Список літератури до Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правове регулювання післядипломної освіти України в контексті суспільних змін» (28 березня 2018 р.)

Список літератури до Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правове регулювання післядипломної освіти України в контексті суспільних змін» (28 березня 2018 р.)

 1. Бабенко К. А. Конституційні засади розвитку і регулювання політико-правових відносин в Україні : монографія / К. А. Бабенко. – Київ : Ін Юре, 2008. – 480 с.
 2. Бібліографічний опис робіт науково-педагогічних працівників кафедри філософії і освіти дорослих / упоряд.: В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник. Київ : ЦІППО, − 2017. – 62 с.
 3. Бондарчук О. І., Нежинська О. О. Психологічні умови формування гендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів : монографія / О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська. – Київ : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2014. – 180 с.
 4. Вища освіта України в умовах глобалізації суспільства : монографія / редкол.: Горяна Л. Г., Терентьєва Н. О. ; за наук. ред. М. Б. Євтуха. – Київ : Агроосвіта, 2015. – 300 с.
 5. Вища освіта України: ризики, сподівання, успіхи : монографія / М. Б. Євтух, Л. Г. Горяна, Н. О. Терентьєва. – Київ, 2015. – 420 с
 6. Віртуальна кафедра андрагогіки : електронний посібник. – 2017.
 7. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.] ; гол. ред В. В. Олійник ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип. 3(32). – 132 с. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки»).
 8. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.] ; гол. ред В. В. Олійник ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип. 3(32). – 156 с. – (Серія «Педагогічні науки»).
 9. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.], гол. ред В. В. Олійник ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип. 3(32). – 152 с. – (Серія «Управління та адміністрування»).
 10. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.] ; гол. ред В. В. Олійник ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип. 5(34). – 179 с. – (Серія « Педагогічні науки»).
 11. Електронні освітні ресурси : відеолекція / С. А. Жуковська. – 2017.
 12. Журнал «Післядипломна освіта в Україні» № 1−2017.
 13. Журнал «Післядипломна освіта в Україні» № 2−2017.
 14. Кваліметрія в управлінні: гуманістичний контекст : навчальний посіб. / Г. А. Дмитренко, О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, В. В. Медвідь ; за заг. ред. Г. А. Дмитренка. – Житомир : Видавець О. О. Євенок, 2016. – 316 с.
 15. Кириченко М. О. Формування ідеології інформаційного суспільства в умовах глобальної інформатизації: тенденції, парадигми, перспективи розвитку : монографія / М. О. Кириченко ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України ; МОН України. – Харків : Вид-во ПП «Технологічний центр». – 2017. – 320 с.
 16. Кириченко М. О., Маслов В. І. Наукові засади та функції компетентного менеджменту у загальноосвітньому закладі : монографія / М. О. Кириченко, В. І. Маслов. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 188 с .
 17. Культура цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний контекст [Текст] / кол. авторів: О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, Г. А. Дмитренко [та ін.]; за заг. ред. Г. А. Дмитренка, В. В. Олійника. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 412 с.
 18. Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта : зб. робочих навч. програм / автор. кол.: А. Б. Єроленко, М. В. Ілляхова, Т. С. Кравчинська [та ін.] ; заг. редакція Т. М. Сорочан ; наук. редагування, упорядкування В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник / ЦІППО, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Київ : ЦІППО, 2017. – 454 с.
 19. Лазаренко С. Ж. Прояви корупції в системі професійної освіти: запобігання та протидія : методичний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів / С. Ж. Лазаренко. – Донецьк : Юго-Восток, 2014. – 214 с.
 20. Махиня Т. А. Інформаційні технології в освіті : робоча навчальна програма для освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» зі спеціальності «Педагогіка вищої школи» / Т. А. Махиня ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ, 2014. − 32 с.
 21. 21.           Машкова О. Л. Створення та використання електронного навчально-методичного комплексу при підвищенні кваліфікації керівників і педагогічних кадрів освіти : метод. рекомендації / О. І. Машкова ; за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ, 2014. – 104 с.
 22. Модернізація системи управління освітою в Україні: дорожня карта реформ : аналітичний звіт за результатами дослідження / за заг. ред. Горуненко О. В. ; ГО «Центр розвитку лідерства», ГО «Інститут конкурентного суспільства», Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ, 2014. – 84 с.
 23. Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України) : зб. наук. праць / ред. колегія: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий, О. М. Топузов, С. О. Сисоєва [та ін.] ; НАПН України. – Київ :Видавничий дім «Сам», 2017. – 400 с.
 24. Науково-методичні основи модернізації освітньої діяльності вищих навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти на засадах сучасних технологій : зб. наук. праць / Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ, 2014. – 276 с.
 25. Нежинська О. О. Основи коучингу : навчальний посібник / О. О. Нежинська, В. М. Тименко. – Київ ; Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. – 220 с.
 26. Нежинська О. О., Зоріна В. І. Психологічна підготовка педагогічних працівників до розвитку морально-ціннісних уявлень підлітків : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі педагогічної освіти / О. О. Нежинська, В. І. Зоріна. – Київ : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2014. – 44 с.
 27. Освіта дорослих : енциклопедичний словник / за ред. В. Г. Кременя, Ю. В. Ковбасюка ; упоряд.: Н. Г. Протасова, Ю. О. Молчанова, Т. В. Куренна ; ред. рада: В. Г. Кремень, Ю. В. Ковбасюк, Н. Г. Протасова [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : Основа, 2014. – 496 с.
 28. Освіта дорослих у перспективі змін: інновації, технології, прогнози : колективна монографія / за ред. А. Василюк, А. Стоговського. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2017. – 248 с.
 29. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. В. Рябова, І. І. Драч, Н. О.  Приходькіна, Н. В. Любченко [та ін.] ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ, 2017. – 316 с.
 30. Післядипломна освіта: виклики сучасності. Із перспективи соціальної освіти : збірник наукових праць / за заг. ред. А. Василюк, А. Стоговського. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2016. – 140 с.
 31. Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів : мультимедійний науково-методичний комплекс / Автор. колектив : Т. М. Сорочан, М. І. Скрипник [та ін.]; редактор, упорядник В. В. Сидоренко ; наук. ред. Т. М. Сорочан / ЦІППО, ДВНЗ «УМО» НАПН України. – Київ, 2017. – 728 с.
 32. Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України : навч. посібник для підготовки магістрів за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та спеціальністю «Управління проектами», слухачів курсів підвищення кваліфікації, керівників навчальних закладів / З. В. Рябова, А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня [та ін.] ; за заг. ред. академіка В. В, Олійника, маг. Ф. Фреха ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, КультурКонтракт Австрія. − Одеса, 2017. − 118с.
 33. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології : зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської наук.-практичної Інтернет конференції, (Київ, 28 квітня 2017 р.) / редкол.: В. В. Скрипник, М. І. Скрипник, Я. Л. Швень ; ЦІППО, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Київ : ЦІППО, 2017. – 424 с.
 34. Прояви корупції в системі освіти: запобігання та протидія : навч.-метод. посіб. ; 2-ге вид., перероб. та доп. / К. А. Бабенко, Н. Г. Діденко, М. В. Кондрашова, С. Ж. Лазаренко, О. Г. Хрімлі, Н. І. Яковець. – Київ : МП Леся, 2016. – 236 с.
 35. Прояви корупції в системі освіти: запобігання та протидія : навч.-метод. посіб.; / К. А. Бабенко, Н. Г. Діденко, М. В. Кондрашова [та ін.]. – Київ : Грамота, 2015. – 184 с.
 36. Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу : монографія / З. В. Рябова, І. І. Драч, Н. О. Приходкіна[та ін.]. – Київ : ТОВ «Альфа-реклама», 2014. – 338 с.
 37. Теорія і практика підготовки науково-педагогічних кадрів в Україні : зб. наукових праць / Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ : СПД-ФО Рудник В. А., 2015. –350 с.
 38. Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти : термінологічний словник / авт. кол.: Є.Р. Чернишова, Н. В. Гузій, В. П. Ляхоцький [та ін.] ; за наук. ред. Є. Р. Чернишової ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ, 2014. – 230 с.
 39. Технології професійного розвитку педагогів: методичний порадник : навч. метод. посіб. / упоряд.: Т. М. Сорочан, М. І  Скрипник ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». – Київ, 2016. – 231 с.
 40. Тимошко Г. М. Органайзер керівника навчального закладу : методичні рекомендації / Г. М. Тимошко. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2016. – 188 с.
 41. Тимошко Г. М. Організаційна культура керівника загальноосвітнього навчального закладу: теорія та практика : монографія / Г. М. Тимошко. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2014. – 592 с.
 42. ScienceRise: Pedagogical Education Volume 2(10) 2017