Список літератури до книжкової виставки, яка була представлена на ІХ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2018» (15-17 березня 2018 р.)

Список літератури до книжкової виставки, яка була представлена на ІХ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2018» (15-17 березня 2018 р.)

 1. Вища математика : навчально-методичний комплекс для студентів освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» денної та заочної форм навчання / О. В. Дубініна, Т. А. Махиня. – Київ, 2016. – 204 с.
 2. Вища освіта України в умовах глобалізації суспільства : монографія / редкол.: Горяна Л. Г., Терентьєва Н. О. ; за наук. ред. М. Б. Євтуха. – Київ : Агроосвіта, 2015. – 300 с.
 3. Вища освіта України: ризики, сподівання, успіхи : монографія / М. Б. Євтух, Л. Г. Горяна, Н. О. Терентьєва. – Київ, 2015. – 420 с.
 4. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.] ; гол. ред В. В. Олійник ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип. 3 (32). – 132 с. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки»).
 5. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.] ; гол. ред В. В. Олійник ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип. 3 (32). – 156 с. – (Серія «Педагогічні науки»).
 6. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.] ; гол. ред В. В. Олійник ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип. 3 (32). – 152 с. – (Серія «Управління та адміністрування»).
 7. Дмитренко Г. А., Діденко М. С., Стахів О. В., Медведь В. В. Цілеорієнтована мотивація персоналу та її моніторинг у контексті європейських стандартів якості : навч. пос. / Г. А. Дмитренко, М. С. Діденко, В. В. Медведь, О. В. Стахів [за заг. ред. Г. А. Дмитренка]. – Біла Церква : ТОВ Білоцерківдрук, 2015. – 176 с.
 8. Дмитренко Г. А., Шевчик О. Г., Лук′янчук А. Я., Медведь В. В. Управління персоналом організації з використанням переваг синергизму / Г. А. Дмитренко, О. Г. Шевчик, А. Я Лук′янчук ; за заг. ред. Г. А. Дмитренка ; Інститут обдарованої дитини НАПН України. – Київ, 2015. – 162 с.
 9. Журнал «Післядипломна освіта в Україні» № 2−2017.
 10. Інноваційні технології при підготовці фахівців ресторанного господарства : матеріали Міжнародного науково-практичного Інтернет-семінару ( м.Біла Церква, 14 квітня 2016 року) / за ред. О. П. Ситнікова ; БІНПО УМО НАПНУ. – Біла Церква, 2016. – 364 с.
 11. Кваліметрія в управлінні: гуманістичний контекст : навчальний посіб. / Г. А. Дмитренко, О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, В. В. Медвідь ; за заг. ред. Г. А. Дмитренка. – Житомир : Видавець О. О. Євенок, 2016. – 316 с.
 12. Кириченко М. О. Формування ідеології інформаційного суспільства в умовах глобальної інформатизації: тенденції, парадигми, перспективи розвитку : монографія / М. О. Кириченко ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України ; МОН України. – Харків : Вид-во ПП «Технологічний центр», – 2017. – 320 с.
 13. Кириченко М. О., Маслов В. І. Наукові засади та функції компетентного менеджменту у загальноосвітньому закладі : монографія / М. О. Кириченко, В. І. Маслов. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 188 с .
 14. Кислашко О. П., Сіданіч І. Л. Християнське виховання дітей у сім′ї : навч. метод. посіб. / О. П. Кислашко, І. Л. Сіданіч. – Київ : Духовна вісь, 2016. – 388 с.
 15. Красний С. І. Дидактичні можливості системи INTERNET : методичні рекомендації / С. І. Красний ; БІНПО УМО. – Біла Церква, 2016. – 59 с.
 16. Красний С. І. Створення ділової графіки в MICROSOFT OFFICE VISIO 2007 : методичні рекомендації / С. І. Красний ; БІНПО УМО. – Біла Церква, 2016. – 55 с.
 17. Культура цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний контекст [Текст] / кол. авторів : О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, Г. А. Дмитренко [та ін.] ; за заг. ред. Г. А. Дмитренка, В. В. Олійника. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 412 с.
 18. Лазаренко С. Ж. Прояви корупції в системі професійної освіти: запобігання та протидія : методичний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів / С. Ж. Лазаренко. – Донецьк : Юго-Восток, 2014. – 214 с.
 19. Ляхоцька Л. Відкрита освіта та дистанційне навчанн: збірник робочих навчальних програм спецкурсів навчального модуля для слухачів курсів підвищення кваліфікації закладів післядипломної педагогічної освіти за змішаною формою навчання / Л. Ляхоцька ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ, 2016.–56 с.
 20. Материалы Международной научно-практической конференции «Реализация стратегии ЮНЕСКО по подготовке педагогических кадров: проблемы и пути внедрения инновационных технологий в образовательное пространство», посвященной празднованию 70-летия ЮНЕСКО под эгидой Международного десятилетия сближения культур на 2013-2022 годы, (Алматы, 24-25 сентября 2015 года). − Алматы: КазНПУ им. Абая, 2015. – 420 с.
 21. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України», (28 жовтня 2016 р). : зб. матеріалів / за заг. ред. В. В. Олійника ; Ун-т менедж. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – 604 с.
 22. Модернізація системи управління освітою в Україні: дорожня карта реформ : аналітичний звіт за результатами дослідження / за заг. ред. Горуненко О. В. ; ГО «Центр розвитку лідерства», ГО «Інститут конкурентного суспільства», Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ, 2014. – 84 с.
 23. Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України) : зб. наук. праць ред. колегія: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий, О. М. Топузов, С. О. Сисоєва [та ін.]. – Київ : Видавничий дім «Сам», 2017. – 400 с.
 24. Нежинська О. О, Тименко В. М. Коучинг у діяльності практичного психолога системи освіти : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. О. Нежинська, В. М. Тименко ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ, 2015. – 44 с.
 25. Нежинська О. О. Основи коучингу : навчальний посібник / О. О. Нежинська, В. М. Тименко. – Київ ; Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. – 220 с.
 26. Освітні інновації у навчально-методичній роботі закладів професійної освіти : матеріали Міжнародного науково-практичного Інтернет-семінару (м. Одеса, 20 квітня 2017 року) / за ред. О. П. Ситнікова ; БІНПО УМО НАПНУ. – Біла Церква : 2017. – 320 с.
 27. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. В. Рябова, І. І. Драч, Н. О. Приходькіна, Н. В. Любченко [та ін.] ; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Київ, 2017. – 316 с.
 28. Післядипломна освіта: виклики сучасності. Із перспективи соціальної освіти : збірник наукових праць / за заг. ред. А. Василюк, А. Стоговського. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2016. – 140 с.
 29. Польсько-український вісник XVIII / за ред. К. Редзінського і Д. Герцюка. – Сzestochowa : Wydawnictwo im/ Stanislawa Podobinskiego, 2016. – 420 p.
 30. Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України : навч. посібник для підготовки магістрів за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та спеціальністю «Управління проектами», слухачів курсів підвищення кваліфікації, керівників навчальних закладів / З. В. Рябова, А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня [та ін.] ; за заг. ред. академіка В. В, Олійника, маг. Ф. Фреха ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, КультурКонтракт Австрія. − Одеса, 2017. − 118с.
 31. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології : зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської наук.-практичної Інтернет конференції, (Київ, 28 квітня 2017 року) / ЦІППО, ДВНЗ «УМО» НАПН України ; редкол.: В. В. Скрипник, М. І. Скрипник, Я. Л. Швень. – Київ : ЦІППО, 2017. – 424 с.
 32. Психолого-педагогічні аспекти навчання в системі неперервної освіти : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Біла Церква,10 листопада 2016 року) / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. – Біла Церква : БІНПО, 2016, – 176 с.
 33. Тимошко Г. М. Органайзер керівника навчального закладу : методичні рекомендації / Г. М. Тимошко. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2016. – 188 с.
 34. Association agreement^ from partnership to cooperation (collective monograph) ; edited by Maryna Dei, Olha Rudenko. – Hamilton, Ontario: Accent Graphics Communications s Publishing, 2018. – 276 p.
 35. Innovations in Science and Education : Challenges of our time collection of Scientific papers ; edited by Maryna Dei, Olga Rudenko. 2 issue. – London : IASHE, 2017. – 266 p.
 36. International scientific and practical conference “Management of higher education quality : problems and prospects” collection of scientific papers. – London, 2017. – 120 p.
 37. Kultura-Sztuka-Edukacja / B. Kurowska, K. Lapot-Dzierwa. – Krakow : Naukowe UP, 2016. – 294 p.
 38. ScienceRise: Pedagogical Education Volume 2(10) 2017.
 39. Ugdymo dvasingumo raida : Kolectyvine monorafija. – Vilnius, 2016. – 301 р.