Шлях української держави до незалежності

Шлях української держави до незалежності

 1. Верстюк В. Ф. Українська Центральна Рада : навч. посіб. / В. Ф. Верстюк. – Київ : Заповіт, 1997. – 344 с.
 2. Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради : бібліографічний довідник / В. Верстюк, Т. Осташко. – Київ, 1998. – 256 с.
 3. Грушевський М. С. Твори у 50 т. / редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін. ; голов. ред. П. Сохань ; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України. – Львів : Світ, 2002. – Т.1. : Серія «Суспільно-політичні твори (1894-1907)». – 592 с.
 4. Гупан Н. М. Українська історіографія історії педагогіки / Н. М. Гупан. – Київ : А.П.Н., 2002. – 224 с.
 5. Дроб’язко П. І. Українська національна школа: витоки і сучасність / П. І. Дроб’язко. – Київ : Вид. центр «Академія» , 1997. – 184 с.
 6. Духовна велич України : наук.-публіц. збірник / упоряд.: І. Новиченко (кер.) та інші. – Київ : Просвіта, 2004. – 248 с.
 7. Енциклопедія педагогічної освіти України / автор-упорядник В. Болгов ; Інститут біографічних досліджень. – Київ, 2010. – 380 с.
 8. Конституція України : Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ : Преса України, 1997. – 80 с.
 9. Копиленко О. Л. «Сто днів Центральної Ради» / О. Л. Копиленко. – Київ : Україна, 1992. – 204 с.
 10. Кремень В., Ткаченко В. Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації : навч. посіб. / В. Кремень, В. Ткаченко. – Київ, 1999. – 447 с.
 11. Крисюк С. В. Розвиток післядипломної освіти педагогічних кадрів в Україні (1944-1995 рр.) : монографія / С. В. Крисюк. – Львів : ЛОНМІО, 1997. – 207 с.
 12. Мазепа І. П. Україна в огні й бурі революції. 1917-1921: ІІ. Зимовий похід. ІІІ. Польсько-український союз. Кінець збройних змагань УНР / І. П. Мазепа. – Дніпропетровськ : Січ, 2002. – 334 с.
 13. Малик Я., Вол Б., Чупріна В. Історія української державності / Я. Малик, Б. Вол, В. Чупріна. – Львів : Світ, 1995. – 248 с.
 14. Народжені Україною. Меморіальний альманах у 2-х томах : навч. посіб. / голова ред. ради І. Курас ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 1. – 896 с. : іл.
 15. Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України) : збірник наукових праць / ред. кол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий, О. М. Топузов [та ін.] ; НАПН України. – Київ : Вид. дім «Сам», 2017. – 400 с.
 16. Науковці України – еліта держави : довідкове бібліографічне видання / автор-упорядник Я. Білейчук ; ред. М. Здобнікова. – Київ : Логос, 2010. – 237 с.
 17. Національна академія педагогічних наук України – 25 років / редкол.: В. Г. Кремень (голова) та інші. – Київ : Альфа-Віта, 2017. – 316 с. : іл. – Укр., англ.
 18. Орленко В. І. Історія державного управління в Україні : навч. посіб. / В. І. Орленко. – Київ : КНТЕУ, 2001. – 268 с.
 19. Освіта України за роки незалежності: стан, факти, події / за заг. ред. В. Г. Кременя ; МОН. – Київ : Вища школа, 2001. – 159 с. : іл.
 20. Провісники свободи, державності і демократії : документи і матеріали. До 20-ї річниці створення Народного Руху України / Національна академія наук України ; Інститут історії України ; Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Київ, 2009. – 454 с. : 24 іл.
 21. Сірополко Степан. Історія освіти в Україні / С. Сірополко ; Український Вільний Університет (м. Мюнхен, Німеччина) ; Друзі товариства ім. Григорія Ващенка. – Київ : Наукова думка, 2001. – 911 с.
 22. Скоропадський П. Спомини / П. Скоропадський ; передмова Г. В. Папакіна. – Київ : Україна,1992. – 112 с.
 23. Україна наукова (1918-2008) / автор-упорядник В. Болгов ; Національна академія наук України. – Київ, 2008. – Том 1. – Вип. 2. – 431 с.
 24. Україна. Віхи історії / авт.-упоряд.: В. Томазов, О. Ясь. – Київ : Мистецтво, 2001. – 432 с. : іл. – Укр., англ.
 25. Україна: антологія пам’яток державотворення, Х-ХХ ст. у 10 т. / редкол.: І. М. Дзюба [та ін.]. – Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2008. – Т. 1. – 440 с.
 26. Україна: хронологія розвитку / автори проекту А. В. Толстоухов, В. О. Зубанов ; автор. кол.: О. О. Григор’єва, О. І. Ємельяненко, М. І. Мацола[та ін.] ; ред. кол.: П. П. Толочко, Г. Ю. Івакін, Л. Л. Залізняк [та ін.] ; Інститут стратегічної політики. – Київ : КВІЦ, 2008. – 704 с. : іл.
 27. Українська педагогіка в персоналіях у 2 кн.: навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 2. – 552 с.
 28. Українська родина / автор-упорядник В. Болгов ; Український видавничий консорціум. – Київ, 2008. – Вип. 2. – 95 с.
 29. Хоткевич Г. Два гетьмани / Г. Хоткевич. – Київ : Дніпро, 1991. – 107 с.
 30. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України: історія та розвиток / ред. кол.: В. В. Олійник, Л. І. Даниленко[та ін.]. – Київ : Логос, 2003. – 144 с.
 31. Шаров І. Ф. 100 видатних імен України / І. Ф. Шаров. – Київ : Вид. дім «Альтернативи», 1999. – 496 с.
 32. Шендеровський В. Нехай не гасне світ науки / В. Шендеровський ; за ред. Е. Бабчук. – Київ : Смолоскип, 2004. – 416 с.