Список літератури до книжкової виставки, присвяченої загальним зборам НАПН України (22 березня 2018 р.)

Список літератури до книжкової виставки, присвяченої загальним зборам НАПН України (22 березня 2018 р.)

 1. Антощук С. В. Основи організації дистанційного навчання в післядипломній педагогічній освіті : наук. посіб. / С. В. Антощук, В. О. Гравіт. – Суми : Ніко, 2015. – 180 с.
 2. Вища математика : навчально-методичний комплекс для студентів освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» денної та заочної форм навчання / О. В. Дубініна, Т. А. Махиня. – Київ, 2016. – 204 с.
 3. Вища освіта України в умовах глобалізації суспільства : монографія / редкол.: Горяна Л. Г., Терентьєва Н. О. ; за наук. ред. М. Б. Євтуха. – Київ : Агроосвіта, 2015. – 300 с.
 4. Вища освіта України: ризики, сподівання, успіхи : монографія / М. Б. Євтух, Л. Г. Горяна, Н. О. Терентьєва. – Київ, 2015. – 420 с.
 5. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.] ; гол. ред В. В. Олійник ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2016. – Вип. 16(29). – 216 с.
 6. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.] ; гол. ред В. В. Олійник ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип. 3 (32). – 132 с. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки»).
 7. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.] ; гол. ред В. В. Олійник ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип. 3 (32). – 156 с. – (Серія «Педагогічні науки»).
 8. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.] ; гол. ред В. В. Олійник ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип. 3 (32). – 152 с. – (Серія «Управління та адміністрування»).
 9. Дмитренко Г. А., Діденко М. С., Стахів О. В., Медведь В. В. Цілеорієнтована мотивація персоналу та її моніторинг у контексті європейських стандартів якості : навч. посібник / Г. А. Дмитренко, М. С. Діденко, В. В. Медведь, О. В. Стахів ; [за заг. ред. Г. А. Дмитренка]. – Біла Церква : ТОВ Білоцерківдрук, 2015. – 176 с.
 10. Дмитренко Г. А., Шевчик О. Г., Лук′янчук А. Я., Медведь В. В. Управління персоналом організації з використанням переваг синергизму / Г. А. Дмитренко, О. Г. Шевчик, А. Я Лук′янчук ; за заг. ред. Г. А. Дмитренка ; Інститут обдарованої дитини НАПН України. – Київ, 2015. – 162 с.
 11. Драч І. І. Компетентнісно орієнтоване управління навчальним закладом : навч.-метод. посібник для студентів освітнього ступеня «магістр» з напряму підготовки «Управління навчальним закладом» / І. І. Драч ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ, 2015. – 260 с.
 12. Журнал «Післядипломна освіта в Україні» № 1−2016.
 13. Журнал «Післядипломна освіта в Україні» № 1−2017.
 14. Журнал «Післядипломна освіта в Україні» № 2−2016.
 15. Журнал «Післядипломна освіта в Україні» № 2−2017.
 16. Золокотська Л. Управлінська діяльність керівників вищих навчальних закладів : фінансових менеджмент : посібник / Л. Золокотська ; за заг. ред. проф. Є. Р. Чернишової. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 152 с.
 17. Карамушка Л. М., Бондарчук О. І., Грубі Т. В. Психологічні чинники професійного вигорання працівників державної фіскальної служби України : монографія / Л. М. Карамушка, О. І. Бондарчук, Т. В. Грубі. – Київ ; Кам’янець-Подільський : Медобори, 2015. – 254 с.
 18. Кваліметрія в управлінні: гуманістичний контекст : навч. посібник / Г. А. Дмитренко, О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, В. В. Медвідь ; за заг. ред. Г. А. Дмитренка. – Житомир : Видавець О. О. Євенок, 2016. – 316 с.
 19. Кириченко М. О. Формування ідеології інформаційного суспільства в умовах глобальної інформатизації: тенденції, парадигми, перспективи розвитку : монографія / М. О. Кириченко ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України ; МОН України. – Харків : Вид-во ПП «Технологічний центр». – 2017. – 320 с.
 20. Кириченко М. О., Маслов В. І. Наукові засади та функції компетентного менеджменту у загальноосвітньому закладі : монографія / М. О. Кириченко, В. І. Маслов. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 188 с .
 21. Кислашко О. П., Сіданіч І. Л. Християнське виховання дітей у сім′ї : навч.-метод. посібник / О. П. Кислашко, І. Л. Сіданіч. – Київ : Духовна вісь, 2016. – 388 с.
 22. Красікова Г., Сіданіч І., Красікова Н. Християнська етика в українській культурі. Батьки і діти : навч. посібник для учнів 6 класу загальноосвітніх навч. закладів / Г. Красікова, І. Сіданіч, Н. Красікова. – Коломия : Видавничо-поліграфічне товариство «Вік», 2017. – 216 с.
 23. Культура цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний контекст [Текст] / кол. авторів: О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, Г. А. Дмитренко [та ін.] ; за заг. ред. Г. А. Дмитренка, В. В. Олійника. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 412 с.
 24. Ляхоцька Л. Відкрита освіта та дистанційне навчання : збірник робочих навчальних програм спецкурсів навчального модуля для слухачів курсів підвищення кваліфікації закладів післядипломної педагогічної освіти за змішаною формою навчання / Л. Ляхоцька ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Київ, 2016.–56 с.
 25. Максименко Е. Г. Глубинная психология самодепривации личности / Е. Г. Максименко. − Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2016. – 350 с.
 26. Материалы Международной научно-практической конференции «Реализация стратегии ЮНЕСКО по подготовке педагогических кадров: проблемы и пути внедрения инновационных технологий в образовательное пространство», посвященной празднованию 70-летия ЮНЕСКО под эгидой Международного десятилетия сближения культур на 2013-2022 годы, (Алматы, 24-25 сентября 2015 года) : сб. материалов / КазНПУ им. Абая. – Алматы, 2015. – 420 с.
 27. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України», (Київ, 28 жовтня 2016 року) : зб. матеріалів / за заг. ред. В. В. Олійника ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Київ, 2016. – 604 с.
 28. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна свобода особистості у вимірах гуманістичної спадщини Антона Макаренка та Івана Зязюна» (м. Полтава, 13 березня 2015 року) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2015. – 182 с.
 29. Мистецтво та освіта : науково-методичний журнал № 3 (85) – 2017.
 30. Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України) : зб. наук. праць / ред. колегія: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий, О. М. Топузов, С. О. Сисоєва [та ін.] ; НАПН України. – Київ : Видавничий дім «Сам», 2017. – 400 с.
 31. Нежинська О. О, Тименко В. М. Коучинг у діяльності практичного психолога системи освіти : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. О. Нежинська, В. М. Тименко ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ, 2015. – 44 с.
 32. Нежинська О. О. Основи коучингу : навчальний посібник / О. О. Нежинська, В. М. Тименко. – Київ ; Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. – 220 с.
 33. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / З. В. Рябова, І. І. Драч, Н. О. Приходькіна [та ін.] ; Ун-т менедж. освіти НАПН України. – Київ, 2017. – 316 с.
 34. Післядипломна освіта: виклики сучасності. Із перспективи соціальної освіти : збірник наукових праць / за заг. ред. А. Василюк, А. Стоговського. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2016. – 140 с.
 35. Польсько-український вісник XVIII / за ред. К. Редзінського і Д. Герцюка. – Сzestochowa : Wydawnictwo im/ Stanislawa Podobinskiego, 2016. – 420 p.
 36. Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України : навч. посібник для підготовки магістрів за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та спеціальністю «Управління проектами», слухачів курсів підвищення кваліфікації, керівників навчальних закладів / З. В. Рябова, А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня [та ін.] ; за заг. ред. академіка В. В, Олійника, маг. Ф. Фреха ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, КультурКонтракт Австрія. − Одеса, 2017. − 118с.
 37. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології : зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської наук.-практичної Інтернет конференції (Київ, 28 квітня 2017 року) / редкол.: В. В. Скрипник, М. І. Скрипник, Я. Л. Швень ; ЦІППО, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Київ : ЦІППО, 2017. – 424 с.
 38. Теорія і практика підготовки науково-педагогічних кадрів в Україні : зб. наукових праць / Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ : СПД-ФО Рудник В. А., 2015.–350 с.
 39. Теорія та практика управління професійним розвитком науково-педагогічних та педагогічних працівників в умовах трансформаційних змін в освіті : кол. монографія / Є. Р. Чернишова, Л. М. Колосова, Н. В. Любченко, М. Е. Морозова ; [за наук. ред. Є. Р. Чернишової] ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 296 с.
 40. Тимошко Г. М. Органайзер керівника навчального закладу : методичні рекомендації / Г. М. Тимошко. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2016. – 188 с.
 41. Штомпель Г.О. Теорія порівняльної післядипломної освіти в умовах глобалізаційних змін : навчальний матеріал / Г. О. Штомпель ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ, 2015.–84 с.
 42. Association agreement from partnership to cooperation : collective monograph ; edited by Maryna Dei, Olha Rudenko. – Hamilton, Ontario: Accent Graphics Communications s Publishing, 2018. – 276 p.
 43. Innovations in Science and Education : Challenges of our time collection of Scientific papers ; edited by Maryna Dei, Olga Rudenko. 2 issue. – London : IASHE, 2017. – 266 p.
 44. International scientific and practical conference “Management of higher education quality: problems and prospects” collection of scientific papers. – London, 2017. – 120 p.
 45. Mokslo Lietuva Ugdymo dvasingumas – tarptautiniu tyrimu akiratyje
 46. Kultura-Sztuka-Edukacja / B. Kurowska, K. Lapot-Dzierwa. – Krakow : Naukowe UP, 2016. – 294 p.
 47. Ugdymo dvasingumo raida : Kolectyvine monorafija. – Vilnius, 2016. – 301 p.