Список літератури до книжкової виставки «Антон Макаренко – педагог зі світовим ім’ям»

Список літератури до книжкової виставки «Антон Макаренко – педагог зі світовим ім’ям»

 1. Аймедов К. В. Педагогічна система А. С. Макаренка / К. В. Аймедов та ін. // Загальна педагогіка та історія педагогіки : підручник. – Київ : Вид. дім «Слово», 2014. – С. 177−185.
 2. Антон Макаренко: Харківська трудова колонія ім. М. Горького (в документах і матеріалах 1926−1928 рр) : монографія / автори-укладачі: І. Ф. Кривонос, Н. М. Тарасевич, А. В. Ткаченко ; за ред. І. А. Зязюна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Київ : Пед. думка, 2008. – 352 с.
 3. Гриценок І Наукова спадщина А. С. Макаренка для професійної педагогіки / І. Гриценок // Післядипломна освіта в Україні. – 2013. – № 1. – С. 27−28.
 4. Дічек Н. П. Макаренко Антон Семенович /Н. П. Дічек //Українська педагогіка в персоналіях : у 2-х кн. : навч. посіб. /за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 2. – С. 177−187.
 5. Евсеев И. Л. Удивительный человечище. / И. Л. Евсеев. – Москва : НИИ школьн. технологий, 2008. – 176 с.
 6. Історія Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського. 1940−2010 / голова ред. колегії В. В. Зелюк. – Полтава : ПОІППО, 2010. – 576 с. : іл.
 7. Карпенчук С. Г. Синтез у педагогічному досвіді А. С. Макаренка: контекстуальний аналіз : монографія / С. Г. Карпенчук. – Рівне, 2008. – 296 с.
 8. Лысенко П. Г. Педагогическо-мемориальный музей А. С. Макаренко : путеводитель / П. Г. Лысенко. – Харьков : Прапор, 1988. – 76 с. : ил.
 9. Любар О. О., Стельмахович М. Г., Федоренко Д. Т. Педагогічна діяльність А. С. Макаренка / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко // Історія української школи і педагогіки : навч. посібник / за ред. О. О. Любара. – Київ : ТОВ «Знання», КОО, 2003. – С. 358−367.
 10. Макаренко : альманах / под ред. С. С. Невской ; НИИ школьн. технологий // Народное образование. – Москва, 2012. – № 1. – 168 с.
 11. Макаренко А. Вибрані твори у 2-х томах / А. Макаренко. – Київ : Держ. вид-во художньої літератури, 1950. – Т. 1. – 534 с.
 12. Макаренко А. С. Книга для батьків / А. С. Макаренко. – Київ : Радянська школа, 1980. – 327 с.
 13. Макаренко А. С. Марш 30 року. ФД – 1. : повісті / А. С. Макаренко. – Київ : Радянська школа, 1972. – 254 с.
 14. Макаренко А. С. Методика виховної роботи / А. С. Макаренко. – Київ : Радянська школа, 1990. – 366 с.
 15. Макаренко А. С. О воспитании / сост. В. С. Хелемендик – 2-е изд. перераб и доп. – Москва : Политиздат, 1990. – 415 с.
 16. Макаренко А. С. Педагогічна поема / А. С. Макаренко. – Київ : Радянська школа, 1973. – 528 с.
 17. Макаренко А. С. С любовью и тревогой : сб. статей / А. С. Макаренко. – Киев : Изд-во УСХА, 1989. – 368 с.
 18. Макаренко Антон Семенович (1888-1939) // Маловідомі першоджерела ураїнської педагогіки (друга половина ХІХ-ХХ ст.) : хрестоматія / упоряд. Л. Д. Березівська та ін. – Київ : Науковий світ, 2003. – С. 364−375.
 19. Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна свобода особистості у вимірах гуманістичної спадщини Антона Макаренка та Івана Зязюна», (Полтава, 13 берез 2015 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової. – Полтава, 2015. – 182 с.
 20. Моргун В. Ф. Антон Макаренко – герой та ізгой української педагогіки. – 2-ге вид., доп. / В. Ф. Моргун. – Полтава, 2018. – 58 с.
 21. Музей-заповідник А. С. Макаренка. До 125 років від Дня народження А. С. Макаренка / Ковалівка, Полтавський р-н. – Полтава, 2013. – 18 с.
 22. Науково-педагогічна спадщина Антона Макаренка у практиці сучасних освітніх закладів : тези Всеукр. Наук.-метод. конф., присвяченкої 125-й річниці від дня народження Антона Семеновича Макаренка, (Київ, 19 берез. 2013 р.) / упоряд.: Л. Б. Лук’янова, О. І. Щербак ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Київ. проф.-пед. коледж ім. А. Макаренка– Херсон : Олді плюс, 2013. – 306 с.
 23. Ніжинський М. П. А. С.Макаренко / М. П. Ніжинський ; ТОВ «Знання». – Київ, 1974. – 43 с.
 24. Новаченко Т. Застосування педагогічних ідей А. Макаренка – шлях удосконалення професійної компетентності сучасного педагога / Т. Новаченко // Післядипломна освіта в Україні. – 2008. – № 1. – С. 35−37.
 25. Сергеєва Л. М., Русланов Г. Г., Ілько І. В. Моніторинг фахового успіху випускників професійних навчальних закладів (120-річчю з дня народження видатного вітчизняного педагога Антона Семеновича Макаренка присвячується) : навч.-метод. посібник – 2-ге вид., перероб. і доп. / за ред. Л. М. Сергеєвої. – Київ : Арт Економі, 2011. – 96 с.
 26. Сисоєва С. О., Соколова І. В. Антон Макаренко (1888-1939) / С. О. Сисоєва, І. В. Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : навч. посіб. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – С. 229−233.
 27. Спадщина А. С. Макаренка і педагогічнф пріоритети сучасності: 1991−2008 рр.: до 120-річчя від дня народж. : біобібліогр. покаж. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; упоряд.:О. І. Іванова, Т. В. Лога ; за наук. ред. П. І. Рогової [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 4. – 182 с. – (Серія «Видатні педагоги світу»).
 28. Это принадлежит вечности…Теория и методика воспитания в педагогическом наследии А. С. Макаренко / под общ. ред. М. Ю. Красовицкого. – Киев : Логос, 2002. – 250 с.
 29. Ярмаченко М. Д. Макаренко Антон Семенович / М. Д. Ярмаченко // Енциклопедія освіти / АПН України ; гол. ред. В. Г. Кремень. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – С. 471−472.
 30. Ярмаченко М. Д. Сучасність педагогічноъ спадщини А. С. Макаренка: до 100-річчя з дня народження / М. Д. Ярмаченко ; ТОВ «Знання». – Київ, 1988. – 48 с. – (Сер.7 «Педагоічна»).