Тематичний список літератури  «Основи наукових досліджень»

Тематичний список літератури «Основи наукових досліджень»

 

  1. Бондар В. І. Проблеми становлення і розвитку методології наукового пізнання в педагогіці / В. І. Бондар. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – 161 с.
  2. Габович О., Кузнєцов В., Семенова Н. Українська фундаментальна наука і європейські цінності / О. Габович, В. Кузнєцов, Н Семенова. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2016. – 284 с.
  3. Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал / гол. ред. А. Черній. – Рівне. – (річні комплекти за 2014-2018 рр.).
  4. Рибалка В. В. Методологічні проблеми наукової психології : посібник / В. В. Рибалка. – Київ : Талком, 2017. – 245 с.
  5. Солодков В. Т. Логіка : навч.-метод. комплекс / В. Т. Солодков ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти, Ін-т менедж. та психології. – Київ, 2011. – 40 с.
  6. Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / редкол. М. Алексеєв [та ін.] ; гол. ред. В. Ворона, В. Степаненко. – Київ. – (річні комплекти за 2014-2018 рр.).
  7. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / гол. ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ «ХПІ». – (річні комплекти за 2014-2018 рр.).
  8. Чернишова Є. Р. Основи наукознавства (дорожня карта наукового керівника) : наук.-метод. посіб. / Є. Р. Чернишова ; НАНП України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 256 с.
  9. Чернишова М. О. Формування готовності майбутніх менеджерів організації до дослідницької діяльності : наук.-метод. посібник / М. О. Чернишова ; НАПН України, Університет менеджменту освіти, Інститут менеджменту та психології. – Київ, 2013. – 172 с.