Анотований каталог конкурсних робіт учасників всеукраїнських наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти (2015-2017рр.) / упоряд.: А. С. Науменко, А. В. Баглай [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Отич ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». – Київ, 2018. – 128 с.
 4. Антощук С. В., Гравіт В. О. Основи організації дистанційного навчання в післядипломній педагогічній освіті : наук. посіб. / С. В. Антощук, В. О. Гравіт. – Суми : Ніко, 2015. – 180 с.
 5. Бабенко К. А., Діденко Н. Г., Кондрашова М. В., Лазаренко С. Ж., Хрімлі О. Г., Яковець Н. І. Прояви корупції в системі освіти: запобігання та протидія : навч.-метод. посібник / К. А. Бабенко, Н. Г. Діденко, М. В. Кондрашова, С. Ж. Лазаренко, О. Г. Хрімлі, Н. І. Яковець ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Київ : МП «Леся», 2016. – 236 с.
 6. Бібліографічний покажчик праць науково-педагогічних та педагогічних працівників Університету менеджменту освіти / за ред. М. О. Кириченка, О. М. Отич. – Київ : Вид-во ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018. – 308 с.
 7. Бондар А. Д. Організація внутрішкільного контролю / А. Д. Бондар ; Науково-дослідний інститут педагогіки ; Міністерство освіти УССР. – Київ, 1958. – 127 с.
 8. Бондарчук О. І., Вакуліч Т. М. Психологія девіантної поведінки : навч. посібник / О. І. Бондарчук, Т. М. Вакуліч ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ : Науковий світ, 2010 – 230 с.
 9. Бондарчук О. І., Нежинська О. О. Психологічні умови формування гендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів : монографія / О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська. – Київ : ТОВ “НВП “Інтерсервіс”, 2014. – 180 с.
 10. Бондарь В. И. Методические рекомендации о дидактико-управленческих затруднениях и их преодоление в работе директора школы / В. И. Бондарь ; Центральный інститут усовершенствования учителей Министерства просвещения УССР. – Киев, 1978. – 55 с.
 11. Вивчення результативності курсової перепідготовки працівників дошкільних закладів : метод. рекомендації / укладач О. А. Бондар ; відп. за вип. С. В. Крисюк ; Центр. інститут удосконалення вчителів Мін. освіти УССР. – Київ, 1986. – 27 с.
 12. Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент : колективна монографія / автор. колектив: Н. Г. Ничкало, А. О. Молчанова, Н. І. Клокар, М. О. Кириченко, В. В. Олійник, О. М. Отич [та ін.] ; за наук. ред. М. О. Кириченка, Л. М. Серегеєвої. – Київ : Вид-во Інституту обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 440 с.
 13. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / редкол.: О. Л. Ануфрієва, Н. М. Бібік, О. І. Бондарчук, Н. Ю. Волянюк [та ін.] ; гол. ред В. В. Олійник. – Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип. 3 (32). – 156 с. – (Серія «Педагогічні науки»).
 14. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / редкол.: О. Л. Ануфрієва, Н. М. Бібік, О. І. Бондарчук, Н. Ю. Волянюк [та ін.], гол. ред В. В. Олійник. – Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип. 3 (32). – 156 с. – (Серія «Управління та адміністрування»).
 15. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / редкол.: О. Л. Ануфрієва, Н. М. Бібік, О. І. Бондарчук, Н. Ю. Волянюк [та ін.], гол. ред В. В. Олійник. – Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип. 3 (32). – 132 с. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки»).
 16. Гільбух Ю. З., Дробноход М. І. Інноваційний експеримент у школі. На допомогу початкуючому дослідникові / Ю. З. Гільбух, М. І. Дробноход ; Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів. – Київ, 1994. – 90 с.
 17. Гладуш В. А. Удосконалення підготовки корекційного педагога в умовах університетської освіти : монографія / В. А. Гладуш, З. П. Бондаренко, Н. В. Зимівець та інші. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – 324 с.
 18. Гончар О. Д. Підвищення ефективності викладання зоології : посібник для вчителів / О. Д. Гончар ; Міністерство освіти УССР. – Київ : Радянська школа, 1975. – 104 с.
 19. Гриценок І. А. Основи інституційного розвитку навчального закладу в умовах децентралізації професійної освіти : конспект лекцій з курсу підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів професійно-технічних навчальних закладів за очно-дистанційною формою навчання / І. А. Гриценок ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ, 2008. – 144 с.
 20. Даниленко Л. І. Модернізація змісту, форм та методів управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи : монографія / Л. І. Даниленко. – Київ : Логос, 1998. – 140 с.
 21. Даниленко М. В., Даниленко Л. І. Педагогічні задачі : навч. посібник / М. В. Даниленко, Л. І. Даниленко. – Київ : Вища школа, 1991. – 197 с.
 22. Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти: 65 років успіху : інформаційне видання до 65-річниці від дня створення / за заг. ред. М. О. Кириченка, В. В. Олійника, О. М. Отич ; уклад.: О. М. Отич, І. Г. Отамась. – Київ : ЮСТОН, 2018. – 84 с.
 23. Дмитренко Г. А. Стратегічний менеджмент у системі освіти : навч. посібник / Г. А. Дмитренко ; МАУП. – Київ, 1999. – 176 с.: іл. – Рос.
 24. Дмитренко Г. А. Стратегічний менеджмент. Цільове управління освітою на основі кваліметричного підходу : навч. посібник / Г. А. Дмитренко. – Київ : ІЗМН, 1996. – 140 с.
 25. Дмитренко Г. А., Медведь В. В., Мудра С. В. Управління якістю професійної освіти: підготовка конкурентоспроможних випускників : монографія / Г. А, Дмитренко, В. В. Медведь, С. В. Мудра. – Київ, 2013. – 336 с.
 26. Драч І. І. Управління формуванням професійної компетентності магістрантів педагогіки вищої школи: теоретико-методичні засади : монографія / І. І. Драч. – Київ : Дорадо-Друк, 2013. – 456 с.
 27. Єльникова Г. В. Атестація загальноосвітніх навчальних закладів в Україні: передумова, зміст, експеримент : наук.-метод. посібник / Г. В. Єльникова. – Харків : ТО «Гімназія», 1999. – 160 с.
 28. Єльникова Г. Управлінська компетентність / Г. Єльникова ; ред. рада: Л. Галіцина, О. Коба, М. Мосієнко та інші. – Київ : Ред. загальнопед. газети, 2005. – 128 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).
 29. Жерносек И. Ф. Моя жизнь: автобиографический очерк / И. Ф. Жерносек. – Киев, 2008. – 84 с.
 30. Жерносек И. Ф. Народное образование в Монгольской Народной Республике / И. Ф. Жерносек. – Киев : Радянська школа, 1985. – 216 с.
 31. Жерносек І. П. Науково-методична робота в загальноосвітній школі : навч.-метод. посібник / І. П. Жерносек ; Інститут змісту і методів навчання ; Інститут педагогіки АПН України. – Київ : ІЗМН, 1999. – 160 с.
 32. Жерносек І. Пошуки якісної і ефективної школи незалежної України / І. Жерносек. – Київ, 2011. – 160 с.
 33. Забродська Л. М. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освіті : навчально-методичний посібник / Л. М. Забродська ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ, 2011. – 120 с.
 34. Інноваційна модель організації навчального процесу в інститутах післядипломної педагогічної освіти : науково-методичний посібник / Л. М. Ващенко, В. Ф. Чміль, Т. В. Пустова та інші ; Університет менеджменту освіти НАПН України – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 140 с.
 35. Інноваційні підходи до організації науково-методичної роботи з педагогічними працівниками в умовах компетентнісно зорієнтованої освіти : тематичний збірник праць засідання Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти / упорядники: Н. В. Любченко, Н. А. Мельник, А. А. Волосюк ; за аг. ред. В. В. Олійника ; Університет менеджменту освіти НАПН України ; РОІППО. – Рівне : ПП Лапсюк, 2012. – 632 с.
 36. Карамушка Л. М., Бондарчук О. І., Грубі Т. В. Психологічні чинники професійного вигорання працівників державної фіскальної служби України : монографія / Л. М. Карамушка, О. І. Бондарчук, Т. В. Грубі. – Київ ; Кам”янець-Подільський : Медобори, 2015. – 254 с.
 37. Карташов Є. Г. Проектний підхід в публічному управлінні : навчальний посібник / Є. Г. Карташов. – Київ, 2018. – 302 с.
 38. Кириченко М. О. Формування ідеології інформаційного суспільства в умовах глобальної інформатизації: тенденції, парадигми, перспективи розвитку : монографія / М. О. Кириченко ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України ; МОН України. – Харків : Вид-во ПП «Технологічний центр», – 2017. – 320 с.
 39. Кириченко М. О., Маслов В. І. Наукові засади та функції компетентного менеджменту у загальноосвітньому закладі : монографія / М. О. Кириченко В. І. Маслов. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 188 с .
 40. Клокар Н. І. Управління обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти: теорія і практика : наук.-метод. посібник / Н. І. Клокар ; ЦІППО АПН України. – Київ : Міленіум, 2004. – 218 с.
 41. Корниенко Д. Е. Организация бытового обслуживания и досуга учащихся средних ПТУ, проживающих в общежитиях : метод. рекомендации / Д. Е. Корниенко. – Москва : Высшая школа, 1986. – 63 с.
 42. Красовицкий М. Ю. Общественное мнение ученического коллектива : книга для учителя / М. Ю. Красовицкий. – Москва : Просвещение, 1984. – 96 с.
 43. Красовицький М. Ю. Формування громадської думки учнівського колективу / М. Ю. Красовицький. – Київ : Радянська школа, 1979. – 108 с. – (Педагогічна бібліотека).
 44. Крисюк С. В. Розвиток післядипломної освіти педагогічних кадрів в Україні (1944-1995рр.) / С. В. Крисюк. – Львів, 1997. – 206 с.
 45. Культура цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний контекст [Текст] / кол. авторів: О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, Г. А. Дмитренко [та ін.] ; за заг. ред. Г. А. Дмитренка, В. В. Олійника ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 412 с.
 46. Лушин П. В. Личностные изменения как процесс: теория и практика / П. В. Лушин. – Одесса : Аспект, 2005. – 334 с.
 47. Лушин П. В. О психологии человека в переходный период. Как выживать, когда все рушится? / П. В. Лушин. – 2 е изд. – Киев : Наук. світ, 2007. – 207 с.
 48. Любченко Н. В. Управління науково-методичною діяльністю закладів післядипломної педагогічної освіти: координаційний аспект : наук.-метод. посібн. / Н. В. Любченко ; за ред. Є. Р. Чернишової ; Ун-т менедж. освіти НАПН України. – Київ : ЦП “КОМПРИНТ”, 2013. – 256 с.
 49. Ляхоцька Л. Л Відкрита освіта та дистанційне навчання : збірник робочих навчальних програм спецкурсів навчального модуля для слухачів курсів підвищення кваліфікації закладів післядипломної педагогічної освіти за змішаною формою навчання / Л. Л. Ляхоцька ; ДВНЗ «УМО» НАПН України. – Київ : Вид-во ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 56 с.
 50. Маслов В. И. Теория и методика организации непрерывного повышения квалификации руководителей школ : учебное пособие / В. И. Маслов. – Киев, 1990. – 259 с.
 51. Маслов В. І. Наукові основи та функції процессу управління загальноосвітніми навчальними закладами : навч. Посібник / В. І. Маслов. – Тернопіль : Астон, 2007. – 150 с.
 52. Маслов В. І., Боднар О. С., Гораш К. В. Наукові основи та технології компетентного управління загальноосвітнім навчальним закладом : монографія / В. І. Маслов, О. С. Бондар, К. В. Гораш. – Тернопіль, 2012. – 320 с.
 53. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України”, (Київ, 28 жовтня 2016 р.) : зб. матеріалів / за заг. ред. В. В. Олійника ; Ун-т менеджменту освіти НАПН України. – Київ, 2016. – 604 с.
 54. Методические рекомендации по повышению квалификации руководителей школ / сост.: Л. Б. Полак, А. С. Винник ; отв. за вып. С. В. Крысюк. ; Центральный институт усовершенствования учителей Министерства просвещения УССР. – Киев, 1989. – 36 с.
 55. Модернізація системи управління освітою в Україні: дорожня карта реформ : аналітичний звіт за результатами дослідження / за заг. ред. О. В. Горуненко ; ГО “Центр розвитку лідерства” ; ГО “Інститут конкурентного суспільства” ; Ун-т менеджменту освіти НАПН України. – Київ, 2014. – 84 с.
 56. Москальова А. С., Саврасова-В’юн Т. О. Психологічні особливості розвитку громадської активності старшокласників : монографія / А. С. Москальова, Т. О. Саврасова-В`юн. – Київ : ТОВ НВП “Інтерсервіс”, 2014. – 264 c.
 57. Набок М. В. Оцінювання ефективності управління загальною середньою освітою регіону : теорія та технологія : монографія /
  М. В. Набок. – Київ, 2013. – 218 с.
 58. Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України) : зб. наук. праць. – Київ :Видавничий дім «Сам», 2017. – 400 с.
 59. Науковий журнал. ScienceRise: Pedagogical Education, Volume 10(18) 2017.
 60. Науково-методичні основи модернізації освітньої діяльності вищих навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти на засадах сучасних технологій : зб. наук. праць / ред.. кол.: В. В. Олійник, В. О. Гравіт, С. Ю. Хасіневич ; Ун-т менедж. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – 276 с.
 61. Научно-методические основы непрерывного ровышения квалификации методических кадров: системно-комплексные планы / сост. М. Ю. Красовицкий, Г. А. Штомпель, А. В. Сердюк и др. ; Центральный інститут усовершенствования учителей МНО УССР. – Киев, 1990. – 120 с.
 62. Нежинська О. О, Тименко В. М. Коучинг у діяльності практичного психолога системи освіти : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. О. Нежинська, В. І. Тименко. – Київ : Вид-во ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2015. – 44 с.
 63. Нежинська О. О. Основи коучингу : навчальний посібник / О. О. Нежинська, В. М. Тименко. – Київ ; Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. – 220 с.
 64. Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні : посібник для слухачі закладів післядипломної педагогічної освіти, керівників закладів загальної середньої освіти, здобувачів вищої освіти за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами» / авт. коллектив: О. М. Отич, Л. К. Задорожна, З. В. Рябова, Л. М. Оліфіра [та ін.] ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України ; Одеська академія неперервної освіти Одеської обл. ради ; ПБ «Культурконтакт» Австрія. – Київ ; Одеса, 2018. – 74 с.
 65. Олейник В. В., Уварова Н. М. Организация работы среднего профтехучилища по внедрению достижений педагогической науки и передового производственного опыта : сб. метод. рекомендаций / В. В. Олейник, Н. М. Уварова. – Москва : Высшая школа, 1986. – 54 с.
 66. Олійник В. В. Наукові основи управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти : монографія / В. В. Олійник. — Київ : Міленіум, 2003. — 594 с.
 67. Олійник В. В. Освітня діяльність вищих навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти : довідник/ В. В. Олійник, В. О. Гравіт, Л. Л. Ляхоцька [ за заг. ред. В. В. Олійника] ; Ун-т менедж. освіти НАПН України. — Донецьк : Донбас, 2012. — 151 с.
 68. Олійник В. В., Сергеєва Л. М. Управління розвитком професійно-технічного навчального закладу: навч. метод. посіб. / В. В. Олійник, Л. М. Сергеєва ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. — Київ : АртЕк, 2010. — 176 с.
 69. Організація методичної роботи в школі / автор-уорядник І. П. Жерносек ; Інститут системних досліджень Міністерства освіти України. – Київ : ІСДО, 1995. – 108 с.
 70. Освіта дорослих : енциклопедичний словник / за ред. В. Г. Кременя, Ю. В. Ковбасюка ; упоряд.: Н. Г. Протасова, Ю. О. Молчанова, Т. В. Куренна ; ред. рада: В. Г. Кремень, Ю. В. Ковбасюк, Н. Г. Протасова [та ін.] ; НАПН України, Нац. Акад. держ. упр. При Президентові України [та ін.]. – Київ : Основа, 2014 – 496 с.
 71. Освіта дорослих у перспективі змін: інновації, технології, прогнози : колективна монографія / за ред. А. Василюк, А. Стоговського. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2017. – 248 с.
 72. Островерхова Н. М., Даниленко Л. І. Еффективність управління загальноосвітньою школою: соціально-педагогічний аспект : монорафія / Н. М. Островерхова, Л. І. Даниленко. – Київ : Школяр, 1996. – 302 с.
 73. Отич О. М. Основи педагогічної майстерності викладача професійної школи : підручник / О. М. Отич. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 208 с.
 74. Педагогический опыт – в массовую педагогическую практику : информационный аннотированный каталог Центральной картотеки передового педагогического опыта Украинской ССР / ред. коллегия: С. В. Крысюк (отв. редактор), Н. Л. Коломинский, А. П. Соколовская, Л. Н. Чепига ; Центральный институт усовершенствования учителей Министерства просвещения УССР. – Киев, 1984. – 127 с.
 75. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. В. Рябова, І. І. Драч, Н. О. Приходькіна, Н. В. Любченко [та ін.] ; Ун-т менедж. освіти НАПН України. – Київ, 2017. – 316 с.
 76. Передовой опыт – в массовую педагогическую практику : информационный аннотированный каталог Центральной картотеки передового педагогического опыта Украинской ССР. Часть 2 / сост. С. В. Крысюк, А.П. Соколовская, Л. Н. Чепига ; ЦИУУ. – Киев, 1990. – 22 с.
 77. Пєхота О. М. та ін. Андрагогічні проблеми у підготовці викладачів для системи післядипломної освіти / О.М. Пєхота, В. І. Пуцов, Л. Я. Набока, А. М. Старєва ; ЦІППО АПН України. – Київ ; Чернівці : Вид. дім Букрек, 2006. – 96 с.
 78. Підготовка науково-педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти: зміст, організаційні форми, технології : наук. посібник / за наук. ред. Є. Р. Чернишової. ; авт. кол.: Н. В. Гузій, В. П. Ляхоцький,. І. Ю. Регейло, [та ін.] ; Ун-т менедж. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – 318 с.
 79. Післядипломна освіта в умовах євроінтеграції: сутність, зміст, технології, готовність до змін : навчально-методичний посібник / Л. П. Пуховська, М. В. Артюшина, В. Г. Базелюк, П. В. Лушин [та ін.] ; за наук. ред.. Л. П. Пуховської ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 122 с
 80. Післядипломна освіта керівних і педагогічних кадрів: проблеми розвитку : матеріали наукової конференції (Київ, 2-3 листопада 1995 року) / ред. кол.: М. І. Дробноход, С. В. Крисюк, Г. А. Дмитренко та ін. ; Український інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти Міністерства освіти України. – Київ, 1996. – 279 с.
 81. Післядипломна освіта: виклики сучасності. Із перспективи соціальної освіти : збірник наукових праць / за заг. ред. А. Василюк, А. Стоговського. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2016. – 140 с.
 82. Планирование работы общеобразовательной школы : метод. рекомендации / В. И. Маслов, Е. С. Березняк ; отв. за вып.  С. В. Крысюк ; Центральный институт усовершенствования учителей Министерства просвещения УССР. – Киев, 1988. – 16 с.
 83. Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України : навч. посіб. для підготовки магістрів за спеціальністю “Управління навчальним закладом” та спеціальністю “Управління проектами”, слухачів курсів підвищення кваліфікації, керівників навчальних закладів / З. В. Рябова, А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня та інші / за заг. ред. акад. В. В. Олійника, маг. Ф. Фреха ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, КультурКонтракт Австрія. – Одеса, 2017. – 118 с.
 84. Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти : збірник спецкурсів / автор. колектив: В. В. Сидоренко, Я. Л. Швень, М. І. Скрипник [та ін.] ; за заг. ред Т. М. Сорочан ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Київ : Агроосвіта, 2018. – 291 с.
 85. Пуховська Л. П., Снісаренко О. С., Сніцар Л. П. Цінності педагогів у процесі інтеграції : науково-методичні рекомендації / Л. П. Пуховська, О. С. Снісаренко, Л. П. Сніцар ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Київ, 2011. – 138 с.
 86. Розвиток україномовної компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти: теорія, практика : наук.-метод. посібник / за наук. ред. В. І. Пуцова, М. І. Скрипник ; ЦІППО АПН України. – Київ : Геопринт, 2008. – 248 с.
 87. Рябова З. В. Наукові основи маркетингового управління в освіті : монографія / З. В. Рябова. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – 268 с.
 88. Сергеєва Л. М. Інституції професійно-технічної освіти країн Європейського Союзу : навчальний посібник / Л. М. Сергеєва. – Київ : Арт Економі, 2012. – 120 с.
 89. Сергеєва Л. М. Правове регулювання управлінської діяльності на підприємствах громадського харчування : навч.-метод. посібник / Л. М. Сергеєва. – Київ : Академпрес, 1999. – 52 с.
 90. Сергеєва Л. М. Управління розвитком професійно-технічного закладу: теорія і методика : монографія / Л. М. Сергеєва ; за наук. ред. В. В.Олійника ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Київ ; Херсон : Айлант, 2013. – 452 с.
 91. Сіданіч І. Л., Кислашко О.П. Духовно-моральне виховання дітей в історії педагогіки та вітчизняної школи : монографія / І. Л. Сіданіч, О. П. Кислашко. – Київ : Дорадо-Друк, 2012. – 496 с.
 92. Совершенствование внутришкольной методической работы : метод. рекомендации / сост. А. С. Винник ; отв. за вып. С. В. Крысюк ; Центральный институт усовершенствования учителей Министерства просвещения УССР. – Киев, 1989. – 28 с.
 93. Совершенствование методической подготовки учителей физики по вопросам оптимизации учебно-воспитательного процесса на курсах повышения квалификации : методические рекомендации / ответственный за выпуск В. И. Пуцов ; Центральный институт усовершенствования учителей Министерства просвещения УССР. – Киев, 1983. – 45 с.
 94. Солодков В. Т. Соціологія : навч.-метод. комплекс / В. Т. Солодков ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Київ, 2013. – 44 с.
 95. Сорочан Т. М.Підготовка керівників шкіл до управліньської діяльності: теорія та практика : монографія / Т. М. Сорочан. – Луганськ : Знання, 2005. – 384 с.
 96. Сорочан Т. М., Данильєв А. О., Дьяченко Б. А., Рудіна О. М. Професійний розвиток керівників і педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у післядипломній педагогічній освіті регіонального рівня ( за матеріалами Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти) / Т. М. Сорочан, А. О. Данильєв, Б. А. Дьяченко, О. М. Рудіна. – Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2013. – 524 с.
 97. Сорочан. Т. М., Данильєв А. О. Освітня виставка: презентація педагогічних інновацій : наук.-метод. посібник / Т. М. Сорочан, А. О. Данильєв. – Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2013. – 102 с.
 98. Старченко К. М., Пуцов В. І., Гадзецький Б. В. Технологія управліньської діяльності завідуючого районним (міським) методичним кабінетом : навч.-метод. посібник / К. М. Старченко, В. І. Пуцов, Б. В. Гадзецький ; ЦІППО АПН України. – Київ, 2002. – 211 с.
 99. Теоретико методичні основи підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу : монографія / Г. В. Єльникова, В. І. Куценко, В. І. Маслов [та ін.] ; за заг. ред. Г. В. Єльникової ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ, 2012. – 220 с.
 100. Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти : монографія / В. Г. Єльникова, О. І. Зайченко, В. І. Маслов та інші ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ, 2010. – 460 с.
 101. Теорія і практика підготовки науково-педагогічних кадрів в Україні : зб. наукових праць / кол. авторів: Є. Р. Чернишова, Н. В. Гузій, В. П. Ляхоцький [та ін.] ; Ун-т менедж. освіти НАПН України. – Київ : СПД-ФО Рудник В. А., 2015. – 350 с.
 102. Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти : термінологічний словник / авт. кол.: Є.Р. Чернишова, Н. В. Гузій, В. П. Ляхоцький [та ін.] ; за наук. ред. Є. Р. Чернишової ; Ун-т менедж. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – 230 с.
 103. Тимошко Г. М. Органайзер керівника навчального закладу : методичні рекомендації. Вид. 2-ге, переробл. і доповн. / Г. М. Тимошко. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2016. – 188 с.
 104. Тимошко Г. М. Організаційна культура керівника загальноосвітнього навчального закладу: теорія та практика : монографія / Г. М. Тимошко. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2014. – 592 с.
 105. Федоров Г. В. Системний підхід до управлінської діяльності керівника навчальних закладів у ринкових умовах : монографія / Г. В. Федоров. – Київ, 2012. – 240 с.