Список літератури до книжкової виставки «Надходження літератури за 2017 рік»

Список літератури до книжкової виставки «Надходження літератури за 2017 рік»

 1. Альтернативна доповідь по виконанню Україною конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок: VІІІ періодична доповідь / за ред. М. М. Скорик. – Київ : БО БТ «Київський інститут гендерних досліджень», 2017. – 60 с.
 2. Заключні зауваження до восьмої періодичної доповіді України. Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок (3 березня 2017 р.). – Київ : БО БТ «Київський інститут гендерних досліджень», 2017. – 15 с.
 3. Економічні наслідки насильства щодо жінок в Україні : інфографіка / Представництво Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, ГО «Український центр соціальних реформ» (2016-2017). – Київ, 2017. − 11 с.
 4. Кириченко М. О. Формування ідеології інформаційного суспільства в умовах глобальної інформатизації: тенденції, парадигми, перспективи розвитку : монографія / М. Кириченко ; Міністерство освіти і науки України, Ун-т менеджменту освіти НАПН України. – Харків : Вид -во ПП «Технологічний центр», 2017. – 320 с.
 5. Культура цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний контекст [Текст] / Кол. авторів : О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, Г. А. Дмитренко [та ін.] ; за заг. ред. Г. А. Дмитренка, В. В. Олійника ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 412 с.
 6. Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії  і практики (до 25-річчя НАПН України) : збірник наукових праць / Ред. колегія: В. Г. Кремень, В. І. Луговий, О. М. Топузов [та ін.] ; НАПН України. – Київ : Видавничий дім «Сам», 2017. – 400 с.
 7. Національна академія педагогічних наук України – 25 років / голов. ред В. Г. Кремень ; НАПН України. – Київ : Альфа-Віта, 2017. – 316 с.: іл. – Укр., англ.
 8. Освіта дорослих у перспективі змін: інновації, технології, прогнози : колективна монографія / за наук. редакцією А. Василюк, А. Стоговського ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», ЦІППО НАПН України. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2017. – 248 с.
 9. Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності учнів та педагогів в умовах євроінтеграційних процесів в освіті : посібник / В. Ю Биков, О. В. Овчарук [та ін.] ; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – 160 с.
 10. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. В. Рябова, І. І. Драч, Н. О. Приходькіна, Н. В. Любченко [та ін.] ; Ун-т менеджменту освіти НАПН України. – Київ, 2017. – 316 с.

 

 

 1. Піроженко Т. О. Реалії вибору дитиною соціально значущих цінностей : посібник / Т. О. Піроженко, Л. І. Соловйова, І. І. Карабаєва ; за ред. Т. О. Піроженко ; Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : Видавничий дім «Слово», 2017. – 64 с.
 2. Піроженко Т. О. Соціально значущі цінності в життєдіяльності майбутнього школяра : метод. рекомендації / Т. О. Піроженко, Л. І. Соловйова, О. Ю. Хартман ; за ред. Т. О. Піроженко ; Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : Видавничий дім «Слово», 2017. – 32 с.
 3. Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України : навч. посіб. для підготовки магістрів за спеціалізаціями “Управління навчальним закладом” та “Управління проектами”, підвищення кваліфікації слухачів, керівників навчальних закладів / З. В. Рябова, А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня [та ін] ; за заг. ред. акад. В. В. Олійника, Ф. Фреха ; ДВНЗ Університет менеджменту освіти НАПН України, КультурКонтакт Австрія. - Київ, 2017. - 118 с.
 4. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології : зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської наук.-практичної Інтернет конференції (Київ, 28 квітня 2017 р.) / редкол.: В. В. Скрипник, М. І. Скрипник, Я. Л. Швень ; ЦІППО, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Київ : ЦІППО, 2017. – 424 с.
 5. Редько В. Г. Конструювання змісту шкільних підручників з іноземних мов: теорія і практика : монографія / В. Г. Редько ; НАПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – 628 с.
 6. Рекомендації організації громадянського суспільства. З Альтернативної доповіді по виконанню Україною Конвенції Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW) щодо VІІІ Періодичної доповіді України, підготовленої з ініціативи Гендерної стратегічної платформи 2017. – Київ : БО БТ «Київський інститут гендерних досліджень», 2017. – 60 с.
 7. Рибалка В. В. Методологічні проблеми наукової психології : посібник / В. В. Рибалка ; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. – Київ : Талком, 2017. – 245 с.
 8. Cіверс З. Ф. Прикладні аспекти становлення політико-правової свідомості молоді : посібник / З. Ф. Сіверс, В. М. Духневич, О. Ю. Осадько ; за заг. ред. З. Ф. Сіверс ; Інститут соціальної та політичної психології НАПН України – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 178 с.
 9. Спорт заради розвитку : методичний посібник з підготовки інструкторів програми / О. А. Голоцван, Н. В. Зимівець, О. Т. Сакович, С. Ю. Ющишин ; за заг. ред. Н. В. Зимівець ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017. – 60 с.
 10. Спорт заради розвитку : навчальна програма спецкурсу / В. В. Деревянко, О. В. Погонцева, І. Р. Захарчук, О. М. В’яла ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017. – 60 с.
 11. Спорт проти булінгу : навчальна програма факультативу, курсу за вибором : методичне видання / В. В. Деревянко, О. В. Погонцева, І. Р. Захарчук ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017. – 28 с.
 12. Способи підвищення соціально-адаптивних можливостей людини в умовах переживання наслідків травматичних подій : методичні рекомендації / за наук. ред. Т. М. Титаренко ; Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 80 с.
 13. Українська призма: Зовнішня політика 2016. Аналітичне дослідження / ГО «Рада зовнішньої політики «Українська призма», Фонд ім. Ф. Еберта. – Київ : 2017. – 204 с.
 14. Череповська Н. І. Медіаосвітні ресурси розвитку патріотизму і критичного мислення молоді : навчально-методичний посібник / Н. І. Череповська ; Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. – Кропивницький : Імекс–ЛТД, 2017. – 156 с.