Тематичний анотований список літератури до книжкової виставки «Компетентнісний підхід у сучасній освіті»

Тематичний анотований список літератури до книжкової виставки «Компетентнісний підхід у сучасній освіті»

1. Бондарчук О. І., Нежинська О. О. Психологічні умови формування гендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів : монографія / О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. - Київ : ТОВ НВП Інтерсервіс, 2014. - 180 с.

 • Розглянуто теоретичні узагальнення та нові вирішення проблем гендерної компетентності керівників ЗНЗ. Розкрито зміст, структуру, рівні та чинники гендерної компетентності, обґрунтовано психологічні умови її формування. Висвітлено результати емпіричного дослідження особливостей гендерної компетенції керівників ЗНЗ, подано авторську програму формування гендерної компетентності.

 

2. Вдовиченко Р. П., Калініна Л. М., Чайка В. Д. Система організаційно-педагогічної діяльності міського управління освіти з підвищення компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів : монографія / Р. П. Вдовиченко, Л. М. Калініна, В. Д. Чайка [за ред. Л. М. Калініної] ; Миколаївська міська Рада, Інститут педагогіки АПН України. - Миколаїв : «Іліон», 2007. - 528 с.

 • В монографії розкрито теоретико-методичні та організаційно-педагогічні основи діяльності міського управління освіти з підвищення управлінської компетентності керівників ЗНЗ. Висвітлено теоретично обґрунтовану модель системи організаційно-педагогічної діяльності з означеного аспекту і практичну її інтеграцію у відповідних методиках і технологіях управління з урахуванням специфіки освітнього простору.

3. Гончаренко Л. А., Зубко А. М., Кузьменко В. В. Розвиток полікультурної компетентності педагогів загальноосвітніх навчальних закладів : навч. посіб. / за ред. В. В. Кузьменка ; Міністерство освіти і науки України. - Херсон : РІПО, 2007. - 176 с.

 • Обґрунтовано процес організації полікультурної освіти в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників; розкрито важність формування наукової картини світу як чинника полікультурної підготовки вчителів, охарактеризовано зміст та структуру полікультурної компетентності педагога, окреслено методику формування полікультурної компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти. 

4. Гуменюк В. В., Сенчук Ж. О. Діагностика професійної компетентності керівника школи / В. В. Гуменюк, Ж. О. Сенчук ; Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. - Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д. Г., 2010. - 136 с.

 • Представлено інструментальне забезпечення діагностики професійної компетентності керівників ЗНЗ. Пропоновані методики, тести, управлінські ситуації, що дозволяють здійснити оцінку та самооцінку рівня професійної компетентності керівника, виміряти якість навчання в контексті його особистісного спрямування.

5.  Дегтярьова Г. С., Руденко Л. А. Теоретичні та методичні основи розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування : навч.-метод. посіб. / Г. С. Дегтярьова, Л. С. Руденко ; Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти України. - Київ : Педагогічна думка, 2010. - 192 с.

 • У посібнику висвітлено проблеми педагогічного спілкування і розвитку комунікативної компетентності сфери обслуговування у контексті їхньої професійної адаптації. До розділів додаються переліки рекомендованої літератури, запитання й завдання для самоконтролю, тести.

6.  Драч І. І. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців : робоча навчальна програма для освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” зі спеціальності “Педагогіка вищої школи” / І. І. Драч ; ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України. - Київ : ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти», 2013. - 23 с.

 • Представлено концептуальні засади компетентнісного підходу до підготовки фахівців у вищій школі, проаналізовано його базові поняття. Розглянуто зміст та характеристику ключових компетентностей майбутнього фахівця.

7. Драч І. І. Управління навчальним процесом на засадах компетентнісного підходу : робоча навчальна програма для освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” зі спеціальності “Управління навчальним закладом” / І. І. Драч ; Ун-т менеджменту освіти НАПН України. - Київ : ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти», 2013. - 16 с.

 • Сучасні тенденції управління освітніми закладами, методологічні особливості управління компетентнісно орієнтованою підготовкою магістрантів педагогіки вищої школи обґрунтовано та розглянуто у навчальній програмі. Подано модель управління формуванням професійної компетентності майбутніх викладачів. Виокремлено та схарактеризовано умови і засоби ефективності компетентнісно орієнтованого управління професійною підготовкою магістрантів педагогіки вищої школи.

8.  Драч І. І. Управління формуванням професійної компетентності магістрантів педагогіки вищої школи: теоретико-методичні засади : монографія / І. І. Драч ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. - Київ : Дорадо-Друк, 2013. - 456 с.

 • У монографії висвітлено тенденції управління освітніми організаціями в умовах суспільних трансформацій. Проаналізовано сутність та концептуальні підходи до управління навчальним процесом на засадах компетентнісного підходу. Розглянуто закономірності управління компетентнісно орієнтованою освітою, схарактеризовано його принципи та функції.

9. Елективні програми з розвитку україномовної компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти : навч.-метод. посіб. / ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти», ЦІППО НАПН України. - Київ, 2010. - 96 с.

 • Представлено актуальну для андрогогіки проблему щодо праксеологічних засад розвитку україномовної компетенції педагогічних працівників у системі післядипломної освіти. Подано програми з визначення рівня володіння педагогом змісту української мови як системи; розвитку складових україномовної компетентності педагогічних працівників. Посібник є продовженням авторських наукових розробок означеної проблеми.

10. Єльнікова Г. Управлінська компетентність / Г. Єльнікова. - Київ: «Редакції загальнопедагогічних газет», 2005. - 128 с. - (Б-ка “Шкільного світу”).

 • Пропонується добірка статей, в якій висвітлюється закономірності й особливості управління загальною середньою освітою (ЗСО): система управління , принципи, методи, функції. Досліджуються питання діагностики управлінської компетентності керівника ЗНЗ, розвитку управлінських функцій керівника ЗНЗ та його управлінської культури.

11. Життєва компетентність особистості : від теорії до практики : науково-методичний посібник / за ред. І. Г. Єрмакова. - Запоріжжя : Центріон, 2005. - 640 с.

 • Суть компетентнісно спрямованої освіти, змістові, технологічні, виховні аспекти розвитку життєвої компетентності, різні погляди щодо природи компетентності розкрито та висвітлено у посібнику.

12. Інноваційні підходи до організації науково-методичної роботи з педагогічними працівниками в умовах компетентнісно зорієнтованої освіти : тематичний збірник праць / за заг. редакцією В. В. Олійника - Рівне : ПП Лапсюк, 2014. - 632 с. (Бібліотечка Всеукраїнської школи новаторства. Серія “Післядипломна педагогічна освіта”).

 • Тематичний збірник праць засідання Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти. Видання присвячено проблемі інноваційного підходу до організації науково-методичної роботи з педагогічними працівниками в умовах компетентнісно зорієнтованої освіти.

13. Інноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у системі неперервної освіти : тематична збірка праць Всеукраїнського науково-практичного семінару в рамках Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти / Упорядники: Мельник Н. А., Ніколайчук Т. А., Волосюк А. А. ; Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. - Рівне : ПП Лапсюк, 2012. - 508 с.

 • У збірнику праць висвітлено проблеми інноваційних підходів до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у системі неперервної освіти. Визначено основні шляхи подальшого розвитку післядипломної педагогічної освіти, яка покликана забезпечити високий освітньо-кваліфікаційний рівень професійної компетентності та зрілості керівних, педагогічних, методичних, наукових і науково-педагогічних кадрів.

14. Касьянова О. В. Формування комунікативної компетентності підлітка в громадському дитячому об’єднанні : науково-методичний посібник / О. В. Касьянова ; Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. - Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2010. - 344 с.

 • Представлено науково-методичний матеріал із питань діяльності громадських дитячих об’єднань щодо формування комунікативної компетентності підлітків. Аналізуються виховні можливості дитячих об’єднань та вплив сучасного соціуму на формування комунікативної сфери підлітків.

15. Кириченко М. О., Маслов В. І. Наукові засади та функції компетентного менеджменту у загальноосвітньому навчальному закладі : монографія / М. О. Кириченко, В. І. Маслов. - Луцьк : ВІППО, 2015. - 188 с.

 • У монографії досліджено методологічні, технологічні та організаційні засади компетентного менеджменту у ЗНЗ. На основі визначених та науково обґрунтованих тенденцій, закономірностей, принципів і функцій управління та базуючись на системному підході розкрито сутність управління сучасним навчальними закладом.

16. Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації : матеріали методологічного семінару 3 квітня 2014 року, м. Київ : [у 2 ч.]. - Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. - 292 с.

 • Подано результати наукових досліджень і практичного досвіду реалізації компетентнісного підходу на всіх рівнях освіти. Розглянуто методологічні і теоретичні засади компетентнісно орієнтованої освіти, питання реалізації компетентнісного підходу в шкільному навчанні, проблеми компетентнісно орієнтованої підготовки майбутніх педагогів та фахівців інших спеціальностей у вищих навчальних закладах.

17. Компетентнісний підхід до підготовки педагогів у зарубіжних країнах: теорія та практика : монографія / [Н. М. Авшенюк, Т. М. Десятов, Л. М. Дяченко, Н. О. Постригач, Л. П. Пуховська, О. В. Сулима]. - Кіровоград : Імекс−ЛТД, 2014. - 280 с.

 • У монографії представлено результати цілісного наукового аналізу теоретичних основ та особливостей практико-орієнтованих підходів до імплементації компетентнісного підходу у підготовку і подальший розвиток педагогів для навчальних закладів різних рівнів освіти у зарубіжних країнах. Обґрунтовано перспективні напрями удосконалення вітчизняної системи неперервної педагогічної освіти у зв’язку із запровадженням компетентнісно-кваліфікаційних вимірів до побудови змісту освіти в умовах входження України до Європейського освітнього й наукового простору.

18. Компетентнісний підхід у системі підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів : навчальний посібник / під заг. ред. Л. Г. Чернікової ; Донецький обласний інститут післядипломної освіти. - Донецьк : Витоки, 2007. - 332 с.

 • Навчальний посібник присвячений новому проекту тематичних курсів у системі підвищення кваліфікації. Подано плани, програми, технологія науково-методичного супроводу навчального процесу тематичних курсів щодо впровадження компетентнісного орієнтованого підходу.

19. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи (бібліотека з освітньої політики) : колективна монографія / Автор. колектив: Бібік Н. М., Ващенко Л. С., Локшина О. І. [та ін.] ; під заг. ред. О. В. Овчарук ; Міністерство освіти і науки України. - Київ : К. І. С., 2004. - 112 с.

 • Монографія присвячена новим напрямам розвитку змісту освіти в Україні та розвинених країнах світу. Подано аналіз досвіду розроблення та впровадження компетентнісно орієнтованого підходу до реалізації змісту загальної середньої освіти в зарубіжних країнах.

20. Компетентнісно орієнтована освіта: досвід, проблеми, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції у Донецьку 5−6 листопада 2008 року : у 2-х томах / МОН України, НАПН України. - Донецьк : Каштан, 2008. - 1 т. - 468 с., 2 т. - 448 с.

 • Збірники матеріалів присвячені питанню модернізації системи освіти. Висвітлено проблеми впровадження компетентнісно орієнтованого підходу, пов’язані з управлінським супроводом компетентнісно орієнтованої освіти, розвитком професійної компетентності педагога в системі неперервної освіти.

21. Компетентнісно орієнтований підхід у системі післядипломної педагогічної освіти: проектна діяльність : практико зорієнтований посібник / за заг. ред. О. І. Чернишової, Л. Г. Чернікової ; Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. - Донецьк, 2008. - 104 с.

 • Моделювання системи післядипломної педагогічної освіти, як один із найважливіших засобів педагогічного проектування, осмислюється як надійний засіб модернізації системи, оптимізації змісту навчання дорослих. Регіональний програмно-цільовий пілотний проект “Модернізація системи післядипломної педагогічної освіти на засадах компетентнісно орієнтованого підходу” є інтегративною моделлю, яка включає в себе компоненти інших моделей.

22. Концептуальна модель розвитку науково-методичної компетентності педагогічних працівників професійної школи в системі неперервної післядипломної освіти : монографія / за заг. ред. О. П. Ситнікова, [автори: О. П. Ситніков, І. Є. Сілаєва, М. П. Загорний, С. С. Шевчук] ; Університет менеджменту освіти Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк). - Донецьк, 2012. - 160 с.

 • Монографія містить результати науково-дослідницької роботи, що присвячена проблемі формування та розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної школи. Запропоновано прогностичну модель інноваційної діяльності педагогів, на основі якої визначено структуру їх науково-методичної компетентності. Розроблено систему заходів підвищення кваліфікації в курсовий та міжкурсовий періоди для посилення впливу на якість і неперервність розвитку науково-методичної компетентності педагогів.

23. Концептуальні засади диференційованого підходу до розвитку професійно-педагогічної компетенції працівників освіти в системі підвищення кваліфікації : матеріали відкритого методологічного міжнародного Веб-семінару, (Донецьк, листопад-грудень 2012 р.) / Ред. кол.: Ситніков О. П., Чміль А. І., Захарова О. А., [уклад.: Загорний М. П., Шевчук С. С.] ; Ун-т менеджменту освіти Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк). - Донецьк, 2013. - 92 с.

 • У збірнику матеріалів українських і російських учасників веб-семінару публікуються статті, що містять найбільш суттєві результати наукових фундаментальних та прикладних досліджень.

24. Концептуальні засади компетентнісного підходу до навчального процесу в системі підвищення кваліфікації : матеріали відкритого методологічного Веб-семінару (Донецьк, 6 жовтня−30 грудня 2011 р.) / Ред. кол.: Ситніков О. П., Чміль А. І., Сілаєва І. Є., [уклад.: Загорний М. П., Шевчук С. С.] ; Ун-т менеджменту освіти Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк). - Донецьк, 2012. - 124 с.

 • Опубліковано матеріали веб-конференції, що містять найбільш суттєві результати наукових фундаментальних та прикладних досліджень, підсумки робіт проблемного характеру у галузі підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійної школи у сучасних соціально-економічних умовах.

25. Короткий словник комунікативної компетентності педагога / Уклад. Єрмакова З. І. ; Університет менеджменту освіти Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (Донецьк). - Донецьк, 2012. - 40 с.

 • Словник містить психолого-педагогічні терміни і термінологічні сполучення, які необхідні при вивченні курсу “Комунікативна компетентність керівних кадрів ПТНЗ”, “Педагогічна майстерність: сучасний досвід”. Подано тлумачення термінів із суміжних курсів, які безпосередньо пов’язані із змістом професійного навчання.

26. Кулішов В. В. Методичні засади формування економічної компетентності у процесі підготовки фахівців технологій : монографія / В. В. Кулішов. - Київ : Каравела, 2011. - 567 с.

На основі проведених досліджень розглядаються методологічні, наукові, організаційні і методичні основи теоретико-методичних засад формування економічної компетентності у процесі підготовки фахівців технологій.

27. Культура мовлення педагога : практикум з розвитку україномовної компетентності педагогічних працівників у післядипломній освіті : навч.-метод. посіб. / Л. Я. Набока, Л. Т. Ніколенко, К. М. Старченко [та ін.] ; за наук. ред. В. І. Пуцова, М. І. Скрипник ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. - Київ, 2010. - 180 с.

 • У посібнику систематизовано основоположні поняття та категорії культури української мови. Поліфункціональні завдання з актуальних проблем розвитку культури української мови спрямовані на розвиток і вдосконалення україномовної компетентності та піднесення культури мовлення педагога.

28. Маслов В. І., Боднар О. С., Гораш К. В. Наукові основи та технології компетентного управління загальноосвітнім навчальним закладом : монографія / В. І. Маслов, О. С. Боднар, К. В. Гораш. - Тернопіль : Крок, 2012. - 320 с.

 • Досліджено методологічні та технологічні засади компетентнісного управління ЗНЗ, закономірності, принципи, системний підхід до управлінської діяльності. Розглянуто функції процесу управління: інформаційну, прогностичного моделювання, розробки та прийняття управлінських рішень, організаційно-регулятивну, оцінонно-корегуючу.

29. Методологічні проблеми трансформації комунікативної компетентності психолога в інформаційному суспільстві : монографія / В. В. Андрієвська, Е. І. Драніщева, С. П. Тищенко ; за ред. В. В. Андрієвської. - Київ ; Кіровоград : Імекс–ЛТД, 2014. - 226 с.

 • Висвітлено наукову концепцію, яка розкриває зміст та напрями трансформації комунікативної компетентності психолога в інформаційному суспільстві. ЇЇ оновлена наукова модель призначена для впровадження у професійну підготовку психологів різного профілю.

30. Науково-методичні засади формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій у системі післядипломної педагогічної освіти : наук.-метод. посіб. / за наук. ред. О. І. Бондарчук ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. - Київ : Педагогічна думка, 2012. - 144 с.

 • Обґрунтовано науково-методичні засади формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій, визначено зміст, основні тенденції та чинники психологічної компетентності управлінців, розроблено модель формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій.

31. Овчинникова И. В., Кирмач Г. А. Диагностический инструментарий для мониторинга развития ключевых компетентностей учащихся : методическое пособие / И. В. Овчинникова, Г. А. Кирмач. - Луганск : СПД Резников В. С., 2009. - 356 с.

 • Пособие содержит необходимый диагностический материал для успешной организации психологического мониторинга за процессом формирования базовых компетентностей учащихся школы І-ІІ ступеней. Методики и тесты сопровождаются описанием способов обработки полученных результатов.

32. Олійник І. М. Модернізація початкової освіти на засадах компетентнісного підходу: навчальний тренінг : посіб. для установ післядипломної педагогічної освіти / І. М. Олійник ; Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. - Рівне : РОІППО, 2012. - 12 с.

 • Даний посібник містить практичні завдання, що допоможуть вчителям поглиблено розглянути питання модернізації початкової освіти на засадах компетентнісного підходу.

33. Олійник І. М. Формування навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів: спецкурс для вчителя початкових класів : посіб. для установ післядипломної педагогічної освіти / І. М. Олійник ; Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. - Рівне : РОІППО, 2012. - 66 с.

 • Розкрито теоретичні основи й технологія розвитку у вчителів професійних умінь для формування навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів.

34. Олійник І. М. Формування навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів : робочий зошит для установ післядипломної педагогічної освіти / І. М. Олійник ; Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. - Рівне : РОІППО, 2012. - 60 с.

 • Робочий зошит створено відповідно до навчального плану підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, яким передбачені години на вивчення спецкурсу.

35. Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України : методичні рекомендації / В. Ю. Биков, О. В. Білоус, Ю. М. Богачков [та ін.] ; за заг. ред. В. Ю. Бикова, О. М. Спіріна, О. В. Овчарук ; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, МОН України. - Київ : Атіка, 2010. - 88 с.

 • Висвітлено основні підходи до стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей для системи загальної середньої освіти. Подано досвід країн зарубіжжя з питань компетентнісного підходу та його застосування при розробці та реалізації стандартів ІК-компетентностей в системі освіти в Україні.

36. Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей : збірник матеріалів Х Міжнародних педагогіко-мистецьких читань пам’яті професора О. П. Рудницької / Голов. ред. І. А. Зязюн ; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. - Чернівці : Зелена Буковина, 2013. - Вип.4. - 420 с.

 • До збірника увійшли наукові статті, наукові та навчально-методичні праці з проблем педагогічної і мистецької освіти.

37. Петренко Л. М. Інформаційно-аналітична компетентність керівника професійно-технічного навчального закладу: алгоритм успішної діяльності : навчально-методичний посібник / Л. М. Петренко. - Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2013. - 252 с.

 • Автором розкрито теоретичні засади розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівника професійно-технічного навчального закладу, особливості його інформаційно-аналітичної діяльності в процесі підготовки і прийняття рішення, обґрунтовано і представлено структуру інформаційно-аналітичної компетентності.  Висвітлено організаційно- педагогічні умови їх впровадження в систему діяльності обласних навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти.

38. Протасов А. Г. Теоретико методичні засади підготовки фахівців з неруйнівного контролю та технічної діагностики на компетентній основі : монографія / А. Г. Протасов. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010. -238 с.

 • Монографія досліджує питання щодо проведення навчально виховного процесу у технічному вузі. Теоретично обґрунтована та запропонована система підготовки інженерів з неруйнівного контролю та технічної діагностики, яка орієнтована на впровадження компетентнісного підходу у навчанні.

39. Реалізація Європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України : матеріали методологічного семінару / Редакційна рада: В. Г. Кремень, В. І. Луговий, М. І. Бурда [та ін.] ; упоряд. І. С. Волощук; Інститут педагогіки АПН України. - Київ : Педагогічна думка, 2009. - 360 с.

 • Містить праці з актуальних проблем запровадження у вищій школі України європейського досвіду компетентнісного підходу. Розглянуто методологічні та методичні проблеми інтерпретації результату вищої освіти в термінах компетентностей і вироблення рекомендацій щодо запровадження компетентнісного підходу в діяльності вищих начальних закладах.

40. Розвиток професійної педагогічної компетентності викладачі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації : науково-методичний посібник / В. В. Олійник, С. А. Жуковська, О. С. Снісаренко, Н. Л. Клясен, М. П. Хоменко, / за ред. В. В. Олійника. - Київ : Аграрна освіта, 2014. - 665 с.

 • У посібнику розглянуто шляхи розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, концептуальною основою якої є гуманістична освітня парадигма. Увагу авторів зосереджено на розвитку гуманістичної спрямованості викладачів, здоров’язбережувальної, комунікативної та інноваційної компетентностей. Розміщено висловлювання вчених педагогів з вищезазначених питань, запропоновані діагностичні матеріали, тренінги, міні-кейси та інші матеріали.

41. Розвиток україномовної компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти: теорія і практика : наук.-метод. посіб. / за наук. ред. В. І. Пуцова, М. І. Скрипник ; Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти НАПН України. - Київ : Геопринт, 2008. - 248 с.

 • Представлено проблему розвитку україномовної компетентності педагогів, розкрито методологію моделювання змісту й форм післядипломного навчання, зорієнтованих на формуванні україномовної компетентності педагогічних працівників.

42. Самойленко Н. Б. Міжкультурна компетентність майбутніх фахівців гуманітарного профілю : монографія / Н. Б. Самойленко ; Інститут вищої освіти НАПН України. - Київ ; Севастополь : Рібест, 2013. - 412 с.

 • Монографія містить теоретичні та методологічні засади формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців гуманітарного профілю у педагогічних університетах. Проаналізовано стан і тенденції підготовки студентів до фахового спілкування на міжнародному рівні в Україні, Росії, Польщі, США. Визначено організаційно-методичні умови щодо впровадження моделі формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців в умовах інтернаціоналізації освіти.

43. Соснін О. В., Воронкова В. Г., Ажажа М. А. Інвестиції в людський розвиток в умовах глобальної трансформації : навч. посіб. - Львів : Магнолія, 2006. - 602 с.

 • Наукове осмислення людини як людського капіталу є важливим ресурсом в умовах модернізації українського суспільства. У посібнику зазначений напрям наукових досліджень, який тільки формується.   Такий напрям є новим в царині державного управління не лише для України у зв’язку з інтелектуальним проривом нації, а й для багатьох інших держав.

44. Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти : монографія / Г. В. Єльнікова, О. І. Зайченко, В. І. Маслов [та ін.] ; за ред. Г. В. Єльнікової ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України. - Київ ; Чернівці : Книги−ХХІ, 2010 - 460 с.

 • Подано науково-теоретичне обґрунтування принципів, змісту й технології моделювання фахової компетентності керівників навчальних закладів різних рівнів освіти для створення методологічної основи оперативного коригування управлінської діяльності керівника. Розкрито теоретичні, методологічні та технологічні засади моделювання фахової компетентності керівників навчальних закладів.

45. Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу : монографія / З. В. Рябова, І. І. Драч, Н. О. Приходькіна [та ін.]. - Київ : ТОВ Альфа-Реклама, 2014. - 338 с.

 • Розкрито концептуальні підходи, зміст, технологію, технологічне забезпечення, маркетингово-моніторинговий супровід та трансформаційні процеси підготовки фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу.

46. Формування життєвої компетентності вихованців у закладах інтернатного типу : наук.-методичний посібник / Л. В. Канішевська, Л. В. Кузьменко, В. П. Вугрич, Л. В. Єременко [та ін.] ; керівник автор. кол. Л. В. Канішевська ; Інститут проблем виховання АПН України. - Київ : Педагогічна думка, 2007. - 172 с.

 • На основі сучасних наукових досягнень і передового педагогічного досвіду в теоретичному й практичному аспектах розглянуто проблеми формування життєвої компетентності вихованців інтернатних закладів.

47. Формування інформаційно-комунікативних компетентностей у контексті євроінтеграційних процесів створення інформаційного освітнього простору : посібник / О. В. Білоус, О. О. Гриценчук, Н. В. Морзе, О. В. Овчарук, [та ін.] ; за заг. ред. В. Ю. Бикова, О. В. Овчарук ; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. - Київ : Атіка, 2014. - 212 с.

 • Матеріали посібника містять дослідження у галузі формування інформаційно-комунікативної компетентності учнів у країнах зарубіжжя. Дослідження стосуються світових, європейських тенденцій застосування засобів ІКТ у навчальному процесі ЗНЗ. Посібник містить відомості щодо он-лайнових ресурсів для педагогів, які можуть бути використані у шкільній практиці.

48. Формування компетентності керівника-ресурс розвитку навчального закладу : матеріали (ІІІ етап Всеукраїнського експерименту) / Наук. керівники: докт. пед. наук, проф. Г. В. Єльнікова, канд. пед. наук В. К. Мельник ; ЦІППО АПН України, Цюрупинська районна рада Херсонської обл. - Цюрупинськ, 2010. - 18 с.

 • У матеріалах висвітлено рівень реалізації ІІІ етапу Всеукраїнського експерименту. За результатами дослідження було розроблено модель управлінської діяльності керівника навчального закладу у режимі інноваційного розвитку. Визначено принципи управління навчально-виховним процесом як інноваційно-педагогічною системою та окреслені завдання керівника школи інноваційного розвитку.

49. Формування професійної компетенції фахівця сфери послуг туризму : навчально-методичний посібник / В. Т. Лозовецька, Л. Б. Лук’янова, Л. В. Козак, [та ін.] ; за заг. ред. В. Т. Лозовецької ; Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. - Київ : Педагогічна думка, 2010. - 134 с.

 • Теоретичні і практичні засади формування професійної компетентності майбутнього фахівця сфери послуг і туризму представлено в посібнику. Обґрунтовано концептуальні підходи  щодо розробки моделей професійної компетентності та відповідних психолого-педагогічних засад формування професійної компетентності фахівця, розроблено методики формування професійної компетентності майбутнього фахівця туризму в умовах ПТНЗ.

50. Формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти : наук.-метод. посіб. / Колектив авторів: О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, О. В. Брюховецька [та ін.] ; за наук. ред. О. І. Бондарчук; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. - Київ : Наук. світ, 2012. - 190 с.

 • Представлено концептуальні засади формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій, визначено зміст, основні тенденції та чинники психологічної компетентності управлінців, розроблено модель формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій.