Список літератури до книжкової виставки «Микола Олексійович Кириченко: керівник, філософ, педагог», до 60 –річчя від Дня народження

  Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент : колективна монографія / автор. колектив: М. О. Кириченко, Н. Г. Ничкало, А. О. Молчанова, Н. І. Клокар,…

Нові надходження літератури в 2017 році

HoReCa : навч. посібник : у 3 т. Готелі / А. А. Мазаракі, С. Л. Шаповал, С. В. Мельниченко та інші ; за ред. А. А. Мазаракі ; Київський національний торговельно-економічний університет. – 2-ге вид.,…

Статті з друкованих журналів Інституту освітньої аналітики Міністерство освіти і науки України

Бака С. Основні елементи академічної мобільності в країнах ЄС / С. Бака // Освітня аналітика України. – 2017. – № 1. – С. 117 – 127. Бахрушин В. Системний підхід до прийняття законодавчих…

Нові видання Університету менеджменту освіти до 65-річчя від дня заснування

Анотований каталог конкурсних робіт учасників всеукраїнських наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти (2015-2017рр.) / упоряд.: А. С. Науменко, А. В. Баглай [та ін.] ; за заг. ред.…

Книжкова виставка, представлена на ювілейному засіданні 26 жовтня 2018 року, присвяченому 65-річчю Університету менеджменту освіти

Адаптивне управління: сутність, характеристика, мониторингові системи : колективна монографія / Г. В. Єльникова, Т. А. Борова, О. М. Касьянова, Г. А. Полякова та інші ; Університет менеджменту освіти НАПН…

Книжкова виставка «До ювілею доктора педагогічних наук, професора, заслуженого працівника освіти України Сорочан Тамари Михайлівни»

Сорочан Т. Безперервна освіта педагогів: управлінський аспект / Т. Сорочан // Післядипломна освіта в Україні. – 2010. – № 2. –С. 73-76. Сорочан Т. М. Освітня виставка: презентація здобутків,…

Книжкова виставка «До ювілею доктора педагогічних наук, професора Сергеєвої Лариси Миколаївни»

Державний стандарт професійно-технічної освіти ДСПТО 8112.N.82.11-2016. Професія: Адміністратор, код 4222; кваліфікація: Адміністратор / Кол. авторів: В. В. Паржницький, О. М. Багмут, О. О. Зайцева та інші ; за наук.…

Шлях української держави до незалежності

Верстюк В. Ф. Українська Центральна Рада : навч. посіб. / В. Ф. Верстюк. – Київ : Заповіт, 1997. – 344 с. Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради : бібліографічний…

Список статей із періодичних видань фонду Наукової бібліотеки УМО за тематикою «Нова українська школа»

Брюханова Т. О., Шишко І. М. Застосування квест-технологій в освітньому просторі / Т. О. Брюханова, І. М. Шишко // ОПЗ. Педагогічна майстерня. – 2017. – № 10. – С. 12−17. Єрмоленко…

Список статей із періодичних видань фонду Наукової бібліотеки УМО, присвячених видатному українському педагогу В.О. Сухомлинському

1. Антонець Михайло. Василь Сухомлинський: Батьківщина – це твоє рідне слово / М. Антонець // Рідна школа. – 2016. – № 11−12. – С. 40−43. 2. Батрун І. В. Соціалізація дитини в…

Список літератури до книжкової виставки, яка була представлена на ІХ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2018» (15-17 березня 2018 р.)

Вища математика : навчально-методичний комплекс для студентів освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»…

Список літератури до Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правове регулювання післядипломної освіти України в контексті суспільних змін» (28 березня 2018 р.)

Бабенко К. А. Конституційні засади розвитку і регулювання політико-правових відносин в Україні : монографія / К. А. Бабенко. – Київ : Ін Юре, 2008. – 480 с. Бібліографічний опис робіт науково-педагогічних…

Список літератури до книжкової виставки, яка була представлена на Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 2018» (19−20 квітня 2018 року)

Антощук С. В. Основи організації дистанційного навчання в післядипломній педагогічній освіті: наук. посібник / С. В. Антощук, В. О. Гравіт. – Суми : Ніко, 2015. – 180 с. Бондарчук О.…

Список літератури до книжкової виставки, присвяченої загальним зборам НАПН України (22 березня 2018 р.)

Антощук С. В. Основи організації дистанційного навчання в післядипломній педагогічній освіті : наук. посіб. / С. В. Антощук, В. О. Гравіт. – Суми : Ніко, 2015. – 180 с. Вища математика…

Список літератури до книжкової виставки «Ювілейні видання закладів вищої освіти та післядипломної освіти»

1. Вищі навчальні заклади України. Рік 2008 / за ред. І. О. Вакарчука ; упоряд.: В. Д. Шинкарук, Я. Я. Болюбаш, С. І. Бондаренко [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України. - Київ, 2008. - 533 с. 2. Від курсанта до…

Список літератури до книжкової виставки з нагоди 100-річчя від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського

1. Антонець Михайло. Василь Сухомлинський: Батьківщина – це твоє рідне слово / М. Антонець // Рідна школа. - 2016. - № 11−12. - С. 40−43. 2. Антонець М. Я. Сучасні проблеми діяльності вчителя у…

Список наукових праць до І Наукових читань, присвячених пам’яті вченого, доктора фізико-математичних наук, професора, ректора (1995-2005) Ніжинського ДПУ ім. М. Гоголя, директора Інституту відкритої освіти ДВНЗ УМО НАПН України Василя Павловича Яковця

1. Боровик В. Н., Зайченко І. В., Мурач М. М., Яковець В. П. Геометричні перетворення площини : навч. посібник / В. Н. Боровик, І. В. Зайченко, М. М. Мурач, В. П. Яковець. - Суми : Університетська книга, 2003. - 503…

Тематичний анотований список літератури до книжкової виставки «Компетентнісний підхід у сучасній освіті»

1. Бондарчук О. І., Нежинська О. О. Психологічні умови формування гендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів : монографія / О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська ; ДВНЗ «Університет…

Список наукових праць та інформаційних джерел до Круглого столу «Професійний розвиток фахівців освітньої галузі у теорії і практиці педагогічної майстерності академіка Івана Зязюна»

Наукові праці Івана Зязюна Зязюн І. А. Естетичний досвід особи : монографія / І. А. Зязюн. – Київ : Вища школа, 1976. – 175 с. Зязюн І. А. Формування особистості радянського вчителя / І. А. Зязюн.…

Список літератури до книжкової виставки «Надходження літератури за 2017 рік»

Альтернативна доповідь по виконанню Україною конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок: VІІІ періодична доповідь / за ред. М. М. Скорик. – Київ : БО БТ «Київський інститут гендерних…

Список літератури до книжкової виставки «Реалізація потенційних можливостей гендерної рівності»

Альтернативна доповідь по виконанню Україною конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок : VIII періодична доповідь / За ред. М. М. Скорик ; Київський інститут гендерних досліджень. - Київ, 2017. - 60…

Список праць академіка Олійника Віктора Васильовича, які знаходяться у фонді Наукової бібліотеки Університету менеджменту освіти

Олійник В. В. Організація дистанційного навчання в післядипломній педагогічній освіті: організаційно-педагогічне дослідження / ЦІППО АПН України. - Київ, 2001. - 52 с. Олійник В. В. Організаційно-педагогічні основи…

Список творів В. О. Сухомлинського, які знаходяться у фонді Наукової бібліотеки Університету менеджменту освіти

Сухомлинський В. О. Народження громадянина / В. О. Сухомлинський. - Київ : Радянська школа, 1970. - 288 с. Сухомлинський В. О. Методика виховання колективу / В. О. Сухомлинський. - Київ : Радянська школа, 1971. - 208…