Список наукових праць та інформаційних джерел до Круглого столу «Професійний розвиток фахівців освітньої галузі у теорії і практиці педагогічної майстерності академіка Івана Зязюна»

Список наукових праць та інформаційних джерел до Круглого столу «Професійний розвиток фахівців освітньої галузі у теорії і практиці педагогічної майстерності академіка Івана Зязюна»

Наукові праці Івана Зязюна

 1. Зязюн І. А. Естетичний досвід особи : монографія / І. А. Зязюн. – Київ : Вища школа, 1976. – 175 с.
 2. Зязюн І. А. Формування особистості радянського вчителя / І. А. Зязюн. – Київ : Знання, 1989. – 48 с.
 3. Педагогічна майстерність : підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Карамушка, І. Ф. Кривонос [та ін.] ; за ред. Зязюна І. А. – Київ : Вища школа, 1997. – 349 с.: іл. ISBN 5-11-004706-5.
 4. Зязюн І. А., Миропольська Н. Є., Хлєбнікова Л. О. Виховання естетичної культури школярів : навч. посібник / Колектив авторів: І. А. Зязюн, Н. Є. Миропольська, Л. О. Хлебнікова [та ін.] ; Міністерство освіти України, Інститут змісту і методів навчання. – Київ, 1998. – 156 с.
 5. Зязюн І. А. Педагогіка добра: ідеали і реалії : наук. метод. посібник / І. А. Зязюн ; Міжрегіональна академія управління персоналом. – Київ, 2000. – 312 с. – ISBN 966-608-054-0.
 6. Зязюн І. А. Технологізація освіти як історична неперервність / І. А. Зязюн // Неперервна професійна освіта. – 2001. – Вип. 1 (січ.-берез.). – С. 73−85.
 7. Зязюн І. А. Філософія неперервної професійної освіти і сучасні психолого-педагогічні парадигми / І. А. Зязюн // Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз : монографія / В. П. Андрющенко, І. А. Зязюн, В. Г. Кремень, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало [та ін.] ; за ред. В. Г. Кременя ; АПН України. – Київ : Наукова думка, 2003. – Розд. 3. – С.167−275. – ISBN 966-7587-00-2.
 8. Педагогічна майстерність : підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Карамушка, І. Ф. Кривонос та інші ; за ред. І. А. Зязюна. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Київ : Вища школа, 2004. – 422 с. – ISBN 966-642-238-7.

Наукові праці за редакцією Івана Зязюна

 1. Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (1993-2008 рр.) : наукове видання / за ред. І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало ; упоряд. Л. Н. Штома ; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 412 с.
 2. Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України : наукове видання / за ред. І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало, О. М. Отич ; упоряд. Л. Н. Штома ; бібліогр. ред. Л. Н. Штома ; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. – Чернівці : Зелена Буковина, 3013. – 404 с.
 3. Основы педагогического мастерства : учеб. Пособие для пед. спец. высш. учеб. заведений / И. А. Зязюн, И. Ф. Кривонос и др. ; под ред. И. А. Зязюна. – Москва : Просвещение, 1989. – 302 с. – ISBN 5-09-000938-4.
 4. Отич О. М. Мистецтво у розвитку індивідуальності педагога: історичний і методологічний аспекти : монографія / О. М. Отич ; за наук. ред. І. А. Зязюна. – Чернівці : Зелена Буковина, 2009. – 440.
 5. Отич О. М. Розвиток творчої індивідуальності студентів професійно-педагогічних навчальних закладів засобами мистецтва : монографія / О. М. Отич ; за наук. ред. І. А. Зязюна. – Чернівці : Зелена Буковина, 2011. – 248 с.
 6. Педагогічний словник / Ред. колегія: М. Д. Ярмаченко, І.  А. Зязюн, Є. І. Коваленко [та ін.] ; за ред. М. Д. Ярмаченка. – Київ : Педагогічна думка, 2001. – 516 с.
 7. Професійна освіта: педагогіка і психологія : українсько-польський щорічник / За ред. Івана Зязюна, Неллі Ничкало, Тадеуша Левовицького, Іоланти Вільш. – Київ ; Ченстохова, 2000. – Том 2. – 485 с.
 8. Професійна освіта: педагогіка і психологія : українсько-польський щорічник / За ред. Івана Зязюна, Неллі Ничкало, Тадеуша Левовицького, Іоланти Вільш. – Київ ; Ченстохова, 2003. – Том 4. – 567 с.
 9. Професійна освіта: педагогіка і психологія : українсько-польський щорічник / За ред. Івана Зязюна, Неллі Ничкало, Тадеуша Левовицького, Іоланти Вільш. – Київ ; Ченстохова, 2004. – Том 6. – 355 с.
 10. Професійна освіта: педагогіка і психологія : українсько-польський щорічник / За ред. Івана Зязюна, Неллі Ничкало, Тадеуша Левовицького, Іоланти Вільш. – Київ ; Ченстохова, 2008. – Том 10. – 416 с.
 11. Професійна освіта: педагогіка і психологія : українсько-польський щорічник / За ред. Івана Зязюна, Неллі Ничкало, Тадеуша Левовицького, Іоланти Вільш. – Київ ; Ченстохова, 2012. – Том 14. – 492 с.

Праці представників наукової школи Івана Зязюна

 1. Василюк Алла, Корсак Костянтин, Яковець Наталія. Нариси з порівняльної педагогіки : навчальний посібник / А. Василюк, К. Корсак, Н. Яковець ; Ніжинський державний педагогічний університет ім. М. Гоголя. – Ніжин : Ред.-вид. відділ НДПУ, 2002. – 119 с.
 2. Василюк А. В. Реформи шкільної освіти в Польщі: історія й сучасність : монографія / А. В. Василюк ; Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – 340 с.
 3. Василюк А, Пахоцінський Р., Яковець Н. Сучасні освітні системи : навч. посібник / А. Василюк, Р. Пахоцінський, Н. Яковець. Ніжинський державний педагогічний університет ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2002. – 139 с.
 4. Васянович Григорій. Принцип колективізму в педагогічному середовищі / Г. Васянович // Неперервна професійна освіта: теорія і практика (педагогіка, психологія). – 2001. – Вип. 1. – С. 211−215.
 5. Васянович Г. П, Вдович С. М. Гуманітарна освіта і потреби ринку праці : монографія / Г. П. Васянович, С. М. Вдович. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 152 с.
 6. Кузьмінський Анатолій. Проблема методів навчання в системі післядипломної освіти педагогічних працівників / А. Кузьмінський // Неперервна професійна освіта: теорія і практика (педагогіка, психологія). – 2002. – Вип. 2. – С. 31−37.
 7. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : навч. посібник. – Київ: Вища школа, 1997. – 304 с.
 8. Лещенко М. П. Щастя дитини – єдине дійсне щастя на землі: до проблеми педагогічної майстерності : навч.-метод. посібник / М. П. Лещенко ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – Київ : АСМІ, 2003. – Ч. 1. – 304 с.
 9. Лещенко М. П. Щастя дитини – єдине дійсне щастя на землі: до проблеми педагогічної майстерності : навч.-метод. посібник / М. П. Лещенко ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – Київ : АСМІ, 2003. – Ч. 2. – 240 с.
 10. Ничкало Н. Г. Трансформація професійно-технічної освіти України : монографія / Н. Г. Ничкало ; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-644-098-6.
 11. Помиткін Е. О. Духовний розвиток учнів у системі шкільної освіти : наук.-метод. посібник / Е. О. Помиткін ; Український інститут підвищення кваліфікації кадрів освіти. – Київ, 1995. – 152 с.
 12. Помиткін Е. Психологічна діагностика духовного потенціалу ососбистості : посібник / Е. Помиткін ; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 144 с.
 13. Отич О. М. Мистецтво у розвитку індивідуальності педагога: історичний і методологічний аспекти : монографія / О. М. Отич ; за наук. ред. І. А. Зязюна. – Чернівці : Зелена Буковина, 2009. – 440 с. – ISBN 978-966-8410-43-2.
 14. Отич О. М. Розвиток творчої індивідуальності студентів професійно-педагогічних навчальних закладів засобами мистецтва : монографія / О. М. Отич ; за наук. ред. І. А. Зязюна. – Чернівці : Зелена Буковина, 2011. – 248 с. – ISBN 978-966-8410-28-4.
 15. Отич О. М. Основи педагогічної майстерності викладача професійної школи : підручник / О. М. Отич. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 208 с. – ISBN 978-966-189-334-3.
 16. Отич Олена. Теоретичні основи інтеграції мистецтв у професійній підготовці майбутніх вчителів хореографії / Олена Отич // Неперервна професійна освіта: теорія і практика (педагогіка, психологія). – 2001. – Вип. 1. – С. 153−160.
 17. Хомич Л. О. Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів : монографія / Л. О. Хомич ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – Київ : Магістр-S, 1998. – 200 с. – ISBN 966-557-058-7
 18. Хомич Лідія Олексіївна: доброта, щирість, відкритість (галерея творчих особистостей) / Упоряд. Андрощук І. В. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 29 с.

Праці науковців про Івана Зязюна

 1. Академія педагогічних наук України (1992-2008): інформацій довідник / М. Б. Євтух, О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, О. В. Сухомлинська [та ін.] ; відповід. за випуск Мадзігон В. М. ,Луговий В. І., Бурда М. І. ; АПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 284 с.
 2. Вища педагогічна освіта України: історія сьогодення та перспективи розвитку. Полтавська область [Текст] / АПН України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Інститут вищої освіти [за заг. ред В. О. Пащенка, М. І. Степаненка, Б. В. Года]. – Полтава : ТОВ АСМІ, 2008. – 476 с.
 3. Іван Андрійович Зязюн: педагог, вчений, філософ : бібліографічний покажчик / Упоряд.: Л. І. Ніколюк, Л. О. Пономаренко, Л. Н. Штома ; наук. консульт. Н. Г. Ничкало ; наук. редактор П. І. Рогова ; ДНПБ ім. В. Сухомлинського АПН України. – Київ, 2003. – 45 с. – (Серія «Академіки АПН України», вип. 2)
 4. На крилах педагогіки добра / Академія пед. наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України ; упоряд. Н. Г. Ничкало. – Київ : Богданова А. М., 2008. – 120 с.
 5. Рыбалка В. В. Теории личности в отечественной философии, психологии и педагогике : пособие / В. В. Рыбалка. – Житомир : Изд-во ЖГУ им. И. Франко, 2015. – 872 с.
 6. Філософія педагогічної майстерності : зб. наук. праць / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Вінницький держ. пед. університет ім. М. Коцюбинського ; [редкол.: Н. Г. Ничкало (голова) та інші]. - Київ ; Вінниця : ДОВ Вінниця, 2008. - 380 с.

Праці Івана Зязюна та наукові дослідження про нього у електронному форматі

 1. Васянович Г. П. Концепція педагогіки добра І. А. Зязюна як основа сучасної української педагогіки [Електронний ресурс] / Г. П. Васянович. - Львів, 2015. - С. 3−15. - Режим доступу : http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/15277/1/Elita_2015_42_Vasianovych_Filosofsko.pdf. Дата останнього доступу: 19.02.2018. - Назва з екрана.
 2. Зязюн І. А Неперервна освіта як основа соціального поступу [Електронний ресурс] / - Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/6139/1/%D0%B7%D1%8F%D0%B7%D1%8E%D0%BD9.pdf. Дата останнього доступу: 19.02.2018. - Назва з екрана.
 3. Зязюн І. А. Аксіологічні орієнтири сучасної культури [Електронний ресурс] / - Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/3509/1/%D0%B7%D1%8F%D0%B7%D1%8E%D0%BD4.pdf. Дата останнього доступу: 19.02.2018. - Назва з екрана.
 4. Зязюн І. А. Нові технології підготовки вчителя в Україні.  Педагогічна освіта: європейський вибір (Розд. 1) [Електронний ресурс] / І. А. Зязюн // Науковий вісник МДУ імені В. О. Сухомлинського. - Київ, 2011. – Вип. 1.32. – С. 16−21. (Серія «Педагогічні науки»). - Режим доступу : file:///C:/Users/User/Downloads/Nvmdup_2011_1.32_5.pdf. Дата останнього доступу: 19.02. 2018. - Назва з екрана.
 5. Зязюн І. А. Освітні парадигми та педагогічні технології у вимірах філософії освіти. Педагогічна освіта: європейський вибір (Розд. 1) [Електронний ресурс] / Науковий вісник МДУ імені В. О. Сухомлинського. - Київ, 2011. – Вип. 1.32. – С. 22−26. (Серія «Педагогічні науки»). - Режим доступу : file:///C:/Users/User/Downloads/Nvmdup_2011_1.33_6%20(1).pdf. Дата останнього доступу: 19.02.2018. - Назва з екрана.
 6. Зязюн І. А. Проблема самовизначення вчителя у контексті педагогічної дії [Електронний ресурс] / І. А. Зязюн // Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.- практ. конференції (Житомир, 22-23 травня 2014 р.) / За ред. О. А. Дубасенюк, В. А. Ковальчук. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 8−20. - Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/18221/1/%D0%97%D1%8F%D0%B7%D1%8E%D0%BD%20%D0%86.pdf. Дата останнього доступу: 19.02.2018. - Назва з екрана.
 7. Калінська О. П. Сутність та структура педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / О. П. Калінська // Молодий вчений. - 2016. - № 10(37). - С. 240−243. - Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/10/55.pdf. Дата останнього доступу: 19.02.2018. - Назва з екрана.
 8. Кузьмінський А. І. Людиноцентрична педагогіка І. А. Зязюна [Електронний ресурс] / А. І. Кузьмінський // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(26). - 2015. - Режим доступу : http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/anatoliy_kuzminskyy._human-centered_pedagogy_of_i.a._zyazyun.pdf. Дата останнього доступу: 19.02.2018. - Назва з екрана.
 9. Ничкало Нелля. Педевтологічні пошуки в педагогічній науці. Педагогічна освіта України: європейський вимір. (Розд. 1) [Електронний ресурс] / Н. Ничкало // Науковий вісник МДУ імені В. О. Сухомлинського. - Київ, 2011. – Вип. 1.33. – С. 16−21. (Серія «Педагогічні науки»). - Режим доступу : http://mdu.edu.ua/spaw2/uploads/files/5_5.pdf. Дата останнього доступу: 19.02.2018. - Назва з екрана.
 10. Отич Олена. Іван Зязюн – організатор вищої педагогічної освіти в Україні [Електронний ресурс] / О. Отич // Витоки педагогічної майстерності. - Київ, 2015. - Вип. 15. - С. 20−25. - ISSN 2075-146Х. - Режим доступу : http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5303/1/Otich.pdf. Дата останнього доступу: 19.02. 2018. - Назва з екрана.
 11. Педагогічна майстерність : підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Карамушка, І. Ф. Кривонос [та ін] ; за ред. Зязюна І. А. – Київ : Вища школа, 1997. – 349 с.: іл. ISBN 5-11-004706-5. - Режим доступу : [DOC]. Дата останнього доступу: 19.02.2018. - Назва з екрана.
 12. Таран Д. І. Педагогіка добра – основоположний принцип діяльності Івана Андрійовича Зязюна [Електронний ресурс] / Д. І. Таран // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. - 2016. - Вип. 6(75). - С. 242−248. - Режим доступу : http://oaji.net/articles/2017/690-1486220307.pdf. Дата останнього доступу: 19.02.2018. - Назва з екрана.